9.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 185/41


Avizul Comitetului European al Regiunilor — Revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale

(2017/C 185/07)

Raportor:

Jácint HORVÁTH (HU-PSE), membru al Consiliului Local Nagykanizsa

Documente de referință:

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

COM(2016) 287 final

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Considerentul 6

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

 

Directiva nu împiedică statele membre să ia măsuri împotriva serviciilor mass-media audiovizuale provenite dintr-o țară terță și destinate teritoriului lor. Acestor servicii nu li se aplică principiul țării de origine. În special, prezenta directivă nu exclude impunerea unei obligații de înregistrare a serviciilor mass-media audiovizuale provenind din țări terțe, și nici aplicarea de sancțiuni împotriva acestora.

Expunere de motive

Serviciile de mass-media audiovizuale care provin din exteriorul Uniunii Europene au potențialul de a perturba grav sistemele mediatice și mai ales sfera publică a anumitor state membre. Principiul țării de origine nu se aplică acestor servicii. În acest tip de instrument juridic nu este necesară o astfel de precizare, însă este util, pentru a se garanta o interpretare uniformă a directivei, ca în considerente să se menționeze libertatea statelor membre de a lua măsuri împotriva acestor servicii.

Amendamentul 2

Considerentul 9

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice și/ sau acustice.

Expunere de motive

Cu cât furnizorii de servicii mass-media audiovizuale vor folosi mijloace mai diferite pentru a descrie un conținut, cu atât acest conținut va fi mai vizibil și mai susceptibil de a fi remarcat, ceea ce va permite atingerea cu mai mare siguranță a obiectivului acestuia.

Amendamentul 3

Considerentul 17

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Regula conform căreia un produs nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în evidență s-a dovedit dificil de aplicat în practică. De asemenea, această regulă restricționează dezvoltarea poziționării de produse care, prin definiție, implică un anumit grad de expunere accentuată pentru a putea genera valoare. Prin urmare, cerințele privind programele care conțin poziționări de produse ar trebui să se axeze pe informarea clară a publicului cu privire la existența poziționării de produse și pe asigurarea faptului că independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale nu este afectată.

Regula conform căreia un produs nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în evidență s-a dovedit dificil de aplicat în practică. De asemenea, această regulă restricționează dezvoltarea poziționării de produse care, prin definiție, implică un anumit grad de expunere accentuată pentru a putea genera valoare. Prin urmare, cerințele privind programele care conțin poziționări de produse ar trebui să se axeze pe informarea publicului în mod clar și ușor accesibil cu privire la existența poziționării de produse și pe asigurarea faptului că independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale nu este afectată.

Expunere de motive

Comitetul European al Regiunilor consideră că este important că nu numai conținutul informațiilor, ci și accesibilitatea lor permite stabilirea clară a faptului că programul include o poziționare de produse.

Amendamentul 4

Considerentul 30

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

 

În ce privește conținuturile online, din a doua jumătate a anilor 1990, Uniunea Europeană a conferit un rol important instrumentelor fără caracter juridic (a se vedea, în special, Recomandarea Consiliului din 24 septembrie 1998 privind protecția minorilor și a demnității umane și Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind protecția minorilor și a demnității umane, precum și dreptul la replică în legătură cu competitivitatea industriei europene de servicii de informare audiovizuale și online). Aceste instrumente, și anume serviciile de linie telefonică de urgență, sistemele de control al vârstei, clasificarea conținuturilor și sistemele de control parental sunt, de asemenea, eficiente pentru a reglementa conținuturile publicate pe platformele de partajare a materialelor video. Serviciile de linie telefonică de urgență reprezintă un mijloc important și răspândit de protecție a minorilor, scopul lor fiind să ofere posibilitatea de a face plângere, în mod simplu și ușor accesibil pentru utilizator, precum și de a avea grijă, în caz de nerespectare a obligațiilor, ca autoritățile responsabile să fie informate. Sistemele de control al vârstei oferă un nivel de protecție adecvat în special atunci când vârsta utilizatorului este verificată prin intermediul datelor care figurează pe documentul de identitate disponibil exclusiv pentru un utilizator adult, prin intermediul unei certificări credibile a vârstei provenite de la un terț sau prin date biometrice. Clasificarea conținuturilor de către utilizatorii înșiși (părinți) sau de către organismele de certificare, pe baza a diverse criterii – violență, sex, jocuri de noroc, limbaj vulgar etc. – permite clasificarea conținutului disponibil pe platformele de partajare a materialelor video în diferite categorii, ceea ce slujește drept bază pentru limitarea accesului la astfel de conținuturi. Sistemele de control parental le permit părinților să limiteze accesul copiilor lor minori la internet, grație unor liste de conținuturi adaptate minorilor, sau prin filtrarea conținuturilor nocive pentru copii.

Expunere de motive

Noul articol 28a al directivei îi obligă pe operatorii de platforme de partajare a materialelor video să ia măsuri adecvate în ce privește protecția minorilor și interzicerea conținuturilor care incită la ură. Serviciile de linie telefonică de urgență, sistemele de control al vârstei, clasificarea conținuturilor și sistemele de control parental trebuie avute în vedere ca măsuri adecvate. Având în vedere rapiditatea evoluției tehnice, conținutul acestor măsuri nu poate face obiectul unor norme juridice detaliate. Cu toate acestea, ar fi util, pentru a se garanta o interpretare uniformă a directivei de către prestatorii de servicii și autoritățile de reglementare responsabile, ca printre considerentele directivei să fie introduse câteva fraze explicative cu privire la diversele măsuri.

Amendamentul 5

Considerentul 38

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta vizibilitatea și accesibilitatea conținutului de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui în special să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele forțelor pieței. În cazul în care statele membre decid să impună norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații ce țin de interesul public legitim.

Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta vizibilitatea și accesibilitatea conținutului de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui în special să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele forțelor pieței , lipsa de transparență în ce privește regimul de proprietate a mass-media, concentrarea acesteia și conflictele de interese . În cazul în care statele membre decid să impună norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații ce țin de interesul public legitim.

Amendamentul 6

Articolul 1 alineatul (5)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

(5)   Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(5)   Articolul 4 se modifică după cum urmează:

[…]

[…]

(d)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

(d)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Statele membre încurajează coreglementarea și autoreglementarea prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie să fie concepute astfel încât să fie larg acceptate de principalele părți interesate din statele membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că realizarea obiectivelor pe care le vizează este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile prevăd dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor, inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni eficace și proporționale.

„(7)   Statele membre încurajează coreglementarea și autoreglementarea prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie să fie concepute astfel încât să fie larg acceptate de principalele părți interesate din statele membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că realizarea obiectivelor pe care le vizează este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile prevăd dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor, inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni eficace și proporționale.

Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii menționate la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri.

Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii menționate la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri.

Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri. Comisia poate publica aceste coduri , după caz .”

Comisia solicită ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri. Comisia publică aceste coduri.”

Expunere de motive

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 7

Articolul 1 alineatul (7)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Se introduce următoarea literă (e) la articolul 5:

„(e)

identitatea proprietarilor efectivi ai societății furnizoare de servicii mass-media, în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.”

Expunere de motive

Din punctul de vedere al punerii în aplicare a directivei, este de importanță crucială să se dispună de informații cu privire la persoanele fizice sau juridice care au o influență determinantă asupra funcționării furnizării serviciilor și asupra deciziilor furnizorului de servicii mass-media, fie în virtutea dreptului de proprietate, fie a dreptului de vot sau a altor drepturi de care dispun în temeiul unui acord. Amendamentul, care dorește să facă posibilă identificarea acestor persoane și organizații, face trimitere la Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Transparența în ce privește proprietatea furnizorilor de media este, de asemenea, o condiție indispensabilă a punerii în aplicare a libertății presei.

