Bruxelles, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

AL OPTULEA RAPORT FINANCIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CĂTRE CONSILIU privind FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ

ANUL FINANCIAR 2014

{SWD(2015) 172 final}


CUPRINS

1.PROCEDURA BUGETARĂ

2.POZIȚIA DE TREZORERIE ȘI GESTIONAREA CREDITELOR

3.EXECUȚIA BUGETULUI FEGA PENTRU 2014

4.OBSERVAȚII PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI FEGA PENTRU ANUL 2014

5.EXECUȚIA VENITURILOR ALOCATE

6.DEFALCAREA CHELTUIELILOR PE CATEGORII

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4.I

Anexa 4.II

Anexa 5

Anexa 6

PROCEDURA BUGETARĂ PENTRU CREDITELE FEGA DIN 2014

COTA BUGETULUI FEGA ÎN BUGETUL UE PENTRU 2008-2014

ANALIZA EXECUȚIEI BUGETARE A FEGA – EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014

ANALIZA EXECUȚIEI BUGETARE A FEGA – EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014. VENITURI ALOCATE. C4

ANALIZA EXECUȚIEI BUGETARE A FEGA – EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014. VENITURI ALOCATE. C5

EXECUȚIA BUGETARĂ A FEGA PE ARTICOLE ȘI PE STATE MEMBRE – EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014

EVOLUȚIA DEFALCĂRII CHELTUIELILOR FEGA ÎN EXERCIȚIILE FINANCIARE 2008-2014

Notă: Prezentul raport este însoțit de un document de lucru detaliat al serviciilor Comisiei. Textul integral al acestui document de lucru (în limba engleză) va fi disponibil, împreună cu tabelele anexate (în limba engleză), și pe site-ul Europa al Direcției Generale Agricultură (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.PROCEDURA BUGETARĂ 1

1.1.Procedura bugetară 2014 - Proiectul inițial de buget pentru 2014 și scrisoarea rectificativă 2/2014

Proiectul inițial de buget pentru 2014 a fost adoptat de Comisie și propus autorității bugetare la 28 iunie 2013. Proiectul inițial de buget (PB) pentru 2014 a fost adoptat mai târziu decât în anul precedent din cauza negocierilor în curs cu privire la cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020. Creditele de angajament propuse pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) au totalizat 43 778,1 milioane EUR.

Consiliul și Parlamentul European au adoptat o poziție cu privire la proiectul inițial de buget pentru 2014 la 2 septembrie 2013, respectiv la 23 octombrie 2013. Consiliul a menținut nivelul la creditele de angajament și de plată pentru FEGA, în timp ce Parlamentul European a majorat acest nivel cu 28 de milioane EUR, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru creditele de plată.

La 15 octombrie 2013, Comisia a adoptat scrisoarea rectificativă (SR) nr. 2 la PB pentru 2014, menținând un necesar de credite de angajament pentru FEGA la nivelul din PB pentru 2014 de 43 778,1 milioane EUR.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, în exercițiile financiare 2014-2020, bugetul pentru FEGA ar trebui să includă o rezervă pentru situații de criză în sectorul agricol. În plus, nivelul creditelor de angajament din proiectul de buget al Comisiei și din scrisoarea rectificativă pentru 2014 necesar pentru a acoperi nevoile FEGA a depășit plafonul net al CFM pentru cheltuielile de piață și plățile directe. În consecință, pentru a stabili rezerva pentru situații de criză pentru anul bugetar 2014 și pentru a respecta plafonul net al FEGA, Comisia a fixat, în conformitate cu articolul 26 din regulamentul menționat, o rată de ajustare a plăților directe prin intermediul mecanismului disciplinei financiare 2 . Pe baza noilor informații disponibile în scrisoarea rectificativă, această rată de ajustare a fost ulterior adaptată de Consiliu 3 .

1.2.Adoptarea bugetului pentru 2014

S-a ajuns la un acord privind bugetul pentru 2014 în cadrul procedurii de conciliere din noiembrie 2013. Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra unui pachet de compromis la 12 noiembrie 2013. În cele din urmă, bugetul pentru 2014 a fost adoptat de Parlamentul European la 20 noiembrie 2013. Acesta a inclus credite de angajament în valoare de 43 778,1 milioane EUR și credite de plată în valoare de 43 776,96 de milioane EUR pentru măsurile privind piețele agricole și ajutoarele directe (domeniul de politică 05 - Agricultură și dezvoltare rurală). Diferența dintre creditele de angajament și creditele de plată provine din faptul că, pentru anumite măsuri care sunt aplicate direct de către Comisie, se utilizează credite diferențiate. Aceste măsuri sunt legate în principal de promovarea produselor agricole și de strategia politică și coordonarea în domeniul agriculturii.

Mai precis, din creditele de angajament FEGA votate pentru domeniul de politică 05, au fost prevăzute 2 233,4 milioane EUR pentru măsuri de piață la capitolul 05 02 și 41 447,3 milioane EUR pentru ajutoare directe la capitolul 05 03. În plus, au fost prevăzute 60,2 milioane EUR pentru auditul cheltuielilor agricole la capitolul 05 07 și 29,3 milioane EUR pentru strategie politică și coordonare la capitolul 05 08.

Pentru detalii, a se consulta anexa 1.

1.3.Venituri alocate FEGA 4

În conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea politicii agricole comune, veniturile rezultate din corecțiile financiare efectuate în temeiul deciziilor de verificare a conformității, din nereguli și din taxele pentru depășirea cotelor de lapte sunt venituri alocate pentru finanțarea cheltuielilor FEGA. Conform acestor norme, veniturile alocate pot fi utilizate pentru a acoperi finanțarea oricărei cheltuieli FEGA. În cazul în care o parte a acestor venituri nu este utilizată, aceasta va fi reportată automat în exercițiul bugetar următor.

În momentul stabilirii bugetului pentru 2014, a fost efectuată o estimare atât a veniturilor prevăzute a fi colectate pe parcursul exercițiului bugetar 2014, cât și a sumei prevăzute a fi reportată din exercițiul bugetar 2013 în 2014. Această estimare a fost în valoare de 1 464 de milioane EUR și a fost luată în considerare în momentul în care autoritatea bugetară a adoptat bugetul pentru 2014. Concret:

veniturile provenite din corecțiile efectuate în urma verificării conformității și din nereguli au fost estimate la 638 de milioane EUR, respectiv la 165 de milioane EUR, în timp ce veniturile provenind din taxele pentru depășirea cotelor de lapte au fost estimate la 46 de milioane EUR. Prin urmare, suma veniturilor alocate preconizate a fi colectate în cursul exercițiului bugetar 2014 a fost estimată la 849 de milioane EUR;

suma veniturilor alocate preconizate a fi reportate din exercițiul bugetar 2013 în 2014 a fost estimată la 615 milioane EUR.

În bugetul pentru 2014, Comisia a repartizat aceste venituri alocate estimate inițial la 1 464 milioane EUR către două scheme, și anume:

464 de milioane EUR pentru fondurile operaționale destinate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor; și

1 000 de milioane EUR pentru schema de plată unică (ajutoare directe).

Pentru aceste două scheme, autoritatea bugetară a votat în cele din urmă credite în valoare de 285 de milioane EUR, respectiv de 30 083 de milioane EUR, în conformitate cu propunerile Comisiei. Suma creditelor votate și a veniturilor alocate menționate anterior corespunde unei estimări totale a creditelor disponibile de 749 de milioane EUR pentru fondurile operaționale destinate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor și de 31 083 de milioane EUR pentru schema de plată unică.

1.4.Cota bugetului FEGA în bugetul total al UE

Cota bugetului final al FEGA (creditele de angajament) în bugetul total al UE pentru fiecare exercițiu financiar din perioada 2008-2014 figurează în anexa 2.

