52014PC0698

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Consiliului de asociere și al Comitetului de asociere, cu instituirea a două subcomitete și cu delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


EXPUNERE DE MOTIVE

1.               CONTEXTUL PROPUNERII/ISTORIC

Propunerea anexată constituie instrumentul juridic pentru autorizarea poziției Uniunii și a Comunității Europene a Energiei Atomice care urmează să fie adoptată în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere („acordul”) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Consiliului de asociere și al Comitetului de asociere, cu instituirea a două subcomitete și cu delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.

Negocierile pe marginea acestui acord de asociere cuprinzător și ambițios între UE și Ucraina au fost lansate în martie 2007. În luna februarie 2008, în urma deciziei de aderare a Ucrainei la OMC, UE și Ucraina au lansat negocieri privind o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) ca element central al Acordului de asociere.

Acordul de asociere este cel mai avansat acord de acest tip negociat vreodată de UE, în special în ceea ce privește comerțul și integrarea economică, depășind cu mult o simplă deschidere a pieței. Obiectivul este accelerarea procesului de adâncire a relațiilor politice și economice dintre Ucraina și UE, precum și avansarea pe calea integrării economice treptate a Ucrainei în cadrul pieței interne a UE în domeniile selectate, în special prin instituirea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

La data de 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat decizia sa[1] privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice și al statelor membre ale acestora, și aplicarea cu titlu provizoriu a anumitor dispoziții ale Acordului de asociere, inclusiv a celor privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte. Capitolele politice ale acordului fuseseră semnate anterior la 21 martie 2014[2]. Ulterior, acordul a fost semnat la Bruxelles în ziua de vineri, 27 iunie 2014, în cadrul Consiliului European.

Ucraina a ratificat acordul în septembrie și a făcut schimb de notificări în această privință cu UE în cursul aceleiași luni, ceea ce înseamnă că aplicarea provizorie poate începe de la 1 noiembrie 2014. Cu toate acestea, în urma consultărilor cu partea ucraineană și în contextul eforturilor generale de punere în aplicare a procesului de pace în Ucraina, s-a convenit să se amâne până la 31 decembrie 2015 aplicarea cu titlu provizoriu a dispozițiilor legate de comerț din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („Acordul de asociere”) (titlul IV), și, în același timp, să se continue aplicarea măsurilor comerciale autonome instituite de Uniune în favoarea Ucrainei.

Prin urmare, aplicarea cu titlu provizoriu a dispozițiilor relevante ale titlurilor III, IV, V, VI și VII și a anexelor și a protocoalelor aferente la Acordul de asociere va avea loc în mai multe etape. În ceea ce privește titlurile III, V, VI și VII, precum și anexele și protocoalele aferente, notificarea prevăzută la articolul 486 din Acordul de asociere a fost efectuată la sfârșitul lunii septembrie, în același timp cu notificarea dispozițiilor prevăzute la articolul 4 din Decizia 2014/295/UE a Consiliului. În ceea ce privește titlul IV, precum și anexele și protocoalele aferente, notificarea a fost efectuată în așa fel încât aplicarea cu titlu provizoriu poate intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după o nouă notificare prevăzută la articolul 486 din Acordul de asociere.

Aplicarea cu titlu provizoriu este prevăzută cu scopul de a se asigura echilibrul dintre interesele economice reciproce și valorile comune și de a se răspunde dorinței comune a UE și a Ucrainei de a începe punerea în aplicare și asigurarea respectării părților eligibile ale acordului, astfel încât să se obțină din timp, înainte de încheierea acordului, un impact al reformelor asupra chestiunilor sectoriale specifice.

2.           REZULTATELE NEGOCIERILOR

Titlul VII din acordul cu Ucraina prevede cadrul instituțional care este necesar pentru buna funcționare și punerea în aplicare corespunzătoare a acordurilor. Acordul instituie un consiliu de asociere [articolul 461 alineatul (1)] la nivel ministerial pentru a supraveghea și a monitoriza punerea în aplicare și aplicarea acordului.

De asemenea, s-a instituit [prin articolul 464 alineatul (1) din acord] un comitet de asociere care pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de asociere, pune în aplicare, dacă este cazul, deciziile Consiliului de asociere și, la nivel general, asigură continuitatea relațiilor de asociere și buna funcționare a acordului.

Atât Consiliul de asociere, cât și Comitetul de asociere pot decide să instituie orice alt subcomitet sau organism care le poate asista în îndeplinirea sarcinilor lor, stabilind componența, sarcinile și modul de funcționare al respectivelor subcomitete sau organisme. De asemenea, Consiliul de asociere este împuternicit să modifice sau să actualizeze anexele la acord [articolul 463 alineatul (3) din acord]. Acesta poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu [articolul 465 alineatul (2) din acord].

Comitetul de asociere se reunește într-o configurație specifică pentru a soluționa toate chestiunile care rezultă din dispozițiile de la titlul IV „Comerț și aspecte legate de comerț” [articolul 465 alineatul (4) din acord]. Partea din acord referitoare la zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător prevede instituirea de subcomitete specifice pentru măsurile sanitare și fitosanitare, pentru sectorul vamal, indicațiile geografice, precum și pentru comerț și dezvoltarea durabilă, care au sarcina de a asista Comitetul de asociere în îndeplinirea sarcinilor sale.

Sunt prevăzute, de asemenea, foruri pentru cooperarea cu societatea civilă și pentru cooperarea parlamentară.

Pentru a asigura punerea în aplicare în mod corespunzător și în timp util a părții din acord referitoare la zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, în special în ceea ce privește actualizările sau modificarea mai multor anexe la acord care se referă la comerț, se sugerează ca respectivele competențe să fie delegate de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț. O astfel de delegare va asigura legătura necesară dintre discuțiile tehnice desfășurate în cadrul acestui comitet cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor referitoare la comerț, inclusiv a celor care au ca obiect procesul de apropiere a legislației Ucrainei de acquis-ul UE, și va crea condițiile necesare pentru luarea în timp util a măsurilor care se impun în urma acestor discuții.

În vederea finalizării cadrului instituțional și pentru a permite desfășurarea de discuții la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care se încadrează în sfera de aplicare provizorie a acordurilor, se sugerează instituirea a două subcomitete, denumite după cum urmează:

(1) Subcomitetul pentru justiție, libertate și securitate (JFS);

(2) Subcomitetul pentru cooperarea economică și în alte sectoare.

Obiectivul subcomitetelor este de a se concentra asupra domeniilor în care se preconizează obținerea unor rezultate concrete, mai degrabă decât să aibă în mod obligatoriu pe ordinea de zi aceleași subiecte, an de an.

Într-un stadiu ulterior, se pot institui subcomitete suplimentare, cu acordul părților.

Acordul de asociere prevede o cooperare sectorială amplă, acordându-se o atenție specială sprijinirii reformelor esențiale, redresării și creșterii economice, guvernanței și cooperării sectoriale în 28 de domenii, printre care: justiția, energia, transporturile, statisticile, protecția și punerea în valoare a mediului, cooperarea industrială și cea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile sociale, justiția, cooperarea la nivelul societății civile, protecția consumatorilor, reforma administrației publice, educația, formarea și tineretul, precum și cooperarea culturală.

În toate aceste domenii, cooperarea consolidată pornește de la baza oferită de cadrele actuale, atât cele bilaterale, cât și cele multilaterale, și urmărește un dialog și un schimb mai sistematic de informații și de bune practici. Un aspect-cheie al capitolelor referitoare la cooperarea sectorială îl reprezintă setul cuprinzător de măsuri de apropiere treptată, după caz, de acquis-ul UE, set prevăzut în anexele la acord. Calendarele specifice pentru apropierea și punerea în aplicare de către Ucraina a anumitor părți ale acquis-ului UE vor ghida cooperarea în curs și vor constitui axa programelor de reforme interne și de modernizare ale Ucrainei.

Orice „dialoguri periodice”, astfel cum sunt menționate în mod frecvent în acord, pot să acopere toate domeniile de politică menționate mai sus. Prin urmare, al doilea subcomitet se poate reuni în diferite configurații, în funcție de necesități. Prezenta propunere se bazează pe experiența dobândită în urma Acordului de parteneriat și cooperare încheiat cu Ucraina și are drept obiectiv să raționalizeze funcționarea structurii subcomitetelor în conformitate cu Acordul de asociere.

Atât UE, cât și Ucraina s-au angajat să asigure o punere în aplicare rapidă și eficace a acordului. Prin urmare, prezenta propunere are ca obiectiv asigurarea faptului că acest cadru instituțional al acordului devine operațional cât mai curând posibil. În vederea facilitării acestui proces, va fi deosebit de important să se adopte rapid regulamentul de procedură al Consiliului de asociere, al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, astfel încât acestea să poată începe să funcționeze în curând. Se intenționează convocarea primei reuniuni a Consiliului de asociere cu Ucraina cât mai curând posibil după începerea punerii în aplicare cu titlu provizoriu a acordului, în mod ideal înainte de sfârșitul anului.

3.           ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Pentru Uniune, temeiul juridic pentru autorizarea poziției care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre UE și Ucraina este Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatul (9) din TFUE. Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, temeiul juridic pentru autorizarea poziției care urmează să fie adoptată în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre UE și Ucraina este Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101.

Având în vedere rezultatele negocierilor menționate mai sus, în baza articolului 218 alineatul (9) din TFUE, precum și a articolului 101 din Tratatul CEEA, Comisia Europeană propune ca Consiliul să adopte decizia de autorizare a poziției Uniunii și a Comunității Europene a Energiei Atomice care urmează să fie adoptată în cadrul primului Consiliu de asociere UE-Ucraina cu privire la:

-  regulamentul de procedură pentru Consiliul de asociere și Comitetul de asociere,

– instituirea a două subcomitete

și

– delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Consiliului de asociere și al Comitetului de asociere, cu instituirea a două subcomitete și cu delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Articolul 486 din Acordul de asociere („acordul”) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, prevede aplicarea parțială și cu titlu provizoriu a acordului.

(2) Articolul 4 din Deciziile Consiliului din 17 martie 2014[3] și 23 iunie 2014[4] privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a acordului stabilește anumite dispoziții ale acordului care urmează să fie aplicate cu titlu provizoriu.

(3) Articolului 462 alineatul (2) din acord prevede că Consiliul de asociere își stabilește propriul regulament de procedură.

(4) În conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat, în exercitarea atribuțiilor sale, de către Comitetul de asociere, iar în conformitate cu articolul 465 alineatul (1), Consiliul de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere.

(5) Articolul 462 alineatul (3) din acord prevede că Consiliul de asociere este prezidat, alternativ, de un reprezentant al Uniunii și de un reprezentant al Ucrainei.

(6) Articolul 466 alineatul (2) prevede că Consiliul de asociere poate lua decizia de a institui orice alt subcomitet sau organism în domenii specifice, necesar pentru punerea în aplicare a acordului, care îl poate asista în îndeplinirea sarcinilor sale.

(7) Consiliul de asociere este responsabil pentru supravegherea și monitorizarea aplicării și punerii în aplicare a acordului. Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii obligatorii. Este oportun ca Consiliul de asociere să delege Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (4) din acord, competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acest acord care se referă la capitolele 1 (Anexele I-C și I-D), 3, 5, 6 și 8 din titlul IV (Comerț și aspecte legate de comerț), în temeiul articolului 463 alineatul (3) și al articolului 465 alineatul (2) din acord, în măsura în care nu există dispoziții specifice în capitolele respective referitoare la actualizarea sau modificarea anexelor la acest acord.

(8) Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a acordului, regulamentul de procedură ar trebui să fie adoptat cât mai curând posibil, inclusiv prin procedură scrisă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.           Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin articolul 464 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, se stabilește în ceea ce privește:

–        adoptarea regulamentului de procedură al Consiliului de asociere și al Comitetului de asociere;

–        instituirea subcomitetelor și adoptarea regulamentului de procedură al acestora

și

–        delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, în conformitate cu proiectele de decizie ale Consiliului de asociere, anexate la prezenta decizie.

2.           Modificările minore aduse proiectelor de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Consiliului de asociere fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Consiliul de asociere este prezidat, din partea Uniunii, de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,                                                             Pentru Comisie, Președintele                                                                    Președintele

[1]               JO L 278, 15.9.2014, p. 1-8.

[2]               JO L 161, 29.5.2014, p. 1.

[3]               JO L 161, 29.5.2014, p. 1.

[4]               JO L 278, 15.9.2014, p. 1-8.

ANEXA 1 DECIZIA NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA din … 2014 de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 462,

întrucât:

(1)          În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014.

(2)          În conformitate cu articolul 462 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere își stabilește propriul regulament de procedură.

(3)          În conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat, în exercitarea atribuțiilor sale, de către Comitetul de asociere, iar în conformitate cu articolul 465 alineatul (1), Consiliul de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere,

DECIDE:

Articol unic

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere, astfel cum sunt prevăzute în apendicele A și, respectiv, B.

Adoptată la …, …

|| Pentru Consiliul de asociere, Președintele  

APENDICELE A

Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere UE-Ucraina

Articolul 1

Dispoziții generale

1.               Consiliul de asociere care este instituit în conformitate cu articolul 461 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) își exercită atribuțiile astfel cum se prevede la articolele 461 și 463 din acord și își asumă responsabilitatea pentru punerea în aplicare generală a acordului, precum și pentru orice alte chestiuni bilaterale, multilaterale sau internaționale de interes comun.

2.               În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din acord, părțile se întrunesc periodic la nivel înalt în cadrul unor reuniuni de dialog politic. 2. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din acord, la nivel ministerial dialogul politic se desfășoară, cu acordul mutual al părților, în cadrul Consiliului de asociere menționat la articolul 460 din acord și în cadrul unor reuniuni periodice între reprezentanții părților la nivelul miniștrilor afacerilor externe.

3.               Astfel cum se prevede la articolul 462 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este compus din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și din membri ai Guvernului Ucrainei, pe de altă parte. Componența Consiliului de asociere ține seama de chestiunile specifice care urmează să fie abordate în cadrul fiecărei reuniuni. Consiliul de asociere se reunește la nivel ministerial.

 4.              Astfel cum se prevede la articolul 463 alineatul (1) din acord, în vederea realizării obiectivelor acordului, Consiliul de asociere este împuternicit să ia decizii obligatorii pentru părți. Consiliul de asociere ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile respective, inclusiv, dacă este necesar, împuternicind organismele specifice instituite în temeiul acordului să acționeze în numele său. De asemenea, Consiliul de asociere poate face recomandări. Acesta adoptă deciziile și recomandările prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne respective pentru adoptarea deciziilor și recomandărilor. Consiliul de asociere poate delega competențele sale Comitetului de asociere.

