31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 28/2


Concluziile Consiliului privind dimensiunea globală a învățământului superior european

2014/C 28/03

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ÎNTRUCÂT:

1.

Declarația de la Bologna din 19 iunie 1999 a instituit un proces interguvernamental menit să creeze un spațiu european al învățământului superior (EHEA), care este sprijinit activ de Uniunea Europeană, iar miniștrii responsabili pentru învățământul superior din țările participante, reuniți la București în aprilie 2012, au adoptat strategia pentru 2020 a EHEA intitulată „Mobilitate pentru o învățare mai bună”, ca parte integrantă a eforturilor de promovare a internaționalizării învățământului superior (1).

2.

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (2) recunoaște că unul dintre obiectivele acțiunii comunitare în domeniul educației este promovarea Europei în ansamblu ca centru mondial de excelență pentru studii și formare profesională.

3.

Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (3) are un obiectiv similar, acela de a sprijini Comunitatea să devină mai atractivă pentru cercetători din întreaga lume și de a promova poziția UE de centru internațional de cercetare.

4.

Strategia internațională adoptată la reuniunea miniștrilor Bologna din mai 2007 de la Londra (4) a subliniat necesitatea de a avea un spațiu european al învățământului superior deschis și atrăgător pentru alte părți ale lumii și de a consolida cooperarea în domeniul învățământului superior și dialogul politic cu țările din afara Europei.

5.

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale au subliniat importanța sprijinirii eforturilor statelor membre de a moderniza învățământul superior prin sinergii strânse cu procesul Bologna, în special în ceea ce privește instrumentele de asigurare a calității, de recunoaștere, ale mobilității și ale transparenței.

6.

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, adoptată în iunie 2010 (5), a stabilit obiectivul specific de îmbunătățire a nivelurilor de educație, în special prin creșterea la cel puțin 40 %, până în 2020, a numărului tinerilor absolvenți de învățământ terțiar sau echivalent acestuia.

7.

Concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind internaționalizarea învățământului superior (6) au evidențiat faptul că programele de cooperare internațională și dialogurile politice cu țările terțe în domeniul învățământului superior înlesnesc transmiterea de cunoștințe într-un mod mai liber, contribuind, de asemenea, la îmbunătățirea calității și a reputației internaționale a învățământului superior european, la stimularea cercetării și a inovării, la sporirea mobilității și a dialogului intercultural, precum și la promovarea dezvoltării internaționale în conformitate cu obiectivele UE în materie de politică externă.

8.

Concluziile Consiliului din 28 și 29 noiembrie 2011 privind un criteriu de referință pentru mobilitatea în scop educațional (7) au stabilit un criteriu de referință prin care o medie la nivelul UE de cel puțin 20 % dintre absolvenții de învățământ superior ar trebui să fi beneficiat, până în 2020, de o perioadă de studiu sau de formare (inclusiv stagii într-un mediu profesional) în străinătate legată de învățământul superior.

9.

Concluziile Consiliului din 28 și 29 noiembrie 2011 privind modernizarea învățământului superior au salutat intenția Comisiei de a dezvolta o strategie internațională a UE în ceea ce privește învățământul superior, vizând creșterea deschiderii și vizibilității internaționale, și de a se implica în parteneriate în vederea consolidării relațiilor și a construirii de capacități în sectorul învățământului superior.

ȘI DIN PERSPECTIVA:

Conferinței Președinției privind învățământul superior european în lume, desfășurată la Vilnius la 5 și 6 septembrie 2003, care a subliniat necesitatea ca statele membre și instituțiile de învățământ superior să dezvolte strategii de internaționalizare cuprinzătoare care:

să sporească calitatea și competitivitatea învățământului superior european;

să vizeze nu numai mobilitatea și să țină din ce în ce mai mult seama de dimensiunea globală în elaborarea și conținutul programelor de învățământ și al proceselor de predare și învățare (denumită deseori „internaționalizare în țara de origine”);

să abordeze o gamă mai diversă și un număr mai mare de studenți prin combinarea noilor resurse digitale cu forme mai tradiționale de predare și învățare, asigurând totodată o calitate ridicată;

să intensifice cooperarea pentru dezvoltare prin parteneriate strategice și prin consolidarea capacităților.

IA NOTĂ CU INTERES DE:

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Învățământul superior european în lume” (8); și

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise” (9).

RECUNOAȘTE CĂ:

1.

Învățământul superior joacă un rol-cheie în dezvoltarea unor cetățeni implicați, împliniți și comunicativi și este un factor puternic de stimulare pentru societăți inteligente, durabile și favorabile incluziunii, pentru prosperitatea individuală și pentru creșterea economică. Mobilitatea internațională a persoanelor și includerea unei perspective globale în programele de învățământ superior pot contribui în continuare la acest progres.

2.

Forța sistemelor de învățământ superior din Europa constă în furnizarea unui învățământ și a unei cercetări de înaltă calitate, în diversitatea instituțiilor sale și în sprijinul său pentru cooperarea în domenii în care se aduce o valoare adăugată, cum ar fi programele universitare comune și duble, școlile și studiile doctorale și parteneriatele internaționale.

3.

În conjunctura economică actuală, învățământul superior, precum și învățământul profesional și tehnic terțiar joacă un rol esențial în consolidarea capacității Europei de cercetare și inovare și în dotarea acesteia cu resursele umane de înaltă calificare de care are nevoie pentru a asigura locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.

4.

Competențele absolvenților nu corespund întotdeauna nevoilor în evoluție ale pieței muncii și ale societății, iar angajatorii publici și privați raportează neconcordanțe și dificultăți în găsirea unor candidați adecvați pentru a răspunde nevoilor unei economii bazate pe cunoaștere.

5.

Îmbătrânirea demografică în UE poate avea un impact major în deceniile următoare, întrucât ratele natalității constant scăzute riscă să agraveze problema lipsei de competențe ale absolvenților cu care se confruntă angajatorii europeni.

6.

În calitate de surse de cunoaștere și inovare, instituțiile de învățământ superior au și o responsabilitate socială de a contribui la dezvoltarea umană și la binele comun, atât în context național, cât și la nivel mondial.

CONSIDERĂ CĂ:

1.

Implicarea activă în instituțiile europene de învățământ superior a personalului, cercetătorilor și studenților internaționali, furnizarea de sprijin financiar și organizațional pentru mobilitatea internațională atât a studenților, cât și a personalului, precum și eforturile sporite în vederea internaționalizării programei de învățământ pot ajuta studenții să dobândească niște competențe relevante pentru piața mondială a muncii.

2.

Statele membre și instituțiile de învățământ superior europene au făcut, cu sprijinul UE, progrese semnificative în dezvoltarea unor mecanisme pentru asigurarea transfrontalieră a calității și recunoașterea calificărilor în cadrul procesului de la Bologna prin rețele cum ar fi ENIC/NARIC, precum și prin acțiuni precum programele Erasmus Mundus și Tempus.

3.

Creșterea la nivel mondial a resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit, a cursurilor deschise de tip Open Courseware și a cursurilor online deschise și în masă (MOOC) este un progres internațional care poate avea implicații importante pentru sistemele de învățământ superior, creând oportunități pentru forme inovatoare de cooperare transfrontalieră la nivel global.

ÎN CONSECINȚĂ, INVITĂ STATELE MEMBRE, DUPĂ CAZ, SĂ COOPEREZE CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, ȚINÂND SEAMA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE AUTONOMIA ACESTORA, PENTRU:

1.

a urmări, în cooperare cu părțile interesate relevante, abordări strategice cuprinzătoare față de internaționalizare care să cuprindă trei domenii principale:

(a)

mobilitatea studenților și a personalului;

(b)

internaționalizarea programelor de învățământ și a învățării digitale;

(c)

cooperarea strategică, parteneriatele și consolidarea capacităților;

2.

a promova mobilitatea reciprocă, la nivel internațional, a studenților pentru obținerea de credite și diplome și a oferi oportunități în ceea ce privește mobilitatea personalului între Europa și țările terțe, inclusiv prin:

(i)

asigurarea faptului că strategiile de internaționalizare cuprind o componentă puternică de mobilitate a studenților, a cercetătorilor și a personalului, acestea fiind susținute de un cadru de referință privind calitatea care să poată să includă, inter alia, servicii de orientare și consiliere;

(ii)

stabilirea unor programe de mobilitate reciprocă de interes comun cu țările terțe, care să realizeze un echilibru rezonabil între mobilitatea fizică și cea virtuală, precum și între mobilitatea către și dinspre Uniunea Europeană, care să cuprindă o mare varietate de subiecte și care să vizeze, după caz, domenii cu deficit de competențe;

(iii)

susținerea recunoașterii creditelor, a diplomelor, a calificărilor și a competențelor dobândite în străinătate pentru personalul, studenții și cercetătorii mobili la nivel internațional, în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(iv)

consolidarea accentului pus pe rezultatele învățării, precum și a coerenței cu instrumentele europene de asigurare a transparenței, cum ar fi Sistemul european de credite transferabile, suplimentul de diplomă și cadrul european al calificărilor, precum și cu mecanismele de asigurare a calității; și

(v)

accelerarea progreselor în ceea ce privește propunerea de reformare a directivelor privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopuri de cercetare și studii;

3.

a promova internaționalizarea în țara de origine și învățarea digitală pentru a asigura faptul că marea majoritate a studenților europeni care nu participă la acțiuni de mobilitate fizică au, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta competențe internaționale, inclusiv prin:

(i)

asigurarea furnizării de facilități și servicii de înaltă calitate pentru studenții din învățământul terțiar care să fie relevante pentru nevoile studenților;

(ii)

utilizarea eficientă a experienței și a competențelor internaționale ale personalului din instituțiile de învățământ superior și încurajarea unei contribuții a acestora la dezvoltarea programelor de învățământ de înaltă calitate cu orientare internațională în beneficiul cursanților nemobili și mobili;

(iii)

asigurarea de oportunități sporite pentru studenți, cercetători și personal în scopul dezvoltării competențelor lingvistice ale acestora, în special prin intermediul predării în limba din țara-gazdă pentru persoanele care urmează cursuri în altă limbă decât cea maternă, pentru a optimiza beneficiile diversității lingvistice europene și integrarea socială a studenților, a cercetătorilor și a personalului în țara lor gazdă;

(iv)

oferirea de oportunități sporite de învățare online prin colaborare internațională și explorarea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor și a resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit în scopul unor noi moduri de învățare în vederea lărgirii accesului, a internaționalizării programelor de învățământ și a pregătirii unor noi forme de parteneriate;

4.

a promova crearea de parteneriate atât în interiorul, cât și în afara Europei, pentru a consolida capacitatea instituțională în domeniile educației, cercetării și inovării, inclusiv prin:

(i)

furnizarea de programe de învățământ care să stimuleze antreprenoriatul și inovarea și care să promoveze, de asemenea, dezvoltarea de competențe transferabile și prin crearea de oportunități de formare la nivel internațional printr-o strânsă colaborare cu angajatorii din interiorul și din afara UE;

(ii)

promovarea accentului pe punctele forte specifice și prioritățile fiecărei instituții de învățământ superior, drept mijloc de asigurare a utilizării eficiente și eficace a investițiilor publice;

(iii)

înlăturarea obstacolelor rămase în calea dezvoltării și a punerii în aplicare a programelor de acordare de diplome comune, duble și multiple, precum și îmbunătățirea dispozițiilor privind asigurarea calității și recunoașterea transfrontalieră;

(iv)

încurajarea coerenței dintre strategiile de internaționalizare ale statelor membre și politicile UE de cooperare pentru dezvoltare, ținând cont de principiile echității și responsabilității țărilor partenere, precum și de necesitățile instituțiilor de învățământ superior;

(v)

valorificarea experiențelor studenților, ale cercetătorilor și ale personalului din țările terțe în calitate de ambasadori ai cooperării cu instituțiile de învățământ superior din aceste țări;

(vi)

încurajarea instituțiilor de învățământ superior să dezvolte propriile lor strategii de internaționalizare cuprinzătoare, recunoscând natura transversală a internaționalizării, care influențează toate domeniile vieții universitare, inclusiv cercetarea, predarea, gestionarea, administrația și serviciile, și sprijinirea eforturilor acestora.

SALUTĂ INTENȚIA COMISIEI:

1.

de a sprijini eforturile statelor membre și ale instituțiilor de învățământ superior de a urmări abordări strategice cuprinzătoare ale internaționalizării și de a exploata oportunitățile de cooperare internațională în învățământul superior în cadrul programelor Erasmus+ și Orizont 2020, inclusiv prin:

(i)

acordarea de sprijin financiar sporit prin programul Erasmus+ pentru mobilitatea studenților și a personalului către și din țări terțe, precum și prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie din cadrul programului Orizont 2020 pentru mobilitatea cercetătorilor către și din țări terțe;

(ii)

sprijinirea consorțiilor internaționale ale instituțiilor de învățământ superior în elaborarea de programe de învățământ masterale și doctorale comune prin Erasmus+ și, respectiv, prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie, precum și prin oferirea de oportunități de acordare a unor burse la nivel înalt studenților și candidaților la doctorat;

(iii)

sprijinirea parteneriatelor strategice pentru cooperare și inovare în învățământul superior, inclusiv a parteneriatelor pentru consolidarea capacităților dintre instituțiile de învățământ superior din UE și din țările terțe;

2.

de a depune eforturi, în cooperare cu statele membre, pentru a spori atractivitatea și a promova diversitatea învățământului superior european în întreaga lume, inclusiv prin:

(i)

îmbunătățirea calității și a transparenței și promovarea mecanismelor transfrontaliere de asigurare a calității și a comparabilității calificărilor, a creditelor și a sistemelor de recunoaștere prin cooperare și dialog internaționale;

(ii)

îmbunătățirea calității mobilității academice printr-o Cartă Universitară Erasmus consolidată, inclusiv prin intermediul unor orientări pentru instituțiile de învățământ superior cu privire la autoevaluare și monitorizare;

(iii)

promovarea, după caz, cu respectarea autonomiei instituțiilor de învățământ superior, a implementării U-Multirank, noul instrument multidimensional și internațional de asigurare a transparenței care vizează sporirea comparabilității între instituțiile de învățământ superior;

(iv)

sprijinirea cooperării între statele membre și între agențiile de promovare, pe de o parte, și asociațiile de absolvenți naționale, pe de altă parte, prin schimbul de informații, lansarea și coordonarea de acțiuni comune în vederea promovării Europei ca destinație cu un învățământ și o cercetare de înaltă calitate, de exemplu la târguri studențești și prin elaborarea de instrumente de promovare comune;

3.

de a promova cooperarea în scopul inovării și al dezvoltării în învățământul superior dintre UE și partenerii săi din întreaga lume, inclusiv prin:

(i)

desfășurarea de dialoguri bilaterale și multilaterale privind politicile cu parteneri intenaționali cheie, în conformitate cu politicile externe ale UE;

(ii)

promovarea Institutului European de Inovare și Tehnologie și a comunităților de cunoaștere și inovare ale acestuia drept punți de cooperare internațională în materie de inovare, cercetare și învățământ superior pentru a răspunde provocărilor societății;

(iii)

sprijinirea și îmbunătățirea elaborării bazate pe elemente concrete a politicilor în domeniul învățământului internațional, prin cercetare, colectarea și analiza statisticilor, precum și prin dialogul cu experți.


(1)  Comunicatul de la București, 27 aprilie 2012, p. 3.

(2)  JO L 375, 23.12.2004, p. 12.

(3)  JO L 289, 3.11.2005, p. 15.

(4)  Spațiul european al învățământului superior în context mondial.

(5)  EUCO 13/10.

(6)  JO C 135, 26.5.2010, p. 12.

(7)  JO C 372, 20.12.2011, p. 31.

(8)  12453/13.

(9)  14116/13 + ADD 1.