1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/2


Concluziile Consiliului privind conducerea eficace în educație (1)

2014/C 30/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ÎNTRUCÂT:

1.

Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere au recunoscut că o conducere eficace a instituțiilor de învățământ reprezintă un factor major de organizare a mediilor generale de predare și de învățare, de stimulare a aspirațiilor și de sprijinire a elevilor, a părinților și a personalului, stimulând prin aceasta niveluri mai ridicate de performanță, și că, prin urmare, este fundamental să se asigure că cadrele de conducere din unitățile de învățământ au sau pot dezvolta capacitățile și calitățile necesare pentru a-și asuma numărul crescând de sarcini cu care se confruntă.

2.

Concluziile Consiliului European din 13 și 14 decembrie 2012 au solicitat Consiliului, statelor membre și Comisiei să asigure o continuare rapidă a inițiativei privind „Regândirea educației”, iar concluziile ulterioare ale Consiliului din 15 februarie 2013 privind „Investițiile în educație și formare profesională – o reacție la Regândirea educației” au invitat statele membre să revizuiască și să consolideze profilul profesional al profesiilor didactice, inclusiv al cadrelor de conducere, și să exploateze la maximum potențialul de cooperare și învățare reciprocă în cadrul metodei deschise de coordonare.

3.

Strategia Europa 2020, în special Analiza anuală a creșterii 2013, solicită statelor membre să mențină potențialul de creștere prin acordarea de prioritate investițiilor în educație și formare profesională și, acolo unde este posibil, prin consolidarea acestora, asigurând totodată eficacitatea acestor cheltuieli.

ȘI DIN PERSPECTIVA:

Conferinței președinției lituaniene privind conducerea în educație, desfășurată la Vilnius la 9 și 10 septembrie 2013, care a furnizat o platformă pentru reprezentanții din partea statelor membre ale UE, a țărilor candidate și a statelor AELS, împreună cu Comisia Europeană, pentru a contribui la dezbaterea de orientare pe această temă importantă;

Conferinței Comenius privind „Dezvoltarea școlii dumneavoastră cu sprijinul acordat de programul UE, o conferință pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ”, desfășurată la Vilnius la 11 și 12 octombrie 2013.

IA NOTĂ CU INTERES DE:

Comunicarea Comisiei privind „deschiderea educației” (2) care invită statele membre să promoveze și să dezvolte metode inovatoare de predare și învățare pentru toți utilizând în mod adecvat noile tehnologii și resursele educaționale deschise.

SUBLINIAZĂ CĂ:

1.

În calitate de vectori majori ai creșterii, competitivității și coeziunii sociale într-o societate bazată pe cunoaștere, sistemele europene de educație și formare necesită o conducere fermă și eficace la toate nivelurile. În prezent, cadrele de conducere din domeniul educației se confruntă cu o varietate de sarcini problematice, asumându-și responsabilitatea nu numai pentru îmbunătățirea calității actului de predare și creșterea nivelurilor de performanță, ci și pentru gestionarea resurselor umane și financiare.

2.

Conducerea în educație necesită o serie de competențe extrem de dezvoltate bazate pe valori fundamentale. Aceasta necesită angajament profesional, capacitatea de a motiva și a inspira, precum și competențe pedagogice, manageriale și de comunicare solide. Cadrele de conducere competente din instituțiile de învățământ dezvoltă o viziune strategică pentru instituțiile lor, acționează ca modele demne de urmat atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și au un rol-cheie în crearea unui mediu eficace și atractiv care să conducă la învățare. De asemenea, acestea joacă un rol major în crearea de legături eficace între diferitele niveluri de educație și formare, familii, lumea muncii și comunitatea locală, cu scopul comun de a crește performanța elevilor.

3.

Selecția, recrutarea, pregătirea și menținerea celui mai competent personal pentru pozițiile de conducere din instituțiile de învățământ, precum și asigurarea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea lor profesională sunt, prin urmare, de o importanță vitală și necesită o atenție deosebită din partea factorilor decizionali.

4.

Conducerea în educație poate fi eficace atunci când:

cadrele de conducere din domeniul educației sunt în măsură să se axeze în principal pe îmbunătățirea calității predării și învățării în cadrul instituțiilor lor, asigurând totodată echitatea;

conducerea se bazează pe roluri clar definite;

aceasta adoptă o abordare bazată pe colaborare, favorabilă incluziunii;

aceasta este în măsură să recunoască punctele forte și competențele membrilor personalului și să le aloce roluri de conducere;

aceasta este în măsură să aloce resurse și să exploreze abordări inovatoare în materie de predare; și

rămâne pe deplin responsabilă nu numai în fața autorităților locale și regionale, ci și în fața autorităților naționale și a comunității în ansamblu, având totodată sprijinul acestora, în special atunci când depune eforturi pentru a introduce schimbări.

ÎN CONSECINȚĂ, CONVINE CĂ:

1.

Abordările inovatoare privind conducerea pot contribui la atragerea și menținerea candidaților de cel mai mare calibru și la crearea premiselor pentru ca mediile de învățare să facă față inovărilor permanente care se succed într-un ritm rapid în educație și să exploateze pe deplin potențialul acestora.

2.

De asemenea, sunt necesare profesionalizarea, consolidarea și sprijinirea rolului cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ, mai întâi prin identificarea competențelor necesare, prin dezvoltarea unor parcursuri de carieră mai structurate și prin evaluarea nevoilor specifice în materie de dezvoltare profesională ale persoanelor care preiau poziții de conducere și asigurarea de oportunități de formare relevante.

3.

Este nevoie de suficientă flexibilitate, autonomie și răspundere pentru a permite cadrelor de conducere din domeniul educației să dezvolte abordări inovatoare privind conducerea, precum și pentru a crea condițiile în care și alți membri ai personalului să fie încurajați să își asume responsabilități de conducere.

4.

Personalul care ocupă poziții de conducere trebuie să dețină sau să dobândească, precum și să își actualizeze periodic competențele necesare pentru aceste poziții, inclusiv cele care le permit să utilizeze în mod eficace noile tehnologii și tehnici de management pentru promovarea învățării inovatoare și a gestionării eficiente a instituției lor.

REAFIRMĂ CĂ:

Deși responsabilitatea pentru organizarea și conținutul diferitelor sisteme de educație și formare revine exclusiv fiecărui stat membru, cooperarea și schimbul de bune practici în domeniul conducerii în educație la nivel european prin intermediul metodei deschise de coordonare, bazate pe utilizarea eficientă a programelor UE, în special Erasmus+, pot aduce o contribuție utilă prin sprijinirea și completarea măsurilor luate la nivel național, regional și local.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

A.   Să sprijine, în conformitate cu circumstanțele naționale și respectând pe deplin principiul echității, noi modalități pentru a spori autonomia eficace și responsabilă a instituțiilor de învățământ și a cadrelor de conducere din domeniul educației, în special prin:

1.

promovarea autonomiei instituțiilor de învățământ și a cadrelor de conducere din domeniul educației cu privire la aspecte pedagogice și la alocarea de resurse pe plan intern, asigurându-se totodată că acestea dispun de sprijinul și mijloacele necesare pentru a se adapta și a răspunde în mod eficace la condiții locale specifice și în schimbare;

2.

definirea clară a rolurilor și responsabilităților și asigurarea de măsuri astfel încât competențele esențiale necesare pentru cadrele de conducere din domeniul educației să fie sprijinite și consolidate prin diferite moduri de dezvoltare profesională, inclusiv crearea de rețele între respectivele cadre de conducere;

3.

facilitarea procesului decizional fundamentat și a unei răspunderi sporite, de exemplu prin utilizarea datelor inteligente, prevăzând introducerea unor mecanisme de asigurare a calității și dezvoltând măsuri specifice pentru instituțiile de învățământ aflate în zone dezavantajate;

4.

colectarea de elemente concrete privind abordările eficace și de succes în materie de conducere a instituțiilor de învățământ în diferite contexte naționale, în special urmărind un echilibru optim între flexibilitate, autonomie și răspundere, precum și pentru a evalua impactul abordărilor inovatoare asupra calității rezultatelor predării și învățării.

B.   Să facă mai atractivă conducerea instituțiilor de învățământ, în special prin:

1.

asigurarea unui grad mai mare de profesionalizare ca mijloc pentru a atrage candidații cei mai competenți;

2.

crearea premiselor pentru axarea cadrelor de conducere din domeniul educației pe îmbunătățirea predării și învățării în cadrul instituțiilor lor, inclusiv prin urmărirea unui mai bun echilibru între sarcinile pur administrative și sarcinile principale legate de predare și învățare;

3.

explorarea și dezvoltarea unor forme atractive de formare inițială, sprijin la începutul carierei și dezvoltare profesională continuă pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, inclusiv prin cooperare transsectorială cu alte părți interesate cum ar fi mediul de afaceri și partenerii sociali;

4.

promovarea lucrului în echipă și a unor medii de conducere flexibile, de exemplu prin sprijinirea creării în cadrul instituțiilor de învățământ a unor echipe ad-hoc care urmăresc să abordeze provocări specifice și a unor rețele în afara școlilor vizând schimbul de experiență și cooperarea;

5.

promovarea unor măsuri specifice, a învățării reciproce și a schimbului de bune practici, pentru a încuraja echilibrul de gen în conducerea în domeniul educației.

C.   Să promoveze, după caz, abordări inovatoare privind conducerea eficace a instituțiilor de învățământ, în special prin:

1.

luarea în considerare a nevoilor specifice ale instituțiilor de învățământ și aplicarea unor criterii adecvate de asigurare a calității în procesul de selecție a viitoarelor cadre de conducere;

2.

recunoașterea și promovarea potențialului de conducere al personalului din cadrul instituțiilor, în special prin „conducere distribuită”, prin furnizarea de oportunități de a lucra cu colegi din alte instituții și prin furnizarea de încurajări și oportunități de dezvoltare a potențialului lor în acest sens;

3.

stimularea creării unor medii de predare și învățare inovatoare, inclusiv prin utilizarea adecvată a TIC și a resurselor educaționale deschise atât ca mijloace de asistență pedagogică, cât și ca instrumente de management;

4.

instituirea și menținerea unor rețele vizând inițierea și dezvoltarea unor abordări eficace privind conducerea în educație, precum și stimularea și promovarea învățării reciproce între cadrele de conducere din instituțiile de învățământ.

INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA:

1.

Să valorifice la maximum metoda deschisă de coordonare pentru a promova bunele practici și a sprijini dezvoltarea conducerii profesioniste în domeniile școlii, educației adulților și învățământului profesional și tehnic, precum și să furnizeze un feedback periodic la nivel politic, după caz.

2.

Să promoveze cooperarea și parteneriatele pentru inovare eficace în conducere și pentru dezvoltarea profesională a cadrelor de conducere din domeniul educației – inclusiv prin cooperarea transsectorială dintre școli, învățământul superior și instituțiile de formare profesională și mediul de afaceri – cu sprijinul finanțării europene, inclusiv prin intermediul programului Erasmus+ și al fondurilor structurale europene, în special Fondul social european.

3.

Să promoveze schimbul de bune practici și dezvoltarea unor abordări inovatoare privind conducerea eficace în domeniul educației, de exemplu prin acțiunile din cadrul parteneriatului strategic ale programului Erasmus+, inclusiv încurajând cadrele de conducere din domeniul educației să coopereze cu diferite părți interesate cum ar fi companiile, asociațiile societății civile și diferite niveluri ale instituțiilor de învățământ, atât la nivel internațional, cât și în cadrul comunității locale.

4.

Să exploreze în continuare posibilitățile oferite de platforme precum eTwinning pentru a sprijini schimburile transsectoriale privind conducerea inovatoare, prin furnizarea unor spații virtuale prin intermediul cărora cadrele de conducere din instituțiile de învățământ pot colabora și difuza practici eficace și inovatoare.

5.

Să promoveze cercetări aprofundate în domeniul conducerii eficace în educație și să asigure diseminarea rezultatelor acestora.

6.

Să consolideze sprijinul pentru rețelele naționale și regionale ale părților interesate care se ocupă de conducerea instituțiilor de învățământ, precum și să contribuie la asigurarea unei difuzări și monitorizări adecvate a acțiunilor lor la nivel european, inclusiv prin Rețeaua de politici europene privind conducerea instituțiilor de învățământ și prin valorificarea la maximum a elementelor concrete colectate prin cooperarea internațională.


(1)  În sensul prezentului text, termenul „conducere” este utilizat exclusiv în contextul școlilor, VET și al instituțiilor de învățare în rândul adulților.

(2)  14116/13.