10.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/5


Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2015/C 82/06)

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 (1) privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, Comisia face cunoscut faptul că, în cazul în care nu se va deschide o reexaminare în conformitate cu procedura descrisă în continuare, măsurile antidumping menționate mai jos vor expira la data specificată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină elemente de probă suficiente din care să rezulte faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului.

În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, respinge sau comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgium (2), oricând de la data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Anumite sisteme de electrozi din grafit

India

Taxă antidumping

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1186/2010 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi din grafit originare din India (JO L 332, 16.12.2010, p. 17).

17.12.2015


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Măsura expiră la miezul nopții la data menționată în această coloană.