2.POZIȚIA DE TREZORERIE ȘI GESTIONAREA CREDITELOR 

2.1.Gestionarea creditelor

2.1.1.Credite disponibile pentru exercițiul financiar 2014

În EUR

Secțiunea cheltuieli din

buget (1)

Credite de angajament

Credite de plată

Secțiunea venituri din buget (VA) (2)

Previziuni

1. Credite inițiale pentru FEGA, din care:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Verificarea conformității

638 000 000

1a. Credite în gestiune partajată

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Nereguli

165 000 000

1b. Credite în gestiune directă

45 524 360

44 380 763

3. Taxe suplimentare aplicate producătorilor de lapte

46 000 000

2. Buget rectificativ

-308 029

Total previziuni VA

849 000 000

3. Transfer în/din FEGA în timpul exercițiului

-568 429

4. Credite finale pentru FEGA, din care:

43 778 100 000

43 776 079 945

4a. Credite în gestiune partajată

43 732 725 640

43 732 725 640

4b. Credite în gestiune directă

45 374 360

43 354 305

(1)    Credite înscrise în bugetul pentru 2014 după scăderea veniturilor alocate prevăzute a fi colectate în 2014 și a celor reportate din 2013 în 2014 în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012.

(2)    VA: venituri alocate prevăzute a fi colectate. În liniile de venituri nu sunt înscrise sume reprezentând venituri (p.m.) 5 , dar sumele prevăzute sunt indicate în observațiile bugetare.

2.1.2.Execuția bugetară a creditelor disponibile pentru exercițiul financiar 2014

În EUR

Execuția creditelor de angajament

Execuția creditelor de plată

Gestiune partajată (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Cheltuieli în gestiune directă

45 154 328,55

39 190 101,47

Total

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Sume angajate. Angajamente și plăți minus venituri alocate primite pentru gestiunea partajată: 43 233 320 312,15 EUR.

Pentru exercițiul financiar 2014, suma creditelor de angajament utilizate efectiv a fost de 44 292 653 015,06 EUR, în timp ce suma corespunzătoare creditelor de plată a fost de 44 286 688 787,98 EUR.

2.1.3.Execuția bugetară a creditelor votate - cheltuielile în gestiune directă efectuate de Comisie

În EUR

Cheltuieli în gestiune directă

Credite de angajament

Dezangajări

Credite de plată

Reportare în 2015 (2)

Credite (C1) (1)

45 374 360,00

-

43 354 305,00

-

Execuție (C1)

45 154 328,55

-

26 986 218,54

16 114 870,92

Credite anulate

220 031,45

-

253 215,54

-

(1) C1 se referă la creditele bugetare votate. Această sumă include transferul în FEGA cu „gestiune partajată” a 150 000,00 EUR pentru credite de angajament și de plată și buget rectificativ și transferul din FEGA a 876 458,00 EUR pentru credite de plată.

(2) Reportare în 2015 numai pentru creditele nediferențiate.

În bugetul pentru 2014 au fost prevăzute credite de angajament de 45,4 milioane EUR pentru cheltuielile în gestiune directă. O sumă de 45,2 milioane EUR a fost angajată în 2014. Soldul acestor credite, reprezentând 0,2 milioane EUR, a fost anulat.

Majoritatea creditelor de angajament FEGA pentru cheltuielile în gestiune directă efectuate de Comisie sunt credite nediferențiate. Reportul automat în 2015, care se referă doar la credite nediferențiate, se ridică la 16,1 milioane EUR.

2.2.Plățile lunare

2.2.1.Plăți lunare către statele membre în gestiune partajată

2.2.1.1.Plăți lunare din cheltuielile prevăzute

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 6 prevede: „Comisia efectuează plățile lunare pentru cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate din statele membre în cursul unei luni de referință”. Plățile lunare se efectuează către fiecare stat membru cel târziu în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-au efectuat cheltuielile.

Plățile lunare reprezintă o rambursare a cheltuielilor nete (după deducerea veniturilor) care au fost deja efectuate și sunt puse la dispoziție pe baza declarațiilor lunare prezentate de statele membre 7 . Contabilizarea lunară a cheltuielilor și a veniturilor face obiectul unor verificări și corecții pe baza declarației detaliate 8 . În plus, aceste plăți devin definitive în urma verificărilor Comisiei din cadrul procedurii de verificare a conturilor.

Sistemul plăților lunare se aplică plăților efectuate de statele membre de la 16 octombrie 2013 la 15 octombrie 2014. Restul plăților sunt efectuate direct de Comisie pentru un număr limitat de măsuri.

Pentru exercițiul financiar 2014, suma netă totală a plăților lunare efectuate, după scăderea corecțiilor efectuate în urma verificării conformității și a altor corecții, a fost de 43 233 320 312,15 EUR.

