52012DC0429

RAPORT AL COMISIEI privind aplicarea pe parcursul anului 2011 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei /* COM/2012/0429 final */


RAPORT AL COMISIEI

privind aplicarea pe parcursul anului 2011 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

Cuvânt înainte

Prezentul raport, elaborat în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei[1], acoperă anul 2011 și se bazează pe date statistice care sunt prezentate pe scurt în anexă.

Aceste statistici nu reflectă numărul de documente solicitate, ci pe cel al cererilor. În practică, cererile pot viza un document unic sau dosare complete privind o procedură specifică. Cererile de acces la documentele aflate deja la dispoziția publicului în momentul depunerii cererii nu sunt incluse.

1.           Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001

1.1.        Două propuneri de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 depuse de Comisia Europeană sunt încă supuse reflecției interinstituționale. Prima propunere de reformare a regulamentului, prezentată de către Comisie la 30 aprilie 2008, introduce o serie de modificări substanțiale, în scopul clarificării interpretării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. A doua propunere a fost prezentată de Comisie la 21 martie 2011 în vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 la cerințele formale ale Tratatului de la Lisabona prin extinderea sferei instituționale a regulamentului la toate instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, cu unele restricții în ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții.

1.2.        La 15 decembrie 2011, Parlamentul European a adoptat în primă lectură poziția sa cu privire la ambele propuneri, propunând 63 de modificări. Președinția daneză a Consiliului a evaluat mai multe opțiuni care să permită continuarea procesului legislativ, cu scopul de a ajunge la un acord între Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

2.           Registre și site-uri internet

2.1.        Pe parcursul anului 2011, în registrul documentelor Comisiei au fost adăugate 19 956 documente noi (a se vedea tabelul din anexă).

2.2.        În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, Comisia trebuie să prezinte, în rapoartele sale anuale, numărul de documente aflate în posesia sa care sunt „sensibile” în sensul articolului 9 alineatul (1) din regulament[2] și care, prin urmare, nu au fost înscrise în registru. Registrul public al Comisiei a inclus până la sfârșitul anului 2011 documentele din seriile COM, C, JO, PV și SEC. În 2011, niciun document sensibil care s-ar încadra într-una dintre aceste categorii de documente nu a fost creat sau primit de Comisie.

2.3.        Datele statistice pentru anul 2011 cu privire la consultarea site-ului „Transparență și acces la documente”, accesibil de pe serverul EUROPA, sunt prezentate în tabelul următor:

|| Număr de vizitatori || Număr de sesiuni || Pagini vizualizate

Total || 41 408 || 46 191 || 425 434

Media lunară || 3 451 || 3 849 || 35 453

3.           Cooperarea cu celelalte instituții care fac obiectul regulamentului

Comitetul interinstituțional instituit în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din regulament nu a fost convocat în cursul anului 2011. Cele trei instituții (Parlamentul European, Consiliul și Comisia) au menținut contacte periodice la nivel administrativ în vederea asigurării unei aplicări coerente a regulamentului.

4.           Analiza cererilor de acces

4.1.        În 2011, numărul cererilor de acces din etapa inițială a rămas destul de stabil, înregistrându-se o creștere foarte redusă a numărului de cereri (6 447 în 2011 față de 6 361 în 2010), respectiv o scădere și mai redusă a numărului de răspunsuri oferite în baza Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (6 055 în 2011 față de 6 127 în 2010).

4.2.        În ceea ce privește etapa de confirmare, numărul cererilor primite a scăzut cu aproape 9 % (165 de cereri de confirmare noi în 2011 față de 181 în 2010). Numărul total de răspunsuri la cererile de confirmare corespunde îndeaproape numărului de cereri primite (162 de cazuri închise în 2011 față de 150 în 2010). Dintre acestea, 144 de răspunsuri (89 %) au reprezentat decizii de confirmare privind accesul la documente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2011. Numărul acestora a crescut cu 18 % în 2011 în raport cu 2010, când au fost eliberate 122 de astfel de decizii.

4.3.        În 2011, DG Impozitare și Uniune Vamală a primit cel mai mare număr de cereri inițiale (7,80 %), urmată foarte îndeaproape de DG Concurență, cu 6,99 % din cererile inițiale, și de DG Sănătate și Protecția Consumatorilor, cu 6,96 %. Merită subliniată creșterea interesului față de sectoarele reorganizate recent, în care patru noi direcții generale au înlocuit două direcții generale anterioare: Direcția Generală Mobilitate și Transporturi și DG Energie (fosta DG Energie și Transporturi ), precum și Direcția Generală Mediu și DG Politici Climatice (fosta DG Mediu).

Deși relațiile externe ale UE au devenit de competența noului Serviciu European de Acțiune Externă, în 2011, această situație nu se reflecta încă în statisticile Comisiei, întrucât registrele acesteia au continuat să includă majoritatea cererilor respective în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

4.4.        Mediul academic s-a dovedit a fi, din nou, cea mai activă categorie de solicitanți, reprezentând 25,73 % din cererile inițiale. Ca și în anii precedenți, acesta a fost urmat de firmele de avocatură, cu 11,30 % din numărul total de cereri, și societatea civilă (ONG-uri, grupuri de interes) cu 8,59 % din acest număr. Pentru 34,78 % din cereri, profilul socioprofesional nu este definit.

4.5.        De asemenea, repartizarea geografică a cererilor inițiale a rămas asemănătoare celei din anii precedenți, cu o ușoară creștere în ceea ce privește cel mai mare număr de cereri de până în prezent provenind din Belgia (21,42 %). Un număr aproape egal de cereri au provenit din Italia și Germania (12,37 %, respectiv 12,27 %). Niciunul dintre celelalte state membre nu a depus mai mult de 10 % din cereri, cel mai mare număr de cereri provenind din statele membre cele mai populate, și anume din Franța, Spania, Regatul Unit, Țările de Jos și Polonia. Proporția cererilor din cele 12 state membre „noi” se situează în continuare cu puțin sub proporția corespunzătoare a cererilor originare din „vechile” state membre.

5.           Aplicarea excepțiilor la dreptul de acces

5.1.        În 2011, procentajul cererilor care au fost refuzate în totalitate în primă instanță a rămas aproape identic cu cel din anul precedent (12,17 % în 2011 față de 12,47 % în 2010). Divulgarea integrală a fost admisă în patru din cinci cazuri (80,20 % față de 82,16 % în 2010), în timp ce procentajul documentelor divulgate parțial a crescut ușor în raport cu ultimii ani, atingând 7,63 % (în comparație cu 5,37 % în 2010).

5.2.        Numărul cazurilor în care, ca urmare a unei cereri de confirmare, Comisia a luat o decizie contrară celei adoptate de către serviciile sale, făcând publice în integralitate documente la care anterior nu se acordase accesul, a rămas practic același (14,58 % față de 15,57 % în 2010). Cu toate acestea, s-au înregistrat mai puține cazuri în care un refuz a fost pe deplin confirmat și substanțial mai multe cazuri în care s-a acordat un acces mai larg în urma unei cereri de confirmare.

5.3.        Deși numărul de refuzuri al căror motiv este protecția procesului decizional al Comisiei [articolul 4 alineatul (3)] a înregistrat o scădere ușoară în comparație cu anul anterior (25,73 % față de 26,42 % în 2010), motivul susmenționat este primul pe lista celor mai invocate excepții, surclasând excepția privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit [articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță], care anul trecut a înregistrat o scădere de aproape 5 %, ajungând la 21,90 % din cazuri (față de 26,63 % din cazuri în 2010).

5.4.        Este demnă de subliniat tendința ascendentă în ceea ce privește protecția intereselor comerciale (16,83 % față de 11,84 % în 2010) și protecția relațiilor internaționale (12,02 % față de 9,83 % în 2010).

5.5.        Cele mai invocate motive pentru justificarea confirmării unei respingeri a accesului la date a fost, la fel ca în anii precedenți, protecția obiectivului activităților de anchetă (32,68 % față de 32 % în 2010).

– Protecția procesului decizional al Comisiei a fost invocată în 19,33 % din cazuri (procentaj identic cu cel înregistrat în 2010), dar acest procentaj este un rezultat cumulat al unei creșteri a cazurilor în care procesul decizional era în curs (15,33 % față de 11,33 % în anul precedent) coroborate cu o scădere în paralel a cazurilor referitoare la avizele destinate uzului intern, atunci când decizia fusese deja luată (4 % în comparație cu 8 % în 2010).

– O creștere substanțială s-a înregistrat în ceea ce privește protecția vieții private și a integrității persoanelor (20,67 % față de 9,33 % în 2010). Pe de altă parte, protecția intereselor comerciale a fost invocată ușor mai puțin frecvent decât în anii precedenți (14,10 % în comparație cu 16,67 % în 2010), iar excepția privind protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice a fost invocată și mai puțin (1,33 % față de 10 % în anul precedent).

6.           Plângeri prezentate Ombudsmanului european

6.1.        În 2011, Ombudsmanul a închis următoarele 17 dosare de plângeri împotriva Comisiei cu privire la tratarea cererilor de acces la documente:

1 caz închis fără constatare de administrare defectuoasă

1735/2010/MHZ ||

8 cazuri închise cu un comentariu critic și/sau alt comentariu

56/2007/PB || 3196/2007/(BEH)VL || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 cazuri închise fără a se continua ancheta

715/2009/ANA || 1861/2009/(JF)AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        Pe parcursul anului, Ombudsmanul a deschis 10 anchete noi în cadrul cărora accesul la documente a constituit elementul principal sau un element subsidiar al plângerii. Este vorba de un număr mult mai mic față de 2010, când au fost deschise 22 de anchete.

7.           Căi judiciare de atac

La fel ca în anii precedenți, în 2011 s-a pronunțat un număr semnificativ de noi hotărâri judecătorești[3].

7.1.        Curtea de Justiție a pronunțat o hotărâre importantă privind recursul în cauza My Travel[4]. Curtea a consolidat sarcina probei pentru invocarea excepțiilor care vizează protecția procesului decizional și consilierea juridică cu privire la documentele interne legate de o chestiune fără caracter legislativ, în cazurile în care o decizie a fost deja adoptată.

7.2.        În ceea ce privește Tribunalul, acesta a pronunțat 6 hotărâri cu privire la dreptul de acces la documente:

T-362/08 IFAW/Comisia, hotărâre din 13.1.2011 || T-250/08, Batchelor/Comisia, hotărâre din 24.5.2011 || Cauzele conexate T­109/05 și T-444/05, Navigazione Libera del Golfo/Comisia, hotărâre din 24.5.2011

T-161/04, V. Jordana/Comisia, hotărâre din 7.7.2011 || T-29/08, LPN/Comisia, hotărâre din 9.9.2011 || T-437/08 CDC/Comisia, hotărâre din 15.12.2011

În hotărârile Batchelor și IFAW II, Curtea a furnizat clarificări importante privind evaluarea obiecțiilor statelor membre în legătură cu divulgarea documentelor care provin de la acestea, dar care se află în posesia Comisiei.

În hotărârea Navigazione Libera del Golfo, Tribunalul a anulat decizia Comisiei luată anterior hotărârii Suedia/Comisia (IFAW I) a Curții de Justiție, în care obiecția unui stat membru a fost invocată fără nicio altă motivație pentru nedivulgarea unui document provenit din statul membru respectiv.

În hotărârea pronunțată în cauza Jordana, Curtea a clarificat faptul că articolul 4 alineatul (1) litera (b) din regulament este o dispoziție indivizibilă care impune examinarea și evaluarea oricărei atingeri aduse vieții private sau integrității individului, în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

În cauza LPN, Curtea a confirmat existența unei prezumții generale conform căreia divulgarea documentelor în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor aduce atingere, în principiu, protecției obiectivelor activităților de anchetă, atât timp cât aceste acțiuni sunt în curs de desfășurare.

În sfârșit, în hotărârea privind cauza CDC, Curtea a hotărât că protecția obiectivului activităților de anchetă nu poate fi invocată pentru a refuza accesul la o listă de documente.

Trebuie menționate alte trei cauze, care au fost radiate din registru în urma retragerii de către solicitant:

T-88/11 BIA Separations/Comisia || T-14/11 Timab Industries și CFPR/Comisia || T-399/07, Basell Polyolefine/Comisia

7.3.        Curtea a decis să nu se pronunțe în cinci cazuri și, prin urmare, a dispus eliminarea acestora din registru:

T-411/09, Terezakis/Comisia || T-291/10, A. Martin/Comisia || T-395/10, Stichting Corporate Europe Observatory/Comisia

T-120/10, ClientEarth și alții/Comisia || T-449/10, ClientEarth și alții/Comisia ||

7.4.        În 2010, au fost introduse 15 noi acțiuni împotriva deciziilor Comisiei, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

T-603/11, Ecologistas en Acción-CODA/Comisia || T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland și PAN Europe/Comisia || T-534/11 Schenker/Comisia

T-516/11, MasterCard și alții/Comisia || T-480/11 Technion - Israel Institute of Technology și Technion Research & Development/Comisia || T-362/11 Stichting Greenpeace Nederland și PAN Europe/Comisia

T-341/11, Ecologistas en Acción-CODA/Comisia || T-330/11, MasterCard și alții/Comisia || T-278/11, ClientEarth și alții/Comisia

Cauza T-211/11 Timab Industries și CFPR/Comisia || T-111/11, ClientEarth și alții/Comisia || T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory/Comisia

T-14/11 Timab Industries și CFPR/Comisia || T-88/11 BIA Separations/Comisia || T-447/11 Catinis/Comisia

7.5.        De asemenea, au fost introduse trei noi acțiuni la Curtea de Justiție împotriva ordonanțelor/hotărârilor Tribunalului.

C-208/11P Internationaler Hilfsfonds/Comisia || C-554/11 P Internationaler Hilfsfonds/Comisia || Cauza C-135/11 P IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisia

8.           Concluzii

După o perioadă de nouă ani de creștere neîntreruptă, numărul cererilor de acces prezentate Comisiei a rămas la același nivel în anii 2010 și 2011. Înregistrând aproape 6 500 de cereri pe an, Comisia a gestionat, de departe, cel mai mare număr de cereri de acces dintre toate instituțiile și organismele Uniunii Europene.

Această stabilizare a volumului de cereri poate fi un indiciu al faptului că dreptul de acces la documente a atins un nivel semnificativ de recunoaștere publică în rândul cetățenilor europeni, al societății civile și al agenților economici. În spiritul Tratatului de la Lisabona, o astfel de conștientizare pregătește terenul pentru o dezbatere publică mai amplă și o participare mai directă a acestora la elaborarea politicilor europene.

Pe de altă parte, se remarcă o scădere a necesității de a depune cereri de acces la documente, care se explică prin inițiativa Comisiei de a crește treptat numărul de documente și informații făcute publice prin intermediul registrelor publice și al site­urilor internet.

Obiectivul transparenței active a fost în mare măsură atins în ceea ce privește activitatea legislativă. Un număr semnificativ de cereri de acces, precum și aproape toate cererile de confirmare se referă la activitățile Comisiei în domeniul monitorizării aplicării dreptului UE. Cererile menționate mai sus trebuie gestionate în paralel cu investigațiile în cauză. În astfel de cazuri, Comisia trebuie să realizeze un echilibru adecvat între asigurarea transparenței activităților sale și protejarea altor drepturi care sunt garantate prin lege și de jurisprudența instanțelor europene.

ANEXĂ

Statistici privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001

1.           Număr de documente adăugate în registru

|| COM || C || OJ || PV || SEC || Total

2011 || 2414 || 14 025 || 131 || 93 || 3 293 || 19 956

cereri inițiale

2.           Cereri primite și prelucrate

|| 2009 || 2010 || 2011

Cereri primite || 5 401 || 6 361 || 6 477

Răspunsuri furnizate[5] [6] || 6 636 || 7 148 || 7 075

Răspunsuri furnizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 || 5 055 || 6 127 || 6 055

3.           Rezultat

            || 2009 || 2010 || 2011

Nr. || % || Nr. || % || Nr. || %

Acces acordat || 4 258 || 84,23 || 5 034 || 82,16 || 4 856 || 80,20

Acces refuzat || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Acces parțial || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

Total || 5 055 || 100 || 6 127 || 100 || 6 055 || 100

Cereri de confirmare

4.           Cereri primite și prelucrate

|| 2009 || 2010 || 2011

Cereri primite || 140 || 181 || 165

Răspunsuri la cereri || 134 || 152 || 162

Decizii privind cererile de confirmare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Rezultat

|| 2009 || 2010 || 2011

Nr. || % || Nr. || % || Nr. || %

Confirmare || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Revizuire parțială || 33 || 27,50 || 42 || 34,43 || 62 || 43,05

Revizuire totală || 60 || 50 || 19 || 15,57 || 21 || 14,58

Total || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Repartizarea respingerilor pe categoriile de excepții aplicate (%)

6.           Cereri inițiale

|| 2009 || 2010 || 2011

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima liniuță – Protecția siguranței publice || 1,36 || 1,94 || 2,40

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță – Protecția apărării și chestiuni militare || 0,54 || 0,14 || 0,39

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) a treia liniuță - Protecția relațiilor internaționale || 8,17 || 9,83 || 12,02

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) a patra liniuță - Protecția politicii financiare, monetare sau economice || 2,09 || 2,15 || 1,88

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) Protecția vieții private și a integrității individului || 6,99 || 9,76 || 8,90

Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță – Protecția intereselor comerciale || 13,99 || 11,84 || 16,83

Articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță – Protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice || 9,81 || 7,32 || 6,76

Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță – Protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit || 27,61 || 26,63 || 21,90

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf – Procesul decizional, decizie neluată încă || 17,80 || 16,80 || 17,15

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf – Procesul decizional, decizie luată deja: avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare || 7,81 || 9,62 || 8,58

Articolul 4 alineatul (5) -. Respingerea de către statul membru/un autor terț || 3,81 || 3,94 || 3,18

Total || 100 || 100 || 100

7.           Cereri de confirmare

|| 2009 || 2010 || 2011

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima liniuță – Protecția siguranței publice || 2,55 || 2,67 || 1,33

Articolul 4 alineatul (1) litera (.a) a doua liniuță – Protecția apărării și chestiuni militare || 0 || 0 || 2,00

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) a treia liniuță - Protecția relațiilor internaționale || 4,38 || 6,67 || 4,67

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) a patra liniuță - Protecția politicii financiare, monetare sau economice || 3,28 || 3,33 || 3,34

Articolul 4 alineatul (1) litera(b). - Protecția vieții private și a integrității individului || 14,23 || 9,33 || 20,67

Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță – Protecția intereselor comerciale || 17,52 || 16,67 || 14,66

Articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță – Protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice || 5,47 || 10 || 1,33

Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță – Protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit || 25,91 || 32 || 32,68

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf – Procesul decizional, decizie neluată încă || 12,77 || 11,33 || 15,33

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf – Procesul decizional, decizie luată deja: avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare || 13,87 || 8 || 4,00

Articolul 4 alineatul (5) – Respingerea de către statul membru || - || - || -

Total || 100 || 100 || 100

Repartizarea cererilor

8.           În funcție de categoria socioprofesională a solicitanților (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Mediul academic || 21,29 || 23,24 || 25,73

Avocați || 10,24 || 10,69 || 11,30

Societatea civilă (grupuri de interese, sectoare industriale, ONG-uri etc.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Autorități publice (altele decât instituțiile UE) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Alte instituții UE || 3,77 || 8,32 || 8,15

Ziariști || 2,02 || 3,35 || 3,25

Nespecificat || 45,5 || 32,68 || 34,78

Total || 100 || 100 || 100

9.           În funcție de originea geografică a cererilor (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Belgia || 18,26 || 17,95 || 21,42

Italia || 7,18 || 8,85 || 12,37

Germania || 16,61 || 16,62 || 12,27

Franța || 8,01 || 9,05 || 8,90

Regatul Unit || 6,23 || 7,24 || 8,59

Spania || 6,27 || 6,86 || 7,16

Țările de Jos || 5,45 || 4,43 || 4,18

Polonia || 2,86 || 2,76 || 2,68

Luxemburg || 1,71 || 1,99 || 2,12

Danemarca || 1,63 || 2,02 || 2,11

Suedia || 2,13 || 2,18 || 1,81

Finlanda || 0,78 || 0,81 || 1,57

Austria || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugalia || 1,61 || 1,16 || 1,15

Grecia || 1,06 || 1,22 || 1,10

Irlanda || 0,72 || 1,49 || 1,02

Ungaria || 0,70 || 0,89 || 0,96

Republica Cehă || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bulgaria || 0,56 || 0,69 || 0,93

România || 0,93 || 1,11 || 0,87

Slovacia || 0,50 || 0,56 || 0,56

Lituania || 0,35 || 0,31 || 0,42

Slovenia || 0,39 || 0,52 || 0,31

Cipru || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estonia || 0,17 || 0,09 || 0,19

