7.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 68/63


Marți, 23 octombrie 2012
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile

P7_TA(2012)0359

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

2014/C 68 E/09

Parlamentul European,

având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (1),

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3),

având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2012 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 – secțiunea III – Comisia (4),

având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2013 (5),

având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, adoptat de Comisie la 25 aprilie 2012 (COM(2012)0300),

având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2013 (6),

având în vedere decizia Consiliului European din 28 iunie 2012 de a crea un „Pact pentru creștere economică și locuri de muncă”,

având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 adoptată de Consiliu la 24 iulie 2012 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2012 (12749/2012 – C7-0233/2012),

având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2013 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, prezentată de Comisie la 19 octombrie 2012,

având în vedere articolul 75b din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A7-0311/2012),

A.

întrucât prioritățile prezentate în avizele emise de comisiile de specialitate, precum și cele evidențiate în cursul reuniunilor cu raportorii specializați în domeniul bugetar au fost luate în considerare, în măsura posibilului, în prezenta rezoluție și în votul Parlamentului asupra amendamentelor la buget,

Secțiunea III

1.

reamintește că prioritățile pentru bugetul 2013, prezentate în Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la mandatul pentru trilog, menționată anterior, constau în sprijinirea creșterii durabile, a competitivității și a ocupării forței de muncă, în special pentru IMM-uri și tineri; atrage atenția din nou că proiectul de buget al Comisiei (PB) reflectă prioritățile Parlamentului în ceea ce privește programele și inițiativele care contribuie la realizarea acestor obiective;

2.

este pe deplin conștient de marile dificultăți ce decurg din situația economiilor naționale și de necesitatea unei lecturi responsabile și realiste; nu poate accepta totuși abordarea conform căreia bugetul UE devine o sursă de posibile economii în aceeași proporție și pe baza aceluiași raționament ca bugetele naționale, având în vedere diferențele substanțiale dintre acestea din punctul de vedere al naturii, obiectivelor și structurii lor; subliniază că reducerea resurselor UE va conduce cu siguranță la diminuarea investițiilor și a lichidității în statele membre, agravând astfel problemele cu care se confruntă acestea;

3.

subliniază că bugetul UE trebuie să fie considerat ca un instrument complementar de sprijin pentru economiile statelor membre care poate să concentreze inițiative și investiții în domenii strategice pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă și să creeze un efect de levier în sectoare care transcend frontierele naționale; evidențiază faptul că acest rol este legitimat chiar de statele membre care, împreună cu Parlamentul, sunt responsabile pentru deciziile din care decurge cea mai mare parte a legislației UE;

4.

subliniază puternicul potențial de a crea sinergii al bugetului UE și, prin urmare, contribuția sa continuă la reducerea costurilor; consideră că, dacă statele membre ar da dovadă de suficientă voință politică, ar putea fi realizate economii suplimentare;

5.

reamintește că 2013 este ultimul an din actualul cadru financiar multianual (CFM), motiv pentru care atingerea unui echilibru între angajamentele asumate până acum și plățile ce derivă din acestea și trebuie onorate este crucială, fiind în joc credibilitatea instituțională a UE și eventualele consecințe juridice pentru Comisie în caz de nerambursare a unor cereri legitime de plată;

6.

regretă, prin urmare, decizia Consiliului de a aplica din nou abordarea sa obișnuită de reducere orizontală a PB, prin care se urmărește reducerea artificială a resurselor UE pentru 2013 cu un total de 1 155 milioane EUR (- 0,8 %) pentru creditele de angajament (CA) și cu 5 228 milioane EUR (- 3,8 %) pentru creditele de plată (CP) comparativ cu PB, aceste reduceri ducând la o creștere foarte modestă față de bugetul 2012 atât în credite de angajament (+ 1,27 % față de 2 % în PB), cât și în credite de plată (+ 2,79 % față de 6,8 % în PB);

7.

este surprins de faptul că în acest exercițiu Consiliul nu a ținut cont de cele mai recente previziuni ale Comisiei pentru punerea în aplicare a programelor, deși acestea se bazau pe estimări ale acelorași state membre, care, de pe o parte, evidențiază domenii în care execuția a depășit programările și sunt necesare fonduri suplimentare încă din 2012 și, pe de altă parte, avertizează cu privire la riscul ridicat ca plățile să fie insuficiente, în special la rubricile 1a, 1b și 2; reamintește, în acest context, scrisoarea pe care Președintele Barroso a adresat-o în iulie 2012 celor 27 de state membre și în care își exprima îngrijorarea cu privire la reducerile aplicate proiectului de buget în cursul lecturii din cadrul Consiliului, reduceri în urma cărora există riscul ca UE să nu dispună de suficiente resurse pentru a-și onora datoriile;

8.

subliniază că actualele proceduri de evaluare a necesarului real de credite de plată la care participă administrațiile relevante din statele membre și serviciile competente din cadrul Comisiei se desfășoară într-o totală obscuritate; este ferm convins că astfel de proceduri au un efect negativ asupra calității rezultatului final, asupra informațiilor care ajung nu doar la guverne, ci și la parlamentele naționale și la Parlamentul European și asupra negocierilor dintre cele două componente ale autorității bugetare;

9.

constată că toate rubricile au fost reduse de Consiliu, dar că rubricile 1a și 1b au făcut obiectul unor reduceri semnificative ale plăților (- 1,9 miliarde EUR și, respectiv, - 1,6 miliarde EUR, comparativ cu PB), în cadrul acestor rubrici concentrându-se cea mai mare parte a programelor și inițiativelor prin care se urmărește atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020; avertizează că această abordare pune în pericol respectarea angajamentelor asumate anterior și, în consecință, realizarea priorităților UE decise de comun acord;

10.

subliniază că aceste reduceri contravin întru totul Concluziilor Consiliului European din iunie 2012 care descriau bugetul UE ca „un catalizator al creșterii și al locurilor de muncă în întreaga Europă” și deciziei Consiliului European de a concentra resursele, inclusiv 55 miliarde EUR provenind din fondurile structurale, pe măsuri de stimulare a creșterii economice; consideră că această decizie, luată la cel mai înalt nivel politic în UE, trebuie să fie transpusă printr-un nivel suficient de credite de plată în 2013 pentru programele și acțiunile care susțin această prioritate;

11.