5.               Părțile menționate în prezentul regulament de procedură sunt definite la articolul 482 din acord.

Articolul 2

Președinția

Părțile dețin președinția Consiliului de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de asociere și se încheie la 31 decembrie în același an.

Articolul 3

Reuniuni

1.               Consiliul de asociere se reunește cel puțin o dată pe an, precum și atunci când circumstanțele impun acest lucru, prin acord comun. Cu excepția cazului în care se convine altfel de către părți, Consiliul de asociere se întrunește în locația în care se țin în mod obișnuit reuniunile Consiliului Uniunii Europene.

2.               Fiecare sesiune a Consiliului de asociere se desfășoară la o dată convenită de părți.

3.               Reuniunile Consiliului de asociere sunt convocate în comun de către secretarii Consiliului de asociere, în acord cu președintele Consiliului de asociere, cel târziu cu 30 de zile înainte de data reuniunii.

Articolul 4

Reprezentare

1.               Membrii Consiliului de asociere pot fi reprezentați dacă nu sunt în măsură să participe la reuniune. În cazul în care un membru dorește să fie reprezentat, acesta trebuie să notifice în scris președintelui numele reprezentantului desemnat înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat.

2.               Reprezentantul unui membru al Consiliului de asociere exercită toate drepturile membrului titular respectiv.

Articolul 5

Delegații

1.               Membrii Consiliului de asociere pot fi însoțiți de funcționari. Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat, prin intermediul secretariatului, cu privire la componența prevăzută a delegației fiecărei părți.

2.               Consiliul de asociere poate, cu acordul părților, să invite reprezentanți ai altor organisme ale părților sau experți independenți dintr-un anumit domeniu care să participe la reuniunile sale, în calitate de observatori sau pentru a oferi informații cu privire la subiecte specifice. Părțile convin cu privire la termenii și condițiile în care acești observatori pot participa la reuniuni.

Articolul 6

Secretariat

Un funcționar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar al Ucrainei exercită, în comun, funcția de secretari ai Consiliului de asociere.

Articolul 7

Corespondență

1.               Corespondența adresată Consiliului de asociere se trimite fie secretarului din partea UE, fie celui din partea Ucrainei, care, la rândul său, îl informează pe celălalt secretar.

2.               Cei doi secretari asigură transmiterea acestei corespondențe președintelui Consiliului de asociere și, dacă este cazul, difuzarea acesteia către ceilalți membri ai Consiliului de asociere.

3.               Corespondența astfel difuzată se transmite, după caz, Secretariatului General al Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, reprezentanțelor permanente pe lângă Uniunea Europeană ale statelor membre și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, precum și Misiunii Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană.

4.               Comunicările președintelui Consiliului de asociere sunt trimise destinatarilor de către cei doi secretari, în numele președintelui Consiliului de asociere. Aceste comunicări se transmit, dacă este cazul, membrilor Consiliului de asociere astfel cum se prevede la alineatul (3).

Articolul 8

Confidențialitate

În afara cazului în care părțile decid altfel, reuniunile Consiliului de asociere nu sunt publice. Atunci când o parte transmite Consiliului de asociere informații semnalate drept confidențiale, cealaltă parte tratează aceste informații ca atare.

Articolul 9

Ordinea de zi a reuniunilor

1.               Președintele stabilește ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Aceasta se transmite de către secretarii Consiliului de asociere destinatarilor menționați la articolul 7 din regulamentul de procedură, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data reuniunii.

Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută președintelui cel târziu cu 21 de zile calendaristice înainte de începerea reuniunii. Aceste puncte nu sunt înscrise pe ordinea de zi provizorie decât dacă documentele justificative relevante au fost transmise secretarilor înainte de data trimiterii ordinii de zi.

2.               Consiliul de asociere adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Un punct care nu figurează pe ordinea de zi provizorie poate fi înscris pe ordinea de zi dacă părțile convin astfel.

3.               Președintele poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate la alineatul (1), pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 10

Procese-verbale

1.               Cei doi secretari întocmesc un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune.

2.               Procesul-verbal cuprinde, ca regulă generală, pentru fiecare punct al ordinii de zi:

(a)       documentele prezentate Consiliului de asociere;

(b)      declarațiile a căror înscriere a fost cerută de către un membru al Consiliului de asociere

și

(c)       chestiunile asupra cărora părțile au ajuns la un acord, precum, printre altele, deciziile adoptate, declarațiile asupra cărora s-au pus de acord și eventualele concluzii.

3.               Proiectul procesului-verbal se prezintă pentru aprobare Consiliului de asociere. Consiliul de asociere aprobă procesul-verbal în cadrul următoarei sale reuniuni. Ca alternativă, proiectul de proces-verbal poate fi aprobat în scris.

Articolul 11

Decizii și recomandări

1.               Consiliul de asociere adoptă decizii și formulează recomandări prin acordul mutual al părților și după finalizarea procedurilor interne respective.

