12.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 137/7


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 martie 2012

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Introducere și temei juridic

La 26 ianuarie 2012, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”). La 6 februarie 2012, BCE a primit din partea Parlamentului European o a doua solicitare de emitere a unui aviz cu privire la aceeași propunere de regulament.

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 133, articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații generale

1.1.

Programul „Pericles” este un program de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii și a fraudelor asociate. Regulamentul propus va înlocui temeiul juridic al programului „Pericles”, care va expira la sfârșitul anului 2013 (2), prelungindu-l astfel până la sfârșitul anului 2020. BCE reiterează opinia sa potrivit căreia programul „Pericles” reprezintă o contribuție utilă la activitățile desfășurate deja de către BCE, Europol și autoritățile naționale în lupta împotriva contrafacerii euro (3). BCE are convingerea că programul „Pericles 2020” va continua să contribuie la menținerea integrității bancnotelor euro, inclusiv a unei a doua serii de bancnote euro.

1.2.

BCE subliniază implicarea sa activă în lupta împotriva contrafacerii bancnotelor euro. În special, BCE dezvoltă grafica bancnotelor și caracteristici tehnice avansate pentru bancnotele euro, ceea ce permite publicului general și experților să distingă între bancnotele originale și cele contrafăcute. Optimizarea bancnotelor după ce s-au aflat în circulație timp de câțiva ani este o practică obișnuită în vederea prevenirii contrafacerii. Eurosistemul aplică, de asemenea, această măsură preventivă și va iniția în scurt timp producerea unei a doua serii de bancnote euro. În plus, BCE analizează noi tipuri de contrafacere în cadrul Centrului său de analiză a falsificărilor (CAF) și folosește cunoștințele astfel obținute pentru a oferi o consultanță mai bună autorităților de aplicare a legii. CAF coordonează diseminarea tuturor datelor tehnice și statistice cunoscute privind contrafacerea euro către toate părțile relevante.

2.   Observații specifice

2.1.

Articolul 4 al doilea paragraf din regulamentul propus stabilește o metodă de evaluare a realizării obiectivului specific al programului „Pericles 2020”. În acest sens, rezultatele nu depind numai de acțiunile efective din cadrul programului „Pericles 2020”, dar și de un număr de factori externi, inclusiv de numărul contrafacerilor aflate în circulație, de disponibilitatea unor resurse umane, financiare și tehnice suficiente în cadrul autorităților financiare, tehnice, de aplicare a legii și judiciare și de punerea în aplicare a altor programe de formare organizate pentru aceste autorități. În consecință, programul ar trebui evaluat cu privire la toate aspectele care influențează contrafacerea euro și frauda. Prin urmare, BCE recomandă implicarea totală a BCE și Europol în evaluarea programului „Pericles 2020”, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatele (3) și (4) din regulamentul propus.

2.2.

În cadrul programului „Pericles 2020”, propunerile prezentate de către statele membre participante pot include și participanți din țări terțe, dacă prezența acestora este importantă pentru protecția euro. Recunoscând în același timp beneficiile descurajării contrafacerii euro și fraudei la nivel mondial prin includerea țărilor terțe în programul „Pericles 2020”, implicarea țărilor terțe trebuie să fie rațională și proporțională.

2.3.

BCE constată că articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (c) și articolul 10 alineatul (3) din regulamentul propus se referă la folosirea de instrumente de detecție și prevede acordarea de subvenții pentru achiziționarea de echipament. BCE este de acord cu propunerea privind acordarea de subvenții pentru achiziționarea de echipamente generale de laborator, precum microscoape, cititoare infraroșu, șublere, densitometre, micrometre, cititoare de conductivitate și magnetism, care ajută în procesul de investigare și nu sunt special concepute sau comercializate ca echipamente de detectare a contrafacerii. BCE consideră că singurele aparate și dispozitive fiabile de detectare a contrafacerii sunt cele enumerate pe website-ul său ca funcționând în mod satisfăcător în teste efectuate asupra unui lot format din tipuri de contrafacere specifice și din bancnote autentice cu o gamă largă de caracteristici de uzură. Astfel de aparate și dispozitive vizează totuși agenții specializați care operează cu numerar și depășesc în general sfera autorităților specializate de combatere a contrafacerii definite ca grup-țintă în articolul 8 alineatul (2) litera (c) din regulamentul propus (4). Prin urmare, BCE consideră că nu este necesar să se aibă în vedere finanțarea achiziționării de detectoare de bancnote contrafăcute din fondurile programului „Pericles 2020” sau folosirea de detectoare de bancnote contrafăcute de către autoritățile specializate de combatere a contrafacerii.

2.4.

