3.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 353/196


Marți, 11 septembrie 2012
Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite *

P7_TA(2012)0318

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0714),

având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0516/2011),

având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative (1),

având în vedere scrisoarea din 6 martie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0227/2012),

A.

întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.

invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.

invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.

solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

TEXTUL PROPUS DE COMISIE

AMENDAMENTUL

Amendamentul 1

Propunere de directivă

Considerentul 1

(1)

Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societățile asociate din state membre diferite a fost modificată de mai multe ori. Din motive de claritate, este necesar, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(1)

Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societățile asociate din state membre diferite a fost modificată de mai multe ori. Din motive de claritate, este necesar, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate. La 19 aprilie 2012, Parlamentul European a solicitat să se definească modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, atrăgând atenția asupra posibilităților de comitere a evaziunii fiscale prin intermediul instrumentelor financiare hibride și solicitând statelor membre să asigure o cooperare și o coordonare funcțională între sistemele lor de impozitare, pentru a evita neimpozitarea involuntară și evaziunea fiscală.

Amendamentul 2

Propunere de directivă

Considerentul 1a (nou)

 

(1a)

Deficitele publice persistente și considerabile sunt strâns legate de criza socială, economică și financiară actuală.

Amendamentul 3

Propunere de directivă

Considerentul 4

(4)

Eliminarea oricărei forme de impozitare a plății dobânzilor și redevențelor în statul membru de unde provin aceste plăți, indiferent dacă impozitul se percepe prin reținere la sursă sau se colectează prin estimarea bazei de impozitare, constituie soluția cea mai adecvată pentru eliminarea formalităților și a problemelor menționate anterior și pentru realizarea egalității tratamentului fiscal aplicat operațiunilor la nivel național cu cel aplicat la nivel transfrontalier. Este necesar, în special, să se elimine impozitarea acestor plăți, atunci când acestea sunt efectuate între societăți asociate din state membre diferite sau între sedii permanente ale acestor societăți.

(4)

Eliminarea oricărei forme de impozitare a plății dobânzilor și redevențelor în statul membru de unde provin aceste plăți, indiferent dacă impozitul se percepe prin reținere la sursă sau se colectează prin estimarea bazei de impozitare, constituie soluția cea mai adecvată pentru eliminarea formalităților și a problemelor menționate anterior și pentru realizarea egalității tratamentului fiscal aplicat operațiunilor la nivel național cu cel aplicat la nivel transfrontalier. Este necesar, în special, să se elimine impozitarea acestor plăți, atunci când acestea sunt efectuate între societăți asociate din state membre diferite sau între sedii permanente ale acestor societăți , pentru a asigura un sistem de impozitare simplificat și mai transparent .

Amendamentul 4

Propunere de directivă

Considerentul 5

(5)

Este necesar să se garanteze că plata dobânzilor și a redevențelor este impozitată o singură dată într-un stat membru și că beneficiile directivei sunt aplicabile numai atunci când venitul obținut din plata respectivă este impozitat efectiv în statul membru al societății beneficiare sau în statul membru în care este situat sediul permanent al beneficiarului plății.

(5)

Este necesar să se garanteze că plata dobânzilor și a redevențelor este impozitată o singură dată într-un stat membru și că beneficiile directivei sunt aplicabile numai atunci când venitul obținut din plata respectivă este impozitat efectiv în statul membru al societății beneficiare sau în statul membru în care este situat sediul permanent al beneficiarului plății , fără să existe posibilitatea scutirii de impozitare sau a înlocuirii sau substituirii impozitului prin plata unui alt impozit .

Amendamentul 5

Propunere de directivă

Considerentul 12

(12)

Se recomandă, în plus, ca statele membre să nu fie împiedicate să ia măsurile necesare pentru combaterea fraudelor și a abuzurilor .

(12)

Se recomandă, în plus, să se ia măsurile necesare pentru ca statele membre să nu fie împiedicate să combată fraudele fiscale, evaziunea fiscală și abuzurile .

Amendamentul 6

Propunere de directivă

Considerentul 20a (nou)

 

(20a)

Pentru a asigura punerea în aplicare rapidă și eficientă din punctul de vedere al costurilor a prezentei directive, întreprinderile ar trebui să folosească formatul Extensible Business Reporting Language (XBRL) pentru întocmirea conturilor lor anuale și pentru toate datele fiscale relevante.

Amendamentul 7

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

(1)   Plățile de dobânzi și de redevențe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reținere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul membru de origine respectiv, dacă beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent, situat în alt stat membru, al unei societăți dintr-un stat membru și este efectiv impozabil pentru venitul obținut din plățile respective în acel alt stat membru.

(1)   Plățile de dobânzi și de redevențe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reținere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul membru de origine respectiv, dacă beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent, situat în alt stat membru, al unei societăți dintr-un stat membru și este efectiv impozabil pentru venitul obținut din plățile respective în acel alt stat membru la o rată de cel puțin 70 % din rata medie oficială a impozitului pe profit aplicabilă în statele membre, fără să existe posibilitatea scutirii sau a substituirii sau a înlocuirii prin plata unui alt impozit . Plățile de dobânzi și de redevențe nu sunt scutite de impozitare în statul membru în care sunt generate dacă plata nu este impozabilă în temeiul dreptului fiscal național sub incidența căruia se află beneficiarul ca urmare a unei clasificări diferite a plății (instrumente hibride) sau a unei clasificări diferite a plătitorului și a destinatarului (entități hibride).

Amendamentul 8

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3

(3)   Un sediu permanent nu este considerat plătitor de dobânzi sau de redevențe decât dacă plățile în cauză constituie o cheltuială efectuată pentru activitatea sediului permanent respectiv.

(3)   Un sediu permanent nu este considerat plătitor de dobânzi sau de redevențe decât dacă plățile în cauză constituie o cheltuială efectuată pentru activitatea sediului permanent respectiv. Numai un sediu permanent care și-a îndeplinit obligațiile fiscale poate fi considerat beneficiar al unei scutiri de impozitare sau al unui beneficiu fiscal.

Amendamentul 10

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

(ii)

când cealaltă societate deține o participare de cel puțin 10 % la capitalul său, sau

(ii)

când cealaltă societate deține o participare de cel puțin 25 % la capitalul său, sau

Amendamentul 11

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul iii

(iii)

când o a treia societate deține o participare de cel puțin 10 % la capitalul său și din capitalul celeilalte societăți.

(iii)

când o a treia societate deține o participare de cel puțin 25 % la capitalul său și din capitalul celeilalte societăți.

Amendamentul 12

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

Amendamentul 13

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

(2)   În cazul operațiunilor al căror obiectiv principal este frauda sau evaziunea fiscală sau abuzurile, statele membre pot să retragă beneficiile prezentei directive sau să refuze să o aplice.

(2)   În cazul operațiunilor ale căror obiectiv principal este frauda , evaziunea fiscală , abuzurile sau frauda fiscală , statele membre pot să retragă beneficiile prezentei directive sau să refuze să o aplice.

Amendamentul 14

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatele (1) și (3), articolului 2 literele (c) și (d) și anexei I partea A până la 1 ianuarie 2012 cel târziu. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatele (1) și (3), articolului 2 literele (c) și (d) și anexei I partea A până la 31 decembrie 2013 cel târziu. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Amendamentul 15

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

 

(2a)     Întreprinderile folosesc formatul eXtensible Business Reporting Language (XBRL) pentru întocmirea conturilor lor anuale și pentru toate datele fiscale relevante.

Amendamentul 16

Propunere de directivă

Articolul 7

Până la 31 decembrie 2016 , Comisia prezintă Consiliului un raport privind impactul economic al prezentei directive.

Până la 31 decembrie 2015 , Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind impactul economic al prezentei directive.

Amendamentul 17

Propunere de directivă

Articolul 8

Prezenta directivă nu afectează aplicarea dispozițiilor naționale sau a dispozițiilor bazate pe o convenție care depășesc dispozițiile din prezenta directivă și au drept obiectiv eliminarea sau atenuarea dublei impozitări a dobânzilor și a redevențelor în statul de origine.

Prezenta directivă nu afectează aplicarea dispozițiilor naționale sau a dispozițiilor bazate pe o convenție care depășesc dispozițiile din prezenta directivă și au drept obiectiv eliminarea sau atenuarea dublei impozitări și a dublei neimpozitări a dobânzilor și a redevențelor.


(1)  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.