2.2.1.2.Decizii privind plățile lunare pentru 2014

În ceea ce privește exercițiul financiar 2014, Comisia a adoptat douăsprezece decizii privind plățile lunare. În plus, în decembrie 2014 a fost adoptată o decizie de plată lunară suplimentară, care ajusta plățile deja acordate pentru cheltuielile totale imputabile exercițiului financiar.

3.EXECUȚIA BUGETULUI FEGA PENTRU 2014

3.1.Utilizarea creditelor bugetare FEGA

Execuția bugetară s-a ridicat la 44 292,7 milioane EUR. Aceste cheltuieli au fost finanțate prin creditele bugetare inițiale și utilizând veniturile alocate domeniului de politică 05-Agricultură și dezvoltare rurală, compuse din întreaga sumă reportată din 2013, și anume 710,2 milioane EUR, și dintr-o parte a veniturilor alocate colectate în 2014, în valoare de 672,9 milioane EUR dintr-un total de 1 014,2 milioane EUR.

În domeniul de politică 05-Agricultură și dezvoltare rurală, cheltuielile aferente măsurilor de piață au însumat 2 478,7 milioane EUR, iar cele aferente ajutoarelor directe s-au ridicat la 41 659,7 milioane EUR. Cheltuielile suportate pentru anumite măsuri de piață și pentru ajutoarele directe au depășit creditele bugetare votate, o parte fiind acoperite prin transferul de credite de la alte posturi bugetare și altă parte prin veniturile alocate bugetului FEGA.

Pentru detalii privind execuția bugetului pe domenii de politică, a se consulta anexa 3.

Anexa 5 prezintă defalcarea cheltuielilor aferente măsurilor de piață, ajutoarelor directe și auditului cheltuielilor agricole pe articol și pe stat membru.

4.OBSERVAȚII PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI FEGA PENTRU ANUL 2014

În cele ce urmează este prezentat un scurt comentariu cu privire la execuția creditelor bugetare ale FEGA pentru 2014 și la utilizarea veniturilor alocate disponibile în 2014, pe baza detaliilor care figurează în anexa 3.

4.1.Capitolul 05 02: Intervenții pe piețele agricole

4.1.1.Introducere

Plățile totale pentru acest capitol al bugetului pe 2014 au însumat 2 478,7 milioane EUR și au fost finanțate prin creditele bugetare votate și prin venituri alocate în valoare totală de 302,7 milioane EUR. Veniturile alocate au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în sectorul fructelor și legumelor (NB: pentru detalii, a se vedea punctul 4.1.4). Credite în valoare de 57,4 milioane EUR au fost transferate către alte părți ale bugetului FEGA. Soldul disponibil al veniturilor alocate colectate în 2014 a fost de 291,6 milioane EUR și a fost reportat în 2015. În cazul posturilor al căror necesar a depășit creditele bugetare, cheltuielile suplimentare au fost acoperite prin transferuri de la alte posturi bugetare. În mod similar, în cazul măsurilor de piață și al ajutoarelor directe ale căror credite bugetare nu au fost utilizate integral, creditele disponibile rezultate au fost transferate către alte posturi bugetare pentru acoperirea, după nevoi, a cheltuielilor suplimentare.

4.1.2.Programe alimentare

Trebuie remarcat faptul că 2013 a fost ultimul an de punere în aplicare a programelor alimentare în cadrul FEGA. Începând cu 1 ianuarie 2014, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 223/2014, aceste programe sunt puse în aplicare prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane finanțat în cadrul titlului 3 al CFM.

Din acest motiv, nu au existat credite FEGA prevăzute în bugetul pentru 2014 destinate acestor programe. Cu toate acestea, conturile FEGA indică faptul că statele membre au recuperat și au declarat la FEGA o sumă de 7,2 milioane EUR care a fost plătită înainte de anul 2014.