Amendamentul 8

Articolul 1 alineatul (10)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

10.     Articolul 7 se elimină.

 

Expunere de motive

Articolul 7 din actuala directivă se elimină, dat fiind că propunerea de act european privind accesibilitatea stabilește deja cerințe comune de accesibilitate mai stricte pentru furnizorii de servicii mass-media. Însă actul legislativ european cu privire la accesibilitate la care se face referire nu a fost încă adoptat, și nu este de dorit situația în care directiva nu ar mai face referire la accesibilitate într-o perioadă în care noul act european privind accesibilitatea nu a fost încă adoptat (sau transpus la nivelul statelor membre). Atât timp cât propunerea de act legislativ european privind accesibilitatea nu a fost transpusă în legislația fiecărui stat membru, Comitetul European al Regiunilor nu este de acord cu eliminarea articolului 7.

Amendamentul 9

Articolul 1 alineatul (11)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(11)   Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(11)   Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(a)

alineatul (1) litera (e) se înlocuiește cu următorul text: „comunicațiile audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice nu vizează în mod special minorii, evită orice expunere a minorilor și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective;

 

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2)   Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe, privind produsele alimentare și băuturile care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri.

 

„(2)   Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe, le precedă sau le urmează imediat , privind produsele alimentare și băuturile care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri.

 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod orientărilor în materie de nutriție de la nivel național sau internațional. Aceste coduri ar trebui să prevadă pentru comunicările comerciale audiovizuale interdicția de a scoate în evidență calitatea pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor astfel de produse alimentare și băuturi.

 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod orientărilor în materie de nutriție de la nivel național sau internațional. Aceste coduri ar trebui să prevadă pentru comunicările comerciale audiovizuale interdicția de a scoate în evidență calitatea pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor astfel de produse alimentare și băuturi.

 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.”;

 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.”;

se introduc următoarele alineate (3) și (4):

(c)

se introduc următoarele alineate (3) și (4):

 

„(3)   Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

 

„(3)   Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

 

(4)   Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă se consideră că acest lucru este oportun, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.”

 

(4)   Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă se consideră că acest lucru este oportun, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.”

Expunere de motive

Lărgirea domeniului de aplicare a protecției minorilor.

Amendamentul 10

Articolul 1 alineatul (15)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

(15)   Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

(15)   Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 13

Articolul 13

(1)   Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel puțin 20 % din cataloagele lor operelor europene și garantează scoaterea în evidență a acestor opere.

(1)   Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor prezintă în cataloagele lor opere europene competitive în proporție de cel puțin 20 % din durata totală a programelor pe care le furnizează și garantează scoaterea în evidență a acestor opere , asigurându-se că acestea figurează în poziții vizibile și sunt ușor de regăsit în cataloagele lor .

[…]

[…]

(5)   Statele membre acordă derogări de la cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) pentru furnizorii cu o cifră de afaceri redusă sau cu niveluri scăzute de audiență ori dacă sunt întreprinderi mici și microîntreprinderi. Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la cerințele respective în cazurile în care acestea ar fi imposibil de respectat sau nejustificate, dată fiind natura ori tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere.”

(5)   Statele membre acordă derogări de la cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) pentru furnizorii (inclusiv administrațiile locale care au în proprietate servicii media audiovizuale) cu o cifră de afaceri redusă sau cu niveluri scăzute de audiență , dacă aceștia sunt furnizori locali sau regionali ori dacă sunt întreprinderi mici și microîntreprinderi. Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la cerințele respective în cazurile în care acestea ar fi imposibil de respectat sau nejustificate, dată fiind natura ori tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere.”

Expunere de motive

Adăugirea de la alineatul (1) intenționează să clarifice această dispoziție.

În ce privește adăugirea de la alineatul (5), trebuie observat că în anumite state membre, canalele de televiziune locale, de exemplu, nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, întrucât se află în proprietatea primăriei. Acestea pot, prin urmare, să fie considerate întreprinderi mijlocii sau mari, și trebuie deci diferențiate de celelalte elemente ale acestei liste.

Amendamentul 11

Articolul 1 alineatul (16)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

(16)   La articolul 20 alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

La articolul 20 alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 20 de minute.”

„Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 30 de minute.”

Expunere de motive

În ce privește transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri, textul directivei în vigoare prevede posibilitatea întreruperii transmisiunii cu calupuri de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 30 de minute. Comitetul European al Regiunilor propune totuși să nu se reducă această veche limită de 30 de minute, având în vedere că această întrerupere împiedică, în mare măsură, audiența să se bucure pe deplin de opera cinematografică, stricând experiența telespectatorului.

Amendamentul 12

Articolul 1 alineatul (17)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

(17)     Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

 

Articolul 22

Publicitatea prin televiziune și teleshoppingul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele criterii:

(a)

nu-i vizează în mod special pe minori, evită orice expunere a acestora și în special nu prezintă minori consumând astfel de băuturi;

(b)

nu sunt prezentate în cursul, imediat înaintea sau după programele referitoare la o manifestare sportivă, cu efect în termen de cinci (5) ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive;

(c)

nu corelează alcoolul cu îmbunătățirea performanței fizice sau a condusului;

(d)

nu creează impresia că alcoolul contribuie la succesul social sau sexual;

(e)

nu pretind că alcoolul posedă calități terapeutice sau că este un stimulent, un sedativ sau un mijloc de rezolvare a conflictelor personale;

(f)

nu încurajează consumul de alcool și nu prezintă abstinența sau moderația într-o lumină negativă;

(g)

nu scot în evidență conținutul ridicat de alcool drept atribut pozitiv al băuturilor.

Expunere de motive

Probele științifice arată o corelație între expunerea la marketingul produselor alcoolice și consumul ridicat de alcool în rândul tinerilor. Evenimentele sportive trebuie considerate programe care se adresează copiilor. Prin urmare, ar trebui să se interzică publicitatea pentru alcool, luând totodată în considerare, pe termen scurt și mediu, contractele de sponsorizare în curs.

Amendamentul 13

Articolul 1 alineatul (19)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(19)   Se introduce următorul capitol IXa:

(19)   Se introduce următorul capitol IXa:

„CAPITOLUL IXa — DISPOZIȚII APLICABILE SERVICIILOR DE PLATFORMĂ DE PARTAJARE A MATERIALELOR VIDEO

CAPITOLUL IXa — „DISPOZIȚII APLICABILE SERVICIILOR DE PLATFORMĂ DE PARTAJARE A MATERIALELOR VIDEO

Articolul 28a

Articolul 28a

(1)   […]

(1)   […]

(7)   Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.”

(7)   Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii , în special elaborând și publicând modele de coduri.

[…]

[…]

Expunere de motive

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 14

Articolul 1 alineatul (21)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

(21)   Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

(21)   Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 30

Articolul 30

(1)   […]

(1)   […]

(6)   Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare independente au bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare au resursele financiare și umane adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA.

(6)   Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare independente au bugete anuale separate. Bugetele sunt suficient de detaliate și se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare au resursele financiare și umane adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA.

(7)   Statele membre se asigură că la nivel național există mecanisme eficace în temeiul cărora orice utilizator sau furnizor de servicii mass-media ori de platforme de partajare a materialelor video care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva deciziei respective în fața unui organism competent să soluționeze calea de atac. Organismul competent să soluționeze calea de atac este independent de părțile implicate în calea de atac.

(7)   Statele membre se asigură că la nivel național există mecanisme eficace în temeiul cărora orice utilizator sau furnizor de servicii mass-media ori de platforme de partajare a materialelor video care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva deciziei respective în fața unui organism competent să soluționeze calea de atac. Organismul competent să soluționeze calea de atac este independent de părțile implicate în calea de atac.

Acest organism competent să soluționeze calea de atac, care ar trebui să fie o instanță, dispune de expertiza corespunzătoare pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism eficace de exercitare a unei căi de atac.

Acest organism competent să soluționeze calea de atac, care ar trebui să fie o instanță, dispune de expertiza corespunzătoare pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism eficace de exercitare a unei căi de atac.

Până la soluționarea căii de atac, se aplică decizia autorității naționale de reglementare, cu excepția cazului în care sunt stabilite măsuri provizorii în conformitate cu dreptul intern.”;

Până la soluționarea căii de atac, se aplică decizia autorității naționale de reglementare, cu excepția cazului în care sunt stabilite măsuri provizorii în conformitate cu dreptul intern.

 

(8)     Aplicarea independenței autorităților de reglementare naționale, în special în ce privește prima teză de la alineatul (2), este supravegheată și evaluată, în conformitate cu articolul 4, alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007, de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, la solicitarea Comisiei. În cadrul acestei analize, care are loc la intervale de doi ani, modul de funcționare și activitățile autorităților de reglementare naționale sunt examinate cu concursul unei game cât mai largi de părți interesate. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene stabilește criteriile care stau la baza analizei sale, în urma unei consultări publice. Rezultatele analizei sunt făcute publice.

Expunere de motive

Alineatul (6): bugetele făcute publice trebuie să conțină date suficient de complete și detaliate pentru a reflecta corect structura veniturilor și cheltuielilor autorității de reglementare naționale independente. Un buget destul de detaliat este de natură să garanteze faptul că autoritatea de reglementare națională independentă răspunde cerințelor de transparență.

Noul alineat (8): dispozițiile articolului 30 privitoare la organizarea și finanțarea autorităților de reglementare naționale constituie garanții importante ale independenței acestora. Însă îndeplinirea criteriilor stabilite în prima teză a alineatului (2) din articolul 30 are de-a face numai cu activitățile reale, cu deciziile și cu funcționarea transparentă a autorităților de reglementare. Din această perspectivă, este necesar să fie pus în practică, la scara Uniunii, un sistem de supraveghere care să analizeze nu numai modalitățile de funcționare a autorităților de reglementare și cadrul legislativ care li se aplică, ci și activitățile lor, făcând aceste analize accesibile publicului. Pe baza acestor evaluări, am dispune de date obiective comparabile cu privire la măsura în care diversele legislații ale statelor membre asigură nivelul de independență capabil să definească pluralismul mass-media, diversitatea culturală, protecția consumatorului, piața internă și punerea în aplicare a concurenței loiale, aspecte menționate la alineatul (2).

Natura și amploarea analizelor necesită să se țină cont, la elaborarea lor, de cunoștințele, experiențele și punctele de vedere ale unei game cât mai largi de actori ai autorităților publice, ai pieței de mass-media, ai societății civile și ai mediului universitar.

Rezultatele acestei supravegheri nu au consecințe juridice directe. Cu toate acestea, rezultatele acestor controale i-ar putea furniza Comisiei informații care pot revela, dacă este cazul, lacune în transpunerea articolului 30 și, astfel, servi drept bază pentru proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul 15

Articolul 1 alineatul (22)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(22)   Se introduce următorul articol 30a:

(22)   Se introduce următorul articol 30a:

Articolul 30a

Articolul 30a

(1)   Se instituie Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA).

(1)   Se instituie Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA).

(2)   Acesta este compus din autoritățile naționale de reglementare independente în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale. Aceste autorități sunt reprezentate de șefii sau de reprezentanții la nivel înalt desemnați ai autorității naționale de reglementare, având ca principală responsabilitate supravegherea serviciilor mass-media audiovizuale sau, în cazurile în care nu există o autoritate națională de reglementare, de alți reprezentanți, aleși conform procedurilor lor. Un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile grupului.

(2)   Acesta este compus din autoritățile naționale de reglementare independente în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale. Aceste autorități sunt reprezentate de șefii sau de reprezentanții la nivel înalt desemnați ai autorității naționale de reglementare, având ca principală responsabilitate supravegherea serviciilor mass-media audiovizuale sau, în cazurile în care nu există o autoritate națională de reglementare, de alți reprezentanți, aleși conform procedurilor lor. Un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile grupului.

(3)   ERGA are următoarele sarcini:

(3)   ERGA are următoarele sarcini:

(a)

să consilieze și să asiste Comisia în activitatea sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente în toate statele membre a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(a)

să consilieze și să asiste Comisia în activitatea sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente în toate statele membre a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(b)

să consilieze și să asiste Comisia în privința oricărui aspect legat de serviciile mass-media audiovizuale care țin de competența Comisiei. În cazul în care acest lucru este justificat pentru a consilia Comisia cu privire la anumite aspecte, grupul se poate consulta cu participanții la piață, cu consumatorii și cu utilizatorii finali, în vederea colectării informațiilor necesare;

