Bruxelles, 28.4.2015

JOIN(2015) 16 final

COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU

Plan de acțiune privind drepturile omului și democrația (2015-2019)
„Menținerea drepturilor omului în centrul agendei UE”


Introducere

Scopul prezentei comunicări comune a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate este de a contribui la elaborarea unui nou Plan de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019.

Drepturile omului și democrația, principii directoare ale UE

Trăim astăzi într-o lume instabilă și în evoluție rapidă, o lume în care drepturile omului și valorile democratice sunt adesea puse la îndoială și, în multe locuri, ignorate. Încălcările drepturilor omului au devenit mai numeroase și au crescut în intensitate, se exercită restrângeri asupra acțiunilor societății civile, conflictele au în prezent fațete multiple, iar regimurile autoritare au devenit mai îndrăznețe. Globalizarea generează noi provocări care sporesc complexitatea protecției drepturilor omului.

În acest context, atenția internațională este concentrată, în mod natural, pe stabilitate. Cu toate acestea, securitatea și prosperitatea economică nu sunt singurele elemente necesare pentru a se asigura o stabilitate de durată. Pentru ca cetățenii să fie loiali față de statul lor și să aibă încredere în mijloacele pașnice este necesar ca aceștia să se simtă protejați împotriva deciziilor arbitrare și să aibă sentimentul că opiniile lor pot influența procesul de luare a deciziilor politice. Acest lucru nu poate fi realizat decât într-o societate democratică, bazată pe respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în care guvernul nu este corupt și își asumă responsabilitățile, în care parlamentul este în măsură să reflecte diversitatea de opinii și de interese din cadrul populației pe care o reprezintă, în care societatea civilă este dinamică, mass-media este liberă, iar sistemul judiciar este independent.

Discuțiile din jurul obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015, care pun accentul pe drepturile omului și drepturile femeilor ca obiective de sine stătătoare, reflectă acest obiectiv.

Acesta este motivul pentru care drepturile omului și democrația trebuie să rămână în centrul acțiunii externe a Uniunii. Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) orientează acțiunea Uniunii pe plan extern și reafirmă rolul UE în promovarea, printre altele, a democrației, a statului de drept, a universalității și a indivizibilității drepturilor omului, precum și a respectării principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este obligatorie atât pentru instituțiile UE, cât și pentru statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii. În plus, UE este parte la o serie de instrumente ale Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Europei, cum ar fi Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). Credibilitatea Uniunii în rolul său de susținătoare a drepturilor omului la nivel mondial se bazează pe acești piloni.

Pachetul de măsuri din 2012 privind drepturile omului și democrația

În 2012, UE a adoptat un program ambițios, Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația 1 , care stabilește modul în care UE intenționează să-și onoreze obligația, prevăzută în tratat, de a promova democrația, statul de drept, precum și universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului.

La aproape trei ani de la adoptarea cadrului strategic, cu prioritățile și principiile sale directoare, acesta continuă să ofere cadrul în care se desfășoară acțiunea Uniunii.

Un alt pas important în politica UE în domeniul drepturilor omului a fost decizia din 2012 de creare a postului de Reprezentant Special al UE (RSUE) pentru drepturile omului. RSUE a sporit vizibilitatea și eficacitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului, a sporit nivelul de interacțiune cu partenerii noștri și a contribuit la promovarea unor priorități specifice. Decizia 2 luată de Consiliu de a prelungi mandatul RSUE cu încă doi ani constituie recunoașterea rolului important pe care îl deține acesta.

Al treilea element esențial al Pachetului referitor la drepturile omului adoptat în 2012 a fost Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația (2012-2014) 3 , care a contribuit la punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul strategic.

Acest plan de acțiune conținea o serie de 97 de acțiuni care acopereau o gamă largă de aspecte legate de drepturile omului și democrație și care trebuiau să fie implementate atât la nivelul UE, cât și la nivel național, de către statele membre. Toate părțile implicate se angajau să îndeplinească obiective clare, în termene bine definite.

Realizările Planului de acțiune 2012-2014

Planul de acțiune 2012-2014 a constituit un element important menit să stimuleze implicarea tuturor părților interesate relevante și a asigurat faptul că acestea se concentrau pe o serie de obiective esențiale. Activitățile desfășurate în cadrul acestui plan de acțiune au condus la o serie de realizări importante.

Planul de acțiune a sporit integrarea considerațiilor legate de drepturile omului în ansamblul politicilor externe ale UE și în operațiunile de punere în aplicare a acestor politici, ceea ce a dus la schimbări concrete pe teren. Măsurile luate în vederea integrării considerațiilor legate de drepturile omului în evaluările impactului efectuate atât pentru propunerile legislative, cât și pentru cele nelegislative și includerea evaluărilor privind drepturile omului ca element esențial pentru acordarea ajutorului din partea UE sunt doar câteva exemple în acest sens.

De asemenea, planul de acțiune i-a permis Uniunii să dezvolte instrumentele și resursele necesare pentru a elabora și a pune în aplicare o politică mai coerentă. Înființarea, la Bruxelles, a unui Grup de lucru al Consiliului pentru drepturile omului (COHOM), adoptarea unui ansamblu de orientări detaliate la nivelul UE cu privire la aspecte-cheie legate de drepturile omului [libertatea de religie sau de convingere 4 , drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) 5 , libertatea de exprimare online și offline 6 ], adoptarea unui set de instrumente pentru o abordare bazată pe drepturi privind dezvoltarea, adoptarea unor strategii locale de țară privind drepturile omului bazate pe activitatea de cooperare desfășurată de delegațiile UE și de ambasadele statelor membre, înființarea unor puncte de contact pentru drepturile omului în cadrul delegațiilor UE, ameliorarea unui program de formare specific pentru personalul UE și diplomații statelor membre, toate aceste acțiuni au contribuit la atingerea obiectivului menționat.

Planul de acțiune a contribuit, de asemenea, la realizarea de progrese în ceea ce privește multilateralismul eficace, prin elaborarea unor strategii și priorități anuale ale UE în cadrul forurilor ONU pentru drepturile omului, în special în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. În plus, acesta a favorizat concentrarea acțiunilor UE pe o serie de priorități-cheie, printre care se numără drepturile femeilor și fetelor, drepturile copiilor și drepturile persoanelor LGBTI, și a solicitat desfășurarea de activități suplimentare în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale (drepturile ESC), în conformitate cu angajamentul Uniunii privind caracterul indivizibil al drepturilor omului. Mai mult, planul de acțiune a acordat atenție chestiunilor legate de handicap în conformitate cu obligațiile înscrise în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

Planul de acțiune a consolidat cooperarea UE cu societatea civilă din întreaga lume și sprijinul acordat acesteia. Prin planul de acțiune au fost încurajate practicile de consultare a organizațiilor societății civile înainte de desfășurarea dialogurilor privind drepturile omului sau în legătură cu documente de politică cheie, a fost promovată implicarea organizațiilor societății civile în conceperea asistenței financiare și a fost consolidat sprijinul UE pentru organizațiile societății civile care se confruntă cu măsuri restrictive.

În cele din urmă, planul de acțiune a sporit vizibilitatea acțiunilor Uniunii în domeniul drepturilor omului și al democrației, precum și gradul de asumare a responsabilității față de partenerii săi, în special față de societatea civilă.

Rezultatele din ultimii ani oferă o bază solidă pentru angajamentul permanent al UE de a asigura respectarea drepturilor omului și de a sprijini procesele de tranziție democratică din întreaga lume, atât la nivel bilateral, în parteneriat cu alte organizații regionale, cât și la nivel multilateral, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Multe dintre acțiunile prevăzute în planul de acțiune 2012-2014 sunt în prezent parte integrantă a activității zilnice a Uniunii. Acestea se bucură de sprijinul tuturor părților interesate, beneficiază de existența unor proceduri bine stabilite și sunt reglementate printr-un set exhaustiv de documente de orientare. Din aceste motive, în contextul noului plan de acțiune propus nu mai este necesar să se acorde un grad ridicat de prioritate acțiunilor respective. Cu toate acestea, acțiunile vor figura în continuare în Raportul anual privind drepturile omului și democrația, pentru a se asigura vizibilitatea și asumarea responsabilității și în domeniile respective.

În schimb, alte domenii identificate în planul de acțiune 2012-2014 necesită reînnoirea angajamentului politic și depunerea de eforturi suplimentare, motiv pentru care vor ocupa un loc mai important în noul plan de acțiune. Acest lucru este valabil, printre altele, pentru sprijinirea democrației, care urmează să fie integrată în mai multe obiective; pentru drepturile economice, sociale și culturale; pentru măsurile de combatere a încălcărilor drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în cadrul crizelor și al conflictelor; pentru lupta împotriva discriminării, în special a discriminării ale cărei victime sunt femeile, copiii, persoanele cu handicap și persoanele LGBTI, dar și a discriminării față de membrii unor minorități religioase; pentru combaterea torturii și a maltratării și pentru sporirea coerenței politicilor UE din perspectiva drepturilor omului.

Noul plan de acțiune ar trebui să abordeze aceste provocări permanente. 

Calea de urmat

În lumina experienței pozitive de până acum, noul plan de acțiune ar trebui să acopere perioada 2015-2019 pentru a se asigura alinierea deplină cu mandatul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și cu mandatul Comisiei Europene.

Planul de acțiune ar urma să facă obiectul unei evaluări la jumătatea perioadei, în 2017, privind punerea în aplicare pentru a permite evaluarea progreselor înregistrate și, dacă este necesar, efectuarea de adaptări în funcție de experiența dobândită și de apariția unor noi provocări. Evaluarea ar urma să coincidă cu evaluarea la jumătatea perioadei a instrumentelor de finanțare externă și ar putea contribui la sporirea coerenței dintre politicile UE și asistența financiară.

Acțiunile propuse în cadrul planului de acțiune sunt neutre din punct de vedere geografic și ar trebui să se aplice tuturor regiunilor lumii, ținând cont de nevoile și de caracteristicile locale. Aceste acțiuni vor fi traduse în priorități specifice pentru fiecare țară prin intermediul unor strategii locale de țară privind drepturile omului.

În ceea ce privește țările candidate și potențial candidate, UE va continua să monitorizeze angajamentul acestora de a promova valori precum democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului, astfel cum se prevede la articolul 49 din TUE, și va continua să ofere îndrumare și sprijin pentru a asigura realizarea de progrese tangibile și susținute în aceste domenii esențiale de reformă.

În ceea ce privește politica europeană de vecinătate, se va pune un accent puternic pe asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale. UE va continua să sprijine țările partenere în punerea în aplicare a unor reforme care să încurajeze un dialog favorabil incluziunii, să promoveze buna guvernanță, să consolideze independența sistemului judiciar și să asigure protecția drepturilor fundamentale.

Principii

Noul plan de acțiune nu ar trebui să încerce să acopere în integralitate toate aspectele politicilor Uniunii de sprijinire a drepturilor omului/democrației. Acesta ar trebui să aibă mai degrabă un caracter strategic și să se concentreze pe acele priorități în cazul cărora este nevoie de un impuls politic suplimentar și de un angajament mai ferm. Planul de acțiune ar trebui să ghideze atât activitățile bilaterale, cât și implicarea UE în cadrul forurilor multilaterale și regionale, în special în Organizația Națiunilor Unite și în Consiliul Europei.

În acest spirit, planul de acțiune propus ar urma să fie ghidat de următoarele principii:

1.Într-un context mondial din ce în ce mai dificil, pertinența standardelor universale este pusă la îndoială, iar eforturile UE de a le promova întâmpină din ce în ce mai multă rezistență. Promovarea valorilor doar prin acțiuni exogene este adesea ineficientă. Prin urmare, eforturile ar trebui să se axeze pe sprijinirea forțelor endogene. UE ar trebui să ofere interlocutorilor din țările terțe mijloacele de acțiune necesare (fie că este vorba de interlocutori guvernamentali, parlamentari sau cvasi-guvernamentali), să consolideze rolul sistemului judiciar, să sprijine în continuare societatea civilă, inclusiv partenerii sociali, și să promoveze crearea unor medii propice, să întărească rolul și impactul organizațiilor și mecanismelor regionale și să consolideze cooperarea cu Organizația Națiunilor Unite care, în calitate de organism a cărui componență este universală, are o influență mai mare.

2.UE trebuie să conducă prin puterea exemplului. Uniunea este urmărită îndeaproape, mai ales în ceea ce privește anumite elemente care sunt percepute ca discrepanțe în abordarea drepturilor omului (standarde duble și incoerențe între acțiunile de pe plan intern și cele de pe plan extern). Prin urmare, este nevoie de reînnoirea angajamentului în vederea îmbunătățirii coerenței în ceea ce privește abordarea drepturilor omului și integrarea considerentelor legate de drepturile omului în toate aspectele acțiunii externe a UE și în aspectele externe ale politicilor interne, pe baza abordării elaborate de Comisie, pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană.

3.UE trebuie să se concentreze pe cele mai urgente provocări din domeniul drepturilor omului, care trebuie abordate atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Printre aceste provocări se numără, în special, combaterea discriminării, respectarea libertății de exprimare și a vieții private, precum și asigurarea respectării drepturilor omului în cadrul politicilor privind migrația, comerțul sau combaterea terorismului.

4.UE ar trebui să își ofere mijloacele necesare pentru a putea acționa; este necesar ca diferitele instrumente și politici de care dispune Uniunea să fie utilizate mai inteligent și într-un mod mai strategic, atât în activitățile bilaterale, cât și în cele desfășurate în cadrul forurilor multilaterale.

5.În cele din urmă, UE ar trebui să comunice mai bine în legătură cu acțiunile pe care le întreprinde, să-și amelioreze capacitatea de evaluare a impactului și, atunci când este necesar, să conceapă abordări alternative și de o eficiență sporită.

Având în vedere cele de mai sus, planul de acțiune atașat identifică următoarele cinci domenii strategice de acțiune:

(i) stimularea participării active a actorilor locali: drepturile omului și democrația nu se pot înrădăcina pe deplin decât în locurile în care există o puternică participare locală. Acest capitol al planului de acțiune se concentrează asupra acțiunilor și activităților menite să îmbunătățească modul în care interacționăm cu toate părțile interesate de pe plan extern, atât cu părțile interesate guvernamentale, cât și cu cele neguvernamentale. Se pune accentul în mod deosebit pe provocările legate de spațiul de care dispune societatea civilă;

ii) abordarea principalelor provocări din domeniul drepturilor omului: acest capitol se concentrează asupra provocărilor cu tematică specifică din domeniul drepturilor omului, menținând, în același timp, echilibrul necesar între, pe de o parte, drepturile civile și politice și, pe de altă parte, drepturile economice, sociale și culturale. Lista de acțiuni completează și întărește obiectivele urmărite în capitolul anterior;

(iii) asigurarea unei abordări cuprinzătoare în materie de drepturi ale omului în ceea ce privește conflictele și crizele: în acest capitol sunt propuse o serie de acțiuni menite să promoveze și să susțină dezvoltarea unor instrumente și politici la nivel național, regional și internațional în scopul de a preveni încălcările drepturilor omului, de a lua măsuri împotriva acestor încălcări și de a le remedia, un accent deosebit fiind pus pe încălcările cele mai grave, care reprezintă motive de îngrijorare pentru comunitatea internațională. De asemenea, acest capitol reflectă necesitatea clară ca UE să își adapteze instrumentele existente la caracterul schimbător al conflictelor;

(iv) favorizarea unei coerențe și a unei consecvențe sporite: acest capitol se referă la faptul că este necesar ca, alături de ÎR/VP, Comisia să integreze într-o și mai mare măsură considerentele legate de drepturile omului în aspectele externe ale politicilor UE, în special în politicile privind comerțul/investițiile, migrația/refugiații/azilul și dezvoltarea, precum și în cele privind combaterea terorismului, pentru a asigura o coerență sporită a acestor politici;

(v) sporirea eficacității și consolidarea unei culturi orientate spre rezultate în domeniul drepturilor omului și al democrației: în contextul provocărilor tot mai mari și al resurselor limitate, o mai bună utilizare a instrumentelor, activităților și politicilor existente este singurul mod de a spori efectele acțiunii UE în domeniul drepturilor omului. Acest capitol propune acțiuni care vor ajuta UE să elaboreze abordări mai strategice și orientate într-o mai mare măsură spre obținerea de rezultate.

PLANUL DE ACȚIUNE AL UE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIA

Scopul prezentului plan de acțiune este de a continua punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE privind drepturile omului și democrația, cu suficientă flexibilitate pentru a răspunde noilor provocări pe măsură ce acestea vor apărea. Planul se bazează atât pe corpusul existent de politici UE de sprijinire a drepturilor omului și a democrației în cadrul acțiunii externe 7 , în special pe orientările și instrumentele UE și pe alte poziții convenite ale UE, cât și pe diferitele instrumente de finanțare externă, în special Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului.

Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a planului de acțiune, este important ca instituțiile europene să colaboreze, respectând în același timp rolurile instituționale distincte pe care le dețin, și ca planul de acțiune să fie pus în aplicare la nivel național, acolo unde este necesar, de către statele membre. Responsabilitatea pentru realizarea acțiunilor enumerate în cele ce urmează revine Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui, asistat de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), precum și Comisiei, Consiliului și statelor membre, în cadrul domeniilor lor respective de competență, astfel cum sunt definite în Tratatul privind Uniunea Europeană 8 . Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului contribuie la punerea în aplicare a planului de acțiune, în conformitate cu mandatul său. Planul de acțiune acoperă perioada până la 31 decembrie 2019, iar punerea sa în aplicare va face obiectul unei evaluări în 2017.

Proiect de tabel - Noul plan de acțiune privind drepturile omului și democrația (2015-2019)

Obiectiv Acțiune

Calendar

Responsabilitate

I. STIMULAREA PARTICIPĂRII ACTIVE A ACTORILOR LOCALI

a) Un sprijin amplu pentru instituțiile publice

1.Sprijinirea capacităților instituțiilor naționale pentru drepturile omului (NHRI)

a.Recunoașterea rolului crucial al instituțiilor naționale pentru drepturile omului ca instituții independente și afirmarea angajamentului UE de a sprijini instituțiile care respectă principiile de la Paris și de a colabora cu acestea. Consolidarea implicării NHRI în procesele de consultare de la nivel național, în special în ceea ce privește dialogurile privind drepturile omului și reformele din țările terțe.

În curs

Serviciile Comisiei (COM), SEAE, statele membre

2.

b.În contextul Comitetului de coordonare internațională a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, întărirea capacităților instituțiilor care au statutul „A”, sprijinirea modernizării celor care au statutul „B” pentru a ajunge la statutul „A”, precum și cooperarea cu rețelele regionale și internaționale ale acestor instituții. Lucrările referitoare la aceste aspecte ar trebui să fie luate în considerare în următoarea perioadă de programare intermediară a instrumentelor UE de finanțare externă.

În curs

COM, SEAE, statele membre

3.Sprijinirea organismelor de gestionare a alegerilor

a.Consolidarea rolului organismelor de gestionare a alegerilor și a capacităților acestora de a organiza, în mod independent și eficace, alegeri credibile, deschise tuturor și transparente, în special prin intensificarea dialogului în materie și printr-o strategie de sprijin pe termen lung.

În curs

COM, SEAE

4.

b.Încurajarea unui dialog participativ și favorabil incluziunii, pe întreaga durată a procesului electoral, între organismele de gestionare a alegerilor și principalele părți interesate, în scopul de a îmbunătăți participarea partidelor politice și a organizațiilor societății civile, de exemplu permițându-le accesul la informații și oferindu-le posibilitatea de a observa toate etapele procesului electoral.

În curs

SEAE, COM, statele membre

5. Sprijinirea capacităților instituțiilor parlamentare

a.Sprijinirea dezvoltării prerogativelor legislative, bugetare și de supraveghere ale parlamentelor, acordarea de asistență parlamentelor în organizarea unor dezbateri publice cu privire la chestiunile esențiale legate de reforme, ținând seama în mod corespunzător de obligațiile relevante prevăzute în dreptul internațional al drepturilor omului.

În curs

COM, SEAE, statele membre

6.

b.Includerea dimensiunii parlamentare atât în programele de bună guvernanță ale UE și ale statelor sale membre, cât și în sprijinul bugetar acordat de acestea.

Până în 2017

COM, SEAE, statele membre

7.Sprijin specific pentru sectorul justiției

a.Asigurarea faptului că reforma judiciară (atât în materie penală, cât și în materie civilă) este însoțită de activități de formare corespunzătoare destinate personalului din justiție, în scopul de a spori gradul de conștientizare cu privire la standardele și obligațiile internaționale privind drepturile omului; oferirea de sprijin sistematic profesioniștilor din domeniul apărării/reprezentării juridice care dispun de o formare corespunzătoare, precum și organizațiilor de avocați (cum ar fi barourile).

În curs

SEAE, COM, statele membre

8.

b.Monitorizarea la nivel bilateral și multilateral a respectării de către țările partenere a obligațiilor internaționale care le revin în ceea ce privește accesul la justiție și la un proces echitabil, inclusiv acordarea de asistență juridică; mobilizarea, după caz, a cooperării și a sprijinului tehnic.

SEAE, COM, statele membre

9.

c.Promovarea și facilitarea accesului la justiție la nivel descentralizat; stabilirea unui dialog cu agențiile de aplicare a legii și cu centrele de detenție și sprijinirea acestora.

În curs

SEAE, COM, statele membre

10.Oferirea unui sprijin amplu instituțiilor publice

a.Luând în considerare cele mai bune practici, continuarea susținerii separării puterilor și a independenței instituțiilor democratice, precum și promovarea rolului actorilor naționali în procesele de reformă, în special reformele constituționale, pentru a reflecta mai bine interesele diferitelor părți interesate.

În curs

SEAE, COM

11.

b.Dezvoltarea unei expertize specifice și promovarea instituirii unor organisme specializate în domeniul combaterii corupției; întărirea capacităților administrației publice și ale organismelor de combatere a corupției în materie de punere în aplicare a politicilor în mod integru și gestionând în mod eficace resursele publice.

În curs

COM, SEAE, statele membre

12.Consolidarea cooperării cu mecanismele regionale din domeniul drepturilor omului și al democrației

a.Consolidarea aspectelor legate de drepturile omului atât în cadrul cooperării UE cu organizații și mecanisme regionale, în special prin urmărirea sinergiei și concentrarea pe inițiative comune referitoare la chestiuni tematice esențiale, cât și cu ocazia unor evenimente multilaterale importante.

În curs

SEAE, COM

13.

b.Promovarea inițiativelor inter pares de consolidare a capacităților între mecanismele regionale de sprijinire a drepturilor omului și a democrației.

În curs

SEAE, statele membre, COM

b) Impulsionarea societății civile

14.Favorizarea consolidării parteneriatului cu organizațiile societății civile din țările terțe, inclusiv cu partenerii sociali, precum și a parteneriatului dintre autorități, parlamente și organizațiile societății civile

a.Facilitarea dialogurilor politice naționale, printre altele prin împărtășirea bunelor practici în domeniul schimburilor structurate între guvern/membrii parlamentului și societatea civilă, inclusiv reprezentanții partenerilor sociali.