Letonia || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

Țări europene din afara UE || 0,83 || 0,50 || 0,40

America de Nord || 0,37 || 0,11 || 0,23

Australia și Noua Zeelandă || 0,07 || 0,09 || 0,03

Africa || 0,20 || 0,05 || 0,02

America de Sud || 0,09 || 0,05 || 0,02

Asia || 0,19 || 0,04 || 0,06

Nespecificat || 10,57 || 3,49 || 3,73

Total || 100 || 100 || 100

10.         În funcție de domeniile de interes (%)

Direcția Generală/Serviciul || 2009 || 2010 || 2011

SG – Secretariatul General || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD - Impozitare și Uniune Vamală || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP - Concurență || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO - Sănătate și Consumatori || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV – Mediu [7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER – Energie || - || 2,91 || 5,86

MARKT – Piață Internă și Servicii || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR – Întreprinderi și Industrie || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME - Afaceri Interne || - || 1,63 || 4,74

TRADE - Comerț || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid (fostele DG DEV+AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE – Mobilitate și Transporturi || - || 3,13 || 3,02

SJ – Serviciul Juridic || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI – Agricultură și Dezvoltare Rurală || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Justiție (fosta DG JLS) [8] || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX – Relații Externe [9] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR - Resurse Umane și Securitate + OIB + OIL – Oficiile pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles și Luxemburg + PMO - Oficiul pentru Administrare și Plată a Drepturilor Individuale || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Politica Regională || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA – Politici Climatice || - || 1,21 || 2,22

INFSO - Societatea Informațională și Media || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL – Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Afaceri Economice și Financiare || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Cercetare și Inovare + JRC – Centrul Comun de Cercetare || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Comunicare || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Educație și Cultură || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Extindere || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG – Buget || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE – Afaceri Maritime și Pescuit || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Oficiul pentru Publicații || 0,19 || 0,19 || 0,37

ECHO – Ajutor Umanitar și Protecție Civilă || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF – Oficiului European de Luptă Antifraudă || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO – Oficiul European pentru Selecția Personalului || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT – Eurostat || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – Traduceri || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB – Cabinetele comisarilor || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA - Biroul Consilierilor de Politică Europeană || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informatică || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Audit intern || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC – Serviciul comun de interpretare-conferințe || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN[10] || 8,02 || 1,10 || -

Total || 100 || 100 || 100

[1]               JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

[2]               „Documentele sensibile sunt documente emise de instituții sau agențiile create de către acestea, de statele membre, de țările terțe sau de organizațiile internaționale, clasificate „TRES SECRET/TOP SECRET” (Strict secret), „SECRET” (Secret) sau „CONFIDENTIEL” (Confidențial) în temeiul normelor în vigoare în cadrul instituției în cauză, care protejează interesele fundamentale ale Uniunii Europene sau ale unuia sau mai multor state membre în domeniile definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și, în special, în domeniile siguranței publice, apărării și chestiunilor militare” [articolul 9 alineatul (1)].

[3]               Pentru informații detaliate referitoare la fiecare dintre cauzele menționate mai jos, a se vedea http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ro

[4]               Cauza C-506/08 P Suedia/MyTravel și Comisia, din 21.7.2011.

[5]               Vă atragem atenția asupra faptului că o singură cerere poate viza mai multe documente și, prin urmare, poate conduce la răspunsuri diferite.

[6]               Vă atragem atenția asupra faptului că răspunsurile din categoria „Răspunsuri furnizate” includ răspunsurile date în afara domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, de exemplu, răspunsurile furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

[7]               Vă atragem atenția asupra faptului că DG ENV s-a divizat în DG ENV și DG CLIMA în 2010.

[8]               Vă atragem atenția asupra faptului că DG JLS s-a divizat în DG JUST și DG HOME în 2010.

[9]               Vă atragem atenția asupra faptului că, la 1 ianuarie 2011, cea mai mare parte a activității DG RELEX a fost preluată de Serviciul European de Acțiune Externă.

[10]             Vă atragem atenția asupra faptului că DG TREN s-a divizat în DG ENER și DG MOVE în 2010.