4.1.3.Ulei de măsline

Subutilizarea cu 2,3 milioane EUR este în principal legată de ajutorul pentru finanțarea programelor de lucru pentru îmbunătățirea calității. Organizațiile de operatori aprobate nu și-au pus în aplicare programele de lucru pentru 2013-2014 în măsura prevăzută în bugetul pe 2014 pentru aceste programe. În plus, s-a înregistrat o subutilizare minoră de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește plata dosarelor restante referitoare la schemele anterioare din sectorul uleiului de măsline, întrucât statele membre au declarat cheltuieli mai mici comparativ cu creditele prevăzute în bugetul pe 2014 pentru aceste scheme.

4.1.4.Fructe și legume

Bugetul pe 2014 a prevăzut credite disponibile în valoare totală de 1 140,7 milioane EUR pentru a acoperi necesarul tuturor măsurilor pentru acest sector. Autoritatea bugetară a votat credite în valoare de 676,7 milioane EUR întrucât a ținut cont de veniturile estimate alocate acestui sector, care s-au ridicat la 464 de milioane EUR. Cheltuielile efectuate de statele membre în 2014 au fost în valoare de 1 010,5 milioane EUR. Toate schemele finanțate în cadrul acestui articol au subutilizat fondurile comparativ cu nevoile totale estimate prevăzute în bugetul pe 2014. Soldul veniturilor alocate neutilizate de 291,6 milioane EUR a fost reportat în bugetul pe 2015 pentru a acoperi nevoile din anul respectiv.

În ceea ce privește fondurile operaționale destinate organizațiilor de producători, care urmăresc să finanțeze îmbunătățirea calității producției lor, promovarea și programele de comercializare, necesarul total pe 2014 pentru aceste programe a fost estimat la 749 de milioane EUR. Din această sumă, autoritatea bugetară a votat credite în valoare de 285 de milioane EUR întrucât a luat în considerare veniturile estimate, însumând 464 de milioane EUR, care fuseseră alocate pentru finanțarea acestei scheme. În cele din urmă, statele membre au efectuat cheltuieli în valoare de 724,4 milioane EUR, mai mici comparativ cu totalul creditelor disponibile, în principal din cauză că plățile în avans pentru prima tranșă corespunzătoare planurilor organizațiilor de producători aprobate în 2014 au fost mai mici decât se prevăzuse inițial.

În plus, cheltuielile suportate de statele membre pentru ajutoarele destinate grupurilor de producători pentru recunoașterea preliminară au fost mai mici decât creditele bugetare disponibile în 2014 cu aproximativ 56,7 milioane EUR. Impactul dispozițiilor tranzitorii 9 , care au limitat majorarea anuală a programelor aprobate, s-a dovedit a fi mai semnificativ decât cel prevăzut inițial de Comisie. 

În fine, din bugetul pe 2014 al programului de încurajare a consumului de fructe în școli au rămas neutilizate aproximativ 48,3 milioane EUR, în principal deoarece anumite state membre au suportat cheltuieli sub nivelul alocării lor bugetare. În fapt, în bugetul pe 2014 s-a presupus că pachetul financiar majorat, de 150 de milioane EUR, prevăzut pentru acest program urma să fie deja utilizat parțial pentru anul școlar 2013-2014, ceea ce, în cele din urmă, a fost doar cazul anului școlar 20142015.

4.1.5.Produse din sectorul vitivinicol

Cheltuielile suportate de statele membre pentru programele naționale de sprijin în 2014 au însumat 1 019,5 milioane EUR comparativ cu creditele în valoare de 1 083 de milioane EUR prevăzute în bugetul pe 2014. Această subutilizare rezultă din cheltuielile mai mici suportate de anumite state membre în primul an al noilor programe pentru perioada 2014-2018, a căror punere în aplicare a fost puțin întârziată, în special în ceea ce privește măsurile de „promovare” și de „investiții în întreprinderi”.

În fine, statele membre au declarat cheltuieli în valoare de 2,9 milioane EUR pentru diferite scheme de ajutor, datând din anul de comercializare 2007-2008 și din anii anteriori.

4.1.6.Lapte și produse lactate

În ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată a untului, creditele prevăzute în bugetul pe 2014 au fost de 6 milioane EUR, în timp ce cheltuielile suportate s-au ridicat la 4,1 milioane EUR, ca urmare a termenului mediu de depozitare mai scurt pentru cantitățile respective de unt.