(b)

să consilieze și să asiste Comisia în privința oricărui aspect legat de serviciile mass-media audiovizuale care țin de competența Comisiei. În cazul în care acest lucru este justificat pentru a consilia Comisia cu privire la anumite aspecte, grupul se poate consulta cu participanții la piață, cu consumatorii și cu utilizatorii finali, în vederea colectării informațiilor necesare;

(c)

să asigure schimbul de experiență și de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(c)

să asigure schimbul de experiență și de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(d)

să coopereze și să furnizeze membrilor săi informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3 și 4;

(d)

să coopereze și să furnizeze membrilor săi informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3 și 4;

(e)

să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor și instigare la ură.

(e)

să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor și instigare la ură;

 

(f)

să vegheze la schimbul de experiență și de bune practici în ce privește educația pentru media, în special în ce privește activitățile de sprijinire, de cercetare, de sensibilizare, de coordonare și de analiză ale autorităților naționale de reglementare independente, precum și formele de cooperare între autoritățile naționale de reglementare, furnizorii de servicii mass-media și instituțiile de învățământ.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte, printr-un act de punere în aplicare, regulamentul de procedură al ERGA.”

(4)   Comisia este împuternicită să adopte, printr-un act de punere în aplicare, regulamentul de procedură al ERGA.”

Expunere de motive

Stabilirea unui obiectiv de dezvoltare a educației pentru media este indispensabilă pentru a se atinge obiectivele de reglementare ale directivei, și anume instituirea unei reglementări capabile să răspundă provocărilor sistemului mediatic digital. Statele membre au realizat progrese importante în dezvoltarea educației pentru media. Difuzarea rezultatelor promovează eficient dezvoltarea instrumentelor și a metodelor utilizate, precum și elaborarea de soluții la nivel european.

În mai multe state membre, autoritățile de reglementare a mass-media joacă un rol important în dezvoltarea educației pentru media: ele participă, printre altele, la cercetarea care stă la baza acestor evoluții, sprijină financiar programele care vizează îmbunătățirea educației pentru media și contribuie, prin campanii de informare, la creșterea nivelului de educație pentru media. În plus, ele pot să aibă o funcție esențială în coordonarea dintre actorii și sectoarele vizate, precum și în măsurarea și evaluarea rezultatelor obținute. Schimbul de experiențe și de bune practici poate mări maturitatea și eficacitatea acțiunii autorităților de reglementare a mass-media în ce privește dezvoltarea competențelor mediatice.

Dezvoltarea educației pentru media este o responsabilitate comună a autorităților de reglementare naționale independente, a furnizorilor de mass-media și a instituțiilor de învățământ. Directiva trebuie să promoveze această cooperare fără a-și depăși competențele de reglementare.

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Observații generale

1.

salută revizuirea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, precum și faptul că Comisia Europeană a considerat interesante mai multe dintre propunerile formulate în avizul Comitetului Regiunilor pe această temă din 2015;

2.

întâmpină cu satisfacție modificarea vizând derogările de la principiul țării de origine, care permit, în cadrul unor proceduri mai clare și mai simple, să se țină seama de interesele țării de destinație;

3.

regretă totuși că noua directivă nu ține seama de dimensiunea regională în modul recomandat anterior de Comitetul Regiunilor, care ar contribui la valorizarea identităților culturale europene, a coproducțiilor transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene și a inovațiilor creative locale;

4.

insistă totodată asupra necesității de a asocia autoritățile locale și regionale la punerea în aplicare a directivei, întrucât aceste instanțe au un rol foarte important în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale. În mai multe state membre, unele dintre acestea sunt proprietare de servicii mass-media, ceea ce ar putea face ca acestea să nu fie incluse în categoria întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor;

5.

reafirmă faptul că independența autorităților de reglementare naționale, atât în raport cu autoritățile publice, cât și cu actorii din domeniul audiovizual și partidele politice, reprezintă un fundament al reglementării mass-media audiovizuale europene, pe care fiecare stat membru este dator să îl asigure cu orice preț și care constituie garanția elementară a diversității de informație și a unei piețe pluraliste a mass-media la nivel european, național, regional și local;

6.

salută faptul că directiva revizuită are un domeniu de aplicare în care se înscriu și platformele de partajare a materialelor video, care joacă un rol din ce în ce mai important în rândul furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale;

7.

este preocupat de faptul că reglementarea propusă în materie de jurisdicție aplicabilă platformelor de partajare a materialelor video nu clarifică situațiile în care furnizorul nu are niciun interes să-și instaleze sediul pe teritoriul Uniunii Europene, ci acolo de unde poate face ca serviciul să fie disponibil cetățenilor europeni;

8.

notează că, în prezent, recomercializarea conținuturilor în afara infrastructurii (servicii OTT), care reprezintă un segment în creștere al pieței de servicii mass-media audiovizuale, are loc într-un cadru juridic opac și invită Comisia să acorde, în reglementarea viitoare cu privire la media și comunicare, și mai ales în momentul revizuirii dispozițiilor referitoare la comunicațiile electronice, o atenție deosebită clarificării situației juridice a acestei practici;

9.

dorește să atragă încă o dată atenția Comisiei Europene cu privire la minoritățile lingvistice și culturale, care se lovesc de obstacole atunci când doresc să aibă acces la servicii mass-media audiovizuale în limba proprie;

10.

apreciază că este oportun să se țină seama, în diversele proceduri ale ERGA, de dimensiunile regionale ale anumitor chestiuni de reglementare și să fie reflectate principiile teritoriale;

Protecția minorilor

11.

salută faptul că directiva revizuită consolidează și armonizează protecția minorilor, așa cum a solicitat Comitetul într-o recomandare precedentă. Solicită în continuare și în mod repetat instituirea unor măsuri de stimulare în favoarea conținuturilor destinate în mod specific și adaptate nevoilor copiilor, precum și stimularea parteneriatelor dintre operatorii audiovizuali și comunitatea educațională în mediul digital;

Educația pentru media

12.

reamintește importanța pe care o acordă promovării în mai mare măsură a conținuturilor de educație pentru media, în special pentru noile medii;

13.

subliniază că este cazul să se aloce mai multe resurse dezvoltării educației pentru media, pentru ca serviciile mass-media audiovizuale să nu propună doar o ofertă omogenă, ci să reflecte totodată structura și particularitățile regiunilor în plan economic, comercial și cultural;

Libertatea și pluralismul mass-media

14.

este preocupat de faptul că propunerea de regulament nu abordează problema transparenței în ce privește regimul de proprietate a mass-media, concentrarea acesteia și conflictele de interese, care au, toate, un impact major asupra pluralismului și libertății mass-media;

Protecția consumatorilor

15.

salută faptul că modificarea directivei include o relaxare a normelor referitoare la perioadele publicitare, și mai ales faptul că ea extinde domeniul de aplicare a reglementării la serviciile mass-media audiovizuale cu caracter nelinear;

Promovarea operelor europene

16.

este de acord cu faptul că microîntreprinderile și micile întreprinderi nu sunt obligate să contribuie financiar la producerea de opere europene; atrage însă atenția Comisiei că numeroase televiziuni locale și regionale care își difuzează programele pe site-ul de internet sub formă de servicii mass-media audiovizuale la cerere nu intră în această categorie;

17.

salută faptul că, în cazul serviciilor la cerere, directiva revizuită garantează condiții echitabile pentru operele europene, care trebuie să constituie o proporție de cel puțin 20 % din cataloagele furnizorilor de astfel de servicii;

18.

subliniază că, în ce privește aceste servicii la cerere, cerința de cel puțin 20 % impusă furnizorilor nu este suficientă; este, de asemenea, necesar să se vegheze asupra faptului că aceste opere sunt ușor de găsit și accesibile pentru utilizatori;

Subsidiaritatea și proporționalitatea

19.

subliniază că, deși propunerea pare să respecte principiile proporționalității și subsidiarității, abordarea minimei armonizări și mecanismele de cooperare trebuie conservate, ca atare normele propuse privind autoritățile naționale de reglementare trebuie să lase o marjă de manevră suficientă pentru luarea de decizii la nivel național și subnațional.

Bruxelles, 7 decembrie 2016.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Markku MARKKULA