25.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 155/10


Concluziile Consiliului din 7 martie 2011 privind Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (2011-2020)

2011/C 155/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND CĂ:

1.

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene, care este consacrată în tratate și se numără printre obiectivele și sarcinile Uniunii Europene, iar integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate activitățile sale reprezintă un obiectiv general pentru Uniune (1);

2.

Egalitatea între femei și bărbați este consacrată la articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

3.

Deși Uniunea Europeană dispune de un corpus legislativ semnificativ de promovare a respectării principiului tratamentului egal între femei și bărbați în domenii precum ocuparea forței de muncă și accesul la bunuri și servicii (2), rapoartele anuale succesive privind „Egalitatea de șanse între femei și bărbați” (3) adoptate de Comisia Europeană demonstrează că progresele sunt lente și că, de facto, egalitatea de gen nu a fost încă atinsă;

4.

„Europa 2020”, noua Strategie a Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (4), va ajuta statele membre și Uniunea Europeană să asigure un nivel ridicat de competitivitate, productivitate, creștere economică, coeziune socială și convergență economică;

5.

Strategia Europa 2020 cuprinde obiectivul principal de creștere la 75 % a ratei de ocupare a forței de muncă pentru femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, ceea ce înseamnă că este necesar să se acorde prioritate abordării barierelor din calea participării femeilor pe piața forței de muncă în punerea în aplicare a strategiei;

6.

Orientările privind ocuparea forței de muncă, care fac parte din „Orientările integrate Europa 2020” (5) și sunt monitorizate în Cadrul comun de evaluare (6), subliniază în acest sens importanța punerii în aplicare, a evaluării și a monitorizării politicilor de ocupare a forței de muncă care promovează egalitatea de gen și echilibrul între viața profesională și viața privată;

7.

Analiza anuală a creșterii (7) adoptată de Comisia Europeană arată că munca cu fracțiune de normă, dar nu pe baze voluntare, constituie în continuare o problemă în anumite state membre și că femeile care doresc să reintre pe piața forței de muncă continuă să se confrunte cu obstacole;

8.

Strategia Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 se înscrie în continuarea foii de parcurs a Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați (2006-2010) (8), care a făcut obiectul unei evaluări la jumătatea perioadei (9), și a Cartei femeii, adoptată de Comisia Europeană la 5 martie 2010 (10);

9.

Strategia Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 se axează pe următoarele cinci priorități: independență economică egală; remunerație egală pentru aceeași muncă sau pentru munca de aceeași valoare; egalitatea în luarea de decizii; demnitate, integritate și stoparea violenței bazate pe gen; egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul acțiunilor externe; de asemenea, strategia abordează o serie de aspectele orizontale importante referitoare la rolurile atribuite în funcție de gen, legislația, gestionarea și instrumentele egalității între femei și bărbați;

10.

În 2006, Consiliul European a adoptat primul Pact european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (11), iar în martie 2010, trioul de președinții a invitat la sărbătorirea celei de a cincea aniversări a pactului;

ȚINÂND SEAMA DE FAPTUL CĂ:

11.

La 6 decembrie 2010, Consiliul a adoptat concluzii în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 (12), precum și concluzii privind consolidarea angajamentului și întărirea acțiunilor de reducere a diferențelor de remunerare între femei și bărbați și privind revizuirea modului de punere în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing (13), care au invitat Consiliul European să adapteze și să îmbunătățească Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați în primăvara anului 2011 din perspectiva noii Strategii a Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015, a Strategiei Europa 2020 și a concluziilor menționate;

12.

Sunt necesare acțiuni corespunzătoare de combatere a tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și, de asemenea, este necesară examinarea cauzelor discriminării multiple și analizarea modalităților eficiente de eliminare a acesteia;

13.

ADOPTĂ Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (2011-2020) astfel cum figurează în anexă;

14.

INVITĂ Consiliul European să aprobe pactul în cadrul concluziilor de primăvară în vederea abordării provocărilor actuale în domeniul politicii egalității de gen, precum și a asigurării faptului că dimensiunea de gen este integrată în toate domeniile de politică și în special în contextul Strategiei Europa 2020;

15.

ÎNCURAJEAZĂ Consiliul European să înscrie subiectul egalității de gen pe agenda sa înainte de expirarea Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015.


(1)  Articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul UE, precum și articolul 8 din TFUE.

(2)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (JO L 348, 28.11.1992, p. 1); Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37); Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006 p. 23); Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE (JO L 68, 18.3.2010, p. 13); Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

(3)  Pentru raportul cel mai recent, a se vedea 6571/11. Documentele citate în notele de subsol 3 și 4 și 6-12 sunt disponibile în registrul public al Consiliului: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  JO L 308, 24.11.2010, p. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1-3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  JO C 345, 18.12.2010, p. 1.


