52014PC0518

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


EXPUNERE DE MOTIVE

1.           CONTEXTUL PROPUNERII

Consiliul a autorizat Comisia Europeană să negocieze, în numele Uniunii Europene, reînnoirea acordului între Guvernul Republicii Senegal și Comunitatea Economică Europeană privind pescuitul în largul coastelor senegaleze, care a intrat în vigoare la 1 iunie 1981, precum și un protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare. După încheierea acestor negocieri, la 25 aprilie 2014, negociatorii au parafat un proiect de acord nou și de protocol. Noul acord abrogă și înlocuiește acordul existent, acoperă o perioadă de cinci ani de la intrarea sa în vigoare și poate fi reînnoit prin prelungire tacită. Noul protocol acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii stabilită la articolul 12 din protocolul respectiv, mai precis, de la data semnării protocolului de către părți.

Obiectivul principal al noului acord este de a furniza un cadru actualizat, și anume, care să țină seama de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea externă a acesteia, în vederea realizării unui parteneriat strategic în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Senegal.

Obiectivul protocolului este de a oferi posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în apele Republicii Senegal, ținând cont de evaluările științifice disponibile, în special de cele realizate de Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), și respectând cele mai bune avize științifice și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. Comisia s-a bazat, între altele, pe rezultatele unei evaluări prospective privind oportunitatea încheierii unui nou acord și a unui protocol, realizată de experți externi. În egală măsură, se urmărește obiectivul de a redinamiza cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal în vederea favorizării unei politici durabile în domeniul pescuitului și a exploatării responsabile a resurselor piscicole în zonele de pescuit ale Republicii Senegal, în interesul ambelor părți.

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

-           28 de toniere cu plasă-pungă;

-           8 de nave de pescuit cu platformă și paragate;

-           2 traulere (pentru pescuitul merluciului senegalez, specie demersală de adâncime)

Pe această bază, Comisia propune adoptarea de către Consiliu, cu acordul Parlamentului, a unei decizii privind încheierea acestui nou acord și a acestui nou protocol.

2.           REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Părțile interesate au fost consultate în cadrul evaluării prospective privind oportunitatea încheierii unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Uniunea Europeană și republica Senegal. Experții din statele membre au fost, de asemenea, consultați cu ocazia unor reuniuni de ordin tehnic. În urma acestor consultări, s-a concluzionat că este oportun să se reînnoiască acordul în domeniul pescuitului și să se încheie un protocol în domeniul pescuitului cu Republica Senegal.

3.           ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Prezenta procedură este inițiată în paralel cu procedurile aferente deciziei Consiliului de autorizare a semnării și a punerii în aplicare provizorii a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv, precum și cu procedurile aferente regulamentului Consiliului referitor la alocarea posibilităților de pescuit între statele membre ale Uniunii Europene.

4.           IMPLICAȚIILE BUGETARE

Contribuția financiară anuală este de 1 808 000 EUR pentru primul an, de 1 738 000 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și de 1 668 000 EUR pentru al cincilea an, pe baza:

a) unui tonaj de referință de 14 000 de tone pentru ton și a unui volum de capturi autorizate de 2 000 de tone pentru merluciul senegalez, sumele aferente fiind de 1 058 000 EUR pentru primul an, de 988 000 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și de 918 000 EUR pentru al cincilea an și

b) unui sprijin de 750 000 EUR pe an pentru dezvoltarea politicii sectoriale a Republicii Senegal în domeniul pescuitului. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și în special necesităților Republicii Senegal în materie de sprijinire a cercetării științifice, a supravegherii și a luptei împotriva pescuitului ilegal, precum și a pescuitului artizanal, inclusiv reabilitarea ecosistemelor degradate pentru a permite reconstituirea stocurilor de pești tineri.

2014/0238 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European[1],

întrucât:

(1)       Uniunea a semnat cu Senegal un acord în domeniul pescuitului durabil cu durata de cinci ani, care poate fi reînnoit prin prelungire tacită, și un protocol de punere în aplicare a acordului respectiv, pentru o perioadă de cinci ani, care acordă navelor Uniunii posibilități de pescuit în apele asupra cărora Republica Senegal își exercită suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit.

(2)       Acest acord și acest protocol au fost semnate la data de [...], în conformitate cu Decizia 2014/.../UE[2] și se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării lor.

(3)       Este oportun ca acordul și protocolul de punere în aplicare să fie aprobate în numele Uniunii.

(4)       Acordul instituie un comitet mixt însărcinat cu controlul aplicării acordului. În plus, conform protocolului, comitetul mixt poate aproba anumite modificări ale protocolului. Pentru a facilita aprobarea modificărilor respective, este oportună împuternicirea Comisiei, sub rezerva îndeplinirii unor condiții specifice, în vederea aprobării modificărilor respective, conform unei proceduri simplificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal (denumit în continuare „acordul”) și protocolul de punere în aplicare a acordului respectiv (denumit în continuare „protocolul”) se aprobă în numele Uniunii.

Textul acordului și cel al protocolului sunt anexate la prezenta decizie ca anexele I și II.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii, la notificările prevăzute la articolul 16 din acord și, respectiv, la articolul 13 din protocol, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului și al protocolului la acesta.

Articolul 3

În conformitate cu condițiile stabilite în anexa III la prezenta decizie, Comisia Europeană este împuternicită să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului adoptate de către comitetul mixt instituit prin articolul 7 din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

                                                                       Pentru Consiliu

                                                                       Președintele

[1]               JO C , , p. .

[2]               JO L  , , p. .

Anexa I

ACORD

de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, și

REPUBLICA SENEGAL, denumită în continuare „Senegal”,

denumite în continuare „părțile”,

LUÂND ÎN CONSIDERARE relațiile strânse de cooperare dintre Uniune și Senegal, în special în cadrul Acordului de la Cotonou, precum și dorința lor comună de intensificare a acestor relații,

AVÂND ÎN VEDERE Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982 și Acordul privind stocurile de pești anadromi din 1995,

HOTĂRÂTE să aplice deciziile și recomandările adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului în care părțile sunt membre,

CONȘTIENTE de importanța principiilor consacrate de Codul de conduită pentru un pescuit responsabil, adoptat de FAO în 1995,

HOTĂRÂTE să coopereze, în interesul lor reciproc, în favoarea instaurării unui pescuit responsabil pentru a asigura exploatarea durabilă a resurselor biologice marine și conservarea acestora pe termen lung,

CONVINSE că o astfel de cooperare trebuie să se bazeze pe complementaritatea inițiativelor și a măsurilor realizate fie în comun, fie în mod individual de fiecare parte, asigurând coerența politicilor și sinergia eforturilor,

HOTĂRÂTE, în scopul acestei cooperări, să se angajeze în dialogul necesar pentru punerea în aplicare a politicilor Republicii Senegal în domeniul pescuitului, cu participarea actorilor societății civile, în special a profesioniștilor din domeniul pescuitului,

DORIND să stabilească termenii și condițiile care să reglementeze, pe de o parte, activitățile de pescuit ale navelor Uniunii în apele senegaleze și, pe de altă parte, sprijinul acordat de Uniune pentru dezvoltarea pescuitului durabil în apele respective,

DECISE să desfășoare o cooperare economică mai strânsă în domeniul industriei pescuitului și al activităților conexe prin încurajarea cooperării între întreprinderile ambelor părți,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1 - Definiții

În sensul prezentului acord:

a)      „autoritățile senegaleze” înseamnă ministerul din Republica Senegal responsabil cu pescuitul;

b)      „autoritățile Uniunii” înseamnă Comisia Europeană;

c)      „activitate de pescuit” înseamnă localizarea peștilor, lansarea, fixarea, remorcarea sau tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturilor la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștilor și a produselor pescărești;

d)      „navă de pescuit” înseamnă orice navă sau orice altă ambarcațiune echipată sau utilizată în mod normal pentru activități de pescuit în conformitate cu legislația senegaleză;

e)      „navă de pescuit a Uniunii” înseamnă orice navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

f)       „ape senegaleze” înseamnă apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicția Republicii Senegal;

g)      „acord” înseamnă acordul, împreună cu protocolul, anexa și apendicele la acesta;

h)      „forță majoră” înseamnă evenimente neprevăzute, imprevizibile și inevitabile, susceptibile de a periclita sau de a împiedica desfășurarea normală a activităților de pescuit în apele senegaleze.

Articolul 2 - Obiect

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care reglementează:

(a) condițiile în care navele de pescuit ale Uniunii pot desfășura activități de pescuit în apele senegaleze, în limitele surplusului disponibil;

(b) cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în sectorul pescuitului, în vederea promovării pescuitului durabil în apele senegaleze și a dezvoltării sectorului pescuitului din Senegal;

(c) cooperarea în domeniul modalităților de control al pescuitului în apele senegaleze, cu scopul de a asigura respectarea normelor și a condițiilor menționate mai sus, eficacitatea măsurilor de conservare și de gestionare a resurselor piscicole și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Articolul 3 - Principii

1. Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în apele senegaleze, în conformitate cu codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil.

2. Republica Senegal se angajează să nu acorde condiții mai favorabile decât cele reglementate de prezentul acord segmentelor celorlalte flote de pescuit străine prezente în apele sale, ale căror nave prezintă aceleași caracteristici și urmăresc aceleași specii ca cele care fac obiectul prezentului acord.

3. Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu articolul 9 din Acordul de la Cotonou în ceea ce privește elementele esențiale referitoare la drepturile omului, la principiile democratice și la statul de drept, precum și elementul fundamental privind buna guvernare, în conformitate cu procedura stabilită la articolele 8 și 96 din acordul respectiv.

4. Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernanțe economice și sociale și respectând starea resurselor piscicole.

5. Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele de pescuit ale Uniunii. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

6. Părțile se consultă înainte de a adopta orice decizie care poate afecta activitățile navelor Uniunii desfășurate în temeiul prezentului acord.

Articolul 4 – Accesul la apele senegaleze

1. Navele de pescuit ale Uniunii își pot desfășura activitățile în apele senegaleze numai dacă dețin o autorizație de pescuit în temeiul prezentului acord, orice activitate de pescuit desfășurată în afara acestui cadru fiind interzisă.

2. Autoritățile senegaleze eliberează autorizații de pescuit navelor de pescuit ale Uniunii numai în temeiul prezentului acord, eliberarea de autorizații navelor susmenționate în afara acestui cadru, în special sub formă de licențe private, fiind interzisă.

Articolul 5 – Legislația aplicabilă și punerea în aplicare

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor convenite în prezentul acord, activitățile de pescuit reglementate de acesta intră sub incidența legislației senegaleze.

2. Autoritățile senegaleze notifică autorităților Uniunii orice modificare a legislației care poate afecta activitățile navelor de pescuit ale Uniunii. Această legislație va fi aplicabilă navelor respective începând din cea de-a șaizecea zi de la primirea notificării de către autoritățile Uniunii.

3. Republica Senegal se angajează să adopte toate dispozițiile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a măsurilor privind controlul activităților de pescuit prevăzute în prezentul acord. Navele de pescuit ale Uniunii cooperează cu autoritățile senegaleze responsabile cu efectuarea acestor controale.

4. Uniunea se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că navele sale respectă dispozițiile prezentului acord și ale legislației senegaleze aferente.

5. Autoritățile Uniunii notifică autorităților senegaleze orice modificare a legislației care poate afecta activitățile navelor de pescuit ale Uniunii desfășurate în temeiul prezentului acord.

Articolul 6 - Contribuția financiară

1. Uniunea acordă Republicii Senegal o contribuție financiară în temeiul prezentului acord, cu scopul:

(a) de a suporta o parte a costurilor de acces al navelor de pescuit ale Uniunii la resursele piscicole senegaleze, independent de costurile de acces care le revin armatorilor;

(b) de a consolida capacitățile Republicii Senegal în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a unei politici durabile în domeniul pescuitului, prin intermediul sprijinului sectorial.

2. Contribuția financiară pentru sprijinul sectorial este disociată de plățile legate de costurile de acces. Ea este determinată și condiționată de realizarea obiectivelor politicii sectoriale senegaleze în domeniul pescuitului în conformitate cu modalitățile prevăzute de protocolul la prezentul acord și de programarea anuală și multianuală a punerii în aplicare.

3. Contribuția financiară acordată de Uniune se plătește anual, în conformitate cu modalitățile stabilite în protocol. Valoarea sa poate fi revizuită în următoarele cazuri:

(a) forța majoră;

(b) reducerea posibilităților de pescuit acordate navelor de pescuit ale Uniunii, în special ca urmare a aplicării măsurilor de gestionare a stocurilor în cauză care sunt considerate necesare pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile;

(c) creșterea posibilităților de pescuit acordate navelor de pescuit ale Uniunii dacă, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, starea resurselor permite acest lucru;

(d) reevaluarea condițiilor aferente contribuției financiare pentru sprijinul sectorial, în cazul în care rezultatele programării anuale și multianuale constatate de părți justifică acest lucru;

(e) suspendarea aplicării prezentului acord în temeiul articolului 13 din acesta;

(f) denunțarea prezentului acord în temeiul articolului 14 din acesta.

Articolul 7 – Comitetul mixt

1. Se instituie un comitet mixt format din reprezentanți ai autorităților Uniunii și ai autorităților Republicii Senegal, responsabil cu monitorizarea punerii în aplicare a prezentului acord. Comitetul mixt poate adopta, de asemenea, modificări ale protocolului, ale anexei și ale apendicelor.

2. Funcția comitetului mixt de monitorizare a punerii în aplicare constă, în principal, în:

(a) controlarea executării, a interpretării și a aplicării prezentului acord și, în special, definirea și evaluarea punerii în aplicare a programării anuale și multianuale menționate la articolul 6 alineatul (2);

(b) asigurarea legăturii necesare cu privire la aspecte de interes comun în materie de pescuit;

(c) asumarea rolului de forum pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii generate de interpretarea sau de aplicarea acordului.

3. Funcția decizională a comitetului mixt constă în aprobarea modificărilor aduse protocolului, anexei și apendicelor la prezentul acord cu privire la:

(a) revizuirea posibilităților de pescuit și, în consecință, a contribuției financiare aferente;

(b) modalitățile sprijinului sectorial;

(c) condițiile de desfășurare a activităților de pescuit de către navele de pescuit ale Uniunii.

Deciziile sunt luate prin consens și anexate la procesul-verbal al reuniunii.

4. Comitetul mixt își exercită funcțiile în conformitate cu obiectivele prezentului acord și cu normele relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

5. Comitetul mixt se reunește cel puțin o dată pe an, alternativ în Senegal și în Uniunea Europeană, sau în alt loc stabilit de comun acord, sub președinția părții care găzduiește reuniunea. Comitetul mixt se reunește în sesiune extraordinară la cererea oricărei părți.

Articolul 8 - Cooperarea în domeniul supravegherii și al combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Părțile se angajează să lupte, în strânsă colaborare, împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în scopul instaurării unui pescuit responsabil și durabil.

Articolul 9 – Cooperarea științifică

1. Părțile încurajează cooperarea științifică în vederea asigurării unei mai bune monitorizări a stării resurselor biologice marine din apele senegaleze.

2. Părțile se consultă reciproc, în special în cadrul unui grup de lucru științific mixt, precum și în cadrul organizațiilor internaționale competente, în vederea consolidării gestionării și a conservării resurselor biologice din Oceanul Atlantic, precum și în scopul cooperării în cadrul cercetărilor științifice aferente.

Articolul 10 – Cooperarea dintre organizațiile profesionale din domeniul pescuitului, sectorul privat și societatea civilă

1. Părțile încurajează cooperarea economică și tehnică în sectorul pescuitului și în sectoarele conexe. În special, părțile pot să se consulte pentru a facilita și a coordona diferitele acțiuni care pot fi preconizate în acest sens.

2. Părțile se angajează să promoveze schimbul de informații cu privire la tehnicile și la uneltele de pescuit, la metodele de conservare și la procedeele industriale de prelucrare a produselor pescărești.

3. Părțile se străduiesc să creeze condiții favorabile promovării relațiilor de natură tehnică, economică și comercială dintre întreprinderile lor, prin încurajarea instaurării unui mediu propice dezvoltării afacerilor și investițiilor. Părțile încurajează, dacă este cazul, constituirea de societăți mixte.

Articolul 11 – Domeniul de aplicare geografic

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de tratatul respectiv, și, pe de altă parte, Republicii Senegal.

Articolul 12 - Durata

Prezentul acord se aplică pe o perioadă de cinci ani de la data intrării sale în vigoare; el poate fi reînnoit prin prelungire tacită, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu articolul 14.

Articolul 13 – Suspendarea

1. Punerea în aplicare a prezentului acord poate fi suspendată în mod unilateral de către una dintre părți, în următoarele cazuri:

(a) forța majoră;

(b) litigiu între părți cu privire la interpretarea sau la punerea în aplicare a prezentului acord;

(c) încălcarea de către una dintre părți a dispozițiilor prezentului acord, în special a articolului 3 alineatul (3) referitor la respectarea drepturilor omului.

2. Suspendarea acordului se notifică în scris celeilalte părți și produce efecte după trei luni de la primirea notificării. Părțile se consultă de îndată ce iau act de notificarea suspendării, pentru a găsi o soluție amiabilă în termen de trei luni. Consultarea poate continua după intrarea în vigoare a suspendării. În caz de soluționare pe cale amiabilă, punerea în aplicare a acordului se reia fără întârziere, iar plata contribuției financiare menționate la articolul 6 se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 14 – Denunțarea

1. Prezentul acord poate fi denunțat în mod unilateral de către una dintre părți, în următoarele cazuri:

(a) forța majoră;

(b) degradarea stocurilor în cauză, potrivit celui mai bun aviz științific independent și fiabil disponibil;

(c) subutilizarea posibilităților de pescuit acordate navelor de pescuit ale Uniunii;

(d) încălcarea angajamentelor asumate de către părți în materie de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

2. Denunțarea acordului este notificată în scris celeilalte părți și produce efecte după șase luni de la primirea notificării, cu excepția cazului în care părțile decid de comun acord să prelungească acest termen. Părțile se consultă de îndată ce iau act de notificarea denunțării, pentru a găsi o soluție amiabilă în termen de șase luni. În caz de soluționare pe cale amiabilă, punerea în aplicare a acordului se reia fără întârziere, iar plata contribuției financiare menționate la articolul 6 se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 15 – Abrogarea

Acordul între Guvernul Republicii Senegal și Comunitatea Economică Europeană privind pescuitul în largul coastelor senegaleze, care a intrat în vigoare la 1 iunie 1981, se abrogă.

Articolul 16 – Intrarea în vigoare

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

Articolul 17 – Aplicarea provizorie

Semnarea prezentului acord de către părți atrage după sine aplicarea sa provizorie înainte de intrarea sa în vigoare.

Anexa II Protocol

PROTOCOL de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal

Articolul 1 Domeniul de aplicare

1. Posibilitățile de pescuit acordate navelor de pescuit ale Uniunii Europene sunt stabilite după cum urmează:

–  speciile de mari migratori (speciile enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982), cu excepția speciilor protejate sau a căror capturare este interzisă de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT):

(a)  28 de toniere frigorifice cu plasă-pungă

(b) 8 nave de pescuit cu platformă și paragate

–  pești demersali de adâncime:

(c)  2 traulere

Prezentul alineat se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5 și 6 din prezentul protocol.

2. Posibilitățile de pescuit descrise la primul paragraf se referă exclusiv la zonele de pescuit senegaleze ale căror coordonate geografice sunt stabilite în anexă.

Articolul 2 Durata

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare sau, după caz, de la data aplicării sale provizorii.

Articolul 3 Contribuția financiară

1. Valoarea totală estimată a protocolului se ridică, pentru perioada prevăzută la articolul 2, la 13 930 000 EUR. Această sumă este repartizată după cum urmează:

1.1. 8 690 000 EUR, corespunzând contribuției financiare prevăzute la articolul 6 din acord, se alocă după cum urmează:

(1) o sumă anuală cu titlu de compensație financiară pentru accesul la resurse de 1 058 000 EUR în cursul primului an, de 988 000 EUR în cursul celui de-al doilea, al celui de-al treilea și al celui de-al patrulea an și de 918 000 EUR în cursul celui de-al cincilea an, incluzând o sumă echivalentă unui tonaj de referință, pentru speciile de mari migratori, de 14 000 de tone pe an.

(2) o sumă specifică de 750 000 EUR pe an, timp de 5 ani, ca sprijin pentru punerea în aplicare a politicii sectoriale a Republicii Senegal în domeniul pescuitului.

1.2. 5 240 000 EUR corespunzând valorii estimate a redevențelor datorate de armatori în baza autorizațiilor de pescuit eliberate în temeiul articolului 4 din acord și în condițiile prevăzute la capitolul II punctul 3.

2. Alineatul (1) se aplică sub rezerva articolelor 5, 6, 7 și 8 din prezentul protocol și a articolelor 13 și 14 din acord.

3. Republica Senegal asigură monitorizarea activității navelor de pescuit ale Uniunii în zonele de pescuit senegaleze pentru a garanta gestionarea corespunzătoare a tonajului de referință stabilit la punctul 1.1 alineatul (1) pentru speciile de mari migratori și a capturii totale admisibile de specii demersale indicate în fișa tehnică corespunzătoare din apendicele la anexa la prezentul protocol, ținând seama de starea stocurilor și de limitele stocurilor disponibile. În cursul acestei monitorizări, Republica Senegal informează autoritățile Uniunii de îndată ce nivelul capturilor efectuate de navele de pescuit ale Uniunii prezente în zonele de pescuit senegaleze atinge 80 % din tonajul de referință sau 80 % din captura totală admisibilă de specii demersale. De îndată ce primește această notificare, Uniunea informează statele membre.

4. De îndată ce capturile ating 80 % din tonajul de referință sau 80 % din captura totală admisibilă stabilită pentru speciile demersale, Republica Senegal asigură monitorizarea pe o bază lunară a capturilor efectuate de navele de pescuit ale Uniunii. Această monitorizare se va efectua zilnic după intrarea în funcțiune a sistemului de raportare electronic (ERS) menționat la capitolul IV secțiunea 1 din anexa la prezentul protocol. Republica Senegal informează autoritățile Uniunii de îndată ce se atinge tonajul de referință sau captura totală admisibilă susmenționată. De îndată ce primește această notificare, Uniunea informează, de asemenea, statele membre.

5. În cazul în care cantitatea anuală a capturilor de specii de mari migratori efectuate de navele de pescuit ale Uniunii în apele senegaleze depășește tonajul de referință anual indicat la punctul 1.1 alineatul (1), suma totală a contribuției financiare anuale se va majora cu 55 EUR pentru primul an, cu 50 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și cu 45 EUR pentru al cincilea an, pentru fiecare tonă suplimentară capturată.

6. Captura totală admisibilă de specii demersale indicată în fișa tehnică corespunzătoare din apendicele la anexa la prezentul protocol corespunde volumului maxim de capturi autorizate din aceste specii. În cazul în care cantitatea anuală de capturi din astfel de specii depășește captura totală admisibilă, redevența indicată în fișa respectivă, care trebuie plătită exclusiv de armatori, va fi majorată cu 50 % pentru capturile excesive.

7. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei prevăzute la punctul 1.1 alineatul (1). Atunci când cantitățile capturate de navele de pescuit ale Uniunii depășesc cantitățile corespunzătoare dublului acestei sume, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

8. Plata de către Uniune a contribuției financiare menționate la punctul 1.1 alineatul (1) legate de accesul navelor de pescuit ale Uniunii la resursele piscicole senegaleze intervine, pentru primul an, cel târziu la nouăzeci (90) de zile de la data aplicării provizorii a protocolului și, pentru anii următori, cel târziu la data aniversară a semnării protocolului.

9. Contribuția financiară indicată la punctul 1.1 alineatul (1) se plătește într-un cont al Trezoreriei Publice din Senegal. Contribuția financiară indicată la punctul 1.1 alineatul (2), destinată sprijinului sectorial, este pusă la dispoziția Direcției Pescuitului Marin (Direction des Pêches maritimes), într-un cont de depozit deschis în registrele Trezoreriei Publice. Coordonatele conturilor sunt comunicate anual Comisiei Europene de către autoritățile senegaleze.

Articolul 4 Sprijinul sectorial

1. Comitetul mixt stabilește, cel târziu la trei (3) luni de la data intrării în vigoare sau, după caz, de la data aplicării provizorii a prezentului protocol, un program sectorial multianual, precum și modalitățile de aplicare a acestuia, în special:

(1) orientările anuale și multianuale conform cărora va fi utilizată contribuția financiară prevăzută la articolul 3 punctul 1.1 alineatul (2);

(2) obiectivele care trebuie îndeplinite pe bază anuală și multianuală pentru a putea instaura, în timp, un pescuit durabil și responsabil, ținând cont de prioritățile exprimate de Republica Senegal în cadrul politicii naționale în domeniul pescuitului sau al celorlalte politici care au o legătură cu instaurarea unui pescuit responsabil și durabil sau care au un impact asupra acesteia, în special în ceea ce privește susținerea pescuitului artizanal, supravegherea, controlul și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), precum și prioritățile în materie de consolidare a capacităților științifice ale Republicii Senegal în sectorul piscicol;

(3) criteriile și procedurile de evaluare a rezultatelor obținute în fiecare an, inclusiv, dacă este cazul, indicatorii bugetari și financiari care trebuie utilizați în acest scop.

2. Comitetul mixt identifică obiectivele și procedează la o estimare a impactului preconizat al proiectelor pentru a aproba alocarea de către Senegal a sumelor contribuției financiare destinate sprijinului sectorial.

3. În fiecare an, Republica Senegal prezintă progresele realizate de proiectele puse în aplicare cu finanțare din sprijinul sectorial, care vor fi examinate de comitetul mixt în cadrul unui raport anual privind realizările. De asemenea, Republica Senegal va redacta un raport final înainte de expirarea protocolului.

4. Plata contribuției financiare destinate sprijinului sectorial se face în tranșe, pe baza unei abordări fondate pe analiza rezultatelor punerii în aplicare a sprijinului sectorial și a necesităților identificate în cursul programării. Uniunea poate suspenda, parțial sau total, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 3 punctul 1.1 alineatul (2) din prezentul protocol:

4.1. atunci când, în urma unei evaluări realizate de comitetul mixt, se constată că rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea;

4.2. în cazul în care această contribuție financiară nu este utilizată în conformitate cu programarea convenită.

Plata contribuției financiare se reia după desfășurarea de consultări între părți și obținerea acordului acestora și/sau atunci când rezultatele execuției financiare menționate la punctul 4 justifică acest lucru. Cu toate acestea, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 3 punctul 1.1 alineatul (2) nu se mai poate face după trecerea unei perioade de șase (6) luni de la expirarea protocolului.

5. Orice modificare propusă a programului sectorial multianual trebuie aprobată de comitetul mixt.

Articolul 5 Cooperarea științifică

1. Cele două părți se angajează să promoveze, la nivelul regiunii Africii de Vest, cooperarea în domeniul pescuitului responsabil. Părțile se angajează să respecte toate recomandările și rezoluțiile Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și să țină seama de avizele științifice ale altor organizații regionale competente, precum Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF).

2. Părțile se angajează să convoace în mod periodic și ori de câte ori este necesar reuniuni ale grupului de lucru științific mixt, în vederea examinării oricărei chestiuni de ordin științific legate de punerea în aplicare a prezentului protocol. Mandatul, compoziția și funcționarea acestui grup de lucru științific mixt sunt stabilite de comitetul mixt.

3. Pe baza recomandărilor și a rezoluțiilor adoptate de ICCAT și având în vedere cele mai bune avize științifice disponibile, precum cele ale CECAF și, dacă este cazul, concluziile reuniunilor grupului de lucru științific mixt, comitetul mixt adoptă măsuri care vizează gestionarea durabilă a speciilor piscicole reglementate de prezentul protocol și care afectează activitățile navelor de pescuit ale Uniunii.

Articolul 6 Revizuirea posibilităților de pescuit

1. Posibilitățile de pescuit prevăzute la articolul 1 pot fi revizuite de comitetul mixt în măsura în care recomandările și rezoluțiile adoptate de ICCAT și avizele CECAF confirmă faptul că această revizuire garantează gestionarea durabilă a speciilor piscicole care fac obiectul prezentului protocol și sub rezerva validării de către grupul de lucru științific.

2. În acest caz, contribuția financiară prevăzută la articolul 3 punctul 1.1 alineatul (1) este revizuită proporțional și pro rata temporis. Cu toate acestea, suma totală anuală a contribuției financiare plătite de Uniune nu poate depăși dublul sumei prevăzute la articolul 3 punctul 1.1 alineatul (1).

Articolul 7 Noi posibilități de pescuit și pescuitul experimental

1. În cazul în care navele de pescuit ale Uniunii sunt interesate de activități de pescuit care nu sunt prevăzute la articolul 1, părțile se consultă în cadrul comitetului mixt, în vederea acordării unei eventuale autorizații legate de aceste noi activități. Dacă este cazul, comitetul mixt stabilește condițiile aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și, dacă este necesar, aduce modificări prezentului protocol și anexei la acesta.

2. Autorizația legată de efectuarea noilor activități de pescuit se acordă ținând seama de cele mai bune avize științifice și, dacă este cazul, pe baza rezultatelor campaniilor științifice validate de grupul de lucru științific mixt.

3. În urma consultărilor prevăzute la alineatul (1), comitetul mixt poate autoriza campanii de pescuit experimental în zonele de pescuit senegaleze, cu scopul de a testa fezabilitatea tehnică și rentabilitatea economică a noilor activități de pescuit. În acest scop și la cererea Republicii Senegal, comitetul mixt stabilește, pentru fiecare caz în parte, speciile, condițiile și orice alt parametru adecvat. Părțile desfășoară activitățile de pescuit experimental în conformitate cu condițiile definite de grupul de lucru științific mixt.

Articolul 8 Suspendarea

Punerea în aplicare a prezentului protocol, inclusiv plata contribuției financiare, poate fi suspendată în mod unilateral de către una dintre părți în cazurile și în condițiile enumerate la articolul 13 din acord.

Articolul 9 Denunțarea

Prezentul protocol poate fi denunțat în mod unilateral de către una dintre părți în cazurile și în condițiile enumerate la articolul 14 din acord.

Articolul 10 Comunicarea electronică

1. Republica Senegal și Uniunea Europeană se angajează să instituie, în cel mai scurt timp, sistemele informatice necesare pentru schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor legate de punerea în aplicare a acordului.

2. Versiunea electronică a unui document va fi considerată în orice moment ca echivalentă cu versiunea pe suport de hârtie.

3. Republica Senegal și Uniunea Europeană își notifică reciproc fără întârziere orice problemă de funcționare a unui sistem informatic. Informațiile și documentele legate de punerea în aplicare a acordului sunt, în acest caz, înlocuite în mod automat cu versiunea lor pe hârtie.

Articolul 11 Confidențialitatea datelor

1. Republica Senegal și Uniunea Europeană se angajează să trateze în orice moment cu strictețe și în conformitate cu principiile de confidențialitate și de protecție a datelor toate datele nominale referitoare la navele europene și la activitățile de pescuit ale acestora, pe care le-au obținut în temeiul acordului.

2. Părțile au grijă să facă publice numai datele agregate referitoare la activitățile de pescuit desfășurate în zonele de pescuit senegaleze, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale ICCAT și ale celorlalte organisme regionale de gestionare a pescuitului. Datele care pot fi considerate confidențiale trebuie utilizate de către autoritățile competente exclusiv pentru punerea în aplicare a acordului și în scopul gestionării activităților de pescuit, al controlului și al supravegherii.

Articolul 12 Aplicarea cu titlu provizoriu

Prezentul protocol, împreună cu anexa la acesta și cu apendicele, se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării sale de către părți.

Articolul 13 Intrarea în vigoare

Prezentul protocol, împreună cu anexa la acesta și cu apendicele, intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

ANEXĂ LA PROTOCOL

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ÎN ZONA DE PESCUIT SENEGALEZĂ DE CĂTRE NAVELE UNIUNII EUROPENE

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Desemnarea autorității competente

Pentru chestiuni legate de prezenta anexă și în absența unor indicații contrare, toate trimiterile la Uniunea Europeană (UE) sau la Republica Senegal (Senegal) cu privire la o autoritate competentă desemnează:

- pentru UE: Comisia Europeană, dacă este cazul, prin intermediul Delegației UE în Senegal;

- pentru Republica Senegal: Ministerul Pescuitului și Afacerilor Maritime (Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes).

2. În scopul aplicării dispozițiilor prezentei anexe, termenul „autorizație de pescuit” este echivalent cu termenul „licență”, astfel cum este definit în legislația senegaleză.

3. Zone de pescuit

Sunt definite ca zone de pescuit senegaleze părțile apelor senegaleze în care Republica Senegal autorizează navele de pescuit ale Uniunii să desfășoare activități de pescuit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din acord.

3.1. Coordonatele geografice ale zonelor de pescuit senegaleze și ale liniilor de bază sunt indicate în apendicele 4 la anexa la prezentul protocol.

3.2. De asemenea, zonele în care pescuitul este interzis în conformitate cu legislația națională în vigoare, cum sunt parcurile naturale, zonele maritime protejate și zonele de reproducere a peștilor, precum și zonele în care este interzisă navigația sunt indicate în apendicele 4 la anexa la prezentul protocol.

3.3. În momentul eliberării autorizației de pescuit, Republica Senegal comunică armatorilor delimitările zonelor de pescuit și ale zonelor interzise.

3.4. Republica Senegal comunică Comisiei Europene orice modificare a acestor zone cu cel puțin două luni înainte de aplicarea modificării respective.

4. Repaus biologic

Navele de pescuit ale Uniunii autorizate să își desfășoare activitatea în temeiul prezentului protocol respectă toate perioadele de repaus biologic instituite în temeiul legislației senegaleze.

5. Desemnarea unui agent

Orice navă de pescuit a Uniunii care preconizează debarcarea sau transbordarea într-un port din Senegal trebuie să fie reprezentată de un agent rezident în Senegal.

6. Contul bancar pentru plățile efectuate de armatori

Republica Senegal comunică Uniunii Europene, înainte de intrarea în vigoare a protocolului, datele privind contul Trezoreriei Publice în care vor trebui plătite contribuțiile financiare datorate de navele UE în temeiul acordului. Costurile inerente acestor transferuri bancare sunt suportate de armatori.

7. Date de contact

Datele de contact ale Ministerului Pescuitului și Afacerilor Maritime, precum și cele ale Direcției Protecției și Supravegherii Pescuitului (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches - DPSP) din Senegal sunt indicate în apendicele 7.

Capitolul II – Autorizații de pescuit

1.         Condiții prealabile obținerii unei autorizații de pescuit – nave eligibile

Autorizațiile de pescuit menționate la articolul 4 din acord sunt eliberate cu condiția ca nava să fie înscrisă în registrul navelor de pescuit ale Uniunii și să fi fost îndeplinite toate obligațiile anterioare legate de armator, de comandant sau de nava însăși, rezultate din activitățile lor de pescuit în Senegal în temeiul acordului.

2.         Cererea de acordare a unei autorizații de pescuit

1. Autoritățile competente din UE transmit pe cale electronică Ministerului Pescuitului și Afacerilor Maritime câte o cerere pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în temeiul acordului, cu cel puțin douăzeci (20) de zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei de valabilitate solicitate, transmițând totodată o copie Delegației UE în Senegal. Originalele sunt transmise direct de către autoritățile competente din UE Direcției Pescuitului Maritim (Direction des Pêches Maritimes - DPM), prin intermediul Delegației UE.

2. Cererile se trimit DPM utilizând modelul de formular care figurează în apendicele 1.

3. Fiecare cerere de autorizație de pescuit este însoțită de următoarele documente:

– dovada plății avansului forfetar pentru perioada de valabilitate;

– o fotografie color a navei, în vedere laterală.

4. La reînnoirea unei autorizații de pescuit în temeiul protocolului în vigoare, pentru o navă ale cărei caracteristici tehnice nu s-au modificat, cererea de reînnoire trebuie să fie însoțită numai de dovada plății redevenței.

3.         Redevență forfetară/avansuri

1. Valoarea redevenței pentru speciile demersale este indicată în fișa tehnică din apendicele 2. Autorizațiile de pescuit se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a avansului indicat în respectiva fișă tehnică.

2. Redevența în EUR per tonă pescuită în zonele de pescuit ale Republicii Senegal, aplicabilă tonierelor cu plasă-pungă și navelor de pescuit cu platformă și paragate, se stabilește după cum urmează:

55 EUR pentru primul an de aplicare;

60 EUR pentru al doilea și al treilea an de aplicare;

65 EUR pentru al patrulea an de aplicare;

70 EUR pentru al cincilea an de aplicare.

Autorizațiile de pescuit se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a următoarelor redevențe forfetare:

-         Pentru tonierele cu plasă-pungă:

-           13 750 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 250 tone pe an pentru primul an de aplicare a protocolului;

-           15 000 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 250 tone pe an pentru al doilea și al treilea an de aplicare a protocolului;

-           16 250 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 250 de tone pe an pentru al patrulea an de aplicare a protocolului.

-           17 500 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 250 de tone pe an pentru al cincilea an de aplicare a protocolului.

-        Pentru navele de pescuit cu platformă și paragate:

-           8 250 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 tone pe an pentru primul an de aplicare a protocolului;

-           9 000 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 tone pe an pentru al doilea și al treilea an de aplicare a protocolului;

-           9 750 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 de tone pe an pentru al patrulea an de aplicare a protocolului.

-           10 500 EUR per navă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 de tone pe an pentru al cincilea an de aplicare a protocolului.

3. Valoarea redevenței forfetare include toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a celor pentru prestarea de servicii.

4. Dacă perioada de valabilitate a autorizației de pescuit este mai mică de un an, în special din cauza perioadelor de repaus biologic, valoarea redevenței forfetare se ajustează proporțional, în funcție de perioada de valabilitate solicitată.

4.         Eliberarea autorizației de pescuit și lista provizorie a navelor autorizate să pescuiască

1. De îndată ce primește cererile de acordare a autorizației de pescuit în conformitate cu punctele 2.2 și 2.3, Republica Senegal stabilește, în termen de 5 zile, pentru fiecare categorie de nave, lista provizorie a navelor autorizate să pescuiască.

2. Această listă se comunică imediat autorității naționale însărcinate cu controlul activităților de pescuit și Uniunii Europene.

3. UE transmite lista provizorie armatorului sau agentului. În cazul în care birourile UE sunt închise, Republica Senegal poate să furnizeze lista provizorie direct armatorului sau reprezentantului acestuia și să remită UE o copie a acesteia.

4. Navele sunt autorizate să pescuiască imediat după înscrierea lor pe lista provizorie. Navele respective trebuie să păstreze în permanență la bord o copie a listei provizorii până la eliberarea autorizației de pescuit.

5. Pentru toate navele, autorizațiile de pescuit sunt eliberate de DPM, prin intermediul Delegației UE în Senegal, armatorilor sau reprezentanților acestora, în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor prevăzute la punctul 2.3.

6. În același timp, pentru a nu întârzia posibilitatea de a pescui în zonă, se transmite armatorilor, pe cale electronică, o copie a autorizației de pescuit. Această copie poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației de pescuit. În timpul acestei perioade, copia va fi considerată echivalentă cu originalul.

7. Autorizația de pescuit trebuie păstrată în permanență la bordul navei, fără a aduce atingere punctelor 4 și 6 din prezenta secțiune.

5.         Transferul autorizației de pescuit

1. Autorizația de pescuit se eliberează pe numele unei anumite nave și nu este transferabilă.

2. Cu toate acestea, la cererea UE și în caz de forță majoră dovedită, în special pierderea sau imobilizarea prelungită a unei nave din cauza unei avarii tehnice grave, autorizația de pescuit a navei se înlocuiește cu o nouă autorizație de pescuit, eliberată pe numele altei nave din aceeași categorie cu nava care trebuie înlocuită, fără a fi necesară plata unei noi redevențe.

3. În acest caz, la calcularea nivelului capturilor în scopul stabilirii unei eventuale plăți suplimentare, se ia în considerare suma capturilor totale ale celor două nave.

4. Armatorul navei care trebuie înlocuită sau reprezentantul acestuia returnează DPM autorizația de pescuit anulată, prin intermediul Delegației UE în Senegal.

5. Data intrării în vigoare a noii autorizații de pescuit este data la care autorizația de pescuit anulată este returnată DPM. Delegația UE este informată în legătură cu transferul autorizației de pescuit.

6.         Perioada de valabilitate a licenței

1. Autorizațiile de pescuit pentru tonierele cu plasă-pungă și pentru navele de pescuit cu platformă și paragate sunt stabilite pentru o perioadă de un an. Autorizațiile de pescuit pentru traulerele de pescuit specii demersale de adâncime sunt stabilite pentru o perioadă trimestrială.

2. Autorizațiile de pescuit pot fi reînnoite.

3. Pentru a determina data de începere a perioadei de valabilitate a autorizațiilor de pescuit:

– „perioadă de un an” înseamnă, în cursul primului an de aplicare a protocolului, perioada dintre data intrării în vigoare a acestuia și data de 31 decembrie a aceluiași an; ulterior, fiecare an calendaristic complet; în cursul ultimului an de aplicare a protocolului, perioada dintre 1 ianuarie și data expirării protocolului.

– „perioadă trimestrială” înseamnă, la intrarea în vigoare a protocolului, perioada dintre data intrării sale în vigoare și data de începere a trimestrului următor, un trimestru începând în mod obligatoriu la 1 ianuarie, la 1 aprilie, la 1 iulie sau la 1 octombrie; ulterior, fiecare trimestru complet; la finalul aplicării protocolului, perioada dintre sfârșitul ultimului trimestru complet și data expirării protocolului.

7.         Nave de sprijin

1. La cererea UE, Republica Senegal autorizează navele de pescuit ale Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit să beneficieze de asistență din partea unor nave de sprijin.

2. Acest sprijin nu poate include nici alimentarea cu carburant, nici transbordarea capturilor.

3. Navele de sprijin trebuie să arboreze pavilionul unui stat membru al UE și nu pot fi echipate pentru captura de pește.

4. Navele de sprijin fac obiectul aceleiași proceduri care se aplică și în cazul transmiterii cererilor de acordare a autorizației de pescuit, prevăzută la capitolul II, în măsura în care procedura respectivă le este aplicabilă.

5. Republica Senegal stabilește lista navelor de sprijin autorizate și o comunică fără întârziere autorității naționale însărcinate cu controlul activităților de pescuit și UE.

Capitolul III – Măsuri tehnice

Măsurile tehnice aplicabile traulerelor de pescuit specii demersale de adâncime, titulare ale unei autorizații de pescuit, referitoare la zonă, la uneltele de pescuit și la capturile accidentale sunt definite în fișa tehnică din apendicele 2.

Tonierele respectă toate recomandările și rezoluțiile adoptate de ICCAT.

Capitolul IV – Control, monitorizare și supraveghere

Secțiunea 1: Sistemul de declarare a capturilor

1.         Jurnalul de pescuit

1. Comandantul unei nave a Uniunii care pescuiește în temeiul acordului trebuie să țină un jurnal de pescuit, al cărui model, pentru fiecare categorie de pescuit, figurează în apendicele 3a și 3b la prezenta anexă.

2. Jurnalul de pescuit este completat de comandant pentru fiecare zi de prezență a navei în zona de pescuit a Republicii Senegal.

3. În fiecare zi, comandantul înscrie în jurnalul de pescuit cantitatea capturată și deținută la bord din fiecare specie, identificată prin codul său alfa 3 al FAO, exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi. Pentru fiecare specie principală, comandantul menționează și capturile nule.

4. Dacă este cazul, comandantul înscrie, de asemenea, zilnic în jurnalul de pescuit cantitățile aruncate înapoi în mare din fiecare specie, exprimate în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi.

5. Jurnalul de pescuit se completează în mod lizibil, cu litere majuscule și se semnează de către comandant.

6. Responsabilitatea pentru exactitatea datelor înregistrate în jurnalul de pescuit îi revine comandantului.

2.         Declararea capturilor

1. Comandantul declară capturile navei prin remiterea către Senegal a jurnalelor sale de pescuit referitoare la perioada de prezență în zonele de pescuit ale Republicii Senegal.

2. Până în momentul introducerii sistemului electronic de comunicare a datelor de pescuit prevăzut la punctul 4 din prezenta secțiune, jurnalele de pescuit se remit într-unul dintre următoarele moduri:

i. în cazul trecerii printr-un port din Senegal, originalul fiecărui jurnal de pescuit se remite reprezentantului local al Republicii Senegal, care confirmă primirea în scris;

        ii. la ieșirea din zonele de pescuit ale Republicii Senegal fără a trece în prealabil printr-un port din Senegal, originalul fiecărui jurnal se trimite

(a) scanat, prin e-mail, la adresa comunicată de Senegal. Republica Senegal confirmă fără întârziere primirea acestora printr-un e-mail de răspuns,

sau, în mod excepțional:

(b) prin fax, la numărul comunicat de Senegal sau

(c) prin poștă, la adresa comunicată de Senegal, în termen de 14 zile de la intrarea în port și, în orice caz, în termen de 45 de zile de la ieșirea din zona Republicii Senegal.

3. Comandantul transmite UE o copie a tuturor jurnalelor de pescuit. În cazul tonierelor, comandantul trimite o copie a tuturor jurnalelor sale de pescuit și unuia dintre următoarele institute de cercetare:

(i)      IRD (Institut de recherche pour le développement)

(ii)     IEO (Instituto Español de Oceanografía) sau

(iii)    INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas), precum și

(v)     CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye)

4. În cazul întoarcerii navei în zona de pescuit a Republicii Senegal în cursul perioadei de valabilitate a autorizației sale de pescuit, este necesară o nouă declarație privind capturile.

5. În caz de nerespectare a dispozițiilor privind declararea capturilor, Republica Senegal poate suspenda autorizația de pescuit a navei în cauză până la obținerea declarațiilor lipsă privind capturile și îl poate sancționa pe armatorul navei în conformitate cu dispozițiile în acest sens prevăzute de legislația națională în vigoare. În caz de recidivă, Republica Senegal poate refuza reînnoirea autorizației de pescuit.

6. Republica Senegal informează fără întârziere Uniunea Europeană cu privire la orice sancțiune aplicată în acest context.

3.         Declararea trimestrială a capturilor în cazul traulerelor

Până în momentul introducerii sistemului electronic de comunicare a datelor de pescuit prevăzut la punctul 4 din prezenta secțiune, Comisia Europeană notifică Direcției Pescuitului Maritim, înainte de încheierea celei de-a treia luni a fiecărui trimestru, cantitățile capturilor realizate în cursul trimestrului precedent de către traulere, în conformitate cu modelul prevăzut în apendicele 3c la prezenta anexă.

4.         Tranziția către un sistem electronic de comunicare a datelor de pescuit (ERS)

Cele două părți convin să asigure tranziția către un sistem de declarare electronică a datelor de pescuit pe baza specificațiilor tehnice definite în apendicele 6. Părțile convin să definească modalități comune pentru ca această tranziție să se facă în cel mai scurt timp. Republica Senegal informează Uniunea Europeană de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare pentru această tranziție. Începând cu data transmiterii acestei informații, cele două părți stabilesc de comun acord un termen de două luni pentru punerea în funcțiune deplină a sistemului.

5.         Decontul redevențelor pentru toniere

1. Declarația anuală

1.1. O declarație anuală privind capturile bazată pe jurnalele de pescuit și pe informațiile furnizate de comandant se transmite, pentru validare, institutelor de cercetare susmenționate.

1.2. Odată validate, aceste declarații sunt transmise DPM, DPSP și CRODT pentru verificare.

1.3. Republica Senegal comunică rapid Uniunii Europene rezultatul acestei verificări.

1.4. În cazul în care sunt necesare clarificări, UE se adresează institutelor de cercetare din UE și comunică rezultatul Republicii Senegal. Comunicările se efectuează pe cale electronică.

1.5. Grupul de lucru științific mixt se reunește dacă este necesar.

1.6. Dacă este necesar, pot fi inițiate alte discuții cu privire la procesul de verificare, iar în caz de necesitate, se poate convoca o reuniune la care să participe toate institutele de cercetare.

2. Decontul final

2.1. UE stabilește, pentru fiecare tonier, pe baza declarațiilor sale privind capturile, confirmate de institutele și de centrul de cercetare menționate mai sus, un decont final al redevențelor datorate de navă pentru campania sa anuală din anul calendaristic precedent.

2.2. UE comunică acest decont final Republicii Senegal și armatorului înainte de data de 15 iulie a anului următor celui în care au fost efectuate capturile.

2.3. Dacă decontul final este mai mare decât redevența forfetară anticipată plătită pentru obținerea autorizației de pescuit, armatorul plătește Republicii Senegal diferența, înainte de data de 30 august a anului în curs. Dacă decontul final este mai mic decât redevența forfetară anticipată, diferența nu poate fi recuperată de către armator.

Secțiunea 2: Intrările și ieșirile din apele senegaleze

1.           Navele de pescuit ale Uniunii care își desfășoară activitatea în apele senegaleze în temeiul prezentului protocol notifică autorităților competente din Senegal, cu cel puțin șase (6) ore înainte, intenția lor de a intra în apele senegaleze sau de a ieși din acestea.

2.           Cu ocazia notificării privind intrarea în apele senegaleze sau ieșirea din acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor secțiunii 2 din apendicele 6, navele comunică, de asemenea, poziția lor și capturile deja prezente la bord, identificate prin codul lor alfa 3 al FAO, exprimate în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi. Aceste comunicări trebuie efectuate prin e-mail sau prin fax și transmise la adresele care figurează în apendicele 7.

3.           O navă care este surprinsă pescuind fără a fi avertizat autoritatea competentă din Senegal este considerată drept navă fără autorizație de pescuit și este pasibilă de sancțiunile prevăzute de legislația națională.

4.           Adresa de e-mail, numerele de fax și de telefon, precum și coordonatele radio ale autorităților competente din Senegal vor fi anexate la autorizația de pescuit.

Secțiunea 3 : Transbordările și debarcările

1. Navele de pescuit cu platformă și paragate debarcă capturile efectuate în zonele de pescuit ale Republicii Senegal în portul Dakar și pot să le vândă întreprinderilor locale la prețul pieței mondiale, stabilit pe baza unei negocieri între operatori.

2. Orice navă de pescuit a Uniunii care își desfășoară activitatea în apele senegaleze în temeiul prezentului protocol și care efectuează o transbordare în apele senegaleze trebuie să efectueze această operațiune în rada portului Dakar, cu condiția să fie autorizată de autoritatea competentă din Senegal.

3. Armatorii acestor nave, sau reprezentanții lor, care efectuează o debarcare sau o transbordare trebuie să transmită autorităților senegaleze competente următoarele informații, cu cel puțin 72 de ore înainte:

3.1. numele navelor de pescuit care efectuează transbordarea sau debarcarea;

3.2. numele operatorului de transport de marfă sau al portului de debarcare;

3.3. tonajul de transbordat sau de debarcat, per specie;

3.4. ziua transbordării sau a debarcării;

3.5. destinația capturilor transbordate sau debarcate.

4. Transbordarea și debarcarea sunt considerate ca o ieșire din apele senegaleze. Navele trebuie să transmită declarațiile privind capturile autorităților competente din Senegal și să își notifice intenția fie de a continua să pescuiască, fie de a ieși din apele senegaleze.

5. Orice operațiune de transbordare sau de debarcare a capturilor care nu intră sub incidența punctelor de mai sus este interzisă în apele senegaleze. Orice persoană care încalcă această dispoziție este pasibilă de sancțiunile prevăzute în legislația în vigoare a Republicii Senegal.

Secțiunea 4: Sistemul de monitorizare prin satelit (VMS)

1.         Mesajele de poziție a navelor – sistemul VMS

1. Navele UE titulare ale unei autorizații de pescuit trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare prin satelit (Vessel Monitoring System – VMS), care asigură comunicarea automată și continuă a poziției lor, din două în două ore, către centrul de control al activităților de pescuit (Fisheries Monitoring Center – FMC) al statului lor de pavilion.

2. Fiecare mesaj de poziție

i.       conține

(a) datele de identificare a navei;

(b) poziția geografică cea mai recentă a navei (longitudine, latitudine), cu o marjă de eroare mai mică de 500 de metri și cu un interval de încredere de 99 %;

(c) data și ora înregistrării poziției;

(d) viteza și cursul navei;

ii.      este configurat conform formatului menționat în apendicele 5 la prezenta anexă.

3. Prima poziție înregistrată după intrarea în zona Republicii Senegal se identifică prin codul „ENT”. Toate pozițiile subsecvente vor fi identificate prin codul „POS”, cu excepția primei poziții înregistrate după ieșirea din zona Republicii Senegal, care va fi identificată prin codul „EXI”.

4. FMC al statului de pavilion asigură procesarea automată și, dacă este cazul, transmiterea electronică a mesajelor de poziție. Mesajele de poziție trebuie înregistrate în mod securizat și păstrate timp de trei ani.

2.         Efectuarea transmisiilor de către navă în caz de pană a sistemului VMS

1. Comandantul trebuie să se asigure că sistemul VMS al navei sale este pe deplin operațional în orice moment și că mesajele de poziție sunt transmise în mod corect către FMC al statului de pavilion.

2. În caz de pană, sistemul VMS al navei trebuie reparat sau înlocuit în termen de o lună. După scurgerea acestui interval, nava respectivă nu va mai fi autorizată să pescuiască în zonele de pescuit ale Republicii Senegal.

3. Navele care pescuiesc în zonele de pescuit ale Republicii Senegal și al căror sistem VMS este defectuos își comunică mesajele de poziție prin e-mail, prin radio sau prin fax către FMC al statului de pavilion cel puțin din patru în patru ore, transmițând toate informațiile obligatorii în conformitate cu punctul 1.2. subpunctul (i) din prezenta secțiune.

3.         Comunicarea securizată a mesajelor de poziție către Senegal

1. FMC al statului de pavilion transmite automat mesajele de poziție ale navelor în cauză către FMC al Republicii Senegal. FMC al statului de pavilion și cel al Republicii Senegal fac schimb de adrese electronice de contact și se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la orice modificare a acestor adrese.

2. Transmiterea mesajelor de poziție între FMC al statului de pavilion și cel al Republicii Senegal se face pe cale electronică, printr-un sistem securizat de comunicare.

3. FMC al Republicii Senegal informează fără întârziere FMC al statului de pavilion și Uniunea Europeană cu privire la orice întrerupere în recepționarea mesajelor de poziție consecutive ale unei nave titulare a unei autorizații de pescuit, câtă vreme nava respectivă nu și-a notificat ieșirea din zonele de pescuit senegaleze.

4.         Disfuncții ale sistemului de comunicare

1. Republica Senegal se asigură de compatibilitatea echipamentului său electronic cu cel al FMC al statului de pavilion și informează UE, fără întârziere, cu privire la orice disfuncții în comunicarea și recepționarea mesajelor de poziție, în vederea găsirii unei soluții tehnice în cel mai scurt timp.

2. Comitetul mixt este sesizat în legătură cu orice eventual litigiu.

3. Comandantul va fi considerat responsabil de orice act de manipulare dovedită a sistemului VMS al navei de natură să perturbe funcționarea acestuia sau să falsifice mesajele de poziție. Toate infracțiunile vor fi sancționate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Senegal.

5.         Modificarea frecvenței mesajelor de poziție

1. Pe baza unor elemente fondate care conduc la suspiciunea de infracțiune, Republica Senegal poate solicita FMC al statului de pavilion, transmițând totodată o copie Uniunii Europene, să reducă intervalul de transmitere a mesajelor de poziție ale unei nave la o oră, pentru o perioadă de anchetă determinată.

2. Aceste elemente doveditoare trebuie transmise FMC al statului de pavilion și UE de către Senegal.

3. FMC al statului de pavilion trimite fără întârziere Republicii Senegal mesajele de poziție potrivit frecvenței reduse.

4. La sfârșitul perioadei de anchetă determinate, Republica Senegal informează FMC al statului de pavilion și UE cu privire la eventualele măsuri subsecvente luate.

6.         Valabilitatea mesajului VMS în caz de litigiu

Datele privind poziția furnizate prin sistemul VMS sunt singurele considerate autentice în caz de litigiu între părți.

Secțiunea 5: Observatori

1. Observarea activităților de pescuit

1.1. Navele care dețin o autorizație de pescuit sunt supuse, în temeiul acordului, unui regim de observare a activităților lor de pescuit.

1.2. Pentru toniere, regimul de observare trebuie să fie conform cu dispozițiile prevăzute de recomandările adoptate de ICCAT (Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic).

2. Navele și observatorii desemnați

2.1. În momentul eliberării autorizațiilor de pescuit, Republica Senegal informează UE și armatorul sau agentul acestuia cu privire la navele care trebuie să ia la bord un observator, precum și cu privire la durata șederii observatorului la bordul fiecărei nave.

2.2. Republica Senegal comunică UE și armatorului navei care trebuie să ia la bord un observator sau agentului armatorului respectiv numele observatorului care îi este desemnat cel târziu cu 15 zile înainte de data prevăzută pentru îmbarcarea acestuia. Republica Senegal informează fără întârziere UE și armatorul sau agentul acestuia cu privire la toate modificările privind navele și observatorii desemnați.

2.3. Republica Senegal depune eforturi pentru a nu desemna observatori pentru navele care, în cadrul activităților lor în alte zone de pescuit decât cele din Senegal, au deja un observator la bord sau au deja obligația oficială de a lua la bord un observator pe durata campaniei de pescuit în cauză.

2.4. Pentru traulerele de pescuit specii demersale de adâncime, durata șederii la bord nu poate depăși două luni. Durata șederii la bord a observatorilor nu poate depăși intervalul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

3. Contribuția financiară forfetară

3.1. În momentul plății redevenței anuale, armatorii tonierelor frigorifice cu plasă-pungă sau ai navelor de pescuit cu platformă și paragate plătesc, de asemenea, DPSP, pentru fiecare navă, o sumă forfetară de 400 EUR pentru buna funcționare a programului de observare.

3.2. În momentul plății redevenței trimestriale, armatorii traulerelor plătesc, de asemenea, DPSP, pentru fiecare navă, o sumă forfetară de 100 EUR pentru buna funcționare a programului de observare.

4. Salariul observatorului

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de Senegal.

5. Condiții de îmbarcare

5.1. Condițiile de îmbarcare a observatorului, în special durata șederii la bord, sunt stabilite de comun acord între armator sau agentul acestuia și Senegal.

5.2. La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Primirea la bord a observatorului ține seama însă de structura tehnică a navei.

5.3. Cheltuielile de cazare și de hrană la bordul navei sunt suportate de armator.

5.4. Comandantul ia toate măsurile care țin de responsabilitatea sa pentru a asigura securitatea fizică și morală a observatorului.

5.5. Observatorului trebuie să i se pună la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Observatorul trebuie să aibă acces la mijloacele de comunicare, la documentele legate de activitățile de pescuit ale navei, în special la jurnalul de pescuit și la jurnalul de navigație, precum și la părțile navei legate direct de sarcinile sale.

6. Obligațiile observatorului

6.1. Pe toată durata șederii sale la bord, observatorul:

6.2. ia toate măsurile corespunzătoare pentru a nu întrerupe sau a nu împiedica operațiunile de pescuit;

6.3. respectă bunurile și echipamentele aflate la bord;

6.4. respectă confidențialitatea tuturor documentelor aparținând navei.

7. Îmbarcarea și debarcarea observatorului

7.1. Observatorul este îmbarcat într-un port ales de armator.

7.2. Armatorul sau reprezentantul acestuia notifică Republicii Senegal, cu un preaviz de 10 zile înainte de îmbarcare, data, ora și portul de îmbarcare a observatorului. Atunci când observatorul este îmbarcat într-o țară străină, cheltuielile de călătorie ale acestuia până în portul de îmbarcare sunt suportate de armator.

7.3. În cazul în care observatorul nu se prezintă pentru îmbarcare în termen de 12 ore de la data și ora prevăzute, armatorul este scutit în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe observatorul respectiv. Armatorul este liber să părăsească portul și să înceapă operațiunile de pescuit.

7.4. Atunci când observatorul nu este debarcat într-un port din Senegal, armatorul suportă cheltuielile necesare pentru repatrierea observatorului în Senegal în cel mai scurt timp.

8. Sarcinile observatorului

Observatorul îndeplinește următoarele sarcini:

8.1. observă activitățile de pescuit ale navei;

8.2. verifică poziția navei în timpul operațiunilor de pescuit;

8.3. prelevează probe biologice în cadrul programelor științifice;

8.4. consemnează uneltele de pescuit utilizate;

8.5. verifică datele privind capturile efectuate în zonele de pescuit senegaleze înregistrate în jurnalul de bord;

8.6. verifică procentajele capturilor accidentale și estimează volumul capturilor aruncate înapoi în mare;

8.7. își comunică observațiile prin radio, fax sau e-mail cel puțin o dată pe săptămână atunci când nava operează în zonele de pescuit ale Republicii Senegal, inclusiv volumul la bord al capturilor principale și accidentale.

9. Raportul observatorului

9.1. Înainte de a părăsi nava, observatorul prezintă comandantului navei un raport cuprinzând observațiile sale. Comandantul navei are dreptul de a introduce comentarii în raportul observatorului. Raportul se semnează de către observator și de către comandant. Comandantul primește o copie a raportului observatorului.

