Bruxelles, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Comisia (Eurostat) colectează date privind prețurile la gaze naturale și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (clienții noncasnici finali). Începând din 1990, prețurile pentru utilizatorii finali din industrie sunt reglementate prin legislație, ele fiind reglementate în prezent prin Directiva 2008/92/CE, care a abrogat Directiva 90/377/CEE. Autoritățile naționale colectează, pe baza unui acord voluntar, date privind prețurile pentru clienții casnici. Autoritățile naționale au informat Comisia cu privire la faptul că, din cauza constrângerilor de natură financiară și legate de resursele umane, mai mulți furnizori de date (întreprinderi din domeniul gazelor naturale și al energiei electrice) întreabă dacă este necesar să se continue colectarea acestor date.

În cadrul Consiliului European din 22 mai 2013 privind energia și fiscalitatea, șefii de stat și de guvern din UE au afirmat că politica energetică a UE ar trebui să aibă scopul de a oferi gospodăriilor și întreprinderilor energie la prețuri accesibile și competitive, într-un mod sigur și sustenabil. În consecință, Comisia a fost invitată să prezinte o analiză a „compoziției și a factorilor determinanți care influențează prețurile și costurile energiei în statele membre”. Această analiză urma să se concentreze pe impactul prețurilor la energie asupra gospodăriilor, asupra întreprinderilor mici și mijlocii și a industriilor mari consumatoare de energie și, în sens mai larg, să examineze competitivitatea UE în raport cu partenerii săi economici de la nivel mondial.

După ce a constatat că pentru analiza respectivă sunt necesare date suplimentare detaliate privind prețurile, Comisia a colectat informațiile necesare de la toate cele 28 de state membre ale UE, în temeiul unui acord voluntar. Un raport care cuprinde o analiză detaliată a componentelor prețurilor la gaze naturale și energie electrică a fost prezentat Consiliului în ianuarie 2014.

În 2014, factorii de decizie au solicitat în repetate rânduri statistici oficiale mai detaliate privind prețurile la gaze naturale și energie electrică. În cadrul reuniunii sale din 13 iunie 2014, Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE) a recunoscut impactul negativ pe care prețurile și costurile ridicate și în creștere ale energiei îl au asupra competitivității Europei la nivel mondial și a standardului de viață al clienților individuali. Din acest motiv, Consiliul TTE a solicitat o „reexaminare de către Comisie a situației prețurilor și costurilor energiei și a situației clienților până în 2016”.

La 25 februarie 2015, Comisia Europeană a adoptat pachetul privind uniunea energetică. Una dintre măsurile din pachetul privind uniunea energetică din capitolul privind piața internă a energiei definește o analiză a prețurilor și a costurilor energiei, care urmează să fie realizată în 2016 și, ulterior, la fiecare 2 ani.

Un set suplimentar de subcomponente privind impozitele și taxele și prețurile de rețea la gaze naturale și energie electrică a fost elaborat pentru a reflecta obiectivele pachetului privind uniunea energetică și, în special, pentru a răspunde necesității unei mai mari transparențe privind prețurile și costurile energiei astfel cum se menționează la acțiunea nr. 8 din pachet.

Coerența cu politica existentă în domeniu

Consiliului European din iunie 2014 a reconfirmat necesitatea de a consolida piața unică a UE, de a crește concurența și transparența pe piața gazelor naturale și de a finaliza integrarea pieței europene a energiei. De asemenea, Consiliul a solicitat o analiză suplimentară a integrării pieței în ceea ce privește eficiența și securitatea energetică.

Coerența cu alte politici ale UE

Pachetul privind uniunea energetică a fost adoptat de către Comisie la 25 februarie 2015. În acest context, Comisia va furniza, începând cu anul 2016, date privind prețurile și costurile energiei (inclusiv impozitele și subvențiile). Această defalcare a prețurilor și costurilor energiei va permite Comisiei să monitorizeze situația de pe piața energiei.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Subsidiaritate (pentru competențele neexclusive)

Comisia (Eurostat) colectează date naționale cu privire la prețurile la gaze naturale și energie electrică utilizând o metodologie care permite compararea prețurilor între statele membre. Aceste date privind prețurile trebuie să fie colectate la nivelul UE pentru a se garanta că datele sunt fiabile și comparabile între toate statele membre ale UE și pentru a agrega datele la nivelul UE și pentru zona euro. La nivel național, datele privind prețurile sunt colectate de autoritățile naționale relevante și, apoi, sunt difuzate de Eurostat.