ANEXĂ

Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (2011-2020)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE recunoaște că egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și că politicile în materie de egalitate de gen sunt vitale pentru creșterea economică, prosperitate și competitivitate. La cinci ani de la adoptarea primului Pact european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați este nevoie de un nou impuls, îndeosebi pentru a reafirma și sprijini legătura strânsă dintre Strategia Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 și „Europa 2020: Strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Prin urmare, CONSILIUL își reafirmă angajamentul de a îndeplini aspirațiile UE cu privire la egalitatea de gen, astfel cum prevede tratatul, și în special:

1.

de a elimina diferențele între femei și bărbați în domeniul ocupării forței de muncă și al protecției sociale, inclusiv diferențele de remunerare, în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, în special în trei domenii de mare importanță pentru egalitatea de gen, și anume ocuparea forței de muncă, educația și promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei, contribuind astfel la potențialul de creștere al forței de muncă europene;

2.

de a promova un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată pentru femei și bărbați de-a lungul vieții, pentru a spori egalitatea de gen, a crește participarea femeilor pe piața forței de muncă și a contribui la abordarea provocărilor demografice; și

3.

de a combate toate formele de violență împotriva femeilor, pentru a garanta exercitarea deplină de către femei a drepturilor omului și pentru a se ajunge la egalitatea de gen, inclusiv în vederea realizării unei creșteri favorabile incluziunii.

CONSILIUL îndeamnă la acțiuni la nivelul statelor membre și, după caz, la nivelul Uniunii, în următoarele domenii:

 

Măsuri pentru eliminarea diferențelor între femei și bărbați și combaterea segregării de gen pe piața forței de muncă:

(a)

promovarea ocupării forței de muncă feminine pentru toate categoriile de vârstă și eliminarea diferențelor între femei și bărbați în privința ocupării forței de muncă, inclusiv prin combaterea tuturor formelor de discriminare;

(b)

eliminarea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de gen la toate nivelurile de educație și formare profesională, precum și pe durata vieții active, în scopul reducerii segregării de gen pe piața forței de muncă;

(c)

asigurarea unei remunerații egale pentru aceeași muncă și pentru munca de aceeași valoare;

(d)

promovarea emancipării femeilor în viața politică și economică și a progreselor în ceea ce privește spiritul antreprenorial al femeilor;

(e)

încurajarea partenerilor sociali și a întreprinderilor să elaboreze și să pună în aplicare efectiv inițiative în favoarea egalității de gen și să promoveze planuri privind egalitatea de gen la locul de muncă; și

(f)

promovarea participării egale a femeilor și bărbaților în procesul decizional la toate nivelurile și în toate domeniile, pentru a utiliza pe deplin toate talentele.

 

Măsuri pentru promovarea unui echilibru mai bun între viața profesională și viața privată pentru femei și bărbați:

(a)

îmbunătățirea furnizării de servicii de îngrijire a copilului adecvate, accesibile ca preț și de înaltă calitate pentru copiii sub vârsta de școlarizare obligatorie, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Consiliului European de la Barcelona din martie 2002, ținând seama de cererea pentru servicii de îngrijire a copilului și în conformitate cu modelele naționale de furnizare a acestor servicii;

(b)

îmbunătățirea furnizării de structuri de îngrijire pentru alte tipuri de persoane dependente; și

(c)

promovarea unor forme flexibile de muncă și a diferitelor forme de concediu atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

 

Măsuri pentru abordarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor:

(a)

adoptarea, implementarea și monitorizarea strategiilor la nivel național și la nivelul Uniunii în vederea eliminării violenței împotriva femeilor;

(b)

consolidarea prevenirii violenței împotriva femeilor și a protecției victimelor și a victimelor potențiale, inclusiv a femeilor provenite din grupurile defavorizate; și

(c)

sublinierea rolului și a responsabilității bărbaților și băieților în procesul de eradicare a violenței împotriva femeilor.

 

Guvernanță, punere în aplicare și monitorizare:

Aspectele relevante ale acestui pact și ale rapoartelor anuale ale Comisiei privind „Egalitatea de șanse între femei și bărbați” ar trebui luate în considerare, după caz, în mecanismele Strategiei Europa 2020.

CONSILIUL își reafirmă angajamentul de a consolida guvernanța prin integrarea principiului egalității între femei și bărbați, prin includerea perspectivei de gen în toate domeniile de politică, inclusiv acțiunile externe ale UE, ținând seama de asemenea de rolul esențial al bărbaților și băieților în promovarea egalității de gen, și garantând că efectele egalității de gen sunt luate în considerare în evaluările impactului noilor politici ale UE. CONSILIUL încurajează statele membre și Comisia să dezvolte în continuare statisticile și indicatorii existenți, dezagregați în funcție de sex, în special prin intermediul Eurostat, precum și să utilizeze pe deplin capacitățile Institutului European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați.

În cadrul elaborării și al punerii în aplicare a programelor lor naționale de reformă, statele membre sunt încurajate să aplice perspectiva egalității de gen și să promoveze politici de egalitate de gen, în special în ceea ce privește orientările privind ocuparea forței de muncă, și sunt invitate să utilizeze în mod corespunzător indicatorii conveniți în domeniul egalității de gen, elaborați în Cadrul comun de evaluare și în cadrul monitorizării Platformei de acțiune de la Beijing în toate domeniile de politică și în procesele relevante.

Comisia și Consiliul sunt de asemenea invitate să includă perspectiva egalității de gen în analiza anuală a creșterii, în avizele de țară și în recomandările specifice fiecărei țări. Progresele înregistrate în punerea în aplicare a Pactului european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați ar trebui discutate anual de miniștri, la nivelul Consiliului.