24.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 218/3


AVIZUL CONSILIULUI GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 iulie 2012

cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Introducere și temei juridic

La 16 iulie 2012, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea președintelui Consiliului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la Recomandarea Consiliului din 10 iulie 2012 (1) de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

Competența Consiliului guvernatorilor BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Observații generale

1.

Recomandarea Consiliului, care a fost înaintată Consiliului European și care face obiectul consultării Parlamentului European și Consiliului guvernatorilor BCE, propune numirea domnului Yves MERSCH drept membru al Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani.

2.

Consiliul guvernatorilor BCE apreciază că acest candidat este o persoană ale cărei autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din tratat.

3.

Consiliul guvernatorilor BCE nu are nicio obiecție cu privire la recomandarea Consiliului de numire a domnului Yves MERSCH drept membru al Comitetului executiv al BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 18 iulie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.