În curs

SEAE, COM

15.

b.Consolidarea în continuare a capacităților organizațiilor societății civile de a trage la răspundere guvernele, inclusiv prin intermediul schimburilor de bune practici între organizațiile societății civile la nivel regional.

În curs

COM, SEAE, statele membre

16.

c.Îmbunătățirea calității consultărilor organizate de UE la nivel local, în special cu scopul de a lua în considerare punctele de vedere ale societății civile, inclusiv ale partenerilor sociali și ale mișcărilor civice atunci când sunt concepute și puse în aplicare politicile; încurajarea dialogurilor tripartite (dintre autorități, organizațiile societății civile și UE) în cadrul foilor de parcurs ale delegațiilor UE.

În curs

COM, SEAE, statele membre

17.

d.Intensificarea angajamentului UE față de partidele politice și mișcările civice în vederea consolidării rolului acestora în promovarea instituțiilor și a practicilor democratice și responsabile.

În curs

COM, SEAE, statele membre

18.Punerea la dispoziția organizațiilor societății civile care activează în domeniul apărării drepturilor femeilor și fetelor a mijloacelor de acțiune necesare

Sprijinirea organizațiilor de femei și a apărătorilor drepturilor omului în apelul lor în favoarea drepturilor femeilor și în apărarea acestor drepturi, precum și oferirea încurajărilor necesare pentru ca aceștia să joace un rol mai important în procesul de tragere la răspundere a factorilor de decizie cu privire la aspectele legate de egalitatea între femei și bărbați.

În curs

SEAE, COM, statele membre

19.Impulsionarea sprijinului acordat apărătorilor drepturilor omului, inclusiv în cadrul forurilor internaționale și regionale

a.Intensificarea sprijinului acordat apărătorilor drepturilor omului, inclusiv celor care militează pentru drepturile economice, sociale și culturale, printr-o abordare sistematică și cuprinzătoare care include următoarele elemente: evocarea, în cursul vizitelor la nivel înalt, inclusiv al misiunilor sectoriale specifice, a cazurilor de apărători ai drepturilor omului aflați în pericol; continuarea sprijinului acordat ONU și mecanismelor regionale de protecție a apărătorilor drepturilor omului, precum și a cooperării cu acestea; consolidarea sprijinului acordat inițiativelor multilaterale privind apărătorii drepturilor omului și spațiul societății civile, inclusiv în cadrul Adunării Generale a ONU și al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și ameliorarea repartizării sarcinilor și intensificarea schimbului de bune practici între statele membre în ceea ce privește protecția drepturilor omului.

În curs

SEAE, COM, statele membre

20.

b.Desfășurarea mai frecventă a unor activități de sensibilizare în zonele rurale și stabilirea unor contacte mai sistematice cu apărătorii drepturilor omului care sunt activi în domeniul apărării drepturilor femeilor și ale grupurilor marginalizate.

În curs

SEAE, COM, statele membre

21.Abordarea amenințărilor la adresa spațiului de care dispun ONG-urile

a.Promovarea și sprijinirea legislației, a politicilor și a mecanismelor menite să protejeze apărătorii drepturilor omului; în special, punerea în aplicare, cu fermitate, a orientărilor relevante ale UE și a mecanismului UE pentru apărătorii drepturilor omului lansat în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), inclusiv prin acțiuni de sensibilizare și de formare specifice adresate membrilor personalului de la sediul central și din delegațiile UE (secțiunile politice și operaționale).

În curs

SEAE, COM, statele membre

22.

b.Monitorizarea activă a mediului juridic în care își desfășoară activitatea societatea civilă (de exemplu, a actelor cu putere de lege și a normelor administrative) și încurajarea unui mediu favorabil pentru aceasta, inclusiv pentru partenerii sociali (de exemplu, prin monitorizarea procedurilor arbitrare, a hărțuirii de natură financiară sau a restricțiilor, în special în legătură cu fondurile străine), precum și identificarea amenințărilor la adresa spațiului de care dispune societatea civilă, semnalarea proactivă a acestor amenințări și luarea măsurilor necesare pentru a le contracara.

În curs

SEAE, COM, statele membre

23.

c.Exprimarea, prin mesaje publice și private, a opoziției față de restricțiile nejustificate privind libertatea de asociere și de întrunire, limitarea spațiului de care dispune societatea civilă și încercările de a împiedica activitatea societății civile, inclusiv a apărătorilor drepturilor omului, asigurând faptul că aceste aspecte sunt semnalate cu regularitate în cadrul reuniunilor bilaterale, al dialogurilor privind drepturilor omului și în forurile ONU, cum ar fi Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU.

În curs

SEAE, COM, statele membre 

II. ABORDAREA PRINCIPALELOR PROVOCĂRI DIN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

24.Promovarea libertății de exprimare și a respectării vieții private

a.Adoptarea de măsuri active având drept scop prevenirea și combaterea violenței împotriva jurnaliștilor și a altor actori din domeniul mass-media, astfel încât aceștia să poată lucra în condiții de siguranță și de securitate, fără să le fie teamă de violență, de presiunile politice, de cenzură și de persecuții.

În curs

SEAE, COM, statele membre

25.

b.Asigurarea faptului că respectarea libertății de exprimare și a libertății mass-media este integrată în procesul de elaborare a politicilor și a programelor referitoare la combaterea terorismului, securitatea cibernetică, lupta împotriva cibercriminalității, accesul la informații, precum și în procesul de elaborare a altor politici ale UE din acest domeniu, cum ar fi cadrul legislativ privind serviciile mass-media audiovizuale.

În curs

SEAE, COM, statele membre

26.

c.Asigurarea unei abordări corespunzătoare, la nivel bilateral și la nivel multilateral (Consiliul Europei, ONU, OSCE), atât a aspectelor legate de respectarea vieții private și protecția datelor în era digitală, cât și a impactului programelor de supraveghere în masă.

În curs

SEAE, COM, statele membre

27.Încurajarea unui climat de nediscriminare

a.Elaborarea unui „Manual al UE privind combaterea discriminării” în țările terțe, care să prezintă instrumentele prin care pot fi combătute toate formele de discriminare, inclusiv discriminarea multiplă/cumulativă.

În curs

SEAE, COM, Consiliul

28.

b.Sporirea gradului de sensibilizare în rândul membrilor-cheie ai personalului de la sediul central, din delegațiile UE și din ambasadele statelor membre cu privire la chestiunile legate de persoanele LGBTI și asigurarea faptului că aceștia tratează chestiunile respective în mod mai proactiv.

În curs

SEAE, statele membre, COM

29.

c.Luarea în considerare a consolidării politicii UE referitoare la popoarele indigene, în concordanță cu Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene și cu documentul final al Conferinței mondiale privind populațiile indigene din 2014.

Până în 2016

SEAE, COM, statele membre

30.

d.Asigurarea și promovarea accesului egal la drepturile omului și a exersării acestora de către persoanele cu handicap, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) la care UE este parte, atât prin integrarea chestiunilor privind handicapul în acțiunile din domeniul drepturilor omului, cât și prin elaborarea de acțiuni specifice menite să elimine barierele din calea participării egale a acestor persoane; sprijinirea și consolidarea funcționării mecanismelor de promovare, protecție și monitorizare a UNCRPD, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din această convenție, inclusiv instituirea acestor mecanisme în țările partenere; adoptarea măsurilor necesare pentru aderarea UE la Protocolul opțional la UNCRPD; în conformitate cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020, continuarea promovării drepturilor persoanelor cu handicap în cadrul acțiunii externe a UE.

În curs

COM, SEAE, statele membre

31.Promovarea egalității de gen, a emancipării femeilor și fetelor și a participării acestora

a.Accelerarea punerii în aplicare a obligațiilor și angajamentelor privind drepturile femeilor asumate prin Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), în cadrul Platformei de acțiune de la Beijing, prin Declarația de la Cairo privind populația și dezvoltarea și prin agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015.

În curs

SEAE, COM, statele membre

32.

b.Studierea unui nou plan de acțiune al UE, ambițios și robust, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor în contextul cooperării internaționale și al dezvoltării 2016-2020 (GAP II), prin intermediul unor acțiuni care să vizeze (i) drepturile economice, sociale și culturale ale femeilor și participarea femeilor; (ii) drepturile civile și politice ale femeilor și exercitarea acestor drepturi (iii), precum și prin intermediul unor activități care contribuie la protejarea integrității fizice și psihice a femeilor, o atenție deosebită fiind acordată eradicării mutilării genitale a femeilor (MGF), căsătoriilor copiilor, căsătoriilor premature și forțate, precum și violenței sexuale în contextul conflictelor.

Până în 2016

COM, SEAE

c.Puterea exemplului: consolidarea egalității de gen și emanciparea femeilor în interiorul UE, precum și sporirea gradului de asumare a responsabilității în această privință, prin asigurarea coerenței cu politica generală a UE privind egalitatea între femei și bărbați.

În curs

SEAE, COM

d.Continuarea punerii în aplicare a acțiunilor prezentate în comunicarea intitulată „Către eliminarea mutilării genitale feminine” 9 .

În curs

SEAE, COM, statele membre

33.Apărarea drepturilor copiilor

a.Sprijinirea eforturilor țărilor partenere de promovare, protejare și respectare a drepturilor copiilor, cu un accent deosebit pe consolidarea sistemelor de protecție a copilului.

b.Sprijinirea țărilor partenere în eforturile de promovare, protejare și respectare a drepturilor copiilor, accentul fiind pus pe combaterea tuturor formelor de violență, combaterea muncii copiilor și promovarea supraviețuirii și a dezvoltării, ținându-se seama de drepturile economice și sociale, cum ar fi sănătatea și alimentația, educația și formarea, precum și protecția socială.

Până în 2017

SEAE, COM

34.Combaterea torturii, a maltratării și a pedepsei cu moartea

a.Abordarea chestiunilor legate de tortură (prevenirea, asumarea responsabilității și reabilitarea), de maltratare și de pedeapsa cu moartea(abolire, moratoriu și standarde minime) în mod global, prin intermediul tuturor dialogurilor politice și al celor privind drepturilor omului, precum și integrarea în activitățile UE a unor măsuri de protecție împotriva pedepsei cu moartea, a torturii și a maltratării, inclusiv în lupta împotriva terorismului și în gestionarea crizelor.

b.Elaborarea unei abordări coerente în ceea ce privește legătura dintre execuțiile extrajudiciare, disparițiile forțate, tortură și alte forme de maltratare.

În curs

Până în 2017

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

SEAE, COM, Consiliul

35.

c.Sporirea gradului de sensibilizare și acordarea unei priorități ridicate acțiunilor comune și schimbului de bune practici, în strânsă cooperare cu ONU, cu organizațiile regionale și cu societatea civilă, printre aceste acțiuni numărându-se și Inițiativa mondială referitoare la Convenția împotriva torturii (CTI), care are o durată de 10 ani și vizează realizarea ratificării mondiale și punerea în aplicare a Convenției ONU împotriva torturii (CAT) până în 2024 și promovarea ratificării și a punerii în aplicare a Protocolului opțional la aceasta (OPCAT) și a Convenției internaționale pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate.

În curs

SEAE, COM, statele membre

36.Favorizarea unei agende cuprinzătoare de promovare a drepturilor economice, sociale și culturale (drepturile ESC)

a.Reafirmarea angajamentului UE de a se concentra într-o mai mare măsură asupra drepturilor ESC în cadrul politicii sale externe, inclusiv în programarea asistenței externe, subliniind, în același timp, faptul că drepturile omului sunt indivizibile și interdependente și că întărirea dimensiunii referitoare la drepturile ESC nu înseamnă în niciun caz o slăbire a angajamentelor existente privind drepturile civile și politice; sublinierea faptului că dimensiunea drepturilor omului este recunoscută în mod clar în domenii precum politica socială, sănătatea, educația și nivelul de trai; dezvoltarea capacităților, prin asigurarea faptului că toți membrii implicați ai personalului UE și ai personalului statelor membre, precum și actorii societății civile, inclusiv partenerii sociali de pe teren, sunt informați cu privire la tratatele internaționale referitoare la drepturile economice, sociale și culturale, în special cele referitoare la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă (convențiile fundamentale ale OIM).

b.Intensificarea eforturilor în vederea protejării apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a partenerilor sociali, care își desfășoară activitatea în domeniul respectării drepturilor economice, sociale și culturale, un accent deosebit fiind pus pe aspectele legate de drepturile funciare, drepturile lucrătorilor, inclusiv drepturile popoarelor indigene, printre altele în contextul „acaparării terenurilor” și al schimbărilor climatice.

În curs

În curs

SEAE, COM, Consiliul

SEAE, COM, statele membre

37.Realizarea de progrese privind afacerile și drepturile omului

a. Dezvoltarea capacităților și a cunoștințelor cu privire la punerea în aplicare a orientărilor privind afacerile și drepturile omului, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a Principiilor directoare ale ONU (UNGP) și alte instrumente/inițiative care contribuie la punerea în aplicare a UNGP; consolidarea rolului și a expertizei delegațiilor în acest context; sensibilizarea publicului cu privire la UNGP și la responsabilitatea socială a întreprinderilor în cadrul acțiunii externe și a dialogului în materie de politică, precum și colaborarea proactivă cu întreprinderile, societatea civilă, instituțiile naționale pentru drepturile omului, guvernele partenere și organizațiile regionale cu privire la aspectele legate de afaceri și drepturile omului, în ceea ce privește atât drepturile civile și politice, cât și drepturile economice, culturale și sociale.

În curs

SEAE, COM

38.

b. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de acțiune (PNA) privind punerea în aplicare a principiilor directoare ale ONU.

Până în 2017

Statele membre

III. ASIGURAREA UNEI ABORDĂRI CUPRINZĂTOARE ÎN MATERIE DE DREPTURI ALE OMULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONFLICTELE ȘI CRIZELE

39.Trecerea de la alerta timpurie la acțiunile preventive

a.Promovarea și utilizarea optimă a noului sistem al UE de alertă timpurie în caz de conflict ca instrument pentru prevenirea încălcărilor grave ale drepturilor omului.

În curs

SEAE, statele membre ale UE

40.

b.Asigurarea unei coerențe sporite în ceea ce privește întocmirea rapoartelor referitoare la drepturile omului și în ceea ce privește alerta timpurie/analizarea conflictelor, inclusiv prin abordarea riscurilor de conflict relevante în cadrul dialogurilor și consultărilor privind drepturile omului.

Până în 2016

SEAE, statele membre ale UE

41.

c.Sprijinirea activităților care vizează să contracareze instigările care ar putea duce la încălcări grave ale drepturilor omului sau la atrocități. Sprijinirea activităților care vizează combaterea discursurilor de incitare la ură și a instigărilor la extremism violent, prin elaborarea de contradiscursuri, încurajarea educației pe tema drepturilor omului și a inițiativelor de consolidare a păcii destinate copiilor și tineretului.

În curs

SEAE, COM

d.Sprijinirea instituirii unor programe de prevenire, de răspuns și de reintegrare (pe termen lung) destinate copiilor afectați de conflictele armate, în cooperare cu comunitățile locale, cu copiii afectați și cu părinții acestora (de exemplu, sprijin psihosocial, reintegrare socioeconomică, educație și cursuri de formare care să vizeze dobândirea de competențe psihosociale, precum și regăsirea și reunificarea familiilor).

În curs

SEAE, COM, statele membre

42.Consolidarea capacității de soluționare a conflictelor și a crizelor la nivel multilateral și regional

a.Consolidarea cooperării cu Consilierul special al ONU pentru prevenirea genocidelor și cu Consilierul special al ONU pentru responsabilitatea de a proteja, precum și cu alți actori internaționali și regionali implicați în acțiuni de prevenire.