respinge argumentul Consiliului conform căruia aceste reduceri corespund unor programe cu o rată insuficientă de execuție sau cu performanțe reduse, deoarece ele se aplică, de asemenea, unor programe cu rate bune de execuție (de exemplu, Programul de învățare pe tot parcursul vieții și Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) de la rubrica 1a și obiectivul de competitivitate și ocupare a forței de muncă de la rubrica 1b), în timp ce domenii cu o execuție insuficientă nu sunt afectate; subliniază că astfel de criterii ignoră complet caracterul multianual al politicilor UE, în special al politicii de coeziune, care se caracterizează prin creșterea volumului de plăți către sfârșitul CFM;

12.

atrage atenția asupra faptului că reducerea substanțială a nivelului plăților, comparativ cu nivelul angajamentelor, stabilită de Consiliu ar atrage după sine, în mod logic, creșterea suplimentară a RAL la sfârșitul exercițiului, sporind decalajul dintre CA și CP cu 4,1 miliarde EUR, mai ales că cele mai mari cote de RAL vizează politica de coeziune (65,6 %) și sectorul C&D (10,5 %), cele două domenii care sunt cel mai afectate de reduceri;

13.

confirmă, plecând de la datele prezentate de Comisie în reuniunea interinstituțională privind plățile din 26 septembrie 2012, îndoielile sale că majorarea cu 6,8 % a plăților propusă în PB va fi suficientă pentru rambursarea cererilor de plată preconizate de statele membre la diverse rubrici, în special la rubricile 1a și 1b, în absența unui buget rectificativ care să acopere necesarul de plăți pentru 2012; prin urmare, va respinge orice încercare de a reduce creditele de plată comparativ cu propunerea din PB;

14.

având în vedere experiența din exercițiile financiare recente, nu consideră că declarația de plăți propusă de Consiliu în cadrul lecturii sale reprezintă o garanție suficientă că se va asigura, în cele din urmă, un nivel adecvat de plăți pentru toate rubricile; adoptă, prin urmare, abordarea generală de a readuce la nivelul din PB plățile reduse de Consiliu din cadrul tuturor rubricilor și de a majora, peste nivelul din PB, creditele de plată aferente anumitor linii care au înregistrat un nivel ridicat de execuție din cadrul fiecărei rubrici, în special rubricile 1a și 4, pentru a acoperi necesitățile reale ale programelor respective, identificate de Comisie;

15.

acordă delegației sale la concilierea privind bugetul 2013 mandatul de a nu accepta, atât pentru bugetul rectificativ nr. 6/2012, cât și pentru bugetul 2013, un nivel al plăților care nu acoperă în totalitate necesarul de plăți pentru 2012 și 2013 estimat de Comisie;

16.

solicită statelor membre să se asigure că estimările pe care le transmit Comisiei și pe baza cărora Comisia face propunerile sale de plăți sunt verificate și certificate la nivelul politic adecvat din fiecare stat membru;

17.

regretă faptul că, în cazul creditelor de angajament, Consiliul s-a îndepărtat substanțial (cu un total de 2,15 miliarde EUR) de cifrele din programarea financiară care fuseseră decise de comun acord de Parlament și de Consiliu la începutul perioadei de programare, precum și faptul că prioritățile Parlamentului, exprimate în mandatul său pentru trilog, au fost ignorate complet de Consiliu; reamintește că, în schimb, lectura Parlamentului se bazează pe reperele ce decurg din mandat și este coerentă cu ele;

18.

subliniază că răspunsul la criză trebuie să constea într-o integrare mai puternică a Europei, nu într-o dezintegrare a ei, pentru a redemara investițiile, a stimula crearea de locuri de muncă și a contribui la redobândirea încrederii în economie; a criticat deja înghețarea creditelor de angajament din PB-ul adoptat de Comisie, așa cum a arătat în Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la mandatul pentru trilog, și, prin urmare, nu poate accepta o nouă reducere de 1,27 % a acestora comparativ cu bugetul 2012; reamintește că angajamentele reflectă prioritățile politice ale UE și ar trebui stabilite ținând seama de o perspectivă pe termen lung în care criza economică ar putea fi depășită; intenționează să majoreze creditele de angajament peste nivelul din PB pentru câteva linii bugetare care au legătură directă cu realizarea priorităților din Strategia Europa 2020 și corespund priorităților tradiționale ale Parlamentului;

19.

stabilește, așadar, nivelul global al creditelor de angajament și de plată pentru 2013 la 151 151,84 milioane EUR și, respectiv, 137 898,15 milioane EUR;

Rubrica 1a

20.

regretă faptul că, deși este principala rubrică prin intermediul căreia se vor realiza obiectivele Strategiei Europa 2020, rubrica 1a înregistrează practic totalitatea reducerilor de angajamente aplicate de Consiliu la rubrica 1 (- 2,9 % față de PB) și este cea mai afectată de reducerea plăților (- 1,9 miliarde EUR, adică - 14 % față de PB); decide să anuleze aproape toate reducerile operate de Consiliu și să majoreze peste nivelul din PB creditele de angajament și de plată pentru câteva linii bugetare legate direct de obiectivele Strategiei Europa 2020 și care au înregistrat niveluri ridicate de execuție și prezintă o capacitate de absorbție mare;

21.

regretă profund faptul că, în loc să majoreze creditele pentru cel de-al 7-lea Program cadru (PC7) și Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), Consiliul a decis să reducă propunerea Comisiei pentru liniile bugetare corespondente, ceea ce contrazice în mod clar decizia recentă a Consiliului European de a crea „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă” care sprijină, printre altele, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și ocuparea forței de muncă; subliniază performanțele foarte bune obținute în cadrul acestor programe, care au înregistrat, conform rapoartelor Comisiei, o execuție accelerată în 2012 comparativ cu anul trecut;

22.

consideră că CIP are una dintre principalele contribuții la Strategia Europa 2020 și constituie un instrument esențial pentru facilitarea accesului la finanțare, în special pentru IMM-urile inovatoare; decide, prin urmare, să majoreze creditele de angajament și de plată pentru CIP – Programul pentru inovație și spirit antreprenorial și CIP - Programul Energie inteligentă – Europa, precum și, în urma cerințelor sporite ale IMM-urilor, să majoreze atât CA, cât și CP pentru instrumentele financiare din acest program;

23.

ia act de propunerea Comisiei de a acoperi costurile suplimentare pentru ITER prin economii de performanță derivate în special din întreprinderile comune și cheltuielile administrative ale PC7; reamintește valoarea adăugată a cercetării finanțate de UE și rolul său crucial în atingerea obiectivelor de creștere, competitivitate și ocupare a forței de muncă înscrise în Strategia Europa 2020; prin urmare, în concordanță cu declarația interinstituțională din decembrie 2011, decide să compenseze parțial aceste reduceri prin alocarea de credite peste PB la câteva linii operaționale ale PC7 care susțin direct Strategia Europa 2020 și care au înregistrat niveluri excelente de execuție și prezintă o capacitate de absorbție mare; propune ca această compensare parțială peste marja disponibilă să fie finanțată prin mobilizarea sumei de 50 milioane EUR din instrumentul de flexibilitate;

24.

subliniază valoarea adăugată mare a Programului de învățare pe tot parcursul vieții și a programului Erasmus Mundus care, în ciuda dimensiunii financiare modeste, au avut rezultate foarte bune din punctul de vedere al execuției efective și al imaginii pozitive a Uniunii în rândul cetățenilor; decide, în conformitate cu poziția pe care a adoptat-o în ultimele proceduri bugetare, să majoreze atât creditele de angajament, cât și cele de plată pentru aceste programe peste nivelul din PB, având în vedere capacitatea lor mare de absorbție;

25.

regretă reducerea de către Consiliu a plăților (- 23 milioane EUR față de PB), reducere care afectează sprijinul financiar pentru proiectele de interes comun din cadrul rețelei trans-europene de transport; subliniază că, realizând investiții în infrastructuri cu valoare adăugată mare la nivel european, acest program este esențial pentru creșterea competitivității UE în ansamblul său și contribuie direct la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă; subliniază că programul are performanțe bune în materie de execuție și că exercițiul 2013 va fi crucial, deoarece este destinat pregătirii pentru lansarea mecanismului „Conectarea Europei”; decide, prin urmare, să mențină nivelul creditelor de angajament și de plată propus în PB;

26.

alege să restabilească creditele de plată de la linia bugetară destinată Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) la nivelul din PB; subliniază că reinstituirea creditelor de plată va evita transferurile de la alte linii bugetare și că sumele alocate reprezintă cuantumul minim consumat de FEG în primele câteva luni ale exercițiului;

Rubrica 1b

27.

regretă profund reducerea semnificativă de către Consiliu a plăților (- 1,6 miliarde EUR, adică - 3,3 % față de PB), care afectează obiectivul de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă (- 12,9 %), obiectivul de cooperare teritorială europeană (- 18,7 %) și Fondul de coeziune (- 4,7 %) și care, dacă ar fi adoptată, ar împiedica în mod sigur realizarea corectă a proiectelor în ultimul an al programării financiare, cu consecințe dramatice mai ales pentru statele membre care se confruntă deja cu constrângeri sociale, economice și financiare, conducând, prin urmare, la creșterea semnificativă a RAL; remarcă faptul că, în schimb, obiectivul de convergență nu a suferit, practic, nicio modificare;

28.

reamintește că nivelul ridicat al plăților din PB pentru această rubrică (+ 8,1 %) este determinat de angajamente asumate în trecut care trebuie onorate la sfârșitul perioadei de programare, în conformitate cu ciclul natural de viață al fondurilor structurale; subliniază că, dacă Consiliul ar fi adoptat o abordare mai realistă în ceea ce privește necesarul real de plăți de la această rubrică în ultimele proceduri bugetare ale UE, ar fi fost posibilă o majorare procentuală mai mică a plăților;

29.

reamintește că, în mandatul său pentru trilog, și-a exprimat îndoiala că nivelul plăților propuse în PB va fi suficient pentru rambursarea cuantumului total al cererilor de plată, în absența unui buget rectificativ pentru acest exercițiu; subliniază că aceeași propunere a Comisiei se bazează pe prezumția că este acoperit întregul necesar de plăți pentru exercițiile anterioare exercițiului 2012;

30.

respinge reducerile aplicate de Consiliu la rubrica 1b, care ar conduce la un deficit de credite de plată mult mai mare decât se estimează deja și ar împiedica rambursarea resurselor deja consumate către statele membre și regiunile beneficiare și ar avea consecințe grave, în special pentru statele membre care se confruntă deja cu constrângeri sociale, economice și financiare; atrage din nou atenția asupra faptului că această rubrică cuprinde două treimi din actualele angajamente în curs, ceea ce înseamnă că reducerea creditelor de plată pentru 2013 ar conduce, de asemenea, la o puternică majorare a RAL până la sfârșitul exercițiului; solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte o analiză a situației RAL și o strategie solidă pentru reducerea nivelului RAL; solicită Comisiei să prezinte lunar Parlamentului informații privind cererile de rambursare, defalcate pe state membre și pe fonduri;

31.

consideră că declarația Consiliului prin care solicită Comisiei să depună un proiect de buget rectificativ în cazul în care plățile de la rubrica 1b sunt insuficiente nu constituie o garanție adecvată că va fi asigurat un nivel corespunzător de credite de plată pentru 2013, având în vedere că în ultimele două exerciții Consiliul și-a luat angajamente similare, pe care nu le-a respectat; solicită Președinției Consiliului să facă o declarație publică și să explice diferențele dintre decizia Consiliului cu privire la creditele de plată și necesarul real al statelor membre, prezentat în estimările acestora;

32.

decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB al creditelor de angajament și de plată pentru toate liniile bugetare din această rubrică reduse de Consiliu și să majoreze peste nivelul din PB creditele de angajament și de plată pentru asistența tehnică pentru Strategia privind Marea Baltică;

33.

îndeamnă Consiliul să își dea acordul pentru bugetul rectificativ nr. 6/2012 prezentat de Comisie cu scopul de a compensa deficitul de credite de plată din acest exercițiu și de a evita blocarea execuției proiectelor în curs la sfârșitul perioadei de programare; acordă delegației sale la negocierile cu Consiliul mandatul ca, în cazul în care Consiliul nu este dispus să aprobe integral PB, să majoreze, dacă este posibil, plățile cu suma respinse de Consiliu, distribuind-o proporțional între liniile operaționale de la rubrica 1b;

Rubrica 2

34.

consideră că estimările Comisiei privind necesitățile bugetare sunt mai realiste decât previziunile Consiliului, în special având în vedere plățile viitoare; reinstituie, așadar, reducerile operate de Consiliu la această rubrică, până la nivelul de 60 307,51 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 0,6 % față de bugetul 2012;

35.

subliniază că tradiționala scrisoarea rectificativă referitoare la agricultură, care urmează să fie prezentată în octombrie 2012, va ajusta estimările actuale pe baza unei evaluări mai precise a nevoilor reale; atrage atenția asupra nivelului final al veniturilor alocate care vor fi disponibile în 2013 (din corecțiile financiare efectuate în temeiul deciziilor de închidere a conturilor, din nereguli și din suprataxele pentru lapte) și care vor determina, în cele din urmă, nivelul noilor credite care urmează a fi înscrise în bugetul 2013; preconizează că marja actuală (981,5 milioane EUR) ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi necesitățile de la această rubrică, în afara cazului în care apar situații neprevăzute;

36.

solicită Comisiei să depună eforturi sporite în vederea definirii unor priorități clare pentru această rubrică în favoarea sistemelor agricole durabile care conservă biodiversitatea, protejează resursele de apă și fertilitatea solurilor, respectă bunăstarea animalelor și locurile de muncă;

37.

respinge creșterea așa-numitei linii de cheltuieli negative (verificarea și închiderea conturilor), deoarece aceasta pare să fie stabilită la un nivel artificial de ridicat comparativ cu creditele de la rubrica 2, și reinstituie parțial propunerea Comisiei, care permite o abordare mai realistă;

38.

își confirmă angajamentul de a acționa în vederea prevenirii și soluționării crizelor din sectorul legumelor și fructelor și, prin urmare, sprijină un nivel adecvat pentru grupurile de producători în vederea recunoașterii preliminare; sprijină o majorare suficientă a contribuției UE la fondul de criză din cadrul fondurilor operaționale pentru organizațiile de producători;

39.

susține acordarea unui sprijin sporit programului de încurajare a consumului de lapte în școli și continuarea sprijinului pentru programul de distribuire a fructelor în școli;

40.

menține creditele bugetare destinate Programului de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din UE, care acordă sprijin unui număr de 18 milioane de persoane care suferă de subnutriție din Uniune; salută eforturile depuse de Comisie pentru a găsi o soluție politică și juridică pentru a continua programul în 2013; speră că se va găsi o soluție care să permită continuarea programului în următorul CFM;

41.

sprijină reducerea drastică a anumitor linii bugetare pentru restituiri, uneori până la zero, întrucât acest instrument este controversat din punct de vedere politic și nu a fost reluat pentru anumite produse la același nivel ca în exercițiul bugetar 2012; constată că anumite linii pentru restituiri au fost identificate ca priorități negative; analizează atent în ce măsură aceste linii ar trebui reduse, pentru a permite utilizarea acestui instrument în caz de nevoie, conform reglementărilor actuale privind restituirile;

42.

prevede un sprijin continuu și proporțional pentru programul LIFE+, care acordă prioritate doar proiectelor din domeniul mediului și al schimbărilor climatice, sprijinind dezvoltarea unei economii durabile și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și protejarea, conservarea și refacerea ecosistemelor; reamintește, din nou, că problemele de mediu și soluțiile la acestea depășesc frontierele naționale, astfel încât necesitatea abordării lor la nivelul UE este evidentă; invită în acest sens statele membre să-și amelioreze semnificativ transpunerea legislației UE din domeniul mediului;

43.

subliniază că politica comună din domeniul pescuitului reprezintă în continuare o prioritate politică crucială pentru UE și menține finanțarea acesteia la nivelul propus în PB, având în vedere apropiata reformă a acestei politici; consideră că finanțarea politicii maritime integrate nu ar trebui să se realizeze în detrimentul altor acțiuni și programe din domeniul pescuitului din cadrul rubricii 2; consideră că gestionarea eficace a pescuitului este de o importanță crucială pentru conservarea stocurilor de pește și prevenirea pescuitului excesiv;

Rubrica 3a

44.

ia act de faptul că reducerile globale de fonduri propuse de Consiliu față de PB 2013 se ridică la 15 milioane EUR pentru creditele de angajament și la 51 de milioane EUR pentru creditele de plată; observă că aceste reduceri reprezintă o reducere de - 1,07 % față de PB și de - 15,5 % față de programarea financiară inițială a Comisiei;

45.

respinge reducerea de către Consiliu a creditelor de plată din următoarele domenii: Fondul european de returnare (- 18 milioane EUR), Fondul european pentru refugiați (- 1,8 milioane EUR), Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (- 3,2 milioane EUR) și Programul „Drepturi fundamentale și cetățenie” (- 1 milion EUR); decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB la liniile aferente acestor domenii;

46.

respinge decizia unilaterală a Consiliului de a modifica temeiul juridic pentru propunerea privind „mecanismul de evaluare Schengen”, înlocuind procedura legislativă ordinară cu articolul 70 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; sprijină decizia Conferinței președinților de a bloca cooperarea cu Consiliul în procedura bugetară 2013 în ceea ce privește aspectele de securitate internă; sprijină deci poziția Comisiei sale pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne de a înscrie în rezervă creditele de la anumite linii bugetare de la titlul 18 referitoare la securitatea internă (credite de angajament și de plată) până când se va obține un rezultat satisfăcător în pachetul privind guvernanța Schengen; consideră că această înscriere în rezervă nu ar trebui să vizeze agențiile din cadrul rubricii 3a, pentru a nu le pune în pericol activitatea;

47.

subliniază rolul important pe care programul de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență (DAPHNE) îl are în eliminarea violenței împotriva femeilor, a tinerilor și a copiilor în UE, în special în actualul context de criză; ia act de rezultatele măsurabile ale programului DAPHNE, precum și de impactul său asupra modificării politicilor din statele membre; prin urmare, crește creditele de plată aferente programului peste nivelul din PB;

Rubrica 3b

48.

regretă faptul că în ciuda reducerilor deja propuse în PB, Consiliul reduce și mai mult atât creditele de angajament, cât și cele de plată de la rubrica 3b, cu aproximativ 9,5 milioane EUR; în general, anulează toate reducerile aplicate de Consiliu, pentru a asigura buna desfășurare a programelor și acțiunilor în curs de la această rubrică;

49.

reiterează faptul că promovarea unui sentiment de cetățenie activă, solidaritate și toleranță în rândul tinerilor este esențială pentru ca Europa să poate fructifica talentele celei mai educate generații din istorie; evidențiază necesitatea de a încuraja comunicarea interculturală și cetățenia UE în rândul viitoarelor generații; prin urmare, a decis să majoreze fondurile pentru programul „Tineretul în acțiune” comparativ cu PB, în special ținând seama de buna funcționare a programului de-a lungul mai multor ani;

50.

consideră că pentru campania de informare privind Anul european al cetățenilor 2013 și pentru activitățile de comunicare sunt necesare credite adecvate cu scopul de a asigura o implicare adecvată a cetățenilor în proiectul european și de a promova dialogul asupra chestiunilor legate de UE; regretă faptul că bugetul propus de Comisie este cel mai mic buget alocat vreodată unui an european și decide să majoreze creditele pentru linia bugetară aferentă;

51.

sprijină continuarea acțiunii pregătitoare reușite privind parteneriatele europene pentru sport, având în vedere noile competențe conferite Uniunii prin Tratatul de la Lisabona în domeniul sportului, acordând o atenție deosebită sportului de masă, promovării fair play-ului în competițiile sportive, prin combaterea meciurilor aranjate, și protejării integrității fizice și morale a sportivilor;

Rubrica 4

52.

evidențiază faptul că reducerea aplicată de Consiliu plăților de la rubrica 4 (- 1 miliard EUR, adică - 14,1 % față de PB) reprezintă cca 20 % din reducerile totale de la toate rubricile; consideră că o reducere atât de masivă ar împiedica Uniunea să își îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat pe scena mondială; constată că propunerea Comisiei a fost doar puțin peste nivelul din bugetul 2012 și mult redusă față de programarea financiară; decide să readucă la nivelul propus în PB atât creditele de angajament, cât și cele de plată pentru majoritatea liniilor bugetare;

53.

consideră totuși că pot fi acceptate anumite reduceri față de PB pentru unele linii bugetare, cum ar fi Asistența macrofinanciară, Participarea la organizațiile internaționale din domeniul vamal și fiscal și Cooperarea cu Groenlanda;

54.

propune o ușoară creștere a nivelului creditelor de angajament și de plată peste nivelul din PB pentru liniile bugetare care corespund zonelor geografice de cooperare pentru dezvoltare, precum și misiunilor de observare a alegerilor și Fondului global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei; subliniază că acest lucru ar trebui să împiedice UE să se îndepărteze și mai mult de angajamentele sale ferme de finanțare a cooperării pentru dezvoltare;

55.

atrage atenția că, în conformitate cu declarația semnată de Comisie și de UNRWA privind sprijinul acordat de UE UNRWA (2011-2013), contribuția anuală a UE se bazează pe fondurile alocate Palestinei în 2011 (300 milioane EUR), iar o reducere a respectivei sume de referință ar avea un impact semnificativ asupra fondurilor alocate UNRWA; consideră că este crucial să se suplimenteze fondurile destinate Palestinei și UNRWA pentru a se asigura că UNRWA dispune de resursele necesare pentru serviciile esențiale pe care a fost mandatată de Adunarea Generală a ONU să le furnizeze și pentru a garanta siguranța și mijloacele de trai ale refugiaților, având în vedere instabilitatea din regiune;

56.

consideră, de asemenea, că este necesară o majorare a creditelor destinate susținerii dezvoltării economice a comunității cipriote turce pentru a asigura continuarea sprijinului financiar al UE în favoarea activității Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a Comisiei tehnice pentru patrimoniul cultural;

57.

introduce linii bugetare separate pentru toate misiunile PESC și reprezentanții speciali ai UE din diversele regiuni geografice, conform propunerii din reforma Regulamentului financiar, ceea ce va oferi o imagine mai transparentă și mai completă a misiunilor realizate în cadrul acestei politici;

Rubrica 5

58.

ia act de poziția Consiliului care a redus bugetul propus de Comisie pentru toate secțiunile de la rubrica 5 cu 146 milioane EUR în total, în ciuda eforturilor instituțiilor de consolidare a cheltuielilor administrative în această perioadă de austeritate economică și bugetară, eforturi reflectate de estimările bugetelor lor și de PB;

59.

subliniază în special că majoritatea instituțiilor, inclusiv Parlamentul și Comisia, și-au respectat și chiar și-au depășit angajamentele de a-și limita bugetele administrative, aplicând o creștere mai mică decât rata estimată a inflației; salută aceste eforturi și stabilește creditele rubricii 5 la un nivel general de 8 506,87 milioane EUR, din care 4 967,37 milioane EUR pentru Comisie;

60.

ia act de faptul că reducerile aplicate de Consiliu sunt generate de neînscrierea în buget a ajustării salariale de 1,7 % pentru 2011, de majorarea ratei standard de reducere pentru diverse instituții și servicii și alte reduceri specifice ale unor posturi de cheltuieli administrative, dar consideră că aceste reduceri au justificări neadecvate și vizează pur și simplu înghețarea cheltuielilor administrative în valoare nominală, în ciuda obligațiilor statutare și contractuale și a noilor competențe și sarcini ale UE;

61.

consideră în special că majorarea ratelor standard de reducere, care vizează creșterea numărului de posturi neplătite din instituții, reflectă o abordare conservatoare care va afecta direct posibilitatea de a îmbunătăți ratele de ocupare ale schemelor de personal ce sunt aprobate în paralel de către autoritatea bugetară; subliniază că o astfel de abordare este cu atât mai dăunătoare în contextul reducerii schemelor de personal, care conduce mecanic la îmbunătățirea ratelor de ocupare și că finanțarea acestor posturi nu ar trebui considerată a fi o variabilă de ajustare pentru a obține o înghețare nominală a bugetului administrativ sau orice altă sumă-țintă predefinită;

62.

decide să reinstituie pentru toate instituțiile, cu excepția Consiliului și a școlilor europene, și să adauge pentru Curtea de Justiție și să înscrie în rezervă, sumele corespunzând ajustării salariale de 1,7 % din 2011 pentru bugetul exercițiului 2013, în așteptarea hotărârii Curții; subliniază că această operațiune ține de buna gestiune financiară dată fiind probabilitatea ridicată ca hotărârea să fie pronunțată în favoarea Comisiei și avertizează Consiliul că, dacă se întâmplă acest lucru, autoritatea bugetară va trebui să se conformeze retroactiv unei astfel de hotărâri și pentru exercițiile 2011 și 2012, incluzând dobânzile de întârziere;

63.

anulează, de asemenea, alte reduceri aplicate de Consiliu la anumite posturi de cheltuieli administrative, în special în bugetul Comisiei, pentru echipamente și servicii TIC și unele birouri;

64.

ia act de faptul că Consiliul a acceptat propunerea de reducere cu 1 % a schemei de personal a Comisiei, în special în domeniul sprijinului administrativ, al gestiunii bugetare și al luptei antifraudă;

65.

reinstituie sau menține posturile solicitate de Comisie și, parțial, de alte instituții, pe baza unei analize de la caz la caz, și, în același timp, solicită să se realizeze o evaluare detaliată a impactului reducerilor de personal planificate până în 2018, ținând seama pe deplin, printre altele, de obligațiile juridice ale Uniunii și de noile competențe și de sarcinile extinse ale instituțiilor conform tratatelor;

66.

salută informațiile furnizate în PB cu privire la domeniile care beneficiază de personal suplimentar, cum ar fi guvernanța economică europeană, piața unică și securitatea și justiția, dar remarcă cu îngrijorare că au fost făcute reduceri de personal în alte direcții generale ale Comisiei, cum ar fi DG Întreprinderi și Industrie, DG Concurență, DG Mobilitate și Transport, DG Cercetare și Inovare și Eurostat, direcții care contribuie totuși semnificativ la realizarea priorităților UE; este, de asemenea, îngrijorat de impactul negativ pe care reducerea numărului de posturi în domeniul sprijinului administrativ, al gestiunii bugetare și al luptei antifraudă l-ar putea avea asupra desfășurării rapide, corecte și eficace a acțiunilor și programelor UE, în special într-o perioadă în care competențele UE continuă să fie lărgite și un nou stat membru se alătură Uniunii;

67.

solicită, prin urmare, Comisiei să includă în raportul său anual privind evaluarea personalului, o evaluare combinată pe direcții generale și servicii, ținând seama în special de dimensiunile și volumul lor de muncă, și pe tipuri de posturi, așa cum se prezintă în acest raport de evaluare (elaborarea de politici, gestionarea de programe, sprijin administrativ, gestiune bugetară și lupta antifraudă, servicii lingvistice etc.);

68.

regretă reducerile aplicate de Consiliu liniilor bugetare destinate sprijinului administrativ și pentru cercetare, inclusiv agențiilor executive, cu un total de 6,6 % pentru CA și CP (- 71,8 milioane EUR) comparativ cu PB, reducerile cele mai ridicate afectând rubrica 1b (- 23,7 %) și rubrica 4 (- 13,2 %); subliniază că astfel s-ar ajunge la o reducere de 5,5 % comparativ cu creditele similare pentru 2012, în ciuda economiilor deja propuse în PB, și ar putea fi afectate rapiditatea și calitatea execuției bugetare a programelor multianuale cărora li se aplică reducerile; subliniază, în plus, că reducerea liniilor administrative ale unui anumit program fără o majorare a cheltuielilor sale operaționale ar avea drept rezultat o modificare a întregii sume destinate programului respectiv și aprobate prin procedura de codecizie; prin urmare, decide să reinstituie PB pentru aceste linii;

69.

creează, de asemenea, rezerve la anumite linii bugetare pentru a obține informații specifice;

Agenții

70.

este de acord, în general, cu estimările Comisiei privind necesarul bugetar și de personal al agențiilor și observă că Comisia a aplicat deja reduceri considerabile solicitărilor inițiale ale agențiilor, incluzându-le, de asemenea, în reducerea de personal de 1 % din PB;

71.

consideră, prin urmare, că orice reduceri suplimentare propuse de Consiliu ar pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să își îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite de către autoritatea legislativă; respinge abordarea orizontală a Consiliului de a reduce creditele pentru agenții, ale căror nevoi trebuie analizate de la caz la caz; solicită, de asemenea, Comisiei să identifice, pentru următorul CFM, eventualele domenii în care se înregistrează o suprapunere a activităților agențiilor sau o valoare adăugată redusă a acestor activități, în vederea raționalizării funcționării lor;

72.

decide să majoreze creditele bugetare pentru 2013 pentru cele trei autorități de supraveghere financiară; consideră că respectivele credite ar trebui să reflecte necesitatea de a îndeplini sarcinile impuse, fiind adoptate tot mai multe regulamente, decizii și directive pentru depășirea actualei crize financiare și economice, care este puternic legată de stabilitatea sectorului financiar;

73.

nu poate accepta reducerea aplicată de Consiliu agențiilor de la rubrica 3a, reducere ce reprezintă 2,8 milioane EUR atât în CA, cât și în CP, deoarece agențiile reprezintă 18 % din creditele totale de la rubrica 3a, iar reducerea operată de Consiliu ar avea un efect disproporționat asupra acestei rubrici; intenționează, prin urmare, să reinstituie proiectul de buget propus, care pare să fie echilibrat;

74.

știe că anumite agenții (cum ar fi Europol, AESA și ACER) trebuie să îndeplinească sarcini suplimentare în 2013, ceea ce s-ar putea să nu se reflecte în bugetul alocat sau în schema de personal pentru 2013; solicită Comisiei ca, în caz de nevoie, să propună la timp un buget rectificativ pentru agențiile aflate în această situație; se așteaptă din partea Comisiei să prezinte o nouă fișă financiară la sfârșitul unei proceduri legislative prin care Parlamentul și Consiliul extind mandatul unei agenții; este conștient de faptul că o astfel de extindere ar putea necesita resurse suplimentare asupra cărora autoritatea bugetară trebuie să își dea acordul;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

75.

decide să adopte un pachet de compromis conținând un număr limitat de PP și PA, pe baza unei analize atente a PP și a PA propuse, plecând de la ratele de succes ale celor existente și excluzându-le pe cele care pentru care există deja un temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea proiectelor și ținând seama și de marjele reduse disponibile în special la rubricile 1a și 3b;

Alte secțiuni

76.

este îngrijorat de poziția Consiliului de a îngheța nominal bugetul tuturor instituțiilor UE; consideră că fiecare instituție ar trebui să fie tratată individual, ținând seama de necesitățile și situația sa specifică;

77.

salută eforturile depuse de instituții pentru a realiza economii suplimentare și a-și limita bugetele; subliniază că bugetele lor pentru 2013 vor include costurile aderării Croației și ajustarea salarială de 1,7 % pentru 2013; subliniază totuși că cheltuielile cu aderarea Croației nu ar trebui considerate o majorare de buget, ci o finanțare justificată a aderării unui nou stat membru la UE;

78.

subliniază că, în urma economiilor suplimentare realizate de instituții între primăvara și toamna lui 2012, creditele sunt acum la un nivel foarte scăzut; este îngrijorat că marja pentru cheltuielile neprevăzute ce ar putea apărea în temeiul unor obligații juridice este aproape inexistentă;

79.

consideră că autoritatea bugetară ar trebui să asigure un nivel de credite care să garanteze buna funcționare a instituțiilor și îndeplinirea obligațiilor juridice și să permită o administrare de înaltă calitate în serviciul cetățenilor UE;

Secțiunea I – Parlamentul European

Cadru general

80.

reamintește că, la adoptarea proiectului său de buget pentru 2013 (7), a insistat asupra necesității de a asigura un control bugetar strict și a identifica economii suplimentare în cursul acestei proceduri bugetare;

81.

salută acordul la care s-a ajuns în cursul concilierii din 26 septembrie 2012 dintre Birou și Comisia pentru bugete; atrage atenția asupra faptului că bugetul său pentru 2013 este de 1 750 463 939 EUR, reprezentând, prin urmare, o reducere de 18,3 milioane EUR comparativ cu proiectul preliminar de buget din februarie 2012;

82.

atrage atenția asupra faptului că bugetul său pentru 2013 este cu 1,9 % mai mare decât bugetul din 2012, inclusiv costurile legate de aderarea Croației; evidențiază faptul că, din cauza actualei rate a inflației de 1,9 %, se înregistrează de fapt o reducere a bugetului operațional, în ciuda competențelor suplimentare recent dobândite, a noilor posturi și acțiuni, a costurile aferente aderării Croației și a costurilor pentru pregătirea alegerilor din 2014;

83.

aprobă următoarele ajustări ale bugetului estimativ:

reducerea creditelor din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute;

internalizarea serviciului de securitate fără efecte asupra bugetului;

continuarea internalizării serviciilor de TIC și, prin urmare, crearea a 30 de noi posturi în schema de personal, fără efecte asupra bugetului (efecte compensate de economii);

ajustarea creditelor pentru Asociația Parlamentară Europeană;

84.

reduce, de asemenea, creditele aferente Casei Istoriei Europene cu 5,3 milioane EUR;

85.

în plus, recunoscând situația economică problematică din întreaga UE, reamintește decizia de a nu indexa indemnizațiile individuale ale deputaților până la sfârșitul mandatului; subliniază că indemnizațiile pentru misiunile personalului nu au mai fost indexat din 2007 și reconfirmă decizia din Rezoluția sa din 2012 referitoare la buget (8) de a reduce toate liniile bugetare legate de deplasări;

86.

salută informațiile și analizele cuprinse în raportul privind gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului pentru 2011 și în rapoartele anuale de activitate ale DG-urilor cu privire la liniile bugetare cu o rată redusă de execuție în 2011 și solicită astfel de analize obiective și pentru bugetul 2012, pentru a identifica mai ușor potențiale economii ulterioare care să fie compensate de investiții acolo unde sunt necesare și utile pentru buna funcționare a Parlamentului;

Modalități de lucru ale Parlamentului

87.

consideră că, la fel care orice parlament ales direct, Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a decide asupra propriului sediu și asupra locurilor de desfășurare a activității;

88.

declară, prin urmare, că deciziile privind sediul Parlamentului și locurile de desfășurare a activităților deputaților și funcționarilor ar trebui luate chiar de Parlament;

89.

îndeamnă cele două componente ale autorității bugetare (Consiliul și Parlamentul) să ridice problema sediului unic al Parlamentului și a locurilor de desfășurare a activității deputaților și funcționarilor în cursul negocierilor privind viitorul CFM pentru 2014-2020, în vederea realizării de economii financiare și a promovării unei soluții mai durabile din punct de vedere climatic și mai puțin dăunătoare mediului;

90.

îndeamnă statele membre să examineze problema sediului Parlamentului și a locurilor sale de desfășurare a activității la următoarea revizuire a tratatelor, prin modificarea Protocolului nr. 6;

91.

între timp, solicită Consiliului să elaboreze, împreună cu Parlamentul, o foaie de parcurs spre un singur sediu și o utilizare mai eficientă a locurilor de desfășurare a activității Parlamentului, ținând seama de datele recente privind costurile aferente fiecărui loc de desfășurare a activității și condițiile de muncă pentru personal, precum și de factori economici, de mediu și societali, și să prezinte un raport până la 30 iunie 2013;

92.

sugerează ca acordul dintre autoritățile luxemburgheze și Parlament privind personalul care trebuie să fie prezent la Luxemburg să fie revizuit, ținând seama de modificarea necesităților Parlamentului;

Grupul comun de lucru

93.

salută crearea unui grup comun de lucru privind bugetul Parlamentului la care participă Comisia pentru bugete și Biroul; sprijină cu fermitate în special activitatea sa privind lansarea unui studiu comparativ al bugetului Parlamentului și a bugetelor Congresului SUA și ale unor parlamente din statele membre; reamintește că acest studiu urmează să fie finalizat până la sfârșitul lui 2012; se așteaptă ca acest studiu să genereze economii pe termen lung pentru bugetul Parlamentului și să prezinte idei de îmbunătățire a eficienței sale în 2013 și în exercițiile ulterioare;

94.

consideră că grupul comun de lucru ar trebui să reflecte echilibrul democratic din Parlament; consideră că grupul de lucru ar trebui să aibă în vedere, printre altele, alternative în ceea ce privește orele de disponibilitate ale registrului deputaților și măsuri care să încurajeze utilizarea unor mijloace de transport mai ieftine și mai ecologice; în plus, solicită grupului de lucru să prezinte un raport Comisiei pentru bugete și Biroului pentru a realiza economii structurale și organizatorice pe termen mediu și lung în bugetul Parlamentului;

95.

salută propunerea grupului comun de lucru de a închide registrul deputaților vinerea în săptămânile de activități în circumscripții (săptămânile turcoaz);

96.

solicită Biroului să aplice fără întârziere propunerile de economii convenite de grupul comun de lucru;

Deplasări

97.

salută eforturile depuse pentru identificarea de economii suplimentare legate de deplasările deputaților și ale personalului; ia act de economiile realizate în ceea ce privește cheltuielile de misiune ale personalului; remarcă faptul că linia bugetară aferentă a fost redusă în 2012 și aceste economii au fost posibile grație unei mai bune gestiuni, utilizării videoconferințelor și reducerii numărului de misiuni;

98.

invită administrația să evalueze evoluțiile pieței de transport low cost, să fie la zi cu ultimele evoluții de pe piață și să exploateze orice posibilitate de a face economii; în plus, solicită administrației să permită și să încurajeze achiziționarea de bilete de avion low cost și achiziționarea de bilete flexibile la clasa economică; consideră că ar trebui analizate și alte măsuri pentru a reduce numărul de bilete de avion la clasa business achiziționate de deputați;

TI/deplasări

99.

remarcă faptul că economiile cu cheltuielile de călătorie realizate în 2011 grație utilizării sporite (+ 56,6 %) a videoconferințelor sunt estimate la 1,4 milioane EUR; consideră că se pot realiza reduceri suplimentare ale cheltuielilor de misiune prin înlocuirea treptată a misiunilor cu videoconferințe, ceea ce va limita și amprenta de carbon a Parlamentului; solicită, prin urmare, rezultatele unei analize făcute de administrația Parlamentului în legătură cu necesarul de echipamente suplimentare de videoconferință până cel târziu în februarie 2013;

Politica imobiliară

100.

crede într-un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, realizat printr-o cooperare strânsă și deschisă cu Comisia pentru bugete;

101.

solicită să fie informat la timp despre concluziile Secretarului General cu privire la lucrările de renovare și mutare a birourilor din următorii ani și despre calendarul lucrărilor respective; subliniază importanța unei planificări adecvate și a înscrierii la timp în buget a creditelor aferente;

Traducere

102.

reiterează faptul că economiile din domeniul traducerii nu ar trebui să pună în pericol multilingvismul; atrage atenția asupra faptului că trebuie asigurate calitatea traducerilor și a condițiilor de muncă ale serviciilor în cauză;

Secțiunea IV - Curtea de Justiție

103.

ia act de faptul că, în ciuda unor modificări structurale majore și a numărului tot mai mare de cauze, Curtea și-a limitat majorarea bugetului de funcționare la 1,56 % (în plus față de 1,49 % pentru aderarea Croației);

104.

prin urmare, reinstituie creditele pentru traducere, pentru a evita întârzierile în cursul procedurilor, precum și pentru resursele informatice, așa cum au recomandat auditorii;

105.

reinstituie parțial remunerațiile și stabilește rata standard de reducere la 4,5 % pentru a-i permite Curții să își desfășoare activitatea în condiții bune; în plus, reinstituie parțial creditele pentru întreținere și energie;

106.

sprijină revizuirea în curs a Statutului Curții și se angajează să trateze fără întârziere un eventual buget rectificativ determinat de acest proces;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

107.

ia act de faptul că Curtea își reduce schema de personal cu 9 posturi în 2013; prin urmare, reinstituie rata standard de reducere la procentajul inițial de 1,8 %, pentru a limita riscul legat de realizarea strategiei Curții și de elaborarea rapoartelor de audit planificate; reinstituie, de asemenea, la nivelul din PB creditele pentru recrutarea de personal în vederea aderării Croației;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

108.

reinstituie parțial remunerațiile și indemnizațiile, pentru a aplica o rată standard de reducere de 5,5 %, ceea ce înseamnă, oricum, o reducere a actualei rate de ocupare; anulează parțial alte reduceri arbitrare operate de Consiliu, cum ar fi pentru cheltuielile legate de Jurnalul Oficial și cheltuielile operaționale, de exemplu pentru interpretare, care au fost deja reduse în 2012 la nivelul de execuție din 2009;

109.

reinstituie integral creditele pentru plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung, care sunt determinate obligații juridice în temeiul unor contracte existente și sunt supuse indexării anuale în funcție de rata inflației din Belgia;

Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

110.

reinstituie parțial creditele pentru Comitetul regiunilor, pentru a-i permite acestuia să își îndeplinească obligațiile statutare și juridice în legătură cu chiria anuală pentru locațiunea pe termen lung și salariile personalului; remarcă faptul că reducerea drastică aplicată de Consiliu remunerațiilor și indemnizațiilor ar echivala cu aplicarea de două ori a reducerii de 1 % a personalului (deja inclusă în PB) în cazul acestei instituții;

Secțiunea VIII - Ombudsmanul European

111.

ia act de majorarea cu 3,49 % a bugetului Ombudsmanului European; observă că o altă parte a majorării este determinată de costuri inevitabile cu chiriile; reinstituie creditele pentru remunerații și indemnizații ce sunt necesare ca urmare a unor posturi ce anterior nu erau ocupate;

Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

112.

reinstituie integral bugetul AEPD; constată că majorarea bugetului corespunde ratei preconizate a inflației; reinstituie în special două noi posturi și creditele aferente, prevăzute pentru a contribui la activitățile de bază ale instituției;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

113.

remarcă faptul că SEAE este o instituție relativ nouă în curs de dezvoltare și că rețeaua sa trebuie consolidată în continuare pentru a realiza prioritățile politice ale UE și că, având 141 de delegații, SEAE este, printre instituțiile UE, expusă în mod deosebit la inflația din țările terțe și la fluctuațiile cursurilor de schimb;

114.

salută faptul că pentru 2013 SEAE și-a înghețat în valoare nominală creditele de la câteva linii bugetare și a făcut reduceri specifice la alte linii, economii care se ridică la 1,3 % din bugetul său pentru 2012;

115.

observă să SEAE a dat dovadă de reținere, deoarece nu a fost creat nici un nou post în schema sa de personal pentru 2013;

116.

evidențiază că majorările propuse pentru bugetul SEAE sunt necesare pentru a acoperi costurile statutare cu personalul și alte obligații juridice, precum și pentru a răspunde așteptărilor politice ca SEAE să fie prezent în țări prioritare;

117.

respinge așadar decizia Consiliului de a îngheța bugetul SEAE în valoare nominală la nivelul din 2012 și propune o majorare adecvată, având în vedere contextul financiar general;

118.

anulează reducerile făcute de Consiliu care ar conduce la o reducere a numărului de funcționari și ar contracara eforturile depuse de la înființarea SEAE de a recruta și de a redistribui personal pentru a îndeplini cerințele operaționale sporite;

119.

reinstituie creditele necesare pentru contractele de închiriere în vigoare și acordurile la nivel de servicii cu Comisia și cu Consiliul și pentru înlocuirea treptată și raționalizarea sistemelor informatice învechite și suprapuse;

*

* *

120.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.


(1)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(4)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0077.

(5)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0109.

(6)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0289.

(7)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0109.

(8)  Texte adoptate, P7_TA(2011)0461.