În ceea ce privește programul de distribuire a laptelui în școli, cheltuielile suportate de aproape toate statele membre participante au fost mai mici decât creditele din bugetul pe 2014 prevăzute pentru anul școlar 2013-2014, înregistrându-se astfel o subutilizare a creditelor cu aproximativ 7,4 milioane EUR.

4.1.7.Carne de porc, ouă și păsări de curte, apicultură și alte produse de origine animală

Cheltuielile suportate de statele membre în ceea ce privește soldurile restante pentru restituirile la export aferente produselor din carne de porc prelucrate, păsărilor de curte și ouălor s-au ridicat la 1,2 milioane EUR, în timp ce cheltuielile suportate pentru ajutorul special pentru apicultură au fost aproape de nivelul creditelor reținute în bugetul pe 2014. În fine, ar trebui remarcat faptul că, astfel cum se indică la postul 05 02 15 99, contribuția UE la măsurile excepționale de sprijinire a pieței din Polonia și Lituania, în temeiul Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 324/2014 și 428/2014 ale Comisiei s-a ridicat la 0,8 milioane EUR.

4.2.Capitolul 05 03: Ajutoare directe

Creditele votate pentru acest capitol s-au ridicat la 41 447,3 milioane EUR, iar cheltuielile suportate au reprezentat aproximativ 41 659,7 milioane EUR. Această depășire vizibilă a creditelor a rezultat în principal din faptul că deja se prevăzuse finanțarea din veniturile alocate a unei părți din schema de plată unică.

4.2.1.Articolul 05 03 01: Ajutoare directe decuplate

Principalele scheme finanțate de creditele de la acest articol sunt schema de plată unică (SPU), schema de plată unică pe suprafață (SAPS) și sprijinul specific pentru măsurile decuplate în temeiul articolului 68 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 al Consiliului. Plățile din cadrul tuturor schemelor de ajutor de la acest articol se efectuează în mod independent de producție, dar în anumite condiții, cum ar fi respectarea ecocondiționalității. Cheltuielile efectuate pentru toate schemele incluse la acest articol s-au ridicat la 38 952,1 milioane EUR, depășindu-se astfel valoarea creditelor votate pentru 2014, de 38 252 milioane EUR, cu 700,1 milioane EUR, parțial ca urmare a faptului că necesarul pentru acest sector a fost finanțat din veniturile alocate (NB: documentul de lucru al serviciilor Comisiei prezintă mai multe detalii cu privire la acest punct).

4.2.2.Articolul 05 03 02: Alte ajutoare directe

Creditele de la acest articol acoperă cheltuielile cu alte ajutoare directe pentru care statele membre au ales să mențină o legătură limitată între plata acestor ajutoare și producția dintr-o serie de sectoare, pe baza unor condiții bine definite și în cadrul unor limite clare, în scopul evitării abandonului respectivei producții. Treisprezece scheme sunt finanțate la acest articol.

Pentru aceste scheme, Comisia estimase că vor fi necesare, în 2014, credite în valoare de 2 770,2 milioane EUR. Statele membre au efectuat cheltuieli în valoare de 2 707,6 milioane (NB: documentul de lucru al serviciilor Comisiei prezintă mai multe detalii cu privire la acest punct).

4.2.3.Articolul 05 03 09: Rambursarea ajutoarelor directe în raport cu disciplina financiară

Autoritatea bugetară nu a alocat credite la acest articol. Acest articol a fost instituit pentru prima oară în anul bugetar 2014 pentru a facilita colectarea creditelor votate neangajate. Transferul acestor credite până la limita de 2 % din creditele inițiale pentru FEGA în gestiune partajată s-a efectuat pentru a se finanța, în anul 2015, rambursarea aferentă disciplinei financiare aplicate ajutoarelor directe pentru anul calendaristic 2013 10 .

Valoarea aferentă disciplinei financiare aplicate efectiv pentru anul de cerere 2013 a totalizat 868,2 milioane EUR. Această sumă rămâne în limita a 2 % din creditele inițiale FEGA în gestiune partajată. Suma a fost acoperită printr-un transfer al creditelor neangajate, în valoare de 424,5 milioane EUR, de la articolul 05 03 10 destinat rezervei pentru situații de criză în agricultură (NB: a se vedea punctul 4.2.4), care a fost suplimentat cu un transfer al creditelor neangajate în valoare de 398,9 milioane EUR de la postul 05 03 01 01, respectiv în valoare de 44,8 milioane EUR de la postul 05 03 01 02.

