16.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 49/6


Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 49/05

1.   Publicarea titlurilor și a trimiterilor la metodele tranzitorii de măsurare (1) pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei și, în special, a anexelor VI și VII la acesta.

Parametru măsurat

Organism

Trimitere

Titlu

Termeni, definiții, simboluri și clasificare

CEN

Clauzele 3 și 4 din EN 153. Dacă acestea sunt în contradicție cu definițiile de la articolul 2 și din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 643/2009, atunci respectivul regulament prevalează.

Metode de măsurare a consumului de energie electrică al frigiderelor, dulapurilor frigorifice, congelatoarelor de uz casnic și combinațiilor dintre aceste elemente, împreună cu caracteristicile aferente

Condiții generale de încercare

CEN

Clauza 8 din EN 153. Dacă aceasta este în contradicție cu condițiile din partea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 643/2009, atunci respectivul regulament prevalează.

Colectarea și eliminarea apei provenite din decongelare

CEN

Clauza 5 din EN 153

Temperaturi de păstrare

CEN

Clauzele 6 și 13 din EN 153. Dacă acestea sunt în contradicție cu tabelul 4 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 643/2009, atunci respectivul regulament prevalează.

Determinarea dimensiunilor liniare, a volumelor și suprafețelor

CEN

Clauza 7 din EN 153

Consumul de energie

CEN

Clauza 15 din EN 153

Durata de creștere a temperaturii

CEN

Clauza 16 din EN 153

Capacitate de congelare

CEN

Clauza 17 din EN 153

Aparate de refrigerare încorporate

CEN

Anexa D la EN 153

Caracteristici nominale și procedură de control

CEN

Anexa E la EN 153. Dacă aceasta este în contradicție cu tabelul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 643/2009, atunci respectivul regulament prevalează.

Elemente pentru raportul de încercare, calificative

CEN

Clauzele 20 și 21 din EN 153

Zgomot

International Electro-technical Commission (Comisia electrotehnică internațională)

IEC 60704-1

Aparate electrice de uz casnic și similar – Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian – Partea 1: Cerințe generale

IEC 60704-2-14

Aparate electrice de uz casnic și similar – Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian – Partea 2-14: Cerințe speciale pentru frigidere, dulapuri frigorifice și congelatoare

IEC 60704-3

Aparate electrice de uz casnic și similar – Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian – Partea 3: Procedură pentru determinarea și verificarea valorilor de emisii sonore declarate

Consum de putere

Comisia Europeană

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou

Umiditatea compartimentului de păstrare a vinului

Comisia Europeană

Punctul 2 litera (d) din prezenta comunicare

Metoda de măsurare pentru aparatele de păstrare a vinului

2.   Metoda de măsurare pentru aparatele de păstrare a vinului

(a)   Condiții generale de încercare

Durata perioadei de încercare se definește în conformitate cu clauza 8 din EN 153.

Variația în timp a temperaturii de păstrare se măsoară de trei ori, după cum urmează: prima măsurătoare se face la cea mai joasă temperatură ambiantă indicată pentru clasa sau clasele climatice ale aparatului de păstrare a vinului, a doua măsurătoare se face la o temperatură ambiantă de + 25 °C, iar a treia se face la cea mai înaltă temperatură ambiantă indicată pentru clasa sau clasele climatice ale aparatului de păstrare a vinului.

Măsurătoarea controlului activ sau pasiv al umidității compartimentului se face la o umiditate ambiantă situată între 50 % și 75 % și la o temperatură ambiantă de + 25 °C.

Controlul activ sau pasiv al umidității compartimentului și variația în timp a temperaturii de păstrare la o temperatură ambiantă de + 25 °C pot fi măsurate simultan.

Temperatura medie de păstrare a fiecărui compartiment (twma ) se stabilește la + 12 °C ori la temperatura inferioară cea mai apropiată.

Părțile amovibile indicate de fabricant ca fiind obligatorii pentru buna funcționare termică și mecanică a compartimentelor de păstrare a vinului sunt așezate în poziția prevăzută, conform instrucțiunilor fabricantului.

(b)   Temperatura medie de păstrare (twma ) a fiecărui compartiment se calculează după cum urmează:

Formula

Unde:

—   twim= media integrată în timp a valorii temperaturii instantanee a unui pachet de 500 g de simulant de alimente (pachet M), amplasat în punctul sau punctele de măsurare (Twi ), în conformitate cu figura 1;

—   n= numărul de pachete M (simulanți de alimente) amplasate în punctul sau punctele de măsurare (Twi ), 1 ≤ n ≤ 3.

(c)   Variația în timp a temperaturii (temperaturilor) de păstrare, denumită în continuare „amplitudinea temperaturii”, se măsoară în fiecare punct de măsurare (Twi ), în conformitate cu figura 1. Se calculează ca medie a diferențelor dintre valorile instantanee maxime și minime ale temperaturii (twi ), măsurate între două opriri succesive ale sistemului de refrigerare pe durata perioadei de încercare. Dacă nu pot fi identificate două opriri succesive ale sistemului de refrigerare, trebuie luate în considerare perioade secvențiale de 4 ore.