2.               Consiliul de asociere poate să adopte deciziile sau recomandările prin procedură scrisă, dacă cele două părți sunt de acord. În acest scop, textul propunerii este transmis în scris membrilor de către președintele Consiliului de asociere, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul de procedură, cu o limită de timp de cel puțin 21 de zile calendaristice în care membrii trebuie să își exprime rezervele sau să propună modificările care doresc să fie aduse textului. Președintele poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate anterior, pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

3.               Actele Consiliului de asociere, în sensul articolului 463 alineatul (1) din acord, poartă titlul de „decizie” sau de „recomandare”, urmat de un număr de ordine, de data adoptării și de o descriere a obiectului lor. Deciziile și recomandările Consiliului de asociere se semnează de către președinte și se autentifică de către cei doi secretari. Deciziile și recomandările sunt transmise fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 7 din prezentul regulament de procedură. Fiecare parte poate decide în legătură cu publicarea, în propria sa publicație oficială, a deciziilor și recomandărilor Consiliului de asociere.

4.               Fiecare decizie intră în vigoare la data adoptării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în textul deciziei respective.

Articolul 12

Regimul lingvistic

1.               Limbile oficiale ale Consiliului de asociere sunt limbile oficiale ale părților.

2.               În afara cazului în care se decide altfel, Consiliul de asociere deliberează pe baza documentelor întocmite în aceste limbi.

Articolul 13

Cheltuieli

1.               Fiecare parte își asumă orice cheltuieli rezultate în urma participării la reuniunile Consiliului de asociere, atât în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

2.               Cheltuielile legate de serviciile de interpretare la reuniuni și de traducerea și reproducerea documentelor sunt suportate de Uniunea Europeană. În cazul în care Ucraina solicită interpretarea sau traducerea în și din alte limbi decât cele prevăzute la articolul 12 din prezentul regulament de procedură, cheltuielile aferente sunt suportate de Ucraina. 3.                Alte cheltuieli privind organizarea reuniunilor sunt suportate de către partea care găzduiește reuniunile.

Articolul 14

Comitetul de asociere

1.               În conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de către Comitetul de asociere. Comitetul de asociere este constituit din reprezentanți ai părților, în principiu, la nivel de înalți funcționari.

2.               Comitetul de asociere pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de asociere, pune în aplicare, dacă este cazul, deciziile acestuia și asigură, în general, continuitatea relațiilor de asociere și buna funcționare a acordului. Comitetul de asociere examinează toate problemele care îi sunt transmise de către Consiliul de asociere, precum și orice alte probleme care pot să apară în cadrul aplicării acordului. Comitetul de asociere prezintă Consiliului de asociere, spre aprobare, propuneri sau proiecte de decizii/recomandări. În conformitate cu articolul 465 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere competența de a lua decizii în numele său.

3.               Comitetul de asociere adoptă deciziile și formulează recomandările pentru care este împuternicit prin acord.

4.               În cazul în care acordul prevede o obligație sau o posibilitate de consultare sau în cazul în care părțile decid de comun acord să se consulte reciproc, aceste consultări pot avea loc în cadrul Comitetului de asociere, cu excepția unor prevederi contrare din acord. Consultările pot continua în cadrul Consiliului de asociere, în cazul în care cele două părți convin astfel.

Articolul 15

Modificarea regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat în conformitate cu articolul 11 de mai sus.

APENDICELE B

Regulamentul de procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor UE-Ucraina

Articolul 1

Dispoziții generale

1.               Comitetul de asociere instituit în conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) asistă Consiliul de asociere în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor sale și îndeplinește sarcinile prevăzute de acord și care i-au fost încredințate de Consiliul de asociere. În temeiul articolului 465 alineatul (1), Consiliul de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere.

2.               Comitetul de asociere pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de asociere, pune în aplicare, dacă este cazul, deciziile acestuia și asigură, în general, continuitatea relațiilor de asociere și buna funcționare a Acordului de asociere. Comitetul de asociere examinează toate problemele care îi sunt transmise de Consiliul de asociere, precum și orice alte probleme care pot să apară în cadrul punerii în aplicare curente a acordului. Comitetul de asociere prezintă Consiliului de asociere, spre adoptare, propuneri sau proiecte de decizii sau recomandări.

3.               Astfel cum se prevede la articolul 464 alineatul (2) din acord, Comitetul de asociere este compus din reprezentanți ai părților, în principiu la nivel de înalți funcționari, care au competențele necesare cu privire la chestiunile specifice ce urmează să fie abordate în cadrul unei anumite reuniuni.

4.               În temeiul articolului 465 alineatul (4) din acord, atunci când Comitetul de asociere reunit în configurația comerț își îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite prin titlul IV din acord, acesta este alcătuit din înalți funcționari ai Comisiei Europene și ai Ucrainei responsabili pentru comerț și aspectele legate de comerț. Un reprezentant al Comisiei Europene sau al Ucrainei responsabil pentru comerț și aspectele legate de comerț exercită funcția de președinte în conformitate cu articolul 2 de mai jos. La reuniuni participă, de asemenea, un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă.

5.               Astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere reunit în configurația comerț are competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în acord și în domeniile în care Consiliul de asociere i-a delegat competențe. Aceste decizii sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru a le pune în aplicare. Comitetul de asociere adoptă deciziile prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne în vederea adoptării lor.

6.               Părțile menționate în prezentul regulament de procedură sunt definite în conformitate cu articolul 482 din acord.

Articolul 2

Președinția

Părțile dețin președinția Comitetului de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de asociere și se încheie la 31 decembrie în același an.

Articolul 3

Reuniuni

1.               Cu excepția situațiilor în care părțile hotărăsc de comun acord condiții diferite, Comitetul de asociere se întrunește în mod regulat, cel puțin o dată pe an. Se pot ține sesiuni extraordinare ale Comitetului de asociere la cererea oricăreia dintre părți, dacă părțile sunt de acord.

2.               Președintele convoacă fiecare reuniune a Comitetului de asociere, locul și data acestora stabilindu-se de comun acord de către părți. Convocarea la reuniune este transmisă membrilor de către secretariatul Comitetului de asociere cel târziu cu 28 de zile calendaristice înainte de începerea reuniunii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

3.               Comitetul de asociere reunit în configurația comerț se întrunește cel puțin o dată pe an și atunci când circumstanțele impun acest lucru. Fiecare reuniune este convocată de către președintele Comitetului de asociere reunit în configurația comerț la data, locul și conform modalităților convenite de părți. Convocarea la reuniune este transmisă membrilor de către secretariatul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea reuniunii, în afara cazului în care părțile convin altfel.

4.               În măsura posibilităților, reuniunea obișnuită a Comitetului de asociere este convocată cu suficient timp înainte de reuniunea obișnuită a Consiliului de asociere.

5.               În mod excepțional și dacă părțile sunt de acord, reuniunile Comitetului de asociere pot fi desfășurate și prin orice mijloace tehnologice convenite, de exemplu prin videoconferință.

Articolul 4

Delegații

Înaintea fiecărei reuniuni, părțile sunt informate, prin intermediul secretariatului, cu privire la componența prevăzută a delegației fiecărei părți.

Articolul 5

Secretariat

1.            Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Ucrainei exercită în comun funcția de secretari ai Comitetului de asociere și îndeplinesc împreună sarcinile de secretariat, în afara cazului în care prezentul regulament de procedură prevede altfel, într-un spirit de încredere reciprocă și de cooperare.

2.            Un funcționar al Comisiei Europene și un funcționar al Ucrainei responsabili pentru comerț și aspectele legate de comerț exercită în comun funcția de secretari ai Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.

Articolul 6

Corespondență

1.               Corespondența adresată Comitetului de asociere se trimite secretarului oricăreia dintre părți, care, la rândul său, informează celălalt secretar.

2.               Secretariatul asigură transmiterea corespondenței adresate Comitetului de asociere către președintele comitetului și difuzarea sa, atunci când este cazul, ca documente menționate la articolul 7 din prezentul regulament de procedură.

3.               Corespondența din partea președintelui Comitetului de asociere este trimisă părților de către secretariat, în numele președintelui Comitetului de asociere. Corespondența este difuzată, după caz, astfel cum se prevede la articolul 7 din prezentul regulament de procedură.

Articolul 7

Documente

1.               Documentele sunt difuzate prin intermediul secretarilor.

2.               O parte transmite documentele sale propriului secretar. Secretarul transmite documentele respective secretarului celeilalte părți.

3.               Secretarul Uniunii difuzează documentele către reprezentanții competenți ai Uniunii și transmite în mod sistematic o copie a acestei corespondențe secretarului Ucrainei.

4.               Secretarul Ucrainei difuzează documentele către reprezentanții competenți ai Ucrainei și transmite în mod sistematic o copie a acestei corespondențe secretarului Uniunii.

Articolul 8

Confidențialitate

În afara cazului în care părțile decid altfel, reuniunile Comitetului de asociere nu sunt publice. Atunci când o parte transmite Comitetului de asociere informații semnalate drept confidențiale, cealaltă parte tratează aceste informații ca atare.

Articolul 9

Ordinea de zi a reuniunilor

1.               Secretariatul Comitetului de asociere stabilește o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune, precum și un proiect de concluzii operaționale, astfel cum se prevede la articolul 10 de mai jos, pe baza propunerilor părților. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele cu privire la care secretariatul Comitetului de asociere a primit, din partea unei părți, o cerere de înscriere pe ordinea de zi, însoțită de documentele relevante, cel târziu cu 21 de zile calendaristice înainte de data reuniunii.

2.               Ordinea de zi provizorie, împreună cu documentele relevante, se difuzează, astfel cum se prevede la articolul 7, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data reuniunii.

3.               Comitetul de asociere adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Alte puncte decât cele care figurează pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi dacă părțile convin astfel.

4.               Președintele Comitetului de asociere poate, cu acordul părților, să invite reprezentanți ai altor organisme ale părților sau experți independenți dintr-un anumit domeniu, pe o bază ad-hoc, care să participe la reuniunile sale pentru a oferi informații cu privire la subiecte specifice. Părțile se asigură că acești observatori sau experți respectă cerințele privind confidențialitatea.

5.               Președintele reuniunii Comitetului de asociere poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate la alineatele (1) și (2), pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 10

Proces-verbal și concluzii operaționale

1.           Cei doi secretari întocmesc un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune.

2.                     Procesul-verbal cuprinde, ca regulă generală, pentru fiecare punct al ordinii de zi:

(a)     lista participanților la reuniune, lista funcționarilor care îi însoțesc și lista eventualilor observatori sau experți prezenți la reuniune;

(b)     documentația prezentată Comitetului de asociere;

(c)     declarațiile a căror înscriere a fost solicitată de Comitetul de asociere și

(d)     concluziile operaționale ale reuniunii, astfel cum se prevede la alineatul (4).

2.           Proiectul de proces-verbal se înaintează spre aprobare Comitetului de asociere. Comitetul de asociere aprobă procesul-verbal în cadrul următoarei sale reuniuni. Ca alternativă, proiectul de proces-verbal poate fi aprobat în scris. Procesul-verbal al Comitetului de asociere reunit în configurația comerț se aprobă în termen de 28 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei reuniuni. O copie se trimite fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 7 din regulamentul de procedură.

3.           Proiectul de concluzii operaționale ale fiecărei reuniuni este redactat de secretarul Comitetului de asociere al părții care deține președinția și este transmis părților, împreună cu ordinea de zi, în mod normal cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea reuniunii. Acest proiect este actualizat în cursul reuniunii, iar la sfârșitul acesteia, în afara cazului în care părțile au convenit altfel, Comitetul de asociere adoptă concluziile operaționale, care reflectă acțiunile subsecvente care revin celor două părți. După aprobare, concluziile operaționale sunt anexate la procesul-verbal, iar punerea lor în aplicare este examinată în cursul următoarelor reuniuni ale Comitetului de asociere. În acest scop, Comitetul de asociere adoptă un model care să permită urmărirea fiecărei acțiuni în raport cu un termen specific.

Articolul 11

Decizii și recomandări

1.               În cazurile specifice în care acordul conferă competența de a lua decizii sau în cazul în care această competență i-a fost delegată de către Consiliul de asociere, Comitetul de asociere ia decizii. De asemenea, acesta formulează recomandări. Deciziile și recomandările sunt adoptate cu acordul mutual al părților și după finalizarea procedurilor interne respective. Fiecare decizie sau recomandare este semnată de către președinte și autentificată de către cei doi secretari.  

2.               Comitetul de asociere poate să adopte deciziile sau să formuleze recomandările prin procedură scrisă, în cazul în care părțile sunt de acord cu acest lucru. Procedura scrisă constă într-un schimb de note între cei doi secretari, în acord cu părțile. În acest scop, textul propunerii este difuzat în temeiul articolului 7, cu un termen de cel puțin 21 de zile calendaristice pentru comunicarea eventualelor rezerve sau modificări. Președintele Comitetului de asociere poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate în prezentul alineat, pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular. Odată ce textul a fost convenit, decizia sau recomandarea este semnată de către președinte și autentificată de către cei doi secretari.

3.               Actele elaborate de Comitetul de asociere se numesc „decizie” sau „recomandare”. Fiecare decizie intră în vigoare la data adoptării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în textul deciziei respective.

4.               Deciziile și recomandările sunt transmise ambelor părți.

5.               Fiecare parte poate decide în legătură cu publicarea, în propria sa publicație oficială, a deciziilor și recomandărilor Comitetului de asociere.

Articolul 12

Rapoarte

Comitetul de asociere raportează Consiliului de asociere cu privire la activitățile sale și ale subcomitetelor, grupurilor de lucru și ale altor organisme din cadrul său, cu ocazia fiecărei reuniuni ordinare a Consiliului de asociere.

Articolul 13

Regimul lingvistic

1.               Limbile oficiale ale Comitetului de asociere sunt limbile oficiale ale părților.

2.               Limbile de lucru ale Comitetului de asociere sunt engleza și ucraineana. În afara cazului în care se decide altfel, Comitetul de asociere deliberează pe baza documentelor întocmite în ambele limbi menționate.

Articolul 14

Cheltuieli

1.               Fiecare parte își asumă orice cheltuieli rezultate în urma participării la reuniunile Comitetului de asociere, atât în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

2.               Cheltuielile privind organizarea reuniunilor și reproducerea documentelor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

3.               Cheltuielile legate de serviciile de interpretare la reuniuni și de traducerea documentelor în sau din engleză și ucraineană, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament de procedură, sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

Interpretarea și traducerea în sau din alte limbi sunt suportate direct de partea solicitantă.