Proporționalitate

Actul legislativ propus va viza colectarea de date privind prețurile la gaze naturale și energie electrică pentru sectorul gospodăriilor populației și pentru sectorul industrial. În trecut, datele privind prețurile din sectorul industrial erau colectate în conformitate cu Directiva 2008/92/CE, dar datele privind prețurile din sectorul gospodăriilor populației erau colectate pe baza unui acord voluntar. Complexitatea tot mai mare a pieței interne a energiei face din ce în ce mai dificilă obținerea unor date fiabile și actualizate pentru gazele naturale și energia electrică în lipsa unor obligații juridice de a furniza aceste date, în special în cazul sectorului gospodăriilor populației. Modificările propuse comparativ cu situația la care se referă Directiva 2008/92/CE constau în cuprinderea prin propunerea de act legislativ a datelor care sunt colectate, în prezent, în mod voluntar. Aceste modificări nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele stabilite.

Instrumentul juridic ales

Utilizarea ca instrument juridic a unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui să asigure o punere în aplicare promptă, ușoară și uniformă în întreaga UE.

3.CONSTATĂRILE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

Legislația aplicabilă în vigoare (Directiva 2008/92/CE) vizează doar colectarea de date privind prețurile la gaze naturale și energie electrică pentru sectorul industrial. Metodologia utilizată pentru aceste anchete privind prețurile, introdusă în 2007, s-a dovedit a fi eficace.

Consultări cu părțile interesate

Membrii grupului de lucru pentru statisticile referitoare la energia (ESWG) au fost consultați în scris de către Eurostat în ianuarie 2015. Observațiile și recomandările lor au fost luate în considerare. Consultarea scrisă a ESWG a condus la o reducere a numărului de subcomponente ale impozitelor și taxelor (de la 11 până la 6 subcomponente) și la o reducere substanțială a datelor privind prețurile de rețea la energie electrică și gaze naturale care urmează a fi raportate. Membrii grupului directorilor pentru statistici și conturi sectoriale și de mediu (DIMESA) au fost consultați în scris în cursul lunilor mai și iunie 2015, iar aceste consultări au condus la o prelungire a termenelor pentru solicitarea unei derogări în ceea ce privește raportarea componentelor și/sau a subcomponentelor datelor privind prețurile. Pentru prețurile la gaze naturale în sectorul gospodăriilor populației a fost stabilit un prag, astfel încât să poată fi excluse țările în care consumul casnic de gaze naturale este mic. Proiectul modificat a fost prezentat cu ocazia unei reuniuni a grupului DIMESA din data de 11 iunie 2015 și a unei reuniuni a ESWG din data de 24 iunie 2015.

Colectarea datelor și utilizarea expertizei

Eurogas și Eurelectric, două asociații active în sectoarele gazelor naturale și energiei electrice, au fost consultate de către Eurostat privind fezabilitatea colectării datelor. S-a ținut seama de recomandările asociațiilor respective cu privire la disponibilitatea informațiilor privind subcomponentele prețurilor de rețea pentru energia electrică și pentru gazele naturale.

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Sarcina administrativă pentru autoritățile raportoare și pentru Comisie nu va crește în mod semnificativ, întrucât cea mai mare parte a datelor în cauză privind prețurile sunt deja raportate în mod voluntar. Deși câteva subcomponente ale impozitelor și ale prețurilor de rețea au fost adăugate pe lista datelor care urmează a fi colectate, frecvența de raportare a fost redusă de la o dată pe an la o dată la trei ani. Prin urmare, se preconizează că sarcina administrativă globală va rămâne neschimbată.

Evaluarea impactului

Nu s-a realizat nicio evaluare a impactului pentru prezenta propunere, deoarece aceasta nu va schimba în mod semnificativ nici activitățile autorităților raportoare, nici pe cele ale Comisiei. Explicații detaliate cu privire la motivația care stă la baza deciziei de a nu efectua o evaluare a impactului pot fi găsite în foaia de parcurs a Comisiei, publicată pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Drepturi fundamentale

Nu se aplică.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea nu are implicații pentru bugetul UE. Având în vedere că activitățile nu vor crește semnificativ, nu vor exista costuri suplimentare.

5.ALTE ASPECTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Nu există restricții.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

Descriere detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Datele statistice fiabile, furnizate în timp util și complete privind prețurile la gaze naturale și energie electrică reprezintă o importantă sursă de informații pentru factorii de decizie europeni. Întrucât colectarea datelor privind prețurile la gaze naturale și energie electrică pentru sectorul gospodăriilor populației este efectuată pe baza unui acord voluntar, furnizorii de date individuali (societățile producătoare de energie electrică sau gaze naturale) ar putea decide să nu continue colectarea acestor date. Întrucât colectarea datelor va fi reglementată într-un cadru juridic, continuarea raportării va fi garantată.

Pentru a analiza principalii factori care determină prețurile energiei electrice și ale gazelor naturale, nu este suficient să se examineze doar prețurile finale la gaze naturale și energie electrică și prețurile de rețea, impozitele și prețul produselor. Pentru a identifica elementele care determină prețurile, la colectarea datelor s-a adăugat un set de variabile (subcomponente) care vor permite o analiză mai detaliată a datelor care sunt colectate pe baza unei metodologii armonizate.

Spațiul Economic European

Actul propus se referă la aspecte de interes pentru Spațiul Economic European (SEE) și, prin urmare, ar trebui extins la SEE.

2015/0239 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 1

întrucât:

(1)Competitivitatea, sustenabilitatea și securitatea energetică sunt obiectivele globale ale unei uniuni energetice flexibile, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor.

(2)Informații de înaltă calitate, comparabile, actualizate, fiabile și armonizate referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică facturate clienților finali sunt necesare în vederea elaborării politicii uniunii energetice și a monitorizării piețelor energiei din statele membre.

(3)Prezentul regulament urmărește să furnizeze statistici europene pentru a sprijini politicile în domeniul energetic, în special în vederea creării unei piețe energetice interne pe deplin integrate pentru clienți. Pentru a îmbunătăți integrarea pieței, ar trebui să se asigure o mai mare transparență privind costurile și prețurile energiei, precum și privind nivelul sprijinului public.

(4)Până în prezent, Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului 2 a oferit un cadru comun pentru producerea, transmiterea și difuzarea de statistici comparabile în ceea ce privește prețurile de consum pentru gaze naturale și electricitate practicate în cazul clienților industriali din Uniune.

(5)Colectarea de date privind prețurile de consum pentru electricitate și gaze naturale practicate în cazul clienților finali din sectorul gospodăriilor populației a fost efectuată, până în prezent, în temeiul unui acord voluntar.

(6)Complexitatea tot mai mare a pieței interne a energiei face din ce în ce mai dificilă obținerea unor date fiabile și actualizate pentru gazele naturale și energia electrică în lipsa unor obligații juridice de a furniza aceste date, în special în cazul sectorului gospodăriilor populației.

(7)Pentru a garanta raportarea de date de înaltă calitate privind prețurile pentru sectorul gospodăriilor populației și pentru sectorul industrial, colectarea ambelor tipuri de date ar trebui să facă obiectul unui act juridic.

(8)În majoritatea țărilor, datele privind sistemele de transport sunt disponibile de la autoritățile de reglementare din domeniul energetic. Cu toate acestea, un număr mult mai mare de entități care compilează date sunt implicate în cazul costurilor de distribuție, iar raportarea de date este considerată a fi mai dificilă în unele state membre. Având în vedere importanța costurilor de distribuție și nevoia de transparență în această privință, colectarea datelor trebuie să fie armonizată pe baza unei metodologii solide.

(9)Sistemul de tranșe de consum utilizat de Comisie (Eurostat) în publicațiile sale privind prețurile ar trebui să asigure transparența pieței și larga difuzare a datelor neconfidențiale privind prețurile și ar trebui să permită calcularea agregatelor europene.

(10)Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 3 prevede că datele statistice se colectează în conformitate cu principiile imparțialității, transparenței, fiabilității, obiectivității, independenței profesionale și rentabilității, protejând, în același timp, confidențialitatea lor.

(11)Informațiile cu privire la prețurile practicate în cazul clienților finali pentru gazele naturale și energia electrică ar trebui să permită comparații cu prețurile altor mărfuri din sectorul energiei.

(12)Informații cu privire la colectarea de date privind prețurile și la calitate ar trebui furnizate ca parte a unei proceduri standard de raportare.

(13)Date detaliate privind defalcarea în funcție de tranșe de consum și cotele lor de piață respective reprezintă o parte esențială a statisticilor privind prețurile gazelor naturale și ale energiei electrice.

(14)O analiză a prețurilor poate fi realizată numai în cazul în care sunt disponibile statistici oficiale de înaltă calitate furnizate de statele membre cu privire la diferitele componente și subcomponente ale prețurilor la gaze naturale și energie electrică. O metodologie revizuită pentru generarea unei defalcări detaliate a diferitelor componente și subcomponente ale prețurilor la gaze naturale și energie electrică practicate în cazul clienților finali va face posibilă analizarea impactului diferitelor aspecte asupra prețurilor finale.

(15)Datele furnizate Comisiei (Eurostat) cu privire la prețuri și la condițiile de vânzare către clienții finali, precum și defalcarea numărului de clienți finali în funcție de consumul din fiecare tranșă de consum, ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile necesare pentru a decide cu privire la măsurile sau propunerile corespunzătoare în ceea ce privește politica energetică.

(16)O bună înțelegere a impozitelor și tarifelor din fiecare stat membru este esențială pentru asigurarea transparenței prețurilor. Importanța unei defalcări a datelor privind costurile de rețea, tarifele, impozitele, taxele, și comisioanele nu a fost identificată.

(17)Statele membre în care consumul de gaze naturale ca proporție din consumul final de energie al gospodăriilor populației este mic ar trebui să fie exceptate de la obligația de a furniza date privind prețurile gazelor naturale pentru clienții casnici finali.

(18)Pentru a ameliora fiabilitatea datelor, Comisia (Eurostat), împreună cu statele membre, ar trebui să evalueze și, după caz, să îmbunătățească metodologia privind colectarea și prelucrarea datelor într-un mod precis, conform cadrului de guvernanță pentru statistici. Prin urmare, rapoartele privind calitatea ar trebui să fie întocmite cu regularitate și ar trebui să fie efectuate cu regularitate evaluări ale calității datelor privind prețurile.

(19)Pe baza unei cereri justificate din partea unui stat membru, Comisia poate acorda derogări statelor membre în ceea ce privește obligațiile specifice pentru care aplicarea prezentului regulament la sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore și este susceptibilă să genereze o sarcină suplimentară considerabilă asupra respondenților.

(20)Pentru a menține calitatea înaltă a datelor transmise de statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei, cu scopul de a ajusta pragurile care se pot aplica pentru piața gazelor naturale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale de pregătire, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(21)Comisia ar trebui să se asigure că actele delegate nu impun sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

(22)Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare privind formatul și modalitățile de transmitere a datelor, cerințele referitoare la rapoartele privind calitatea, structura și comparabilitatea acestora, precum și acordarea de derogări. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(23)Directiva 2008/92/CE se abrogă.

(24)A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene comparabile privind prețurile la gazele naturale și energia electrică practicate pentru clienții casnici și clienții noncasnici finali din UE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)„gospodărie”, „consum final de energie” și „autoproducători” au același înțeles ca și cel menționat în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 4 ;

(2)„client”, „client final”, „client casnic”, „client necasnic”, „transport”, „distribuție” și „furnizare” în legătură cu energia electrică au același înțeles ca și cel menționat în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului 5 , atunci când se utilizează în legătură cu energia electrică;

(3)„client”, „client final”, „client casnic”, „client noncasnic”, „transport”, „distribuție” și „furnizare” în legătură cu gazele naturale au același înțeles ca și cel menționat în Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului 6 , atunci când se utilizează în legătură cu gazele naturale;

(4)„componentă de rețea” înseamnă combinația costurilor de transport și de distribuție, astfel cum se menționează la punctul 6 din anexa I și la punctul 5 din anexa II.

Articolul 3

Surse de date

Respectând principiul menținerii unei sarcini reduse pentru respondenți și al simplificării administrative, statele membre compilează date privind prețurile la gaze naturale și energie electrică și subcomponentele acestora referitoare la costurile de rețea și la impozitele, taxele, comisioanele și tarifele prevăzute în anexele I și II și la volumul de consum și întocmește un raport privind calitatea folosind următoarele surse:

(a)anchete statistice specifice în legătură cu prețurile de consum la gaze naturale și energie electrică care vizează producători sau comercianți, operatori de sisteme de transport și distribuție, importatori sau exportatori de produse energetice, precum și întreprinderi furnizoare;

(b)alte anchete statistice care vizează clienți din sectorul gospodăriilor populației și clienți finali din sectorul industrial;

(c)surse administrative, cum ar fi cele deținute de către autoritățile naționale de reglementare a piețelor energiei electrice și gazelor naturale;

(d)alte surse care aplică proceduri fiabile de estimare statistică.

Articolul 4

Sferă de cuprindere

(1)Statele membre se asigură că sistemul de colectare și compilare a datelor este reprezentativ.

(2)Statele membre nu sunt obligate să transmită Comisiei (Eurostat) date privind prețurile la gaze naturale pentru clienții casnici în cazul în care consumul de gaze naturale în sectorul gospodăriilor populației este sub un prag de 1 % din consumul național total de energie din sectorul gospodăriilor populației. Comisia (Eurostat) evaluează periodic, cel puțin o dată la 3 ani, care sunt statele membre ce pot beneficia, în funcție de consumul de gaze naturale în sectorul gospodăriilor populației din țara lor, de exceptarea de la obligația de a transmite datele.

(3)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10, ținând cont de tendințele economice și tehnologice, privind ajustarea pragului.

Articolul 5

Transmiterea datelor

(1)Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele prevăzute în anexele I și II.

(2)Comisia stabilește și adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formatul și modalitățile de transmitere a datelor, astfel cum se prevede în anexe. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 6

Perioada de referință și frecvența transmiterii

(1)Statele membre compilează toate datele precizate în anexele la prezentul regulament de la începutul anului calendaristic care urmează adoptării prezentului regulament și furnizează statistici Comisiei (Eurostat) în termen de trei luni de la sfârșitul perioadei de referință.

(2)Frecvența transmiterii este:

(a)    anuală (din ianuarie până în decembrie) pentru datele menționate la punctele 6 litera (a) și 7 din anexa I și la punctul 5 litera (a) și punctul 6 din anexa II;

(b)bianuală (din ianuarie până în iunie și din iulie până în decembrie) pentru datele menționate la punctul 6 litera (b) din anexa I și la punctul 5 litera (b) din anexa II.

Articolul 7

Evaluarea calității și rapoarte privind calitatea

(1)Statele membre asigură calitatea datelor în conformitate cu criteriile referitoare la calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)Statele membre informează Comisia (Eurostat), fără întârziere, despre orice modificare metodologică sau despre alte modificări care ar putea avea un impact semnificativ asupra statisticilor privind prețurile la gaze naturale și energie electrică și, în orice caz, nu mai târziu de o lună după momentul în care această modificare are loc.

(3)Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) o dată la trei ani un raport privind calitatea datelor, în care se demonstrează modul în care aceste date sunt calculate. Acest raport cuprinde informații cu privire la sfera de cuprindere și la colectarea datelor, la criteriile de calcul, la metodologia și la sursele de date utilizate, precum și la orice modificare survenită în privința surselor sau a metodologiei.

(4)Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise și a informațiilor furnizate în rapoartele privind calitatea și pregătește și difuzează un rezumat al raportului de evaluare a calității.

(5)În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică anomalii sau neconcordanțe semnificative din punct de vedere statistic în datele furnizate, ea poate solicita din partea autorităților naționale o defalcare corespunzătoare a datelor, precum și metodele de calcul sau de evaluare pe care se bazează datele furnizate, pentru a evalua datele și, dacă este necesar, solicită ca orice date sau informații considerate a fi inexacte să fie modificate și retransmise de către statul membru în cauză.

(6)Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, cerințe referitoare la rapoartele privind calitatea și la structura și comparabilitatea acestora menționate la alineatul (3). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 8

Difuzarea

Comisia (Eurostat) difuzează statisticile privind prețurile gazelor naturale și energiei electrice, în termen de cel mult cinci luni de la sfârșitul fiecărei perioade de referință.

Articolul 9

Derogări

(1)Se pot acorda derogări, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în ceea ce privește obligațiile specifice pentru care aplicarea prezentului regulament la sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore și este susceptibilă să genereze o sarcină suplimentară considerabilă asupra respondenților. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2) până la cel târziu la [xx-xx-xxx]

(2)În sensul alineatului (1), statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere întemeiată în mod corespunzător cel târziu la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)Derogările rămân în vigoare în cel mai scurt interval de timp posibil și, în orice caz, nu pot depăși trei ani.

(4)Un stat membru căruia i s-a acordat o derogare în conformitate cu alineatul (1) aplică în continuare dispozițiile relevante ale Directivei 2008/92/CE pe durata perioadei de derogare.

Articolul 10

Exercitarea delegării de competențe

(1)Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu [xx-xx-xxx].

(3)Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European sau Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. El este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 7 .

(2)Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12

Abrogarea Directivei 2008/92/CE

(1)Directiva 2008/92/CE se abrogă.

(2)Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1) Avizul Parlamentului European din ... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din ...
(2) Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (JO L 298, 7.11.2008, p. 9).
(3) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 6-11).
(5) Directiva 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).
(6) Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).
(7) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

Bruxelles, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

ANEXE

la
Propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie


ANEXE

ANEXA I — PREȚURILE LA GAZE NATURALE

Prezenta anexă stabilește metodologia pentru colectarea și compilarea datelor statistice privind prețurile la gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici finali.

