7.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 1 iunie 2012

către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

(BCE/2012/9)

2012/C 161/01

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul actualilor auditori externi ai Banka Slovenije va înceta după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2011. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi începând cu exercițiul financiar 2012.

(3)

Banka Slovenije a selectat Deloitte revizija d.o.o. drept auditor extern pentru exercițiile financiare 2012-2014,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă desemnarea Deloitte revizija d.o.o. drept auditor extern al Banka Slovenije pentru exercițiile financiare 2012-2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 1 iunie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI