5.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 366/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 septembrie 2016

către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia

(BCE/2016/28)

(2016/C 366/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul actualului auditor extern al Banca d’Italia, PriceWaterhouseCoopers SpA, a încetat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2015. Prin urmare, este necesară desemnarea unui auditor extern începând cu exercițiul financiar 2016.

(3)

Banca d’Italia a selectat BDO Italia SpA drept auditor extern pentru exercițiile financiare 2016-2022,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă desemnarea BDO Italia SpA drept auditor extern al Banca d’Italia pentru exercițiile financiare 2016-2022.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 septembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI