11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 411/4


Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping care se aplică importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India

(2015/C 411/04)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit două cereri de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”).

1.   Cererile de reexaminare

Cererea de reexaminare a fost depusă de Venus group („Venus” sau „grupul”), un grup producător-exportator din India („țara în cauză”). Venus group include companiile Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd și Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd. O altă cerere de reexaminare a fost depusă de Garg Inox Ltd („Garg”), un producător-exportator din India (ambele companii vor fi denumite în continuare împreună „solicitanții”).

Domeniul reexaminării intermediare parțiale se limitează la analiza dumpingului în ceea ce îi privește pe solicitanți.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul anchetei este sârma din oțel inoxidabil cu un conținut în masă de:

minimum 2,5 % nichel, alta decât sârma cu un conținut de nichel de minimum 28 %, dar de maximum 31 % din masă și cu un conținut de crom de minimum 20 %, dar de maximum 22 % din masă,

maximum 2,5 % nichel, alta decât sârma cu un conținut de crom de minimum 13 %, dar de maximum 25 % din masă și cu un conținut de aluminiu de minimum 3,5 %, dar de maximum 6 % din masă,

originară din India, încadrată în prezent la codurile NC 7223 00 19 și 7223 00 99 („produsul care face obiectul reexaminării”).

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în vigoare în prezent constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului (2), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1483 al Comisiei (3) („măsurile existente”).

4.   Motivele reexaminării intermediare parțiale

Cererile formulate în temeiul articolului 11 alineatul (3) se bazează pe elemente de probă prima facie furnizate de solicitanți conform cărora, în ceea ce îi privește pe solicitanți și în ceea ce privește dumpingul, circumstanțele pe baza cărora au fost instituite măsurile existente s-au modificat și aceste modificări sunt de durată.

Modificările de durată ale circumstanțelor în ceea ce privește Venus se referă la îmbunătățirea sistemului de repartizare a costurilor, a sistemului de gestionare a stocurilor și a programelor computerizate de contabilitate. Ancheta inițială a arătat că toate aceste elemente sunt defectuoase și a dus la utilizarea articolului 18 din regulamentul de bază. În plus, grupul a investit recent într-o serie de mașini noi foarte eficiente, ceea ce a avut un impact pozitiv substanțial asupra eficienței costului său de producție.

În ceea ce privește Garg, modificările de durată ale circumstanțelor se referă la restructurarea instalațiilor de producție și a circuitului său de vânzări din UE. Elementele de probă prima facie furnizate de Garg arată că aceste modificări ale circumstanțelor au îmbunătățit utilizarea activelor și i-au sporit eficiența.

Atât Venus, cât și Garg au furnizat elemente de probă prima facie conform cărora menținerea măsurilor la nivelul lor actual nu mai este necesară pentru a compensa dumpingul prejudiciabil. Venus și Garg au comparat valoarea normală cu prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexaminării, atunci când acesta este vândut pentru a fi exportat în Uniune pentru perioada aprilie 2014-decembrie 2014 și, respectiv, pentru perioada aprilie 2014-martie 2015. Aceste comparații arată că, în cazul ambelor companii, marjele lor de dumping respective par să fie mai mici decât nivelul actual al măsurilor.

Prin urmare, solicitanții susțin că menținerea măsurilor la nivelul actual, determinat pe baza nivelului dumpingului stabilit anterior, nu mai pare a fi necesară pentru a compensa efectele dumpingului prejudiciabil, astfel cum s-a stabilit anterior.

5.   Procedură

În urma informării statelor membre și după ce a constatat că există probe suficiente pentru a justifica inițierea procedurii de reexaminare intermediară parțială, care se limitează la examinarea dumpingului, Comisia inițiază, prin prezentul aviz, o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Ancheta va evalua necesitatea de a continua, de a elimina sau de a modifica măsurile existente în ceea ce îi privește pe solicitanți.

5.1.    Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

Ancheta a cuprins perioada 1 octombrie 2014-30 septembrie 2015 („perioada anchetei de reexaminare”).

5.2.    Anchetarea producătorului-exportator

În vederea obținerii informațiilor considerate necesare pentru ancheta sa cu privire la solicitanți, Comisia le va trimite acestora un chestionar.

Solicitanții trebuie să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

5.3.    Alte informații prezentate în scris

În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile respective și elementele de probă aduse în sprijinul acestora trebuie să îi parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.4.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere trebuie să fie formulată în scris și să precizeze motivele care stau la baza sa. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice solicitare de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.5.    Instrucțiuni de transmitere a informațiilor prezentate în scris, a chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul anchetelor de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă sub o formă care să le permită să își exercite dreptul la apărare.

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența furnizate de părțile interesate cu titlu confidențial poartă mențiunea „Limited” („acces limitat”) (4).

Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („Versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează și un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare.

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După ce datele de contact au fost transmise, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică transmiterii de informații prin e-mail, părțile interesate ar trebui să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

Adresa de corespondență a Comisiei este:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile pot să nu fie luate în considerare și pot fi utilizate datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se fac pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu va fi considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri suplimentare excesive nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile unor părți terțe de a fi audiate. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa ca mediator pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate.

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și trebuie justificată. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice cerere de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților, care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la dumping.

Pentru informații suplimentare și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendarul anchetei

În temeiul articolului 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului din 5 noiembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India (JO L 298, 8.11.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1483 al Comisiei din 1 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India, în urma unei noi anchete privind absorbția, în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 228, 2.9.2015, p. 1).

(4)  Un document cu mențiunea „Limited” este considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta este protejat și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.