Bruxelles, 1.10.2015

COM(2015) 469 final

2015/0230(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la aderarea Republicii Liberia la OMC


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și Republica Liberia au ajuns în etapa finală a negocierilor legate de condițiile de aderare a Republicii Liberia la OMC. Acest lucru survine după 8 de ani de negocieri lansate odată cu prezentarea de către Republica Liberia a cererii sale de aderare la OMC, în 2007. Rezumatul condițiilor de aderare este prezentat mai jos, la punctul 5.

Prezentând Consiliului, spre aprobare, condițiile de aderare a Republicii Liberia la OMC, Comisia consideră că respectivele condiții constituie un pachet echilibrat și ambițios de angajamente de deschidere a pieței, care va aduce beneficii substanțiale atât Republicii Liberia, cât și partenerilor săi comerciali din OMC. Cererea de aderare a Liberiei a fost examinată în conformitate cu orientările prevăzute de Consiliul General al OMC referitoare la aderarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și luând în considerare ansamblul relațiilor comerciale bilaterale cu Liberia în contextul parteneriatului UE-ACP.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Multilateralismul stă la baza politicii comerciale a UE, iar aceasta susține aderarea la OMC a țărilor terțe în condiții adecvate.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

În concordanță cu acțiunea externă și cu politica de dezvoltare a UE, propunerea va include Liberia în sistemul comercial multilateral, în conformitate cu orientările prevăzute de Consiliul General al OMC referitoare la aderarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și luând în considerare ansamblul relațiilor comerciale bilaterale cu Liberia în contextul parteneriatului UE-ACP.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

În conformitate cu articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este nevoie de o decizie a Consiliului de aprobare a condițiilor de aderare a Republicii Liberia la OMC pentru ca UE să poată susține în mod oficial această aprobare în cadrul OMC.

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Nu se aplică. UE dispune de competență exclusivă în materie de comerț.

Proporționalitate

Nu se aplică. Este necesară o decizie a Consiliului în temeiul articolului 218 alineatul (9).

Alegerea instrumentului

Nu se aplică. Este necesară o decizie a Consiliului în temeiul articolului 218 alineatul (9).

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

Nu se aplică.

Consultarea părților interesate

Nu se aplică.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.

Evaluarea impactului

Nu este necesară. Este necesară o decizie a Consiliului în temeiul articolului 218 alineatul (9).

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Propunerea nu este legată de Programul REFIT.

Drepturile fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea nu are implicații bugetare.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare

Nu se aplică.

Explicația detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Rezumatul condițiilor de aderare

Liste de angajamente

Mărfuri (în ansamblu)

Nivelul mediu al taxei vamale consolidate finale (FBR - final bound rate) în calendarul de aderare a Republicii Liberia este de 26,6 %.

Nivelul mediu al FBR pentru produsele agricole (23,6 %) este mai scăzut decât cel înregistrat pentru produsele industriale (27,2 %).

Liberia va aplica FBR de la data aderării. În ceea ce privește 249 de linii tarifare, adică 4 % din lista sa de angajamente, Liberia va aplica FBR abia în 2019.

Aceste niveluri tarifare medii sunt foarte ridicate pentru o țară inclusă în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate, în special având în vedere dimensiunile reduse și vulnerabilitatea economiei Liberiei.

Produse industriale

Nivelul mediu al FBR pentru produsele neagricole este de 27,2 %.

Liberia consolidează 100 % din lista sa de angajamente, asumându-și angajamente tarifare consolidate pentru toate produsele industriale.

Cele mai ridicate taxe vamale, de 50 %, au fost stabilite pentru vopsele, materialele plastice de uz casnic, hârtia de uz sanitar și mobila din lemn.

Produse agricole

Nivelul mediu al FBR pentru produsele agricole este de 23,6 %.

În sectorul agricol, cele mai ridicate taxe vamale, de 50 %, au fost stabilite pentru boabele de cacao, ketchup și apele minerale.

Servicii

Lista angajamentelor specifice a Liberiei în domeniul serviciilor este foarte cuprinzătoare și ambițioasă, având în vedere statutul său de țară cel mai puțin dezvoltată. Liberia își va asuma angajamente de acces pe piață și tratament național pentru o gamă largă de sectoare din domeniul serviciilor, inclusiv servicii profesionale, informatice și alte servicii comerciale, servicii de comunicare, servicii de construcții, de distribuție, servicii educaționale private, servicii de mediu, servicii financiare (de asigurări și bancare), servicii de sănătate și asistență socială finanțate din fonduri private, servicii turistice, servicii recreative, culturale și sportive și servicii de transport (maritim, pe căile navigabile interioare și rutier și servicii auxiliare ale tuturor modurilor de transport).

Angajamente luate în cadrul protocolului de aderare

În etapa finală, multilaterală, a procesului de aderare, membrii OMC au încercat împreună să asigure o compatibilitate elementară între legislația și instituțiile comerciale ale Liberiei și normele și acordurile OMC, prin includerea unor dispoziții specifice în raportul grupului de lucru.

S-a solicitat asistență tehnică și/sau perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a anumitor angajamente în cadrul OMC. În ceea ce privește perioadele de tranziție, Liberia va trebui să asigure, până la 1 august 2017, conformitatea deplină cu obligațiile prevăzute de OMC în ceea ce privește taxele și tarifele pentru import și export, barierele tehnice în calea comerțului și măsurile sanitare și fitosanitare. Liberia va putea, de asemenea, să mențină unele stimulente pentru investiții incompatibile cu măsurile de investiții legate de comerț (TRIMS – traderelated investment measures) până la 1 august 2019.

2015/0230 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la aderarea Republicii Liberia la OMC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)La 13 iunie 2007, guvernul Republicii Liberia a depus o cerere de aderare la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în temeiul articolului XII din respectivul acord.

(2)La 18 decembrie 2007, a fost creat un grup de lucru privind aderarea Republicii Liberia, pentru a se ajunge la un acord cu privire la condițiile de aderare acceptabile atât pentru Republica Liberia, cât și pentru toți membrii OMC.

(3)Comisia, în numele Uniunii, a negociat o serie completă de angajamente de deschidere a pieței din partea Republicii Liberia, care sunt în conformitate cu orientările prevăzute de Consiliul General al OMC referitoare la aderarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și care corespund cererilor Uniunii, luând în considerare relațiile comerciale bilaterale cu Liberia în contextul parteneriatului UE-ACP.

(4)Aceste angajamente sunt în prezent încorporate în Protocolul de aderare a Republicii Liberia la OMC.

(5)Aderarea Republicii Liberia la OMC ar trebui să aibă o contribuție pozitivă și de durată la procesul de reformă economică și dezvoltare durabilă din această țară.

(6)În consecință, Protocolul de aderare ar trebui să fie aprobat.

(7)Conform articolului XII din Acordul privind constituirea OMC, condițiile de aderare trebuie convenite între membrul aderent și OMC, iar Conferința Ministerială a OMC aprobă condițiile de aderare din partea OMC. Articolul IV.2 din Acordul privind constituirea OMC prevede că, în intervalele dintre reuniunile Conferinței Ministeriale, funcțiile acesteia sunt exercitate de Consiliul General.

(8)În consecință, este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată de către Uniune în cadrul Conferinței Ministeriale a OMC cu privire la aderarea Republicii Liberia la OMC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează a fi adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului privind aderarea Republicii Liberia la OMC este de aprobare a aderării.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele