Bruxelles, 27.5.2015

COM(2015) 285 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020)


I.Introducere

Agenda europeană privind migrația, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 13 mai 2015, a identificat combaterea introducerii ilegale de migranți drept o prioritate, pentru a evita exploatarea migranților de către rețelele infracționale și a reduce stimulentele pentru migrația neregulamentară. Obiectivul agendei este transformarea operațiunilor „cu risc scăzut și rentabilitate ridicată” ale rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți în operațiuni „cu risc ridicat și rentabilitate scăzută”.

Și Agenda europeană privind securitatea, adoptată de Comisie la 28 aprilie 2015, a identificat cooperarea împotriva introducerii ilegale de imigranți, atât în cadrul UE, cât și cu țările terțe, drept o prioritate în lupta împotriva rețelelor de criminalitate organizată.

Prezentul Plan de acțiune împotriva introducerii ilegale de migranți stabilește acțiunile specifice necesare pentru a pune în aplicare cele două agende din acest domeniu și include acțiunile-cheie identificate deja în acestea.

Rețele infracționale fără scrupule organizează călătorii pentru un număr mare de migranți care doresc cu disperare să ajungă în UE. Acestea obțin profituri substanțiale, punând în același timp în pericol viețile migranților. Pentru a-și maximiza profiturile, adesea persoanele care introduc ilegal migranți înghesuie sute de migranți pe ambarcațiuni șubrede – inclusiv pe bărci pneumatice de mici dimensiuni sau pe nave de mărfuri scoase din uz – sau în camioane. Mii de migranți se îneacă în mare, se sufocă în containere sau pier în deșerturi. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 1 estimează că în 2014 și-au pierdut viața în Marea Mediterană peste 3 000 de migranți. Se crede că aproximativ 1 700 de migranți s-au înecat în primele patru luni ale anului 2015. În cazul migranților, drepturile omului sunt adesea grav încălcate prin abuzuri și exploatare.

Numărul persoanelor care au încercat să migreze neregulamentar pe mare, în special de-a lungul rutelor mediteraneene centrale și estice, a crescut exponențial în ultimul an, în 2014 acestea fiind de aproape 225 000 – cifră aproape de trei ori mai mare decât cea din 2013 2 . În aceeași măsură au crescut și riscurile la care sunt expuși migranții când încearcă să traverseze Marea Mediterană. Pe alte rute de migrație, de exemplu cele din regiunea Balcanilor de Vest, s-au constatat creșteri similare în 2014, înregistrându-se cel mai mare număr de migranți neregulamentari care au intrat pe teritoriul UE începând cu 2007 3 .

Persoanele care introduc ilegal migranți îi tratează pe aceștia ca pe niște mărfuri, ca pe drogurile și armele de foc pe care le trafichează pe aceleași rute. Acestea trec rapid la alte rute de introducere ilegală de migranți pentru a se adapta la situația în materie de securitate din țările de tranzit sau la răspunsurile autorităților de aplicare a legii. De asemenea, utilizează abuziv procedurile de intrare și ședere legală. De exemplu, unele societăți de transport cu autobuzul au adus în mod deschis la cunoștința resortisanților din Kosovo posibilitatea de a abuza de sistemele de securitate socială și de asistența pentru returnare ale UE.

Introducerea ilegală de migranți este o afacere extrem de profitabilă, rețelele infracționale profitând de faptul că riscurile de a fi identificate și sancționate sunt reduse. Deși nu sunt disponibile datele globale privind profiturile obținute de rețelele de persoane care introduc ilegal migranți, din cazurile izolate rezultă că acestea sunt substanțiale. Într-un singur incident, care a implicat nava de mărfuri Ezadeen, cu 360 de migranți la bord, interceptată de operațiunea comună Triton la 1 ianuarie 2015, se crede că persoanele care au desfășurat activitatea de introducere ilegală de migranți au câștigat 2,5 milioane EUR.

II.Un răspuns european mai puternic la introducerea ilegală de migranți

O cooperare strânsă la nivelul UE, precum și cu țările terțe de origine și de tranzit, cu partenerii strategici, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă este esențială pentru a perturba activitățile persoanelor care introduc ilegal migranți, a aduce aceste persoane în fața justiției și a le confisca activele.

Acest prim plan de acțiune al UE stabilește acțiuni concrete de combatere și prevenire a introducerii ilegale de migranți, asigurând în același timp protecția drepturilor omului în cazul migranților. Planul de acțiune se bazează pe o abordare multidisciplinară, care implică actori și instituții de la nivel local, regional, național și internațional. Acesta acoperă toate etapele și tipurile de introducere ilegală de migranți, precum și toate rutele de migrație.

Planul de acțiune ar trebui privit în contextul mai larg al eforturilor UE de a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare, în colaborare cu țările de origine și de tranzit, și de a preveni pierderea de vieți omenești cauzată de persoanele care introduc ilegal migranți și de traficanți. Planul de acțiune ar trebui privit, de asemenea, în legătură cu activitățile în curs de instituire a unei operațiuni desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) pentru identificarea, capturarea și distrugerea sistematică a navelor utilizate de persoanele care introduc ilegal migranți.

Rețelele de persoane care introduc ilegal migranți pot fi slăbite dacă se reduce numărul persoanelor care le solicită serviciile. Prin urmare, este important să se deschidă căi de intrare în UE mai sigure și legale. De asemenea, eforturile de anihilare a introducerii ilegale de migranți trebuie însoțite de măsuri ferme de returnare în țările lor de origine a migranților care nu au dreptul de a se afla pe teritoriul UE. O politică de returnare eficace este un factor de descurajare puternic, deoarece migranții sunt mai puțin dispuși să plătească un preț ridicat persoanelor care introduc ilegal migranți pentru a-i aduce în UE dacă știu că vor fi returnați în țara de origine la scurt timp după ce ajung la destinație.

Prezentul plan de acțiune se axează asupra introducerii ilegale de migranți. Traficul de persoane este o infracțiune interconectată cu introducerea ilegală de migranți, dar diferită 4 și este abordată la nivelul UE în cadrul unei strategii 5 separate.

Punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în prezentul plan va începe imediat și va fi consecventă cu alte strategii conexe ale UE 6 . Pentru a ținti această infracțiune în rapidă schimbare, în următorii ani vor fi întreprinse măsuri suplimentare de combatere a introducerii ilegale de migranți.

1.Consolidarea răspunsului polițienesc și judiciar

Pentru ca introducerea ilegală de migranți să devină o operațiune cu risc ridicat și rentabilitate scăzută, este esențial să se destabilizeze modelul de afaceri al grupărilor infracționale, iar autorii infracțiunilor să fie aduși în fața justiției. Acest lucru necesită consolidarea capacităților statelor membre de a ancheta și a urmări penal rețelele de persoane care introduc ilegal migranți, precum și a capacității agențiilor UE de a oferi sprijin. De asemenea, este necesară o mai bună coordonare între autoritățile de aplicare a legii și structurile judiciare din UE, precum și o abordare multi-agenții.

În 2016, Comisia va prezenta propuneri de îmbunătățire a cadrului juridic existent al UE în materie de combatere a introducerii ilegale de migranți 7 , care definește infracțiunea de facilitare a intrării și șederii neautorizate, și de consolidare a cadrului penal. Comisia va face eforturi pentru a se asigura că sunt instituite sancțiuni penale adecvate, evitându-se, în același timp, riscul incriminării persoanelor care oferă asistență umanitară migranților aflați în dificultate.

Identificarea, capturarea și distrugerea navelor

Pentru a preveni și a suprima introducerea ilegală de migranți pe mare, se vor depune eforturi sistematice pentru identificarea, capturarea și distrugerea navelor pe care persoanele care introduc ilegal migranți intenționează să le utilizeze. Se va institui o listă a vaselor suspecte cu privire la care există probabilitatea de a fi utilizate în Mediterana. Aceasta va include, de exemplu, navele înregistrate aflate la sfârșitul duratei de viață și prevăzute a fi dezmembrate. Agențiile relevante ale UE și autoritățile statelor membre ar trebui să stabilească criterii de risc pentru identificarea unor astfel de nave și să se asigure că acestea sunt monitorizate în mod sistematic, utilizând EUROSUR și capacitățile tuturor agențiilor.

După asigurarea siguranței persoanelor, ambarcațiunile utilizate de persoanele care introduc ilegal migranți sau cele intenționate a fi utilizate de către aceste persoane ar trebui în mod sistematic remorcate la țărm sau eliminate în mare. Comisia și agențiile relevante ale UE, în special Frontex, vor oferi statelor membre sprijin financiar și tehnic pentru a remorca la țărm ambarcațiunile și a le dezmembra. Aceste eforturi ar trebui privite în corelare cu instituirea unei operațiuni PSAC care să contribuie la destabilizarea rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți.

Privarea de profituri a persoanelor care introduc ilegal migranți

Efectuarea unor anchete financiare proactive, pentru a confisca și a recupera activele provenite din săvârșirea de infracțiuni, și întreprinderea de măsuri împotriva spălării de bani sunt cruciale pentru slăbirea rețelelor infracționale implicate în introducerea ilegală de migranți. UE ar trebui să își intensifice cooperarea cu unitățile de informații financiare și cu alte rețele relevante în ceea ce privește fluxurile financiare în domeniul introducerii ilegale de migranți.

Așa cum se prevede în Agenda europeană privind securitatea, autoritățile de aplicare a legii trebuie să aibă capacitățile necesare pentru a se axa asupra finanțării grupărilor de criminalitate organizată implicate în introducerea ilegală de migranți. Urmărirea banilor care au legătură cu rețelele de persoane care introduc ilegal migranți ar trebui să devină o prioritate a oficiilor naționale de recuperare a activelor și a Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Bunurilor (CARIN). Comisia, cu sprijinul agențiilor UE relevante, va iniția o cooperare cu instituțiile financiare, cum ar fi băncile, furnizorii de servicii de transfer de credit și emitenții de carduri de credit, în ceea ce privește urmărirea activelor care au legătură cu persoanele care introduc ilegal migranți. În plus, UE ar trebui să își consolideze semnificativ colaborarea cu țările terțe, pentru a se putea urmări și confisca produsele infracțiunilor în țările de origine și de tranzit ale migranților.

Consolidarea cooperării operaționale privind combaterea introducerii ilegale de migranți

Ar trebui instituit în fiecare stat membru un punct de contact unic privind introducerea ilegală de migranți, în vederea consolidării cooperării operaționale, coordonării și schimbului de informații, atât între statele membre, cât și cu agențiile UE.

Comisia va înființa un Grup de contact al agențiilor UE privind introducerea ilegală de migranți, în vederea consolidării cooperării operaționale și a schimbului de informații între agențiile relevante ale UE.

În paralel, capacitățile agențiilor UE de a combate introducerea ilegală de migranți vor fi îmbunătățite. Eurojust ar trebui să instituie un Grup tematic privind introducerea ilegală de migranți pentru a întări și oficializa cooperarea dintre procurorii naționali și a consolida asistența judiciară reciprocă.

Este crucial să se sprijine consolidarea capacităților pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre să reducă introducerea ilegală de migranți, să se utilizeze echipe comune de anchetă, precum și să se acorde asistență reciprocă în cazurile de introducere ilegală de migranți. Eurojust își poate aduce o contribuție substanțială prin finanțarea echipelor comune de anchetă și prin acordarea de sprijin privind asistența juridică reciprocă în materie penală.

Comisia, împreună cu agențiile UE relevante, în special CEPOL și Europol, precum și cu Rețeaua europeană de formare judiciară vor identifica necesitățile în materie de formare la nivelul UE și la nivel național, pentru a permite o mai bună direcționare a consolidării capacităților. Această formare ar trebui să includă cursuri adaptate pentru membrii corpului judiciar, autoritățile de aplicare a legii, polițiștii de frontieră și autoritățile consulare care să vizeze cooperarea transfrontalieră în materie de combatere a introducerii ilegale de migranți. Agenția pentru Drepturi Fundamentale va elabora partea ce ține de drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește protecția migranților introduși ilegal.

Vor fi intensificate acțiunile de combatere a introducerii ilegale de migranți prevăzute de ciclul de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă, inclusiv cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește combaterea fraudării documentelor, a căsătoriilor de conveniență și a altor forme de utilizare abuzivă a procedurilor de intrare și de ședere legale.

Acțiuni specifice

Revizuirea până în 2016 a legislației UE privind introducerea ilegală de migranți

Crearea unei liste a navelor suspecte și monitorizarea acestora

Acordare de sprijin statelor membre pentru remorcarea la țărm a ambarcațiunilor pe care persoanele care introduc ilegal migranți intenționează să le utilizeze sau eliminarea lor în mare

Lansarea unei cooperări cu instituțiile financiare pentru accelerarea anchetelor financiare

Înființarea în fiecare stat membru a unui punct de contact unic privind introducerea ilegală de migranți

Înființarea unui Grup de contact al agențiilor UE privind introducerea ilegală de migranți

Crearea unui Grup tematic al Eurojust privind introducerea ilegală de migranți

2.Îmbunătățirea colectării și schimbului de informații

Colectarea și schimbul de informații privind modul de operare, rutele, modelele economice ale rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți, legăturile cu traficul de persoane și cu alte infracțiuni, precum și privind transferurile financiare sunt cruciale pentru a combate în mod eficace introducerea ilegală de migranți.

În prezent, cunoștințele și informațiile cu privire la introducerea ilegală de migranți sunt sporadice deoarece această infracțiune este una subterană și în rapidă schimbare. Modul de operare al rețelelor depinde în mare parte de regiune și de circumstanțele migrantului care plătește. Prin urmare, este crucial să se obțină informații pentru fiecare regiune. Organizațiile infracționale implicate în introducerea ilegală de migranți pot desfășura atât activități legale, cât și ilegale, însă lipsa cercetărilor și a dovezilor ne împiedică să înțelegem legăturile dintre acestea.

Ar trebui consolidate capacitățile agențiilor UE de a colecta, a face schimb și a analiza informații privind introducerea ilegală de migranți. Ar trebui valorificate pe deplin analizele de risc elaborate de Frontex privind rutele utilizate pentru introducerea ilegală de migranți. Una dintre acțiunile imediate anunțate în Agenda europeană privind migrația este consolidarea punctului de contact al Europol privind introducerea ilegală de migranți și a grupului operativ comun (JOT MARE) al acestuia, pentru a deveni centrul de informare al UE pentru cazurile de introducere ilegală de migranți pe mare. În cadrul JOT MARE, ar trebui detașată o echipă operațională ad hoc, pentru a îmbunătăți colectarea informațiilor și capacitățile operaționale. Frontex și noua operațiune propusă în cadrul PSAC, EUNavFor MED, ar trebui să conlucreze îndeaproape cu această echipă, în special prin proceduri eficace de schimb de informații.

Consolidarea colectării și schimbului de informații în țările terțe

Capacitățile delegațiilor UE în domeniul migrației ar trebui consolidate prin detașarea de ofițeri europeni de legătură în materie de migrație în țările-cheie. Aceștia ar trebui să fie integrați în rețeaua existentă de ofițeri de legătură în materie de imigrație (OLI) și ar trebui să colaboreze cu agențiile UE relevante. Comisia va evalua, în 2016, legislația UE existentă privind ofițerii de legătură în materie de imigrație 8 și va avea în vedere o posibilă revizuire a acesteia pentru a consolida capacitatea ofițerilor de legătură de a obține și de a partaja informații relevante.

Ar trebui întărită cooperarea cu birourile regionale ale Interpol din țările africane cheie, pentru a consolida schimbul de informații polițienești privind introducerea ilegală de migranți. Comunitatea de informații Africa-Frontex (AFIC) ar trebui dezvoltată în continuare ca o platformă pentru schimbul de informații și efectuarea de analize comune cu țările terțe. Ar trebui avută în vedere lansarea unor platforme similare în alte regiuni-cheie.

Asigurarea utilizării depline a instrumentelor disponibile pentru colectarea de informații

UE ar trebui să dezvolte în continuare monitorizarea zonei prefrontaliere pentru identificarea precoce a persoanelor care introduc ilegal migranți și pentru prevenirea plecărilor neregulamentare ale migranților, inclusiv prin utilizarea unor instrumente ale Frontex precum EUROSUR. Ar trebui valorificată pe deplin posibilitatea utilizării imaginilor obținute prin satelit în urma acordului semnat de FRONTEX cu Centrul Satelitar al UE, Satcen. Sistemele informatice ale UE (de exemplu SIS II, VIS) și Rețeaua europeană privind frauda cu documente ar trebui utilizate pentru a îmbunătăți analiza riscurilor și a permite identificarea intrărilor și șederilor neregulamentare ale celor care utilizează documente ce aparțin de fapt unor persoane cu înfățișare similară, documente falsificate sau contrafăcute ori schimbul de cetățenie.

Ar trebui consolidată cooperarea dintre rețelele și agențiile UE relevante, pe de o parte, și Interpol, pe de altă parte. Ar trebui avute în vedere modernizarea și utilizarea pe scară mai largă a instrumentelor care permit schimbul de informații privind documentele de identificare și de călătorie frauduloase, precum baza de date Dial-doc a Interpol și Manualul de referință pentru polițiștii de frontieră și agenții de aplicare a legii din prima linie, elaborat de Frontex.

Abordarea de tip „focar” lansată de Agenda europeană privind migrația ar trebui să permită agențiilor UE să ofere un sprijin semnificativ pe teren statelor membre din prima linie pentru a combate introducerea ilegală de migranți. Europol, în cooperare cu Frontex și cu Eurojust, ar trebui să detașeze echipe mobile mixte care să ofere sprijin operațional și informativ pe teren statelor din prima linie. Ar urma să fie detașate mai multe echipe bine pregătite care să efectueze verificări și să culeagă informații de la migranți în momentul sosirii acestora la frontierele externe ale UE. Concentrarea și fuziunea informațiilor rezultate ar trebui să contribuie la progresul investigațiilor.

În plus, ar trebui elaborate proceduri standard pentru colectarea de informații cu privire la facilitarea migrației neregulamentare într-o etapă adecvată a procesului de stabilire a dreptului la azil, cu respectarea deplină a legislației UE și internaționale în materie de drepturi umanitare și de refugiați, pe baza proiectului-pilot realizat de Biroul European de Sprijin pentru Azil.

Comisia va elabora recomandări pentru autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre referitoare la colectarea de informații de la migranții neregulamentari care au fost reținuți cu privire la introducerea ilegală de migranți, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Aceste recomandări vor fi incluse în Manualul privind returnarea pe care Comisia îl va prezenta în 2015.

Monitorizarea conținutului de pe internet și dezvoltarea bazei de cunoștințe

Persoanele care introduc ilegal migranți utilizează internetul pentru a atrage migranții. Europol va sprijini autoritățile naționale pentru a detecta și, după caz, a solicita ștergerea conținutului de pe internet utilizat de persoanele care introduc ilegal migranți, în conformitate cu legislația națională. În acest sens, ar trebui instituită o cooperare mai strânsă cu furnizorii de servicii internet și cu platformele de comunicare socială. Eurojust va juca un rol important în facilitarea schimbului de cele mai bune practici și în identificarea provocărilor aferente colectării și utilizării de dovezi electronice în anchetele și în urmăririle penale legate de introducerea ilegală de migranți, asigurându-se garanțiile necesare.

Efectuarea de cercetări și de analize de risc cu privire la legăturile dintre introducerea ilegală de migranți și alte infracțiuni este esențială pentru eliminarea problemei cunoștințelor deficitare în acest domeniu, în special cu privire la traficul de persoane, exploatarea gravă prin muncă, traficul de droguri și de alte mărfuri și terorismul. Ar trebui analizate îndeaproape, în cooperare cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională, legăturile dintre introducerea ilegală de migranți și infracțiunile financiare.

Comisia va extinde, cu sprijinul agențiilor relevante ale UE, colectarea periodică de către Eurostat a datelor statistice privind infracțiunile, astfel încât să includă datele privind introducerea ilegală de migranți.

Acțiuni specifice

Detașarea de ofițeri europeni de legătură în materie de migrație în delegațiile UE cheie

Evaluarea, în 2016, a legislației UE privind ofițerii de legătură în materie de imigrație și eventuala revizuire a acesteia

Consolidarea JOT MARE ca centru de informare al UE privind introducerea ilegală de migranți

Dezvoltarea în continuare a Comunității de informații Africa-Frontex

Consolidarea monitorizării zonei prefrontaliere, cu utilizarea deplină a EUROSUR

Intensificarea sprijinului Europol pentru detectarea conținutului de pe internet utilizat de persoanele care introduc ilegal migranți

Includerea datelor privind introducerea ilegală de migranți în cadrul colectării periodice de către Eurostat a datelor statistice privind infracțiunile

3.Consolidarea prevenirii introducerii ilegale de migranți și a asistenței pentru migranții vulnerabili

Acțiunile de sensibilizare cu privire la riscurile legate de introducerea ilegală de migranți și de migrația neregulamentară sunt cruciale pentru a împiedica migranții potențiali, inclusiv persoanele aflate în situații mai vulnerabile, cum ar fi copiii, să pornească în călătorii periculoase, inclusiv din țările de tranzit. Dovezile strânse de la migranți confirmă faptul că persoanele care introduc ilegal migranți utilizează pe scară largă platformele de comunicare socială pentru a transmite informații cu privire la serviciile pe care le furnizează. Prin urmare, este important să se elaboreze, cu participarea comunităților diasporei din UE, un mesaj de contracarare a retoricii persoanelor care introduc ilegal migranți, care să scoată la iveală minciunile utilizate de acestea și care să fie transmis prin mijloacele de comunicare în masă, inclusiv prin platformele de comunicare socială.

Comisia va lansa campanii de informare și de prevenire în țările-cheie de origine sau de tranzit ale migranților, în colaborare cu SEAE și cu țările în cauză, după evaluarea impactului campaniilor pe care le finanțează în prezent în Etiopia și Niger. De asemenea, campaniile le vor oferi migranților potențiali informații cu privire la drepturile pe care le au, precum și la oportunitățile de a intra în UE în mod legal.

Asistență pentru migranții vulnerabili

UE ar trebui să își intensifice eforturile ce vizează oferirea de asistență și de protecție migranților introduși ilegal în UE, în special categoriilor vulnerabile, cum ar fi copiii și femeile. În 2016, Comisia va lansa o consultare și o evaluare a impactului referitoare la posibila revizuire a Directivei 2004/81/CE 9 privind permisele de ședere eliberate victimelor traficului de persoane și migranților introduși ilegal în UE care cooperează cu autoritățile competente.

Sprijinirea operatorilor economici în prevenirea introducerii ilegale de migranți

Măsurile de prevenire ar trebui să vizeze întreprinderile cele mai afectate de fraudă. Este crucială instituirea de parteneriate cu operatorii economici din sectoarele cele mai expuse riscurilor - transporturile și transporturile maritime - pentru a le permite să ia măsurile corespunzătoare.

Comisia va elabora, până în 2017, un Manual privind prevenirea introducerii ilegale de migranți, precum și eventuale coduri de conduită pentru șoferii și operatorii de nave comerciale și de pescuit. Manualul va prezenta cele mai bune practici cu privire la promovarea de către instituțiile publice și operatorii economici a măsurilor de securitate și a controalelor adecvate, în vederea prevenirii migrației clandestine. De asemenea, Comisia va examina posibilitatea elaborării unor orientări în materie de introducere ilegală de migranți pentru uzul autorităților de frontieră și serviciilor consulare.

Sporirea eficacității returnării ca factor de descurajare a introducerii ilegale de migranți

Pentru a descuraja migranții potențiali să încerce să ajungă în UE utilizând serviciile persoanelor care introduc ilegal migranți, trebuie ca acestora să le fie clar că vor fi returnați rapid în țările de origine dacă nu au un drept legal de ședere în UE. În prezent, pentru a atrage migranți, rețelele de persoane care introduc ilegal migranți exploatează faptul că un număr relativ scăzut de decizii de returnare sunt puse în aplicare (în 2013, au fost puse în aplicare 39,2 % din deciziile de returnare).

Trebuie consolidată eficacitatea sistemului UE de returnare a migranților neregulamentari sau a migranților ale căror cereri de azil au fost respinse, cu respectarea deplină a standardelor și garanțiilor care să asigure o returnare în condiții umane și demne, în conformitate cu Directiva UE privind returnarea 10 . După cum s-a anunțat în Agenda europeană privind migrația, precum și pe baza evaluării în curs care se prevede a fi încheiată anul acesta, Comisia va propune modificarea temeiului juridic al Frontex, pentru a consolida rolul acestuia în materie de returnare.

Sistemul de Informații Schengen (SIS) ar trebui utilizat mai bine pentru a pune în aplicare deciziile de returnare. Comisia va evalua SIS în perioada 2015-2016. În acest context, Comisia va analiza posibilitatea și caracterul proporțional al introducerii în SIS a deciziilor de returnare emise de statele membre, pentru a îmbunătăți trasabilitatea acestora. Autoritățile statelor membre ar putea astfel să verifice dacă un migrant în situație neregulamentară care a fost reținut face obiectul unei decizii de returnare emise în alt stat membru. Comisia va examina, de asemenea, posibilitatea prevederii ca autoritățile statelor membre să fie obligate să introducă în SIS toate interdicțiile de intrare, pentru a permite aplicarea acestora la nivelul întregii UE – în temeiul cadrului juridic actual al SIS, acest lucru este opțional. Introducerea în SIS a tuturor interdicțiilor de intrare ar contribui la prevenirea întoarcerii în spațiul Schengen prin alt stat membru a migranților neregulamentari care au făcut obiectul unei interdicții de intrare emise de un stat membru.

Pentru a asigura faptul că returnările sunt durabile, Comisia va oferi sprijin tehnic țărilor de origine sau de tranzit ale migranților, pentru a le ajuta să își amelioreze capacitățile de integrare a persoanelor returnate. De asemenea, UE ar trebui să își intensifice eforturile întreprinse pentru a convinge țările terțe să își reprimească cetățenii care sunt prezenți în mod neregulamentar în Europa, lucru care constituie, de altfel, o obligație internațională. În cazurile necesare, Comisia va propune deschiderea de negocieri privind încheierea de acorduri de readmisie între UE și principalele țări de origine ale migranților aflați în situație neregulamentară. În Acordul de la Cotonou cu țările ACP 11 există o obligație specifică privind readmisia.