1. Prețuri

Prețurile care trebuie să fie raportate sunt prețurile practicate în cazul clienților casnici și al clienților noncasnici finali care achiziționează pentru consumul propriu gaze naturale distribuite prin conducte.

2. Gaze naturale

Gazele naturale includ gazele și alți combustibili gazoși amestecați cu gaze naturale în cadrul rețelei de transport și de distribuție, cum ar fi biogazul. Alți combustibili gazoși care sunt distribuiți prin rețele dedicate fără a fi amestecați cu gaze naturale (de exemplu, gaz de uzină, gaz de cocserie, gaz de furnal și biogaz) sunt excluși.

3. Unitățile raportoare

Datele trebuie să includă toți consumatorii casnici și noncasnici finali de gaze naturale, dar trebuie să excludă clienții care utilizează gaze numai pentru:

generarea de energie electrică în centrale electrice sau în centrale termoelectrice; sau

utilizări neenergetice (de exemplu, în industria chimică).

4. Unități de măsură

Prețurile care trebuie să fie raportate sunt prețurile medii naționale practicate în cazul clienților casnici și al clienților noncasnici finali.

Prețurile trebuie să fie exprimate în monedă națională per gigajoule (GJ). Unitatea de energie utilizată se măsoară pe baza puterii calorifice superioare (PCS).

Prețurile trebuie să fie ponderate în funcție de cota de piață a întreprinderilor furnizoare de gaze naturale din fiecare tranșă de consum. În cazul în care nu este posibil să se calculeze prețurile medii ponderate, se pot furniza prețurile reprezentând media aritmetică. În orice caz, datele trebuie să acopere o cotă reprezentativă din piața națională.

5. Tranșe de consum

Prețurile raportate trebuie să se bazeze pe un sistem de tranșe de consum standard anual de gaze naturale.

(a) Pentru clienții casnici, trebuie să se aplice următoarele tranșe:

Tranșă de consum

Consumul anual de gaze naturale (GJ)

Minim

Maxim

Tranșa D1

< 20

Tranșa D2

≥ 20

< 200

Tranșa D3

≥ 200

(b)    Pentru clienții noncasnici finali, trebuie să se aplice următoarele tranșe:

Tranșă de consum

Consumul anual de gaze naturale (GJ)

Minim

Maxim

Tranșa I1

< 1 000

Tranșa I2

≥ 1 000

< 10 000

Tranșa I3

≥ 10 000

< 100 000

Tranșa I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Tranșa I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Tranșa I6

≥ 4 000 000

6. Nivelul de detaliere

Prețurile în cauză trebuie să includă toate tarifele de plătit: tarife de rețea plus energia consumată, minus orice rabaturi sau prime, plus orice alte tarife (de exemplu: comisioane de închiriere a contoarelor, tarife fixe). Tarifele inițiale de conectare trebuie să fie excluse.

Trebuie să fie furnizate date detaliate după cum se specifică mai jos.

(a)    Nivelul de detaliere necesar pentru componente și subcomponente

Prețurile furnizate trebuie să fie subdivizate în trei componente principale și în subcomponente separate.

Prețul practicat în cazul consumatorilor finali de gaze naturale pe tranșă de consum este suma celor trei componente principale: componenta referitoare la energie și la furnizare, componenta referitoare la rețea (de transport și distribuție) și componenta care cuprinde impozitele, taxele, comisioanele și tarifele.

Componenta și

subcomponenta

Descriere

energie și furnizare

Această componentă trebuie să includă prețul gazelor naturale plătit de către furnizor sau prețul gazelor naturale la punctul de intrare în sistemul de transport, inclusiv, dacă este cazul, costurile de depozitare și costurile legate de vânzarea gazelor naturale către clienții finali.

rețea

Prețul de rețea trebuie să includă următoarele costuri: tarifele de transport și de distribuție, pierderile înregistrate în cursul transportului și distribuției, costurile de rețea, costurile serviciilor post-vânzare, costurile de întreținere a sistemului și costurile aferente închirierii contoarelor și costurile de contorizare.

Subcomponenta

Componenta referitoare la rețea trebuie să fie subîmpărțită în costuri cu transportul și costuri cu rețeaua de distribuție, după cum urmează:

1. Cota relativă medie globală a costurilor cu transportul (exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea și bazată pe tranșele de consum definite la punctul 5).

2. Cota relativă medie globală a costurilor cu distribuția (exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea și bazată pe tranșele de consum definite la punctul 5).

impozitele, comisioanele, taxele și tarifele 

Această componentă este suma tuturor subcomponentelor (impozite, comisioane, taxe și tarife) enumerate mai jos.