Se consideră că variația în timp a temperaturii (temperaturilor) de păstrare este conformă cu valoarea de 0,5 K menționată în lista din anexa I punctul (l) subpunctul (ii) la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei dacă media (mediile) tuturor amplitudinilor temperaturii în fiecare punct de măsurare (Twi ) este (sunt) mai mică (mici) de 0,5 K în cazul celor trei temperaturi ambiente încercate.

(d)   Umiditatea relativă a fiecărui compartiment (Hwm ) se măsoară în procente și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg, după cum urmează:

Hwm se măsoară cu ajutorului unui senzor de umiditate localizat în punctul de măsurare (Tw2 ) în conformitate cu figura 1;

în cazul aparatelor de păstrare a vinului care au o singură ușă, dar care sunt compartimentate cu ajutorul unor despărțitoare fixe sau reglabile și fiecare compartiment beneficiază de un control independent al temperaturii, Hwm se măsoară pentru fiecare compartiment, în conformitate cu figura 1;

controlul activ sau pasiv al umidității compartimentului este considerat ca încadrându-se în intervalul 50 %-80 % conform punctului (I) subpunctul (iii) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei dacă umiditatea relativă măsurată (Hwm ) rămâne în intervalul 50 %-80 % pe toată perioada de încercare;

dacă înălțimea compartimentului sau a subcompartimentului (hw ) este mai mică de 400 mm (figura 1), pentru compartimentul sau subcompartimentul respectiv nu se măsoară Hwm .

(e)   Capacitatea nominală exprimată în număr de sticle-standard de 75 de centilitri se măsoară conform punctului 1 subpunctul (1) ultimul paragraf din anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei, după cum urmează:

Dimensiunea sticlelor-standard se măsoară conform figurii 2.

Greutatea totală a fiecărei sticle-standard este de 1 200 ± 50 g. Pentru a se obține această greutate, sticlele-standard pot fi umplute cu apă sau cu un lichid echivalent.

Utilizatorul final așază o sticlă-standard în fiecare zonă destinată să adăpostească o sticlă în cadrul unei utilizări obișnuite, conform specificațiilor enumerate mai jos. Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei include o schiță a planului de încărcare a sticlelor care indică amplasarea sticlelor utilizate la măsurarea capacității nominale:

(i)

distanța în raport cu peretele/partea din spate/ușa (2) conform instrucțiunilor fabricantului;

(ii)

în lipsa instrucțiunilor, sticlele nu pot fi amplasate dincolo de marginea din spate a etajerelor sau la o distanță de 5 mm în raport cu ușa; funcția de răcire trebuie să fie operațională;

(iii)

sticlele așezate în etajerele de pe ușă pot să se afle în contact cu cuva interioară a ușii;

(iv)

dacă evaporatorul este protejat cu ajutorul unor elemente fixe, sticlele pot fi stivuite până ating dispozitivul de protecție; funcția de răcire trebuie să fie operațională;

(v)

sticlele pot fi intercalate (alternativ, cu gura sau cu fundul înspre ușă) și suprapuse;

(vi)

sticlele pot să se afle în contact cu pereții laterali, sub rezerva unor indicații contrare din partea fabricantului;

(vii)

sticlele pot fi așezate pe orizontală sau pe verticală, inclinate dacă există elemente fixe care să asigure o poziție inclinată;

(viii)

părțile mobile, cum ar fi etajerele telescopice, trebuie să rămână mobile și accesibile în condiții de încărcare.

Figura 1

Punctele de măsurare (Twi ) în compartimentul sau compartimentele de păstrare a vinului

(dimensiuni în milimetri)

Vedere frontală

Image

Vedere laterală

Image

Unde:

—   hw= înălțimea în milimetri a compartimentului de păstrare a vinului;

—   D1 și D2 = distanța dintre liniile de referință sau reperele utilizate la determinarea volumului net;

în cazul în care compartimentul este prevăzut un sertar, etajera situată deasupra sertarului se plasează în poziția cea mai joasă posibil, după cum se ilustrează la punctul 1 din figura 1;

punctul (punctele) de măsurare a temperaturii (Twi ) trebuie amplasate la distanță egală de laturile compartimentului, la D1/2 sau D2/2, după cum se ilustrează în figura 1;

punctul de măsurare a umidității se plasează lângă Tw2 , cu o precizie de 100 mm, după cum se ilustrează la punctul 2 din figura 1;

dacă hw > 400, se folosesc trei puncte de măsurare a temperaturii (Tw1, Tw2 și Tw3 );

dacă 300 < hw ≤ 400, se folosesc două puncte de măsurare a temperaturii (Tw1 și Tw3 );

dacă hw ≤ 300 mm, se folosește numai un punct de măsurare a temperaturii (Tw2).

Figura 2

Sticlă-standard

Image


(1)  Se intenționează ca aceste metode tranzitorii să fie înlocuite în cele din urmă cu un standard (standarde) armonizat(e). Atunci când vor fi disponibile, trimiterea (trimiterile) la standardul (standardele) armonizat(e) va (vor) fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu anexele VI și VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei.

(2)  Spațiul dintre partea din spate a aparatului/perete/ușă și partea inferioară/superioară a sticlei.