4.              În cazurile în care este necesară traducerea documentelor în limbile oficiale ale UE, cheltuielile sunt suportate de Uniunea Europeană.

Articolul 15

Modificarea regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului de asociere, în conformitate cu articolul 465 alineatul (1).

Articolul 16

Subcomitete, comitete sau organisme speciale

1.               În conformitate cu articolul 466 alineatul (2) din acord, Comitetul de asociere poate decide să înființeze subcomitete sau orice alt comitet sau organism special, în domenii specifice, necesare pentru punerea în aplicare a acordului, altele decât cele prevăzute în acord, pentru a-l asista în exercitarea atribuțiilor sale. Comitetul de asociere poate decide desființarea oricărui astfel de subcomitet, comitet sau organism special și poate defini sau modifica regulamentul de procedură al acestora. În afara cazului în care se decide altfel, aceste subcomitete își desfășoară activitatea sub autoritatea Comitetului de asociere, căruia îi transmit rapoarte după fiecare reuniune.

2.               În afara cazului în care există dispoziții diferite prevăzute de acord sau convenite în cadrul Consiliului de asociere, prezentul regulament de procedură se aplică mutatis mutandis oricărui subcomitet, comitet sau organism special, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) de mai sus.

3.               Reuniunile subcomitetelor instituite în temeiul acordului pot fi organizate în mod flexibil, în funcție de necesități, fie în persoană, la Bruxelles sau în țara parteneră, fie, de exemplu, prin videoconferință. Subcomitetele ar trebui să reprezinte platforma pentru monitorizarea progreselor privind apropierea în domenii specifice, pentru discutarea anumitor chestiuni și probleme generate de acest proces și pentru formularea unor recomandări și concluzii operaționale.

4.               Secretariatului Comitetului de asociere i se transmit copii ale întregii corespondențe și ale tuturor documentelor și comunicărilor aparținând unui subcomitet, comitet sau organism special, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) de mai sus.

5.               În afara cazului în care există dispoziții diferite prevăzute de acord sau convenite de părți în cadrul Consiliului de asociere, subcomitetele, comitetele și organismele speciale au numai competența de a face recomandări Comitetului de asociere.

Articolul 17

Prezentul regulament de procedură se aplică mutatis mutandis Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, în afara cazului în care se prevede altfel.

ANEXA II

DECIZIA NR. 2/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din … 2014

privind înființarea a două subcomitete

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („acordul”), în special articolul 466 alineatul (2),

întrucât:

(1)          În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014.

(2)          Articolul 466 alineatul (2) prevede că Consiliul de asociere poate lua decizia de a institui orice alt subcomitet sau organism în domenii specifice, necesar pentru punerea în aplicare a acordului, care îl poate asista în îndeplinirea sarcinilor sale.

(3)          Pentru a permite desfășurarea de discuții la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care intră în domeniul de aplicare provizorie al acordului, ar trebui instituite două subcomitete. Atât lista subcomitetelor, cât și domeniul de activitate al subcomitetelor respective pot fi modificate, cu acordul părților,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Se instituie subcomitetele enumerate în apendicele A. Regulamentul de procedură al subcomitetelor este reglementat de articolul 16 din Regulamentul de procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor Acordului de asociere UE-Ucraina, adoptat prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina.

Adoptată la,

Pentru Consiliul de asociere,

Președintele

Apendicele A la ANEXA II

Consiliul de asociere UE-Ucraina

Subcomitete instituite:

– (1)   Subcomitetul pentru justiție, libertate și securitate;

– (2)   Subcomitetul pentru cooperarea economică și în alte sectoare.

ANEXA III

DECIZIA NR. 3/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din … 2014

privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („acordul”), în special articolul 463 alineatul (3) și articolul 465 alineatul (2),

întrucât:

(1)             Anumite părți ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014, în temeiul articolului 486 din acord.

(2)             Consiliul de asociere este responsabil pentru supravegherea și monitorizarea aplicării și punerii în aplicare a acordului.

 (3)            Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare din competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu în temeiul articolului 465 alineatul (2) din acord.

(4)             Comitetul de asociere reunit în configurația comerț tratează toate aspectele legate de titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț), astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (4) din acord.

(5)             Este oportun ca, pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și promptă a părții din acord referitoare la zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, Consiliul de asociere să delege Comitetului de asociere reunit în configurația comerț competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă la capitolele 1, 3, 5, 6 și 8 ale titlului IV (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord, în măsura în care capitolele respective nu includ dispoziții specifice privind actualizarea sau modificarea anexelor la acord, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Consiliul de asociere deleagă Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (4) din acord, competența de a actualiza sau de a modifica anexele care se referă la capitolele 1 (anexele I-C și I-D), 2 (anexa II), 3, 5, 6 și 8 ale titlului V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord, în măsura în care capitolele respective nu includ dispoziții specifice privind actualizarea sau modificarea anexelor respective la acord.

Pentru Consiliul de asociere,

Președintele