9.2. Observatorul își transmite raportul Republicii Senegal, care transmite o copie UE în termen de 8 zile de la debarcarea observatorului.

Secțiunea 6: Inspecția pe mare și în port

1. Inspecția pe mare

1.1. Inspecția pe mare, în zonele de pescuit senegaleze, a navelor de pescuit ale Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit se va efectua de către nave și inspectori ai Republicii Senegal care pot fi identificați în mod clar ca fiind însărcinați cu controlul activităților de pescuit.

1.2. Înainte de a urca la bord, inspectorii din Senegal anunță navele UE cu privire la decizia lor de a efectua o inspecție. Inspecția va fi efectuată de maximum doi inspectori, care trebuie să își dovedească identitatea și calitatea de inspectori înainte de efectuarea inspecției.

1.3. Inspectorii din Senegal vor petrece la bordul navei de pescuit a UE numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție. Ei vor desfășura inspecția astfel încât impactul asupra navei, asupra activității de pescuit și asupra încărcăturii sale să fie redus la minimum.

1.4. Republica Senegal poate autoriza UE să participe la inspecțiile pe mare în calitate de observator.

1.5. Comandantul navei de pescuit a Uniunii trebuie să faciliteze urcarea la bord și activitatea inspectorilor din Senegal.

1.6. La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorii din Senegal întocmesc un raport de inspecție. Comandantul navei de pescuit a Uniunii are dreptul de a formula observații în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a întocmit și de către comandantul navei de pescuit a Uniunii.

1.7. Înainte de părăsirea navei, inspectorii din Senegal remit o copie a raportului de inspecție comandantului navei de pescuit a Uniunii. Republica Senegal transmite UE o copie a raportului de inspecție în termen de 8 zile de la inspecție.

2. Inspecția în port

2.1. Inspecția în port a navelor de pescuit ale Uniunii care debarcă sau transbordează în apele unui port din Senegal capturi efectuate în zona Republicii Senegal se va efectua de către inspectorii abilitați.

2.2. Inspecția va fi efectuată de maximum doi inspectori, care trebuie să își dovedească identitatea și calitatea de inspectori înainte de efectuarea inspecției. Inspectorii din Senegal vor petrece la bordul navei de pescuit a Uniunii numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție și vor conduce inspecția astfel încât să reducă la minimum impactul asupra navei, asupra operațiunilor de debarcare sau de transbordare, precum și asupra încărcăturii.

2.3. Republica Senegal poate autoriza UE să participe la inspecția în port în calitate de observator.

2.4. Comandantul navei de pescuit a Uniunii facilitează activitatea inspectorilor din Senegal.

2.5. La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorul din Senegal întocmește un raport de inspecție. Comandantul navei de pescuit a Uniunii are dreptul de a formula observații în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a întocmit și de către comandantul navei de pescuit a Uniunii.

2.6. La sfârșitul inspecției, inspectorul din Senegal remite o copie a raportului de inspecție comandantului navei de pescuit a Uniunii. Republica Senegal transmite UE o copie a raportului de inspecție în termen de 8 zile de la inspecție.

Secțiunea 7: Infracțiuni

1. Regimul aplicabil infracțiunilor

1.1. Orice infracțiune comisă de o navă de pescuit a Uniunii titulară a unei autorizații de pescuit în conformitate cu prezenta anexă trebuie menționată într-un raport de inspecție. Acest raport este transmis UE și statului de pavilion în cel mai scurt timp.

1.2. Semnarea raportului de inspecție de către comandant nu aduce atingere dreptului de apărare al armatorului cu privire la infracțiunea denunțată.

2. Arestarea navei – Reuniunea de informare

2.1. Dacă, în cazul infracțiunii constatate, legislația în vigoare în Senegal prevede acest lucru, orice navă de pescuit a Uniunii care a săvârșit infracțiunea poate fi obligată să își înceteze activitatea de pescuit și, în cazul în care nava se află pe mare, să revină în portul Dakar.

2.2. Republica Senegal notifică UE, în termen de maximum 24 de ore, orice arestare a unei nave de pescuit a Uniunii titulară a unei autorizații de pescuit. Această notificare este însoțită de elemente doveditoare cu privire la infracțiunea denunțată.

2.3. Înainte de a lua orice măsură împotriva navei, a comandantului, a echipajului sau a încărcăturii, cu excepția măsurilor menite să conserve probele, Republica Senegal organizează, la cererea UE, în termen de o zi lucrătoare de la notificarea arestării navei, o reuniune de informare pentru a clarifica faptele care au condus la arestarea navei și pentru a prezenta eventualele măsuri subsecvente. La această reuniune de informare poate asista un reprezentant al statului de pavilion al navei.

3. Sancționarea infracțiunii – Procedura de conciliere

3.1. Sancțiunea aplicabilă în cazul infracțiunii constatate este stabilită de către Senegal în conformitate cu legislația națională în vigoare.

3.2. Atunci când soluționarea infracțiunii implică o procedură judiciară, înainte de inițierea acesteia și cu condiția ca infracțiunea să nu reprezinte un act cu caracter penal, se inițiază o procedură de conciliere între Senegal și UE în scopul determinării termenilor și a nivelului sancțiunii. Procedura de conciliere se încheie în cel mult 3 zile de la notificarea arestării navei.

3.3. La această procedură de conciliere pot participa reprezentanți ai statului de pavilion al navei și ai UE.

4. Procedura judiciară – Cauțiunea bancară

4.1. Dacă procedura de conciliere eșuează și infracțiunea este adusă în fața instanței judiciare competente, armatorul navei care a săvârșit infracțiunea depune o cauțiune bancară la o bancă desemnată de Senegal, a cărei valoare, stabilită de Senegal, acoperă costurile legate de arestarea navei, amenda estimată și eventualele indemnizații compensatorii. Cauțiunea bancară este blocată până la încheierea procedurii judiciare.

4.2. Cauțiunea bancară se deblochează și se rambursează armatorului fără întârziere după pronunțarea hotărârii:

– a) integral, dacă nu s-a pronunțat nicio sancțiune;

– b) în limita soldului restant, dacă sancțiunea constă într-o amendă mai mică decât valoarea cauțiunii bancare.

4.3. Republica Senegal informează UE cu privire la rezultatele procedurii judiciare în termen de 8 zile de la pronunțarea hotărârii.

5. Eliberarea navei și a echipajului

Nava și echipajul acesteia sunt autorizate să părăsească portul imediat după soluționarea sancțiunii prin procedura de conciliere sau după depunerea cauțiunii bancare.

Secțiunea 8: Supravegherea participativă în domeniul combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)

1. Obiectiv

În scopul consolidării supravegherii pescuitului în marea liberă și a combaterii pescuitului INN, navele de pescuit ale Uniunii vor semnala prezența în zonele de pescuit ale Republicii Senegal a oricărei nave care nu figurează pe lista navelor străine autorizate să pescuiască în Senegal, furnizată de Senegal.

2. Procedură

2.1. În cazul în care comandantul unei nave de pescuit a Uniunii observă o navă de pescuit care practică activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN, acesta poate reuni cât mai multe informații posibil legate de observația sa.

2.1. Rapoartele de observare se trimit simultan, fără întârziere, autorităților senegaleze și autorității competente a statului membru de pavilion al navei care a efectuat activitatea de observare, iar aceasta din urmă le transmite Comisiei Europene sau unei organizații desemnate de aceasta.

2.2. Comisia Europeană transmite aceste informații Republicii Senegal.

3. Reciprocitate

Republica Senegal transmite cât mai curând posibil Uniunii Europene orice raport de observare aflat în posesia sa cu privire la navele care practică, în zonele de pescuit ale Republicii Senegal, activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN.

Capitolul V – Îmbarcarea marinarilor

1.           Armatorii navelor de pescuit ale Uniunii care operează în temeiul prezentului protocol angajează resortisanți din țările ACP, în condițiile și în limitele următoare:

-        pentru flota de toniere cu plasă-pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit ton în zona de pescuit senegaleză trebuie să fie de origine senegaleză sau, eventual, să provină dintr-o țară ACP;

-        pentru flota de nave de pescuit cu platformă și paragate, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit în zona de pescuit senegaleză trebuie să fie de origine senegaleză sau, eventual, să provină dintr-o țară ACP;

-        pentru flota de traulere de pescuit specii demersale de adâncime, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit în zona de pescuit senegaleză trebuie să fie de origine senegaleză sau, eventual, să provină dintr-o țară ACP.

2.           Armatorii vor depune eforturile necesare pentru a îmbarca marinari originari din Senegal.

3.           Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele de pescuit ale Uniunii. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

4.           Contractele de muncă ale marinarilor din Senegal și din țările ACP, din care se înmânează câte o copie Agenției naționale pentru afaceri maritime și semnatarilor contractelor respective, se încheie între reprezentantul (reprezentanții) armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

5.           Salariile marinarilor din țările ACP sunt plătite de către armatori. Acestea se stabilesc de comun acord între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din țările lor respective și în niciun caz inferioare standardelor OIM.

6.           Toți marinarii angajați la bordul navelor de pescuit ale Uniunii trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este scutit în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

Apendice

1 – Cerere de acordare a unei autorizații de pescuit

2 – Fișă tehnică

3 – Modele de jurnal de pescuit și de declarație privind capturile

4 – Coordonate geografice ale zonelor de pescuit

5 – Comunicarea mesajelor VMS Republicii Senegal – formatul datelor VMS - raportul de poziție

6 – Orientări cu privire la implementarea sistemului electronic de comunicare a datelor privind activitățile de pescuit (sistemul ERS)

7 – Datele de contact ale Republicii Senegal

Apendicele 1

ACORD DE PESCUIT SENEGAL - UNIUNEA EUROPEANĂ

CEREREA DE ACORDARE A UNEI AUTORIZAȚII DE PESCUIT

I – SOLICITANT

1.     Numele armatorului: ...................................................Naționalitatea :........................................................................

2.     Adresa armatorului: ........................................................................................................................

3.     Numele asociației sau al reprezentantului armatorului: .....................................................................

3.     Adresa asociației sau a reprezentantului armatorului: ................................................................

4.     Telefon: ...................................................    Fax: ................................... E-mail: ……………

5.     Numele comandantului: ......................................... Naționalitate: ................. E-mail: …………………………

II – NAVA ȘI DATELE DE IDENTIFICARE A ACESTEIA

1.     Denumirea navei: ...............................................................................................................................................

2.     Naționalitatea pavilionului: .......................................................................................................................

3.     Numărul de înmatriculare extern: …………....................................................................................

4.     Portul de înmatriculare: …………………. MMSI: ………….…… Numărul IMO: …….…….…

5.     Data dobândirii pavilionului actual: ........../........./.............. Pavilionul anterior (dacă este cazul): ………...

6.     Anul și locul construirii: ....../......./.......... la…………........ Indicativul de apel radio: ...............................

7.     Frecvența de apel radio: ………….............. Numărul de telefon prin satelit: ……………..…………...……

8.     Materialul din care este construită coca:       Oțel ¨  Lemn ¨  Poliester ¨          Altul ¨ …………………………….

III – CARACTERISTICILE TEHNICE ALE NAVEI ȘI ECHIPAMENTELE

1.     Lungimea totală : ..................................................       Lățime: ....................................... Pescaj:.......

2.     Tonaj brut (exprimat în tone brute): ..................................         Tonaj net: ……………….……………

3.     Puterea motorului principal în KW: ....................... Marcă: .................................       Tip: ….....................

4.     Tipul navei: ¨ Tonier cu plasă-pungă ¨Navă de pescuit cu platformă și paragate  ¨Trauler de pescuit specii demersale de adâncime

5.     Unelte de pescuit: ......................................

6.     Zone de pescuit: ………………………………………           

7.     Specii țintă: ……………………………….

8.     Portul desemnat pentru operațiunile de debarcare: ………………………………….………………………

9.     Efectivul total al echipajului la bord: ....................................................................................................................

10.   Modul de conservare la bord:             Proaspăt ¨    Refrigerare ¨       Mixt ¨   Congelare ¨

11.   Capacitatea de congelare în 24 de ore (în tone): ................. Capacitatea calelor: ...............         Numărul: .....

12.        Sistem VMS:

            Fabricantul: …………………… Model: ………………….  Număr de serie: …………………

            Versiunea de software: ...........................................................  Operator satelit: ………………..

Subsemnatul, certific faptul că informațiile din prezenta cerere sunt exacte și furnizate cu bună credință.

           

Întocmită la ..............................................., la data de ......................................

Semnătura solicitantului ...................................................................

Apendicele 2

Fișă tehnică privind speciile demersale de adâncime

(1) Specii țintă:

Speciile țintă sunt speciile de merluciu senegalez (Merluccius senegalensis și Merluccius polli) (2) Zona de pescuit:

Zona de pescuit autorizată este delimitată de elementele următoare [1]: a) la vest de longitudinea 016° 53' 42" W, între frontiera senegalo-mauritană și latitudinea 15° 40' 00" N; b) dincolo de 15 mile marine de la linia de referință cuprinsă între latitudinea 15° 40' 00" N și latitudinea 15° 15' 00" N; c) dincolo de 12 mile marine de la linia de referință, de la latitudinea 15° 15' 00" N până la latitudinea 15° 00' 00" N; d) dincolo de 8 mile marine de la liniile de bază, de la latitudinea 15° 00' 00" N până la latitudinea 14° 32' 30" N ; e) la vest de longitudinea 017° 30' 00" W, în zona cuprinsă între latitudinea 14° 32' 30" N și latitudinea 14° 04' 00" N; f) la vest de longitudinea 017° 22' 00" W, în zona cuprinsă între latitudinea 14° 04' 00" N și frontiera nordică senegalo-gambiană; g) la vest de longitudinea 017° 35' 00" W, în zona cuprinsă între frontiera sudică senegalo-gambiană și latitudinea 12° 33' 00" N; h) la sud de la azimutul 137° trasat începând din punctul P9 (12° 33' 00" N; 017° 35' 00'' W), până la intersecția cu azimutul 220° trasat începând din Cabo Roxo pentru a ține seama de Acordul de gestionare și de cooperare dintre Senegal și Guineea-Bissau.

(3) Unelte autorizate:

Traul de fund clasic sau traul pentru merluciu, cu dimensiunea minimă a ochiului de plasă de 70 mm. Este interzisă utilizarea tuturor mijloacelor sau dispozitivelor care pot obtura ochiurile plaselor sau care au ca efect reducerea acțiunii lor selective. Cu toate acestea, pentru a evita uzura sau ruperea plasei, este permis să se fixeze, exclusiv sub partea ventrală a sacului traulelor de fund, apărătoare de protecție din plasă sau orice alt material. Aceste apărători sunt fixate doar pe partea anterioară și pe părțile laterale ale sacului traulelor. Pentru partea dorsală a traulelor, utilizarea dispozitivelor de protecție este permisă cu condiția ca acestea să constea într-o singură bucată de plasă din același material ca și sacul, ale cărei ochiuri alungite măsoară minimum 300 de milimetri. Este interzisă dublarea firelor, simple sau din sfoară, care formează sacul traulelor.

(4) Capturi accidentale [2]:

7 % din cefalopode, 7% din crustacee și 15% din alte specii demersale de adâncime. Procentajele capturilor accidentale stabilite mai sus sunt calculate la finalul fiecărei ieșiri în larg, în funcție de greutatea totală a capturilor, în conformitate cu legislația senegaleză. Sunt interzise păstrarea la bord, transbordarea, debarcarea, stocarea și vânzarea unei părți sau a totalității speciilor de elasmobranchii care fac obiectul unor măsuri de protecție în cadrul planului de acțiune al Uniunii Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, precum și în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și al organizațiilor regionale de pescuit competente - în special rechinul cu înotătoare albe (Carcharhinus longimanus), rechinul catifelat (Carcharhinus falciformis), rechinul alb (Carcharodon carcharias), rechinul pelerin (Cetorhinus maximus), rechinul scrumbiilor (Lamna nasus), Alopias superciliosus, rechinul călugăr (Squatina squatina), diavolul de mare (Manta birostris) și specii din familia rechinilor-ciocan (Sphyrnidae). Dacă speciile de elasmobranchii a căror păstrare la bord este interzisă sunt capturate accidental, ele nu trebuie să fie rănite. Exemplarele capturate trebuie puse rapid în libertate.

(5) Captura totală admisibilă / Redevențe

Volumul de capturi autorizat: || 2 000 de tone pe an

Redevență: || 90 EUR/tonă

Redevența va fi calculată la încheierea fiecărei perioade de 3 luni pentru care nava are o autorizație de pescuit, ținând cont de capturile efectuate în cursul acestei perioade. Licența va fi acordată cu condiția plății unui avans de 500 EUR per navă, care se va scădea din valoarea totală a redevenței și care va fi plătit la începutul fiecărei perioade de trei luni pentru care nava deține o autorizație de pescuit.

– Numărul de nave autorizate să pescuiască || 2 nave

– Tipul de nave autorizate să pescuiască || Traulere de pescuit specii demersale de adâncime

– Îmbarcarea marinarilor senegalezi sau a celor din alte state ACP || 20 % din echipaj

– Repaus biologic anual || 1 mai – 30 iunie[3]

Apendicele 3 a

Specii de mari migratori: jurnalul de pescuit - model stabilit de ICCAT ||

|| || Paragat Momeală vie Plasă-pungă Traul Altele ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Denumirea navei: ……………………………………………………………………. || Tonaj registru brut:        …………………………………………………............................. || PLECAREA navei: ÎNTOARCEREA navei: || Luna || Ziua || Anul || Portul || || ||

Țara de pavilion:          ……………………………………………………………………........................... || Capacitatea – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Numărul de înmatriculare:  ………………………………………………………………................................... || Comandant: ……………………………………………………….... || || || ||

Armator: ………………………………………………………….......................... || Numărul de membri ai echipajului:        ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Data raportului: ………………………………………………...... || || ||

|| (Autorul raportului):       ………………………………………………................................. || Numărul de zile pe mare: || || Numărul de zile de pescuit: Numărul de lansări: || || Nr. campaniei de pescuit: || ||

||

||

|| ||

Data || Sectorul || T° a apei la suprafață (ºC) || Efortul de pescuit Numărul de cârlige folosite || Capturas (Capturi) || Isco usado na pesca (Momeala folosită) ||

Luna || Ziua || Latitudine N/S || Longitudine E/V || Ton roșu Thunnus thynnus sau maccoyi || Ton cu aripioare galbene Thunnus albacares || (Ton obez) Thunnus Obesus || (Ton alb) Thunnus alalunga || (Pește-spadă) Xiphias gladius || (Pește sabie mediteranean) (Marlin alb de Atlantic) Tetraptunus audax sau albidus || (Marlin negru) Makaira indica || (Istiophoridae) Istiophorus albicane sau platypterus || Ton dungat Katsuwonus pelamis || (Capturi amestecate) || Total zilnic (greutate numai în kg) || Zărgan de Atlantic || Calmari || Momeală vie || (Altele) ||

|| || || || || || Nr. || Greutate kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || Nr. || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

CANTITĂȚI DEBARCATE (ÎN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Observații || || || || ||

1 – Utilizați o fișă pe lună și un rând pentru fiecare zi. || || 2 – Prin „zi” se înțelege ziua instalării paragatului. || 4 - Ultimul rând (Cantități debarcate) se completează numai la sfârșitul campaniei de pescuit. Trebuie să se indice greutatea reală în momentul debarcării. || ||

|| || 3 – Sectorul de pescuit desemnează poziția navei. Rotunjiți minutele și notați latitudinea și longitudinea. Indicați N/S și E/V. || || 5 – Toate informațiile incluse aici rămân strict confidențiale. || || ||

Apendicele 3b Specii demersale de adâncime: jurnalul de pescuit - model stabilit de UE [anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 404/2011][4]

Nr............. || JURNAL DE PESCUIT AL UNIUNII EUROPENE || Zi Lună Oră An , 20-- Plecare (4) 1-------1 1----------1 1---------1 din 1-------------------------1 Întoarcere (5) 1--------1 1---------1 1----------1 la 1 -------------------------1 Debarcare (6) 1---------1 1----------1 1----------1       la           1--------1

Denumirea navei (navelor) (1)            Identificare externă (2) _______________________________            __________________________ Indicativ de apel radio internațional (IRCS)            (1) || Numele comandantului (comandanților) (3)           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adresa (adresele) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Echipament (8)           Dimensiunea ochiurilor de plasă (9)                        Dimensiune (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         În caz de transbordare (7)        Ziua 1--------1              Luna 1------------------1 1----------1 || Denumirea și indicativul de apel radio (dacă există)--------------------------------------------- Identificare externă --------------------------------------------------------- Naționalitatea navei de pescuit receptoare ---------------------------------------

Data (11) || Numărul operațiunilor de pescuit (12) || Timpul în care s-a pescuit (13) || Poziția (14) || Captura per specie reținută la bord în kilograme de greutate în viu sau în număr de unități (15)²

|| || || Dreptunghiul statistic || Zona ICES NAFO/ CECAF/ CPGM || Zona de pescuit a țărilor terțe || || || || || || || || || || || || A se preciza greutatea unității din specia vizată în greutate în viu || Inițiale

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Prezentarea peștelui (17) Cantități (19) Prezentarea peștelui (17) Cantități (19) Prezentarea peștelui (17) Cantități (19) Prezentarea peștelui (17) Cantități (19) || Zona ICES/ NAFO/ CECAF/ CPGM (22) || Zona de pescuit a țărilor terțe (22) || || || || || || || || || || || || Estimarea capturilor totale aruncate înapoi în mare (16)

Declarația de debarcare/transbordare (*) / (18) în kilograme sau în unitatea utilizată: egal ......................... kilograme

|| || || || || || || || || || || || || Semnătură Comandant/Agent Π (20) Numele și adresa agentului (dacă este cazul) (21) Numele și adresa agentului (dacă este cazul) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) A se tăia mențiunile care nu se aplică.

Apendicele 3c

Apendicele 4

Coordonate geografice

Zone de pescuit și zone în care pescuitul este interzis din Senegal

Coordonatele zonelor de pescuit și ale zonelor în care pescuitul și navigația sunt interzise din Senegal vor fi comunicate de partea senegaleză înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord.

Apendicele 5

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE SENEGAL

FORMATUL DATELOR VMS - RAPORTUL DE POZIȚIE

Date || Cod || Obligatoriu/Facultativ || Cuprins

Începutul înregistrării || SR || O || Detaliu despre sistem care indică începutul înregistrării

Destinatar || AD || O || Detaliu despre mesaj – Destinatar codul alpha-3 al țării (ISO-3166)

Expeditor || FR || O || Detaliu despre mesaj – Expeditor codul alpha-3 al țării (ISO-3166)

Statul de pavilion || FS || O || Detaliu despre mesaj – Pavilionul statului cod alfa-3 (ISO-3166)

Tipul mesajului || TM || O || Detaliu despre mesaj – Tipul mesajului (ENT, POS, EXI)

Indicativ de apel radio (IRCS) || RC || O || Detaliu despre navă – Indicativul de apel radio internațional al navei (IRCS)

Numărul de referință intern al părții contractante || IR || F || Detaliu despre navă – Numărul unic al părții contractante cod alfa-3 (ISO-3166) urmat de număr

Numărul de înmatriculare extern || XR || O || Detaliu despre navă – număr marcat pe partea laterală a navei (ISO 8859.1)

Latitudine || LT || O || Detaliu de poziție a navei – poziția în grade și grade decimale +/- DD.ddd (WGS84)

Longitudine || LG || O || Detaliu de poziție a navei – poziția în grade și grade decimale +/- DD.ddd (WGS84)

Curs || CO || O || Cursul navei pe scala de 360°

Viteză || SP || O || Viteza navei în zeci de noduri

Data || DA || O || Detaliu de poziție a navei – data de înregistrare a poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora || TI || O || Detaliu de poziție a navei – ora de înregistrare a poziției UTC (OOMM)

Sfârșitul înregistrării || ER || O || Detaliu despre sistem care indică sfârșitul înregistrării

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

Caracterele utilizate trebuie să fie conforme cu standardul ISO 8859.1

O bară oblică dublă (//) și codul „SR” marchează începutul mesajului.

Fiecare element de date este identificat prin codul său și separat de celelalte elemente de date printr-o bară oblică dublă (//).

O bară oblică simplă (/) separă codul de câmp și datele.

Codul „ER” urmat de o bară oblică dublă (//) indică sfârșitul mesajului.

Elementele de date facultative trebuie introduse între începutul și sfârșitul mesajului.