În curs

SEAE, COM, statele membre

43.

b.Sprijinirea activității Reprezentantului special al ONU pentru copii și conflictele armate și, în special, sprijinirea semnării, a punerii în aplicare și a monitorizării planurilor de acțiune menite să răspundă la încălcările grave ale drepturilor copiilor afectați de conflicte armate și să prevină aceste încălcări în mod mai eficace, inclusiv prin activități de sensibilizare și de programare.

În curs

SEAE, COM, statele membre

44.Sprijinirea respectării dreptului internațional umanitar (DIU)

a.Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar în urma creării unui eventual viitor mecanism de asigurare a respectării dreptului internațional umanitar. Întocmirea unui raport de evaluare care să examineze punerea în aplicare a instrumentelor de politică existente și care să formuleze recomandări, inclusiv cu privire la modul în care UE și statele sale membre ar putea sprijini în mod concret eventualul viitor mecanism de asigurare a respectării DIU.

Până în 2016

SEAE, COM, Consiliul

45.

b.Elaborarea și punerea în aplicare a unei politici prin care să se asigure faptul că sprijinul acordat de UE și de statele sale membre armatei, poliției, autorităților de control la frontiere și altor forțe de securitate, inclusiv în contextul misiunilor și al operațiunilor aferente PSAC, este conform cu promovarea, protecția și asigurarea respectării drepturilor internaționale ale omului și a DIU, contribuie la aceste obiective și este consecventă cu politicile UE din domeniul drepturilor omului (politica de diligență necesară în materie de drepturi ale omului).

Până în 2017

SEAE, COM, statele membre

46.

c.Instituirea unui sistem de raportare obligatorie a încălcărilor grave ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar constatate de personalul din delegațiile UE, de personalul implicat în misiunile și operațiunile aferente PSAC și de alți membri ai personalului UE implicați în conformitate cu Orientările UE privind DIU 10 , care își desfășoară activitatea în țări terțe. Asigurarea faptului că rapoartele privind încălcările grave sunt analizate și li se dă curs la sediul central și sunt aduse la cunoștința statelor membre și a altor actori relevanți.

Până în 2017

COM, SEAE, statele membre

47.Promovarea și sprijinirea asumării responsabilității și a justiției tranziționale

a.Evaluarea punerii în aplicare a Deciziei 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională (CPI) și a planului de acțiune privind punerea în aplicare a acestei decizii. Oficializarea instituirii unei mese rotunde UE/CPI, care să permită personalului implicat să identifice domeniile de interes comun, să facă schimb de informații cu privire la activitățile relevante și să îmbunătățească înțelegerea între cele două organizații. Facilitarea participării, a cooperării și a accesului statelor interesate la CPI.

Până în 2016

SEAE, COM, statele membre

48.

b.Punerea în aplicare a unei politici UE privind justiția tranzițională, inclusiv printr-un exercițiu de inventariere a experiențelor UE, a provocărilor cu care s-a confruntat Uniunea și a învățămintelor dobândite în activitatea sa de sprijinire a justiției tranziționale; punerea la dispoziția personalului misiunilor UE care se ocupă de justiția tranzițională a unor orientări concrete și cursuri de formare; crearea unei rețele de membri ai personalului din diferite servicii ale Comisiei, din SEAE și din statele membre ale UE, în scopul favorizării schimbului de bune practici și al sporirii coerenței și a consecvenței; intensificarea monitorizării și a raportării (inclusiv prin strategiile de țară privind drepturile omului) și promovarea dialogului interregional pe tema justiției tranziționale, astfel încât să se îmbunătățească cooperarea dintre organizațiile regionale.

În curs

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

49.Integrarea drepturilor omului în toate fazele de planificare, examinare și desfășurare a PSAC

a.Dezvoltarea unor orientări operaționale sectoriale specifice pentru personalul din misiunile aferente PSAC care lucrează cu poliția, armata, serviciile penitenciare și cu sistemul judiciar, prin care să li se ofere îndrumări practice cu privire la integrarea drepturilor omului, a dreptului internațional umanitar, a protecției copiilor și a chestiunilor legate de gen, inclusiv Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU.

Până în 2017

SEAE, statele membre

50.

b.Punerea în aplicare a noului cod comun de conduită pentru misiunile civile aferente PSAC, de îndată ce a fost adoptat, inclusiv prin: punerea la dispoziția personalului a unor cursuri de formare înainte de trimiterea pe teren și a unei formări de inițiere pentru personalul nou recrutat, a unei formări specifice fiecărei misiuni pentru personalul de pe teren, a unei formări specializate pentru personalul de conducere, întreprinderea de acțiuni de sensibilizare a personalului din cadrul misiunilor și a populațiilor locale și întocmirea de statistici privind încălcările codului menționat. Luarea de măsuri similare pentru a asigura un grad mai mare de sensibilizare cu privire la regulile de conduită în rândul personalului care participă la operațiuni militare și pentru a spori gradul de sensibilizare în comunitățile locale în cadrul cărora se desfășoară misiunile/operațiunile.

Până în 2017

SEAE, statele membre

51.

c.Consolidarea punerii în aplicare a abordării globale privind aplicarea de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale CSONU privind femeile, pacea și securitatea și a rezoluțiilor ulterioare pe această temă, ținându-se seama de reexaminarea globală și de chestiunile emergente (combaterea terorismului, combaterea extremismului violent, traficul de persoane), îmbunătățirea raportării, adoptarea unui plan strategic pentru abordarea dezechilibrului de gen în cadrul misiunilor și al operațiunilor aferente PSAC și îmbunătățirea implicării tuturor statelor membre ale UE și a coordonării cu acestea, în special prin intermediul grupului operativ informal al UE privind Rezoluția 1325 a CSONU.

Până în 2016

SEAE, COM, statele membre

(IV) FAVORIZAREA UNEI COERENȚE ȘI A UNEI CONSECVENȚE SPORITE

52.Migrația/traficul de persoane/traficul ilegal de migranți/politicile în domeniul azilului

a.În conformitate cu abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM) și cu viitoarea agendă europeană privind migrația, consolidarea garanțiilor legate de drepturile omului în cadrul tuturor dialogurilor privind migrația și mobilitatea și în cadrele de cooperare cu țările terțe, inclusiv în parteneriatele pentru mobilitate și în agendele comune privind migrația și mobilitatea, precum și în acordurile și programele legate de migrație, inclusiv prin analizarea efectelor asupra drepturilor omului; asigurarea introducerii unor elemente de formare referitoare la drepturile omului în proiectele de consolidare a capacităților în care sunt implicate agențiile pentru imigrație și pentru frontiere.

În curs

SEAE, COM

53.

b.Pornind de la măsurile deja luate în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE pentru combaterea traficului de persoane, integrarea pe deplin a drepturilor omului și a protecției victimelor în discuțiile referitoare la traficul de persoane care se înscriu în dialogurile politice, în dialogurile privind migrația și mobilitatea, securitatea și drepturile omului purtate cu țările identificate ca fiind prioritare, precum și în discuțiile privind traficul de persoane purtate cu organizații internaționale și donatori care își desfășoară activitatea în respectivele țări prioritare; în cazul delegațiilor UE din țările prioritare, recurgerea într-o măsură cât mai mare la persoana de contact desemnată pentru a se ocupa de problematica traficului de persoane și evocarea chestiunilor legate de drepturile omului atunci când se abordează problematica traficului de persoane în cadrul reuniunilor de coordonare ale UE de la nivel local, precum și în cadrul discuțiilor privind traficul de persoane angajate cu autoritățile țării-gazdă; sprijinirea ratificării și a punerii în aplicare a principalelor convenții internaționale referitoare la traficul de persoane, inclusiv a convențiilor OIM privind munca forțată și lucrătorii casnici.

În curs 

SEAE, COM

54.

c.Abordarea chestiunilor legate de drepturile omului asociate traficului de persoane prin dialoguri politice, dialoguri privind drepturile omului și alte tipuri de dialog în țările prioritare; încurajarea delegațiilor UE din țările prioritare să utilizeze pe deplin resursele de care dispun pentru a se asigura că traficul de persoane și dimensiunea legată de drepturile omului a acestei problematici sunt abordate în mod consecvent în cadrul cooperării delegațiilor UE cu autoritățile din țara-gazdă, precum și cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale și cu alți donatori.

Până în 2017

SEAE

55.

d.Sprijinirea țărilor partenere în promovarea și protecția drepturilor refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI), inclusiv prin consolidarea capacităților.

În curs 

SEAE, COM

56.

e.Favorizarea îmbunătățirii accesului migranților la justiție și la sănătate în țările de tranzit; promovarea unor condiții mai bune de detenție pentru migranții reținuți și utilizarea unor alternative care să înlocuiască recurgerea la detenția migranților aflați în situație de ședere ilegală în țările terțe.

În curs 

COM

57.

f.Colaborarea cu comunitățile din diaspora atât în interiorul UE, cât și în țările de destinație din afara UE, pentru a favoriza sensibilizarea cu privire la abuzurile în materie de drepturi ale omului cu care se confruntă migranții și refugiații în țările de tranzit, precum și cu privire la chestiunile legate de drepturile omului în țările de origine ale acestora.

Până în 2017

SEAE, COM, statele membre

58.

g.Identificarea țărilor de origine în care încălcările drepturilor omului acționează ca un factor-cheie de împingere („push factor”) și orientarea mai eficace a dialogului politic și a altor dialoguri și programe, astfel încât acestea să remedieze încălcările menționate.

Până în 2016

SEAE, COM, statele membre

59.

h.Continuarea abordării chestiunii apatridiei în relațiile cu țările prioritare; concentrarea eforturilor asupra prevenirii apariției unor noi populații apatride ca urmare a conflictelor, a strămutărilor și a dezmembrării unor state.

În curs 

SEAE, COM

60.Politica comercială/de investiții

a.Sprijinirea și consolidarea punerii efective în aplicare, a monitorizării și a asigurării respectării angajamentelor beneficiarilor SPG Plus (tratatele relevante privind drepturile omului și convențiile OIM), de exemplu, prin intermediul unor proiecte cu principalele organisme internaționale și cu societatea civilă, inclusiv cu partenerii sociali.

În curs

SEAE, COM 

61.

b.Dezvoltarea în continuare a unei abordări solide și bine fondate din punct de vedere metodologic cu privire la analizarea impactului asupra drepturilor omului pe care îl au acordurile comerciale și de investiții, inclusiv în cadrul evaluărilor ex post; explorarea unor modalități de extindere a analizei cantitative existente la evaluarea impactului pe care îl au inițiativele în materie de comerț și de investiții asupra drepturilor omului.

În curs

SEAE, COM

62.

c.În cazul statelor membre ale UE, depunerea tuturor eforturilor necesare pentru a include în tratatele bilaterale de investiții (TBI) pe care acestea le negociază cu țările terțe o serie de dispoziții privind respectarea și exercitarea drepturilor omului, inclusiv dispoziții privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, în conformitate cu dispozițiile înscrise în acordurile negociate la nivelul UE.

În curs

Statele membre

63.

d.Urmărirea obiectivului includerii sistematice în acordurile comerciale și de investiții ale UE a respectării principiilor și orientărilor recunoscute la nivel internațional referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor, cum ar fi orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, Pactul mondial al ONU („UN Global Compact”), principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP), Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială și ISO 26000.

În curs

COM

64.

e.Revizuirea cu regularitate a reglementărilor privind comerțul cu bunuri care pot fi utilizate pentru pedeapsa capitală sau pentru tortură și a reglementărilor privind produsele cu dublă utilizare.

În curs

SEAE, COM

65.Combaterea terorismului

a.În temeiul strategiei UE de combatere a terorismului, identificarea unui ansamblu de idei privind modul în care ar putea fi prevenite radicalizarea și violența cu caracter extremist în rândul tinerilor din țările terțe, modalitățile de sprijinire a activităților UE și de colaborare cu mass-media și cu liderii comunităților în vederea elaborării unor contradiscursuri în țările respective; promovarea drepturilor omului și depunerea de eforturi pentru ca acestea să se afle în centrul tuturor actelor legislative, al politicilor și al mecanismelor de combatere a terorismului în țările terțe, asigurându-se, în același timp, respectarea dreptului internațional umanitar și favorizându-se desfășurarea acțiunilor umanitare bazate pe principii.

Până în 2015

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

66.

b.Asigurarea unei largi difuzări a orientărilor UE în materie de combatere a terorismului, inclusiv prin desfășurarea unor activități de informare și de formare a practicienilor din domeniu, în special în ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace.

În curs

SEAE, COM

67.Adoptarea unei abordări bazate pe drepturi în ceea ce privește dezvoltarea

a.Punerea în aplicare a angajamentului UE de a evolua către o abordare bazată pe drepturi prin continuarea integrării concrete și depline a acestui angajament în toate activitățile UE din domeniul dezvoltării, prin intermediul programelor de formare, prin sprijinirea capacităților și prin monitorizare în scopul de a realiza o integrare completă până la data evaluării la jumătatea perioadei; adoptarea și punerea în aplicare de către statele membre ale UE a unei abordări bazate pe drepturi în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare.

Până în 2016

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

68.

b.Evaluarea punerii în aplicare a anexei 12 a politicii UE de sprijin bugetar din 2012, care a instituit o evaluare a valorilor fundamentale ca element esențial pentru sprijinul bugetar și, în special în acest context, integrarea deplină a abordării bazate pe drepturi în contractele de reformă sectorială.

Până în 2017

SEAE, COM

69.

c.Analizarea posibilității de a pune în aplicare în continuare o abordare bazată pe drepturi în activitățile externe care nu sunt legate de dezvoltare, analizarea consecințelor dreptului la dezvoltare și evaluarea rezultatelor agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015.

Până în 2017

SEAE, COM

70.Consolidarea contribuției evaluărilor impactului la respectarea drepturilor omului

a.Pe baza evaluării existente a impactului acțiunilor UE asupra drepturilor fundamentale, continuarea sporirii înglobării drepturilor omului în evaluările impactului realizate de Comisie cu privire la propunerile cu efecte pe plan extern și cu efecte probabile semnificative asupra drepturilor omului; acest lucru ar trebui să fie realizat, în funcție de necesități, prin dezvoltarea unor orientări suplimentare privind analizarea efectelor asupra drepturilor omului, consolidarea expertizei și a capacităților pentru acest tip de analiză și asigurarea desfășurării unor consultări aprofundate cu grupurile de părți interesate implicate, care sunt expuse unor riscuri majore în ceea ce privește drepturile omului.

În curs

SEAE, COM

71.

b.Integrarea, după caz, a unei analize a impactului asupra drepturilor omului în evaluările ex post ale Comisiei cu privire la intervențiile UE cu efecte externe.

În curs

COM, SEAE

72.

c.Asigurarea coerenței la nivelul politicilor între analiza efectelor asupra drepturilor omului realizată în evaluările impactului și alte instrumente de politică legate de drepturile omului, inclusiv strategiile de țară privind drepturile omului, dialogurile privind drepturile omului și sprijinul bugetar/programarea instrumentelor de finanțare, cu scopul de a aborda potențialele efecte negative identificate și a maximiza efectele pozitive.

În curs

SEAE, COM

V. SPORIREA EFICACITĂȚII ȘI CONSOLIDAREA UNEI CULTURI ORIENTATE SPRE REZULTATE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ȘI AL DEMOCRAȚIEI

73.Sporirea eficacității dialogurilor privind drepturile omului

a.Dezvoltarea, punerea în comun și valorificarea celor mai bune practici identificate pentru dialogurile privind drepturile omului, inclusiv pentru procesele de urmărire.