Subcomponente

Următoarele subcomponente trebuie raportate ca produse individuale pentru fiecare tranșă de consum definită la punctul 5.

1. Taxa pe valoarea adăugată, astfel cum este descrisă în Directiva 2006/112/CE 1 a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

2. Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de promovarea surselor de energie regenerabilă, a eficienței energetice și a cogenerării energiei termice și electrice.

3. Impozite, comisioane, taxe sau tarife referitoare la stocurile strategice, plățile pentru capacitate și securitatea energetică; impozitele pe distribuția gazelor naturale; Costurile irecuperabile și taxele pe finanțarea autorităților de reglementare în domeniul energiei sau operatorilor de pe piață.

4. Impozite, comisioane, taxe sau tarife referitoare la calitatea aerului și la mediu; impozitele pe emisiile de CO2 sau de alte gaze cu efect de seră.

5. Toate celelalte impozite, comisioane, taxe sau tarife care nu intră sub incidența niciuneia dintre cele patru categorii anterioare: acordarea de sprijin pentru termoficare; tarifele fiscale locale sau regionale; compensările insulare; comisioanele de concesiune aferente licențelor și comisioanele de ocupare a terenurilor și a proprietăților publice sau private de către rețele sau alte dispozitive.

(b)    Nivelul de detaliere pe bază de impozitare

Datele privind prețurile trebuie defalcate în următoarele trei niveluri:

Nivel

Descriere

prețuri excluzând toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele

Acest nivel al prețurilor include doar componenta referitoare la energie și furnizare și componenta referitoare la rețea.

prețuri excluzând taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte impozite recuperabile

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele considerate a fi nerecuperabile pentru clienții noncasnici finali. Acest nivel al prețurilor pentru clienții casnici include componenta referitoare la energie și componenta referitoare la rețea, precum și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele, dar exclude TVA.

prețuri incluzând toate impozitele

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea, precum și toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele recuperabile și nerecuperabile.

7. Volumele de consum

Statele membre trebuie să transmită informații privind ponderea relativă a gazelor naturale în fiecare tranșă de consum bazată pe volumul total la care se referă prețurile.

Volumele consumurilor anuale pentru fiecare tranșă de consum trebuie să fie raportate o singură dată pe an, în același moment când sunt raportate datele privind prețurile pentru al doilea semestru.

Datele nu trebuie să fie mai vechi de doi ani.ANEXA II — PREȚURILE LA ENERGIA ELECTRICĂ

Prezenta anexă stabilește metodologia pentru colectarea și compilarea datelor statistice privind prețurile la energia electrică pentru clienții casnici și clienții noncasnici finali.

1. Prețuri

Prețurile care trebuie raportate sunt prețurile practicate în cazul clienților casnici și al clienților noncasnici finali care achiziționează energie electrică pentru consumul propriu.

2. Unitățile raportoare

Datele trebuie să includă toți consumatorii casnici și noncasnici finali de energie electrică, dar energia electrică produsă și consumată de autoproducători trebuie să fie exceptată de la obligația de raportare.

3. Unitatea de măsură

Prețurile care trebuie să fie raportate sunt prețurile medii naționale clienților casnici și al clienților noncasnici finali.    
   
Prețurile trebuie să fie exprimate în monedă națională per kilowatt-oră (kWh).

Prețurile trebuie să fie ponderate în funcție de cota de piață a întreprinderilor furnizoare de energie electrică din fiecare tranșă de consum. În cazul în care nu este posibil să se calculeze prețurile medii ponderate, se pot furniza prețurile reprezentând media aritmetică. În orice caz, datele trebuie să acopere o cotă reprezentativă din piața națională.

4. Tranșe de consum

Prețurile raportate trebuie să se bazeze pe un sistem de tranșe de consum standard anual de energie electrică.

(a)    Pentru clienții casnici, trebuie să se aplice următoarele tranșe:

Tranșă de consum

Consum anual de energie electrică (kWh)

Minim

Maxim

Tranșa DA

< 1 000

Tranșa DB

≥ 1 000

< 2 500

Tranșa DC

≥ 2 500

< 5 000

Tranșa DD

≥ 5 000

< 15 000

Tranșa DE

≥ 15 000

(b)    Pentru clienții noncasnici finali, trebuie să se aplice următoarele tranșe:

Tranșă de consum

Consum anual de energie electrică (MWh)

Minim

Maxim

Tranșa IA

< 20

Tranșa IB

≥ 20

< 500

Tranșa IC

≥ 500

< 2 000

Tranșa ID

≥ 2 000

< 20 000

Tranșa IE

≥ 20 000

< 70 000

Tranșa IF

≥ 70 000

< 150 000

Tranșa IG

≥ 150 000

5. Nivelul de detaliere

Prețurile în cauză trebuie să includă toate tarifele de plătit: tarife de rețea plus energia consumată, minus orice rabaturi sau prime, plus alte tarife (de exemplu: închirierea contoarelor, tarife fixe). Tarifele inițiale de conectare trebuie să fie excluse.