Apendicele 6

Orientări cu privire la implementarea sistemului electronic de comunicare a datelor privind activitățile de pescuit (sistemul ERS)

1. Dispoziții generale

(1) Orice navă de pescuit a Uniunii trebuie să fie echipată cu un sistem electronic, denumit în continuare „sistem ERS”, capabil să înregistreze și să transmită date referitoare la activitățile de pescuit ale navei, denumite în continuare „date ERS”, atunci când nava pescuiește în apele senegaleze.

(2) O navă a UE care nu este echipată cu sistem ERS sau al cărei sistem ERS nu funcționează nu este autorizată să intre în apele Republicii Senegal pentru a desfășura activități de pescuit.

(3) Datele ERS sunt transmise conform procedurilor statului de pavilion al navei, mai precis, ele sunt transmise inițial Centrului de supraveghere a pescuitului (denumit în continuare „CSP”) al statului de pavilion, care asigură transmiterea automată către Direcția Protecției și a Supravegherii Pescuitului (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches - DPSP) din Senegal.

(4) Statul de pavilion și Republica Senegal se asigură că CSP-urile lor sunt echipate cu material informatic și cu programele informatice necesare transmiterii automate a datelor ERS în formatul XML și dispun de o procedură de salvare capabilă să înregistreze și să stocheze date ERS, într-un format care poate fi citit de computer, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

(5) Transmiterea datelor ERS trebuie să utilizeze mijloacele electronice de comunicare gestionate de Comisia Europeană în numele UE, identificate ca DEH (Data Exchange Highway).

(6) Statul de pavilion și Republica Senegal desemnează fiecare câte un corespondent ERS care va servi ca punct de contact.

(a) Corespondenții ERS sunt desemnați pentru o perioadă de cel puțin șase (6) luni.

(b) CSP din statul de pavilion și cel din Senegal își comunică reciproc, înainte de punerea în funcțiune a ERS de către furnizor, coordonatele (numele, adresa, telefonul, faxul, email-ul) corespondentului lor ERS.

(c) Orice modificare a coordonatelor acestui corespondent ERS trebuie comunicată fără întârziere.

2. Stabilirea și comunicarea datelor ERS

(1) Nava de pescuit a Uniunii:

(a) comunică zilnic datele ERS pentru fiecare zi petrecută în apele senegaleze;

(b) înregistrează, pentru fiecare operațiune de pescuit, cantitățile din fiecare specie capturată și reținută la bord ca specie țintă sau captură accidentală sau respinsă;

(c) pentru fiecare specie identificată în autorizația de pescuit eliberată de Senegal, declară, de asemenea, capturile nule;

(d) identifică fiecare specie prin codul său alfa-3 al FAO;

(e) exprimă cantitățile în kilograme de greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(f) înregistrează în datele ERS, pentru fiecare specie, cantitățile transbordate și/sau debarcate;

(g) înregistrează în datele ERS, pentru fiecare intrare (mesaj COE) și ieșire (mesaj COX) în și din apele senegaleze, un mesaj specific care să conțină, pentru fiecare specie identificată în autorizația de pescuit eliberată de Senegal, cantitățile deținute la bord în momentul fiecărei treceri;

(h) transmite zilnic datele ERS către CSP din statul de pavilion, conform formatului menționat la punctul 1 alineatul (4) de mai sus, cel târziu la ora 23:59 UTC.

(2) Comandantul este responsabil pentru exactitatea datelor ERS înregistrate și transmise.

(3) CSP din statul de pavilion transmite automat și imediat datele ERS către CSP din Senegal.

(4) CSP din Senegal confirmă primirea datelor ERS printr-un mesaj de răspuns și tratează confidențial toate datele ERS.

3. Defectarea sistemului ERS de la bordul navei și/sau a transmisiei de date ERS între navă și CSP din statul de pavilion

(1) Statul de pavilion îl informează fără întârziere pe comandantul și/sau proprietarul unei nave care arborează pavilionul său, sau pe reprezentantul acestuia, în legătură cu orice defecțiune tehnică a sistemului ERS instalat la bordul navei sau în legătură cu nefuncționarea transmisiei de date ERS între navă și CSP din statul de pavilion.

(2) Statul de pavilion informează Republica Senegal în legătură cu defecțiunea detectată și cu măsurile corective care au fost luate.

(3) În caz de pană a sistemului ERS de la bordul navei, comandantul și/sau proprietarul asigură repararea sau înlocuirea sistemului ERS în termen de 10 zile. Dacă nava efectuează o escală în acest interval de 10 zile, ea nu își va putea relua activitățile de pescuit în apele senegaleze decât în momentul în care sistemul ERS va fi în perfectă stare de funcționare, cu excepția cazului în care primește o autorizație în acest sens din partea Republicii Senegal.

(a) O navă de pescuit nu poate părăsi un port ca urmare a unei defecțiuni tehnice a sistemului său ERS decât după ce statul de pavilion sau Republica Senegal au constatat că sistemul său ERS este din nou funcțional, sau

(b) dacă primește autorizație în acest sens din partea statului de pavilion. În acest ultim caz, statul de pavilion informează Republica Senegal cu privire la decizia sa înainte de plecarea navei.

(4) Orice navă a UE care operează în apele senegaleze cu un sistem ERS defect trebuie să transmită zilnic, cel târziu până la ora 23:59 UTC, toate datele ERS către CSP din statul de pavilion prin orice mijloc de comunicare electronică disponibil accesibil CSP din Senegal.

(5) Datele ERS care nu au putut fi puse la dispoziția Republicii Senegal prin sistemul ERS din cauza unei defecțiuni a sistemului se transmit de către CSP din statul de pavilion către CSP din Senegal prin alt mijloc de comunicare electronică convenit de comun acord. Această transmisie alternativă va fi considerată prioritară, subînțelegându-se că este posibil ca termenele de transmisie aplicabile în mod normal să nu fie respectate.

(6) Dacă CSP din Senegal nu primește datele ERS ale unei nave timp de 3 zile consecutive, Republica Senegal poate cere navei să se deplaseze imediat într-un port desemnat de Senegal pentru anchetă.

4. Defecțiuni la nivelul CSP – Nerecepționarea datelor ERS de către CSP din Senegal

(1) Dacă un CSP nu primește date ERS, corespondentul ERS al acestuia informează fără întârziere corespondentul ERS al celuilalt CSP în legătură cu acest lucru și, dacă este necesar, colaborează la rezolvarea problemei.

(2) CSP din statul de pavilion și CSP din Senegal convin de comun acord, înainte de lansarea operațională a ERS, cu privire la mijloacele de comunicare electronice alternative care trebuie utilizate pentru transmiterea datelor ERS în cazul unor eventuale defecțiuni la nivelul CSP și se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la orice modificare.

(3) Dacă CSP din Senegal semnalează faptul că datele ERS nu au fost recepționate, CSP din statul de pavilion identifică cauzele problemei și ia măsurile corespunzătoare în vederea rezolvării problemei. CSP din statul de pavilion informează CSP din Senegal și UE cu privire la rezultatele și la măsurile luate, în termen de 24 de ore de la semnalarea defecțiunii.

(4) Dacă rezolvarea problemei necesită mai mult de 24 de ore, CSP din statul de pavilion transmite imediat CSP din Senegal datele ERS care lipsesc, utilizând unul dintre mijloacele electronice alternative menționate la punctul 3 alineatul (5).

(5) Republica Senegal își informează serviciile de control competente (SCS), pentru ca navele UE să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor ERS de către CSP din Senegal din cauza defecțiunii intervenite la nivelul unuia dintre CSP-uri.

5. Mentenanța CSP

(1) Operațiunile de mentenanță planificate în cadrul unui CSP (program de întreținere) și care ar putea afecta schimburile de date ERS trebuie notificate celuilalt CSP cu cel puțin 72 de ore în avans, indicându-se, dacă este posibil, data și durata activităților de întreținere. Pentru operațiunile de întreținere neplanificate, aceste informații trebuie transmise celuilalt CSP cât mai curând posibil.

(2) Pe durata operațiunilor de întreținere, punerea la dispoziție a datelor ERS poate fi amânată până la reluarea funcționării sistemului. Datele ERS în cauză sunt puse la dispoziție imediat după ce ia sfârșit operațiunea de întreținere.

(3) Dacă operațiunea de mentenanță durează mai mult de 24 de ore, datele ERS sunt transmise celuilalt CSP utilizându-se unul dintre mijloacele electronice alternative menționate la punctul 3 alineatul (5).

(4) Republica Senegal își informează serviciile de control competente (SCS), pentru ca navele UE să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor ERS din cauza unei operațiuni de mentenanță desfășurate la nivelul unuia dintre CSP.

Apendicele 7

DATE DE CONTACT ALE REPUBLICII SENEGAL

1. DPM

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

2. Pentru cererile de autorizație de pescuit

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

3. DPSP (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches) și notificarea intrărilor și a ieșirilor

Denumirea CSP (cod de apel): Papa Sierra

Radio:

            VHF: F1 canal 16 ; F2 canal 71

            HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Adresa:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (alternativ): surpeche@hotmail.com

Telefon: + 221 338602465

Fax: + 221 338603119

4. CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye)

Adresa: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefon: + 221 773339289 / 776483936

Fax: + 221 338328265

           

ANEXA III Condiții specifice privind competența Comisiei Europene de a aproba anumite modificări ale acordului

1.           Competența Comisiei Europene de a aproba modificările protocolului adoptate de comitetul mixt instituit prin articolul 7 din acord este supusă condițiilor prevăzute la punctele 2-5 din prezenta anexă.

2.           Modificările aduse protocolului se referă la următoarele chestiuni:

a)      revizuirea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolele 6 și 7 din protocol;

b)      decizia privind modalitățile sprijinului sectorial în conformitate cu articolul 4 din protocol;

c)      specificațiile tehnice și modalitățile referitoare la competențele comitetului mixt în conformitate cu anexa la protocol.

3.           În cadrul comitetului mixt, Uniunea:

a)      acționează în conformitate cu obiectivele pe care le urmărește în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;

b)      se conformează concluziilor Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului;

c)      încurajează poziții care sunt compatibile cu normele pertinente adoptate de către organismele regionale de gestionare a pescuitului.

4.           Atunci când, cu ocazia unei reuniuni a comitetului mixt, se prevede adoptarea unei decizii cu privire la modificările protocolului menționate la punctul 2, se iau măsurile necesare pentru ca poziția care va fi exprimată în numele Uniunii să ia în considerare cele mai recente date statistice, biologice și de altă natură transmise Comisiei Europene.

În acest scop și pe baza datelor respective, serviciile Comisiei transmit Consiliului sau grupurilor sale de pregătire, spre examinare și aprobare, cu suficient timp înaintea reuniunii în cauză a comitetului mixt, un document care prezintă în detaliu elementele specifice ale propunerii de poziție a Uniunii (denumit în continuare „document de pregătire”).

În ceea ce privește chestiunile menționate la punctul 2 litera (a), Consiliul aprobă poziția propusă a Uniunii cu majoritate calificată. În celelalte cazuri, poziția Uniunii propusă în documentul de pregătire este considerată aprobată, cu excepția cazului în care un anumit număr de state membre, echivalând cu o minoritate de blocare, formulează obiecții cu ocazia unei reuniuni a grupului de pregătire al Consiliului sau într-un termen de douăzeci de zile de la primirea documentului de pregătire, oricare dintre aceste date este mai recentă. În caz de obiecții, chestiunea respectivă este retrimisă Consiliului.

În cazul în care, în cadrul unor reuniuni ulterioare, inclusiv la fața locului, nu se poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, chestiunea este transmisă Consiliului sau grupurilor sale de pregătire.

5.           Comisia Europeană ia toate măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea deciziei comitetului mixt, inclusiv, dacă este cazul, publicarea deciziei relevante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și comunicarea oricărei propuneri necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective.

[1]               Dacă este cazul, zona de pescuit poate fi delimitată de coordonatele care stabilesc limitele poligonului în care pescuitul este autorizat. Aceste coordonate sunt transmise Comisiei Europene de către autoritățile senegaleze înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol.

[2]               Această dispoziție va face obiectul unei reexaminări după un an de aplicare.

[3]               Perioada de repaus biologic, la fel ca alte măsuri tehnice de conservare, va face obiectul unei evaluări la finalul unui an de aplicare a protocolului și, la recomandarea grupului științific mixt, va putea face obiectul unor eventuale ajustări, în funcție de starea stocurilor.

[4]               Anexa X la Regulamentul (UE) nr. 404/2011 conține instrucțiunile date comandanților navelor de pescuit ale UE pentru completarea jurnalului de pescuit cu informațiile necesare.