9.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 378/381


P7_TA(2014)0193

Resursele genetice ***I

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2017/C 378/47)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0576),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0322/2012),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței, Senatul Italiei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 martie 2013 (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 11 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru pescuit (A7-0263/2013),

1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare (2);

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.

încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


(1)  JO C 161, 6.6.2013, p. 73.

(2)  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 12 septembrie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0373).


P7_TC1-COD(2012)0278

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 511/2014.)