Trebuie să fie furnizate date detaliate după cum se specifică mai jos.

(a)    Nivelul de detaliere necesar pentru componente și subcomponente

Prețurile furnizate trebuie să fie subdivizate în trei componente principale și în subcomponente separate.

Prețul practicat în cazul consumatorilor finali de energie electrică pe tranșă de consum este suma celor trei componente principale: componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea (de transport și distribuție) și componenta care cuprinde impozitele, taxele, comisioanele și tarifele.

Componenta și

subcomponenta

Descriere

energie și furnizare

Această componentă trebuie să includă următoarele costuri: generare, agregare, echilibrare energetică, costuri ale energiei furnizate, servicii pentru clienți, management post-vânzare și alte costuri de furnizare.

rețea

Prețul de rețea trebuie să includă următoarele costuri: tarifele de transport și distribuție, pierderile înregistrate în cursul transportului și distribuției, costurile de rețea, costurile serviciilor post-vânzare, costurile de întreținere a sistemului și costurile cu închirierea contoarelor și costurile de contorizare.

Subcomponenta

Componenta referitoare la rețea trebuie să fie subîmpărțită în costuri cu transportul și costuri cu rețeaua de distribuție, după cum urmează:

1. Cota relativă medie globală a costurilor cu transportul (exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea și bazată pe tranșele de consum definite la punctul 4).

2. Cota relativă medie globală a costurilor cu distribuția (exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea și bazată pe tranșele de consum definite la punctul 4).

impozitele, comisioanele, taxele și tarifele 

Această componentă este suma tuturor impozitelor, comisioanelor, taxelor și tarifelor enumerate mai jos.

Subcomponenta

Următoarele subcomponente trebuie raportate ca produse individuale pentru fiecare tranșă de consum definită la punctul 4.

1. Taxa pe valoarea adăugată, astfel cum este definită în Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

2. Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de promovarea surselor de energie regenerabilă, a eficienței energetice și a cogenerării energiei termice și electrice.

3. Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de plățile pentru capacitate, securitatea energetică și suficiența producției; impozite pe restructurarea industriei cărbunelui; impozite pe distribuția energiei electrice; Costurile irecuperabile și taxele pe finanțarea autorităților de reglementare în domeniul energiei sau operatorilor de pe piață.

4. Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de calitatea aerului și protecția mediului, de impozitele pe emisiile de CO2 sau de alte gaze cu efect de seră.

5. Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de sectorul nuclear, inclusiv de dezafectarea instalațiilor nucleare, inspecții și comisioane pentru instalații nucleare.

6. Toate celelalte impozite, comisioane, taxe sau tarife care nu intră sub incidența niciuneia dintre cele cinci categorii anterioare: acordarea de sprijin pentru termoficare; tarifele fiscale locale sau regionale; compensările insulare; comisioanele de concesiune care sunt legate de licențele și comisioanele de ocupare a terenurilor și a proprietăților publice sau private de către rețele sau alte dispozitive.

(b)    Nivelul de detaliere pe bază de impozitare

Datele privind prețurile trebuie defalcate în funcție de următoarele trei niveluri:

Nivel

Descriere

prețuri excluzând toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele

Acest nivel al prețurilor include doar componenta referitoare la energie și furnizare și componenta referitoare la rețea.

prețuri excluzând taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte impozite recuperabile

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele considerate a fi nerecuperabile pentru clienții noncasnici finali. Acest nivel al prețurilor pentru clienții casnici include componenta referitoare la energie și componenta referitoare la rețea, precum și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele, dar exclude TVA.

prețuri incluzând toate impozitele

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea, precum și toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele recuperabile și cele nerecuperabile.

6. Volumele de consum

Statele membre trebuie să transmită informații privind ponderea relativă a energiei electrice în fiecare tranșă de consum bazată pe volumul total la care se raportează prețurile.

Volumele consumurilor anuale pentru fiecare tranșă de consum trebuie să fie raportate o singură dată pe an, în același moment când sunt raportate datele privind prețurile pentru al doilea semestru.

Datele nu trebuie să fie mai vechi de doi ani.

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347/1, 11.12.2006 p. 1)