Ar fi benefică examinarea în comun de către Comisie, BCE și Europol a unor inițiative care să fie finanțate în cadrul programului „Pericles 2020” (5), evitând astfel duplicarea și suprapunerea între programul „Pericles 2020” și alte programe și activități relevante și asigurând dezvoltarea unei strategii comune împotriva contrafacerii euro și a fraudei. În consecință, considerentul 7 și articolul 11 din regulamentul propus ar trebui modificate pentru a dispune: (a) consultarea în timp util de către Comisie a principalelor părți implicate în legătură cu programul anual de lucru; și (b) obținerea acordului BCE și Europol asupra programului anual de lucru în scopul adoptării acestuia (6). În acest sens, ar trebui să se acorde suficient timp BCE și Europol pentru a examina proiectul de program anual de lucru și pentru a-și prezenta punctele de vedere înaintea discutării acestuia în cadrul comitetului consultativ corespunzător.

2.5.

BCE apreciază articolul 12 alineatul (1) din regulamentul propus prin care se cere Comisiei punerea în aplicare a programului „Pericles 2020” în cooperare cu statele membre, prin consultări în diferite stadii ale procesului de punere în aplicare, luând în considerare măsurile relevante luate de către alte entități competente, în special BCE și Europol. Cu toate că articolul 12 alineatul (1) din regulamentul propus asigură un grad suficient de cooperare la nivelul Uniunii, precum și consecvența între programul „Pericles 2020” și alte programe și activități relevante, BCE recomandă Comisiei să permită o perioadă de timp suficientă pentru familiarizarea cu documentația în ceea ce privește programul anual de lucru înainte de consultarea BCE și Europol cu privire la acesta în cadrul comitetului consultativ corespunzător.

2.6.

BCE recomandă modificarea articolului 12 alineatele (3) și (4) propuse pentru a permite implicarea BCE și Europol în evaluarea eficienței și eficacității programului „Pericles 2020” și a posibilei sale extinderi, modificări sau suspendări.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 martie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 final.

(2)  Inițial, programul „Pericles” a fost stabilit prin Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles”) (JO L 339, 21.12.2001, p. 50). Decizia 2001/923/CE a fost extinsă către statele membre din afara zonei euro prin Decizia 2001/924/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 de extindere a efectelor Deciziei de instituire a unui program de schimb, asistență și formare în vederea protejării monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles”) asupra statelor membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (JO L 339, 21.12.2001, p. 55). Modificările ulterioare ale Deciziei 2001/923/CE a Consiliului au extins sfera de aplicare și durata programului „Pericles” până la 31 decembrie 2013.

(3)  A se vedea punctul 1 din Avizul CON/2006/35 al BCE din 5 iulie 2006 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la două propuneri de decizii ale Consiliului cu privire la programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) (JO C 163, 14.7.2006, p. 7). Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Mai mult decât atât, în urma evaluării impactului [SEC(2011) 1615 final], este clar că posibilitatea finanțării achiziției de echipamente se referă la agențiile naționale (din țări terțe) de combatere a contrafacerii competente pentru protecția euro împotriva contrafacerii, cu accent special pe agențiile specializate care operează în țări terțe sensibile, care au alte priorități decât lupta împotriva contrafacerii euro.

(5)  A se vedea punctul 8 din Avizul CON/2005/22 al BCE din 21 iunie 2005 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la două propuneri de decizii ale Consiliului cu privire la programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) (JO C 161, 1.7.2005, p. 11) și punctul 2.2 din Avizul CON/2006/35 al BCE din 5 iulie 2006 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la două propuneri de decizii ale Consiliului cu privire la programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) (JO C 163, 14.7.2006, p. 7).

(6)  A se vedea punctul 8 din Avizul CON/2005/22.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 7 al regulamentului propus

„(7)

Ar trebui să se asigure că acest program de acțiune al Uniunii este în concordanță și complementar cu alte programe și activități. Comisia ar trebui să desfășoare toate consultările necesare cu privire la evaluarea nevoilor de protecție a monedei euro cu principalele părți implicate (în special autoritățile naționale competente desemnate de statele membre, BCE și Europol) în cadrul comitetului consultativ corespunzător prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, în special în ceea ce privește schimburile, asistența și formarea profesională, în sensul punerii în aplicare a acestui program.”

„(7)

Ar trebui să se asigure că acest program de acțiune al Uniunii este în concordanță și complementar cu alte programe și activități. Într-un termen corespunzător înainte de adoptarea programului anual de lucru, Comisia ar trebui să desfășoare toate consultările necesare cu privire la evaluarea nevoilor de protecție a monedei euro cu principalele părți implicate. În special, Comisia ar trebui să consulte autoritățile naționale competente desemnate de statele membreși să solicite acordul BCE și Europol cu privire la programul anual de lucru în cadrul comitetului consultativ corespunzător prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, în special în ceea ce privește schimburile, asistența și formarea profesională, în sensul punerii în aplicare a acestui program.”

Explicație

Comisia, BCE și Europol vor beneficia în cazul în care vor examina împreună inițiativele care urmează să fie finanțate în cadrul programului „Pericles 2020” în contextul programului anual de lucru. O asemenea examinare în comun le-ar ajuta să evite duplicarea și suprapunerea între programul „Pericles 2020” și alte programe și activități relevante promovate de către BCE, Europol și autoritățile naționale competente. În plus, această abordare ar asigura dezvoltarea unei strategii comune împotriva contrafacerii euro și a fraudei. Prin urmare, BCE sugerează modificarea considerentului 7 din regulamentul propus pentru a asigura: (a) consultarea în timp util de către Comisie a principalelor părți implicate în legătură cu programul anual de lucru; și (b) obținerea acordului BCE și Europol asupra programului anual de lucru în scopul adoptării acestuia.

Modificarea 2

Articolul 11 din regulamentul propus

„Articolul 11

Programul anual de lucru

Pentru punerea în aplicare a programului, Comisia adoptă programe anuale de lucru. Acestea stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestora. De asemenea, programele conțin o descriere a acțiunilor care trebuie finanțate, o indicare a cuantumului alocat fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al punerii în aplicare. […]”

„Articolul 11

Programul anual de lucru

Comisia adoptă programe anuale de lucru, după consultarea în timp util a principalelor părți implicate în legătură cu programul anual de lucru și după obținerea acordului BCE și Europol. Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestora. De asemenea, programele conțin o descriere a acțiunilor care trebuie finanțate, o indicare a cuantumului alocat fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al punerii în aplicare. […]”

Explicație

Comisia, BCE și Europol vor beneficia în cazul în care vor examina împreună inițiativele care urmează să fie finanțate în cadrul programului „Pericles 2020”. O asemenea examinare în comun le-ar ajuta să evite duplicarea și suprapunerea între programul „Pericles 2020” și alte programe și activități relevante promovate de către BCE, Europol și autoritățile naționale competente. În plus, această abordare ar asigura dezvoltarea unei strategii comune împotriva contrafacerii euro și a fraudei. Prin urmare, BCE sugerează modificarea articolului 11 din regulamentul propus pentru a asigura: (a) consultarea în timp util de către Comisie a principalelor părți implicate în legătură cu programul anual de lucru; și (b) obținerea acordului BCE și Europol asupra programului anual de lucru în scopul adoptării acestuia.

Modificarea 3

Articolul 12 alineatul (3) din regulamentul propus

„(3)   Comisia va efectua o evaluare a programului. Până cel târziu la 31 decembrie 2017, […].”

„(3)   Comisia va efectua o evaluare a programului. Comisia transmite autorităților naționale competente desemnate de către statele membre un proiect de raport de evaluare și solicită acordul BCE și Europol cu privire la conținutul raportului de evaluare în cadrul comitetului consultativ corespunzător prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. Până cel târziu la 31 decembrie 2017, […].”

Explicație

Eficiența programului „Pericles 2020” ar trebui să fie o prioritate, astfel încât acesta să poată atinge obiectivele sale generale și specifice. BCE consideră că o bună coordonare a programului „Pericles 2020” cu programele UE și naționale existente, precum și cu proiectele BCE și Europol, este esențială. În acest sens, BCE consideră că toate părțile principale ar trebui consultate și să fie de acord cu raportul de evaluare în cadrul comitetului consultativ corespunzător prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. În acest scop, BCE prezintă propunerea de redactare de mai sus care crește, de asemenea, rolul BCE și Europol în evaluarea eficacității și eficienței programului „Pericles 2020” și a posibilei sale extinderi, modificări sau suspendări.

Modificarea 4

Articolul 12 alineatul (4) din regulamentul propus

„(4)   În plus, până la 31 decembrie 2021, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind îndeplinirea obiectivelor programului.”

„(4)   În plus, Comisia prezintă autorităților naționale competente desemnate de către statele membre un proiect de raport privind realizarea obiectivelor programului și solicită acordul BCE și Europol cu privire la raportul de evaluare în cadrul comitetului consultativ corespunzător prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. Până la 31 decembrie 2021, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind îndeplinirea obiectivelor programului.”

Explicație

Aplicarea cu succes a metodei de evaluare cu privire la realizarea obiectivelor specifice ale programului „Pericles 2020” necesită o gamă largă de expertiză, cunoștințe și informații. Această concluzie rezultă din articolul 4, care cuprinde o largă varietate de rezultate cu privire la care va fi evaluată realizarea acestor obiective. În acest sens, rezultatele nu depind numai de acțiunile efective din cadrul programului „Pericles 2020”, dar și de un număr de factori externi, inclusiv de numărul contrafacerilor aflate în circulație, de disponibilitatea unor resurse umane, financiare și tehnice suficiente în cadrul autorităților financiare, tehnice, de aplicare a legii și judiciare și de punerea în aplicare a altor programe de formare organizate pentru aceste autorități. În consecință, programul „Pericles 2020” trebuie evaluat cu privire la toate aspectele care influențează contrafacerea euro și frauda. Prin urmare, BCE, Europol și autoritățile naționale competente, care au acumulat expertiză și informații relevante substanțiale, ar trebui să fie pe deplin implicați în evaluarea realizării obiectivelor programului „Pericles 2020”. În plus, ar trebui solicitat acordul BCE și Europol asupra raportului final de evaluare.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică locul unde BCE propune eliminarea textului.