Bruxelles, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

2016/0081(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene
în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului
dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde
privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere
pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene
cu privire la
adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de gestionare a acordului


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene a intrat în vigoare la 1 decembrie 2014. Acordul a stabilit, pe bază de reciprocitate, drepturi și obligații cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în vederea simplificării procedurilor de eliberare a vizelor pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii UE. Articolul 10 din acord instituie un comitet mixt a cărui sarcină este monitorizarea punerii în aplicare a acordului. Conform articolului 10 alineatul (4) din acord, Comitetul mixt are obligația de a-și stabili regulamentul de procedură.

Regulamentul de procedură care va fi adoptat nu va face parte din acord.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Regulamentul de procedură, care urmează să fie adoptat pe baza împuternicirii conferite reprezentantului Comisiei în cadrul Comitetului mixt în temeiul prezentei propuneri, va reglementa modul de organizare a activității Comitetului mixt și va contribui la pregătirea și gestionarea reuniunilor acestuia.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Regulamentul de procedură, astfel cum este anexat la anexa la prezenta propunere de decizie a Consiliului, este rezultatul consultărilor din iunie 2015 cu autoritățile competente din Capul Verde. Statele membre au fost consultate prin procedura scrisă care s-a încheiat la 23.10.2015.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere nu are impact asupra bugetului UE.    

2016/0081 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene
în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului

dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde

privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere

pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

cu privire la

adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de gestionare a acordului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)    Articolul 10 din Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene (denumit în continuare „acordul”) instituie un comitet mixt. Alineatul (4) al prezentului articol prevede că sarcina de a stabili regulamentul de procedură revine comitetului.

(2)    Regulamentul de procedură este necesar pentru organizarea activității Comitetului mixt, căruia i-a fost încredințată sarcina de gestionare a acordului și de monitorizare a aplicării sale.

(3)    Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de gestionare a acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt, instituit prin articolul 10 din Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de gestionare a acordului se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele


Bruxelles, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

ANEXĂ

la

Propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de gestionare a acordului


PROIECT DE

DECIZIE NR. … A COMITETULUI MIXT DE FACILITARE A ELIBERĂRII VIZELOR
INSTITUIT PRIN
ACORDUL DINTRE

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA CAPULUI VERDE

PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR DE SCURTĂ ȘEDERE PENTRU CETĂȚENII

REPUBLICII CAPULUI VERDE ȘI PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE

din ……

cu privire la adoptarea regulamentului său de procedură

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât respectivul acord a intrat în vigoare la 1 decembrie 2014,

DECIDE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al Comitetului mixt de gestionare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene este stabilit în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Uniunea Europeană,                    Pentru Republica Capului Verde,

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

AL COMITETULUI MIXT DE GESTIONARE A ACORDULUI DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA CAPULUI VERDE

PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR DE SCURTĂ ȘEDERE PENTRU CETĂȚENII

REPUBLICII CAPULUI VERDE ȘI PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE

Articolul 1

Președinția

Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor este prezidat în comun de către un reprezentant al Uniunii Europene și un reprezentant al Republicii Capului Verde.

Articolul 2

Sarcinile Comitetului mixt

(1)În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din acord, Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor are, în special, următoarele sarcini:

(a)monitorizarea punerii în aplicare a acordului;

(b)propunerea de modificări sau de completări la acord;

(c)soluționarea litigiilor legate de interpretarea sau aplicarea dispozițiilor acordului.

(2)Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor poate conveni asupra unor recomandări care să conțină orientări sau „bune practici” pentru a contribui la punerea în aplicare a acordului.

Articolul 3

Reuniuni

(1)Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea părților, și cel puțin o dată pe an.

(2)Părțile găzduiesc reuniunile pe rând, cu excepția cazului în care se convine altfel.

(3)Reuniunile Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor sunt convocate de către copreședinți.

(4)Copreședinții stabilesc data la care are loc reuniunea și își transmit documentele necesare în timp util pentru a asigura pregătirea adecvată a reuniunii, dacă este posibil cu paisprezece zile înainte de aceasta.

(5)Partea care găzduiește o reuniune se ocupă de aspectele logistice aferente acesteia.

Articolul 4

Delegații

Fiecare parte comunică celeilalte componența prevăzută a delegației sale cu cel puțin șapte zile înainte de reuniune.

Articolul 5

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)Copreședinții întocmesc o ordine de zi provizorie a fiecărei reuniuni cu cel puțin paisprezece zile înaintea reuniunii. Ordinea de zi provizorie conține punctele cu privire la care unul dintre copreședinți a primit o cerere de înscriere pe ordinea de zi cu cel puțin paisprezece zile înainte de reuniune.

(2)Oricare dintre părți poate adăuga alte puncte pe ordinea de zi provizorie în orice moment înainte de reuniune, dacă cealaltă parte este de acord. Cererile de adăugare a altor puncte pe ordinea de zi provizorie se trimit în scris și sunt luate în considerare în măsura în care acest lucru este posibil.

(3)Ordinea de zi finală este adoptată de către copreședinți la începutul fiecărei reuniuni. Un punct care nu figurează pe ordinea de zi provizorie poate fi înscris pe ordinea de zi, dacă părțile sunt de acord și este luat în considerare în măsura în care acest lucru este posibil.

Articolul 6

Procesele-verbale ale reuniunilor

(1)Copreședintele care găzduiește reuniunea pregătește în cel mai scurt timp posibil un proiect de proces-verbal.

(2)În procesul-verbal se precizează, de regulă, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi:

(a)documentele prezentate Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor;

(b)declarațiile a căror includere a fost solicitată de una dintre părți, precum și

(c)deciziile luate, recomandările făcute și concluziile adoptate cu privire la un anumit punct.

(3)Procesul-verbal include, de asemenea, lista participanților din cadrul delegației fiecărei părți, indicând și ministerul, agenția sau instituția pe care o reprezintă.

(4)Procesul-verbal este aprobat de Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor în cadrul următoarei reuniuni.

Articolul 7

Deciziile și recomandările Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor

(1)Comitetul mixt de facilitare a eliberării vizelor ia decizii prin acordul ambelor părți.

(2)Deciziile Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor sunt intitulate „decizii”, titlu care este urmat de un număr de ordine și de o descriere a obiectului acestora. Se indică, de asemenea, data de la care decizia produce efecte. Deciziile sunt semnate de către reprezentanții Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor autorizați să acționeze în numele părților. Deciziile se redactează în dublu exemplar, textele fiind deopotrivă autentice.

(3)Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis recomandărilor Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor.

Articolul 8

Cheltuieli

(1)Fiecare parte este responsabilă de cheltuielile pe care le presupune participarea sa la reuniunile Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor, inclusiv de cheltuielile cu personalul, cheltuielile de călătorie și diurnele, precum și de cheltuielile poștale sau de cele aferente telecomunicațiilor.

(2)Alte cheltuieli aferente organizării reuniunilor sunt, în general, suportate de partea care găzduiește reuniunea.

Articolul 9

Proceduri administrative

(1)Cu excepția cazului în care se decide altfel, reuniunile Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor nu sunt deschise publicului.

(2)Procesele-verbale și alte documente ale Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor sunt tratate în mod confidențial.

(3)La reuniuni pot fi invitați alți participanți decât funcționari ai părților și ai statelor membre, cu acordul ambilor copreședinți, iar aceștia fac obiectul acelorași cerințe privind confidențialitatea.

(4)Părțile pot organiza ședințe publice de informare sau pot comunica în alt fel publicului interesat rezultatele reuniunilor Comitetului mixt.

Pentru Uniunea Europeană,    Pentru Republica Capului Verde,DECLARAȚIE COMUNĂ

ANEXATĂ LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

AL COMITETULUI MIXT DE GESTIONARE

A ACORDULUI UE-REPUBLICA CAPULUI VERDE

PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR DE SCURTĂ ȘEDERE PENTRU CETĂȚENII REPUBLICII CAPULUI VERDE ȘI PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE 

Pentru a asigura punerea în aplicare continuă, armonizată și corectă a acordului, Republica Capului Verde, Comisia Europeană și statele membre stabilesc contacte informale între reuniunile formale ale Comitetului mixt, în vederea soluționării chestiunilor urgente. La următoarea reuniune a Comitetului mixt, va fi prezentat un raport cu privire la aceste chestiuni și la contactele informale care au avut loc.