4.2.4.Articolul 05 03 10: Rezerva pentru situații de criză în agricultură

Creditele de la acest articol sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru măsurile care au fost adoptate în scopul de a face față crizelor majore care afectează producția agricolă sau distribuția în sectorul agricol. Rezerva trebuie determinată prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri a ajutoarelor directe prin intermediul mecanismului disciplinei financiare, în conformitate cu articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum și cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013. Această rezervă nu poate să depășească valoarea anuală maximă de 400 de milioane EUR (în prețurile din 2011). Valoarea echivalentă a rezervei pentru situații de criză pentru anul bugetar 2014, în prețuri curente, a fost de 424,5 milioane EUR. Rezerva nu a fost utilizată în exercițiul financiar 2014.

Prin urmare, până la sfârșitul exercițiului financiar, această sumă neutilizată reprezentând rezerva a fost transferată la articolul bugetar 05 03 09 spre reportare în viitorul exercițiu financiar și spre rambursarea finală prezentată la punctul 4.2.3 de mai sus.

4.3.Capitolul 05 07: Auditul cheltuielilor agricole

4.3.1.Articolul 05 07 01: Controlul cheltuielilor agricole

Acest articol se referă la măsurile luate în scopul de a consolida mijloacele de control la fața locului și de a îmbunătăți sistemele de verificare, astfel încât să se limiteze riscul de fraude și de nereguli în detrimentul bugetului Uniunii. Acesta include și cheltuielile care ar putea fi necesare pentru a finanța eventualele corecții contabile și de conformitate efectuate în favoarea statelor membre (NB: documentul de lucru al serviciilor Comisiei prezintă mai multe detalii cu privire la acest punct).

4.3.2.Articolul 05 07 02: Soluționarea litigiilor

Creditele de la acest articol sunt destinate să acopere cheltuielile care pot fi puse în sarcina Comisiei printr-o hotărâre judecătorească, inclusiv plata de daune-interese. La 27 septembrie 2012, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o hotărâre în cauzele conexate C-113/10, C-147/10 și C-234/10 (hotărârea pronunțată în cauza Jüllich-II). Bugetul pe 2014 a prevăzut credite în valoare de 53,4 milioane EUR pentru plata dobânzilor compensatorii către operatori, în temeiul acestei hotărâri. Cu toate acestea, statele membre au suportat și au declarat cheltuieli în valoare de aproximativ 92,3 milioane EUR, mai mari decât creditele prevăzute în bugetul pe 2014. Prin urmare, s-au transferat credite în valoare de 38,9 milioane EUR de la alte posturi din bugetul pe 2014 pentru a finanța rambursarea sumei totale a dobânzilor compensatorii declarate de statele membre în cauză.

5.EXECUȚIA VENITURILOR ALOCATE 

5.1.Venituri alocate FEGA

Veniturile alocate reportate efectiv din 2013 în 2014 s-au ridicat la 710,2 milioane EUR și au fost utilizate integral pentru finanțarea cheltuielilor din exercițiul bugetar 2014, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar. După cum se poate vedea în anexa 4-II, această sumă a acoperit cheltuieli în valoare de 270,3 milioane EUR aferente fondurilor operaționale pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și de 439,9 milioane EUR aferente schemei de plată unică.

În ceea ce privește veniturile alocate colectate în 2014, anexa 4-I indică faptul că acestea au însumat 1 014,2 milioane EUR și că au provenit din:

corecțiile în urma procedurii de verificare a conformității, care s-au ridicat la 815,6 milioane EUR;

veniturile provenite din nereguli, care s-au ridicat la 150,3 milioane EUR;

sumele colectate din taxele pentru depășirea cotelor de lapte, care s-au ridicat la 48,3 milioane EUR.

O parte din veniturile alocate colectate în 2014, în valoare de 672,9 milioane EUR, a fost utilizată pentru a acoperi cheltuielile suportate cu fondurile operaționale pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor (32,4 milioane EUR) și cu schema de plată unică (640,5 milioane EUR).