Pentru a reduce stimulentele pentru migrația neregulamentară și exploatarea migranților, Comisia va lua măsuri mai ferme împotriva primirii la muncă a migranților aflați în situație neregulamentară. Comisia va consolida punerea în aplicare a sancțiunilor aplicate pentru primirea la muncă a migranților aflați în situație neregulamentară, prin îmbunătățirea detectării acestor cazuri și intensificarea inspecțiilor. Împreună cu statele membre, Comisia va identifica obiectivele privind numărul de inspecții care să fie efectuate anual în sectoarele economice cele mai expuse muncii fără forme legale, cum ar fi sectoarele construcțiilor, agriculturii și horticulturii, serviciilor menajere/de curățenie, cateringului și serviciilor hoteliere.

Acțiuni specifice

Campanii de informare și de prevenire în țările terțe cu privire la riscurile introducerii ilegale de migranți

Lansarea unei consultări, în 2016, și a unei evaluări a impactului cu privire la o posibilă revizuire a Directivei 2004/81/CE privind permisele de ședere

Elaborarea, până în 2017, a unui manual privind prevenirea introducerii ilegale de migranți

Elaborarea de orientări pentru autoritățile de frontieră și serviciile consulare

Evaluarea cadrului juridic privind SIS al UE pentru a analiza modalitățile de îmbunătățire a eficacității returnării și de reducere a migrației neregulamentare

Propuneri de deschidere a negocierilor privind readmisia cu principalele țări de origine a migranților neregulamentari

Definirea unor obiective privind numărul de inspecții care să fie efectuate anual în sectoarele economice cele mai expuse muncii fără forme legale

4.Consolidarea cooperării cu țările terțe

O cooperare strânsă cu țările terțe de-a lungul întregii rute a introducerii ilegale de migranți este esențială pentru a combate introducerea ilegală de migranți și pentru a pune capăt impunității prin anchete și urmăriri penale eficace. Acest lucru ar trebui privit în legătură cu eforturile persistente ale UE întreprinse în colaborare cu țările de origine și de tranzit pentru a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare. Ar trebui să se pună accentul pe acordarea de sprijin privind gestionarea frontierelor, tineret și ocuparea forței de muncă, precum și pe mobilitate.

SEAE și Comisia vor lansa sau vor îmbunătăți cadrele de cooperare bilaterale și regionale cu partenerii relevanți, axându-se pe măsurile practice de abordare a introducerii ilegale de migranți, inclusiv prin procesele de la Rabat, Khartoum, Budapesta și Praga, prin dialogul ACP-UE, prin dialogurile UE-Africa privind migrația și mobilitatea și prin reuniunea la nivel înalt de la Malta dedicată migrației. În cazurile necesare, vor fi instituite grupuri de lucru specifice, precum cel prevăzut a fi creat în ceea ce privește Nigerul. Ar trebui utilizate pe deplin mecanismele de dialog politic prevăzute de Acordul de la Cotonou dintre statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe o de parte, și UE, pe de alta, și de politica europeană de vecinătate, precum și cadrele multilaterale relevante. Cooperarea dintre UE și Turcia este esențială, având în vedere că se confruntă cu o provocare comună în ceea ce privește migrația neregulamentară.

UE ar trebui să încurajeze țările partenere să devină părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și la Protocolul ONU împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, pe calea aerului și pe mare. Comisia va oferi finanțare pentru proiecte care sprijină țările terțe să adopte acte legislative conforme cu protocolul.

Sprijinirea consolidării capacităților în țările terțe

Atunci când capacitățile de aplicare a legii sunt deficitare, schimbul de informații și cooperarea, precum și anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de introducere ilegală de migranți în țările terțe sunt îngreunate, astfel că este esențial să existe un transfer de competențe și de resurse.

Comisia și SEAE vor consolida asistența financiară și tehnică acordată țărilor terțe, pentru a sprijini elaborarea unor strategii naționale și regionale de combatere a introducerii ilegale de migranți, politicile anticorupție care abordează introducerea ilegală de migranți, precum și crearea de sisteme integrate de gestionare a frontierelor. Acest lucru ar trebui să includă analiza riscurilor, controlul și patrularea în comun la frontiere, sporirea securității pașapoartelor, a cărților de identitate și a altor documente de călătorie și ar trebui să amelioreze capacitatea autorităților de frontieră de a detecta fraudele în materie de documente de identitate. Consolidarea misiunilor și operațiunilor PSAC, precum misiunile PSAC ale UE în Niger (EUCAP Sahel Niger) și în Mali (EUCAP Sahel Mali) cu privire la gestionarea frontierelor va contribui la realizarea acestor obiective. Trebuie asigurată și consolidată, conform necesităților, coordonarea eficace între diversele instrumente ale UE, inclusiv prin programare în comun și prin fondurile fiduciare ale UE.

Comisia va oferi fonduri substanțiale pentru a contribui la consolidarea răspunsurilor autorităților polițienești și judiciare ale țărilor terțe la introducerea ilegală de migranți. Se va încerca astfel să se consolideze capacitățile țărilor individuale, precum și să se promoveze cooperarea între ele, prin intermediul schimbului de informații, formare regională comună și anchete comune. Comisia va oferi, de asemenea, sprijin financiar și tehnic pentru instituirea sau îmbunătățirea culegerii, schimbului și analizei de date privind introducerea ilegală de migranți între țările de origine, de tranzit și de destinație.

Sporirea coerenței și a impactului acțiunilor UE în țările terțe

Acționând împreună, combinând fondurile, expertiza și punctele forte ale fiecăruia, se va amplifica impactul acțiunii UE de combatere a activităților de introducere ilegală de migranți din străinătate. Îmbunătățirea coerenței dintre acțiunile externe ale UE, ale statelor membre și ale părților interesate relevante este o condiție prealabilă pentru maximizarea efectelor și evitarea duplicării eforturilor.

În țările terțe de origine și de tranzit prioritare ar trebui stabilită o platformă de cooperare și de coordonare UE cu privire la introducerea ilegală de migranți, reunind periodic rețelele de ofițeri de legătură în materie de imigrație, ofițerii europeni de legătură în materie de migrație, ofițerii de legătură ai agențiilor UE, reprezentanțele diplomatice ale statelor membre, reprezentanții misiunilor și operațiilor PSAC, organizații internaționale precum OIM, ICNUR, UNODC sau Interpol. Astfel de platforme ar trebui să permită și alinierea deplină între politicile interne și externe ale UE care abordează problema introducerii ilegale de migranți.

Planificarea comună sau coordonată a sprijinului oferit de UE și de statele membre țărilor terțe în ceea ce privește introducerea ilegală de migranți, pe baza cartografierii acțiunilor din țările și regiunile cheie, ar trebui să permită utilizarea optimă a resurselor.

Acțiuni specifice

Lansarea sau consolidarea cadrelor de cooperare bilaterală și regională

Finanțarea proiectelor de sprijinire a țărilor terțe în ceea ce privește elaborarea de strategii de combatere a introducerii ilegale de migranți, intensificarea răspunsurilor polițienești și judiciare și dezvoltarea gestionării integrate a frontierelor

Înființarea în țările și regiunile terțe relevante a unor platforme de cooperare ale UE privind introducerea ilegală de migranți

Optimizarea utilizării fondurilor UE prin intermediul unei planificări comune sau coordonate

(1)

     Organizația Internațională pentru Migrație: Fatal Journeys - Tracking Lives Lost during Migration, 2014.

(2)

     Date furnizate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex), 2015.

(3)

     Idem.

(4)

     Diferența dintre cele două infracțiuni este aceea că, în cazul introducerii ilegale de migranți, aceștia participă de bună voie la procesul de migrație neregulamentară prin plata serviciilor furnizate de o persoană care introduce ilegal migranți pentru a trece o frontieră internațională, în timp ce în cazul traficului de persoane migranții sunt victime, fiind constrânși să facă obiectul unei exploatări grave, care poate sau nu implica trecerea unei frontiere. Cele două fenomene nu sunt ușor de separat, întrucât persoanele care își încep călătoria în mod voluntar sunt, de asemenea, în situația vulnerabilă de a putea fi folosite de rețelele de exploatare prin muncă sau de exploatare sexuală a ființelor umane.

(5)

   Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, COM(2012) 286 final.

(6)

   Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă, Strategia de securitate cibernetică a UE și Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane.

(7)

   În 2002, UE a adoptat norme privind anihilarea introducerii ilegale de migranți, așa-numitul „Pachet privind intermediarii”, din care fac parte Directiva 2002/90/CE, care stabilește o definiție comună a infracțiunii de facilitare a intrării, tranzitului și șederii neautorizate, și Decizia-cadru 2002/946/JAI privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate.

(8)

   Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație, JO L 64/1, 2.3.2004.

(9)

   Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente, JO L 261/1, 6.8.2004, p. 19-23.

(10)

   Considerentul 29 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, JO L 348, 24.12.2008, p. 98­107.

(11)

   În conformitate cu articolul 13 din Acordul de la Cotonou, fiecare țară ACP acceptă returnarea și readmisia propriilor resortisanți prezenți în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, la cererea acestuia din urmă și fără formalități suplimentare, și fiecare stat membru al Uniunii Europene acceptă returnarea și readmisia propriilor resortisanți prezenți în mod ilegal pe teritoriul unei țări ACP, la cererea acesteia din urmă, fără formalități suplimentare.