În curs

SEAE, Consiliul

74.

b.Asigurarea integrării considerațiilor privind drepturile omului în diferitele dialoguri sectoriale cu țările partenere și, drept urmare, în strategia bilaterală globală.

În curs

SEAE, Consiliul

75.

c.Asigurarea coordonării dintre dimensiunea internă și cea externă în contextul dialogurilor privind drepturile omului, inclusiv cu ocazia dialogului anual între UE și organizațiile societății civile; definirea și abordarea unei serii de aspecte prioritare referitoare la drepturile omului în contextul dialogurilor externe privind drepturile omului, aspecte în privința cărora acțiunile UE ar putea fi îmbunătățite.

În curs

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

76.

d.Integrarea „cooperării în cadrul forurilor ONU însărcinate cu drepturile omului” în dialogul bilateral privind drepturile omului și chestiunile politice și în cooperare; urmărirea realizării unei cooperări mai strânse și identificarea acțiunilor comune, în special cu partenerii strategici; elaborarea unor orientări pentru utilizarea sistematică a rapoartelor și a recomandărilor evaluării periodice universale, ale organismelor de monitorizare a tratatelor și ale procedurilor speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului.

În curs

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

77.

e.Stabilirea/evaluarea priorităților, a obiectivelor și a indicatorilor cu privire la progresele realizate pentru dialogurile și consultările UE privind drepturile omului, în vederea facilitării revizuirii acestora, ținându-se cont de faptul că disponibilitatea și capacitatea partenerilor de a se implica variază și că flexibilitatea și pragmatismul sunt esențiale.

Până în 2017

SEAE, Consiliul

78.Sporirea vizibilității și a impactului strategiilor de țară privind drepturile omului

a.Integrarea priorităților de punere în aplicare și a analizei privind democrația stabilite în strategiile de țară privind drepturile omului în dialogurile politice, în rapoarte și în vizitele la nivel înalt.

În curs

SEAE, COM, statele membre

79.

b.Asigurarea faptului că se dă curs strategiilor de țară privind drepturile omului prin rapoarte anuale comune de punere în aplicare care urmează să fie înaintate organismelor competente ale Consiliului.

În curs

SEAE, COM, Consiliul, statele membre

80.

c.Asigurarea faptului că programele de asistență ale UE și ale statelor membre țin seama de prioritățile strategiilor de țară privind drepturile omului și facilitează punerea în aplicare a acestora.

În curs

SEAE, COM, statele membre

81.Concentrarea asupra punerii în aplicare efective a orientărilor UE privind drepturile omului

a.Intensificarea difuzării documentelor de orientare relevante și a formării adresate în special personalului diplomatic din delegațiile UE și din ambasadele statelor membre ale UE, inclusiv la nivel de ambasadori.

În curs

COM, SEAE, statele membre

82.

b.Sistematizarea întocmirii de rapoarte cu privire la punerea în aplicare a orientărilor și introducerea jurnalelor de bord referitoare la tematici specifice, cu scopul de a asigura acțiuni de urmărire mai sistematice pentru anumite cazuri și de a promova efectuarea cu regularitate a schimburilor de bune practici în materie de punere în aplicare a orientărilor.

În curs

COM, SEAE, statele membre

83.Maximizarea impactului observării alegerilor

a.Consolidarea și codificarea celor mai bune practici care permit transpunerea recomandărilor formulate de misiunile de observare a alegerilor ale UE și ale OSCE/ODIHR în dialogurile politice și în activitățile de sprijinire a democrației întreprinse de UE și de statele sale membre.

Până în 2016

SEAE, COM, Consiliul

84.

b.Consolidarea planificării pe termen lung și a punerii în aplicare integrate a tuturor aspectelor legate de sprijinul acordat de UE și de statele membre ciclului electoral, prin explorarea unor mecanisme inovatoare de furnizare a ajutorului.

Până în 2019

SEAE, COM, statele membre

85.Asigurarea utilizării eficace a politicilor, a instrumentelor și a mecanismelor de finanțare ale UE și favorizarea unei interacțiuni optime între acestea

a.Consolidarea diferitelor instrumente și mecanisme de raportare existente utilizate în scopul sprijinirii democrației și al promovării drepturilor omului, pentru a spori coerența și eficacitatea acțiunii UE (de exemplu, strategiile de țară privind drepturile omului, analizele și planurile de acțiune privind democrația, rapoartele întocmite de misiunile de observare a alegerilor, de asistență electorală și de monitorizare ulterioară, rapoartele privind progresele înregistrate în procesul de extindere, rapoartele privind progresele înregistrate și planurile de acțiune în domeniul PEV, foile de parcurs privind implicarea societății civile, evaluările valorilor fundamentale pentru contractele de bună guvernanță și dezvoltare, cadrele de gestionare a riscurilor pentru sprijinul bugetar).

Până în 2017

SEAE, COM, Consiliul

86.

b.Consolidarea globală a analizei privind democrația pe baza lecțiilor învățate din exercițiul-pilot de sprijinire a democrației.

Până în 2017

SEAE, COM, statele membre

1.

c.Dezvoltarea în continuare a metodelor de lucru pentru a asigura cea mai bună îmbinare posibilă între dialog, sprijinul specific, măsurile de stimulare și măsurile restrictive.

În curs

SEAE, COM, statele membre

2.

d.Sporirea coerenței în aplicarea clauzelor referitoare la drepturile omului care sunt incluse în mod sistematic în toate noile acorduri internaționale încheiate de UE.

Până în 2017

SEAE, COM

3.

e.Sprijinirea elaborării unor indicatori privind drepturile omului, care este întreprinsă în prezent de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), pentru: (i) a facilita cuantificarea rezultatelor obținute în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin publicarea online a indicatorilor la nivel mondial și (ii) a sistematiza compilarea și utilizarea datelor referitoare la cele mai bune practici în materie de drepturi ale omului și de realizare a sondajelor, precum și a învățămintelor desprinse.

Până în 2017

SEAE, COM, Consiliul

4.

f.Cooperarea în mod sistematic cu ONU și cu organizațiile regionale [de exemplu, Uniunea Africană (UA), Organizația Statelor Americane (OAS), Liga Statelor Arabe (LAS), Consiliul Europei, OSCE, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Asociația Asia de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC), Forumul insulelor din Pacific (PIF) etc.] cu privire la cele mai bune practici din domeniul drepturilor omului și la consolidarea democrației în toate regiunile.

În curs

SEAE, COM, statele membre

(1)

Documentul Consiliului din 25 iunie 2012, ST 11855/12.

(2)

Documentul Consiliului din 12 februarie 2015, ST 5716/15.

(3)

Documentul Consiliului din 25 iunie 2012, ST 11855/12.

(4)

Documentul Consiliului din 24 iunie 2013, ST 11491/13.

(5)

Documentul Consiliului din 24 iunie 2013, ST 11492/13.

(6)

Documentul Consiliului din 12 mai 2014, ST 9647/14.

(7)

Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice pentru țările candidate și potențial candidate din cadrul politicii de extindere a UE.

(8)

Deciziile privind măsurile specifice pentru punerea în aplicare a acestui plan de acțiune vor fi luate în conformitate cu tratatele. Planul de acțiune nu afectează repartizarea competențelor între UE și statele sale membre și va fi interpretat în conformitate cu Declarația 13 anexată tratatelor.

(9)

COM(2013) 833 FINAL, 25 noiembrie 2013, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&from=RO .

(10)

Membrii personalului umanitar al UE sunt scutiți de îndeplinirea acestei cerințe de raportare, pentru a se evita compromiterea percepției privind neutralitatea, imparțialitatea și independența acestora, situație care ar putea expune atât lucrătorii umanitari, cât și populația afectată, la atacuri din partea beligeranților și ar putea duce la refuzarea accesului personalului umanitar la populațiile afectate.