Soldul veniturilor alocate colectate în 2014, în valoare de 341,3 milioane EUR, a fost reportat automat în bugetul pentru 2015, în vederea finanțării nevoilor bugetare ale respectivului exercițiu.

Pentru detalii, a se consulta anexele 4-I și 4-II.

6.DEFALCAREA CHELTUIELILOR PE CATEGORII 

Cheltuielile totale FEGA însumează 44 292,7 milioane EUR. În continuare sunt prezentate aceste cheltuieli, defalcate pe categoriile cele mai importante de raportare, împreună cu procentul pe care îl reprezintă din cheltuielile totale FEGA pe 2014:

Depozitare

Cheltuielile pentru depozitare s-au ridicat la 5,1 milioane EUR, adică 0,01 % din totalul cheltuielilor. Această valoare reprezintă în principal cheltuielile suportate pentru depozitarea privată a untului.

Restituiri la export

Pentru restituirile la export s-au cheltuit 4,5 milioane EUR, adică 0,01 % din cheltuielile totale, acestea vizând mai ales plata soldurilor restante aferente exporturilor de cereale și păsări de curte din trecut.

Alte măsuri de piață

Pe lângă depozitare și restituiri la export, cheltuielile aferente altor măsuri de piață sau ridicat la 2 579,6 milioane EUR, adică 5,8 % din totalul anului respectiv. Această categorie include cheltuieli legate în principal de uleiul de măsline, fructe și legume, sectorul vitivinicol, plante textile, POSEI, măsurile de promovare, lapte și produse lactate și apicultură. Cheltuielile în cauză cuprind alte sume mai mici și includ corecțiile rezultate din verificarea conturilor și soluționarea litigiilor.

Ajutoare directe

Cheltuielile cu ajutoarele directe s-au ridicat la 41 659,7 milioane EUR, adică 94 % din total.

Cheltuieli în gestiune directă

Aceste cheltuieli au însumat 45,2 milioane EUR (în credite de angajament), adică 0,1% din total, și au fost plătite direct de către Comisie. Acestea au acoperit mai ales cheltuielile legate de contabilitatea agricolă, anchetele privind structura exploatațiilor, informarea cu privire la PAC, asistența tehnică etc.

Dezvoltarea rurală în cadrul fostului FEOGA – Secțiunea garantare

Pentru aceste programe nu se mai pot utiliza credite de angajament. În prezent, statele membre închid aceste programe și recuperează sumele plătite în mod necuvenit. Ultima sumă netă recuperată la acest articol a fost de aproximativ 1,4 milioane EUR.

Evoluția defalcării pe categorii a cheltuielilor FEGA în perioada 2008-2014 este prezentată în anexa 6.

(1)  Această procedură este prezentată în anexa 1.
(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2013 (JO L 268, 10.10.2013, p. 5).
(3)  Regulamentul (UE) nr. 1181/2013 al Consiliului (JO L 313, 22.11.2013, p. 13).
(4)  Aceste sume nu sunt înscrise în liniile de venituri din buget (articolul 670 pentru veniturile alocate FEGA), ci sunt menționate în observațiile bugetare la articolul respectiv.
(5)  p.m.: „pro memoria”.
(6)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
(7)  Declarațiile lunare de cheltuieli se transmit de către statele membre prin intermediul declarației din data de 10 a lunii N+1.
(8)  Statele membre transmit lunar declarațiile detaliate (utilizând tabelul 104) în data de 20 a lunii N+1.
(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 302/2012 al Comisiei din 4 aprilie 2012.
(10)  Aceste credite pot fi reportate, în conformitate cu articolul 169 alineatul (3) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) nr. 966/2012, iar în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre le rambursează beneficiarilor finali care, în cursul exercițiului financiar pentru care sunt reportate creditele, fac obiectul aplicării disciplinei financiare în conformitate cu articolul 26 alineatele (1)-(4) din regulamentul menționat anterior.

Bruxelles, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

ANEXE

la

RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

AL OPTULEA RAPORT FINANCIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CĂTRE CONSILIU privind FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ

ANUL FINANCIAR 2014

{SWD(2015) 172 final}