52011PC0280
EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul legislației australiene, Serviciul vamal australian are competența de a solicita fiecărui transportator aerian care operează zboruri de pasageri către sau din Australia să îi acorde acces electronic la datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) înainte ca pasagerul să ajungă în Australia sau să părăsească teritoriul acesteia. Obligațiile impuse de autoritățile australiene se bazează pe secțiunea 64 AF din legea vamală din 1901 [ Customs Act 1901 of the Commonwealth (Cth) ], pe legea administrației vamale din 1985 [ Customs Administration Act (1985 (Cth) ], pe legea privind migrația din 1958 [ Migration Act 1958 (Cth) ], pe legea privind infracțiunile din 1914 [ Crimes Act 1914 (Cth) ], pe legea privind viața privată din 1988 [ Privacy Act 1988 (Cth) ] și pe legea privind libertatea de informare din 1982 [ Freedom of Information Act 1982 (Cth) ].

Scopul acestei legislații este de a obține pe cale electronică date PNR înainte de sosirea unui zbor și de a consolida, prin urmare, în mod semnificativ capacitatea Serviciului vamal australian de a efectua evaluări de risc anticipate eficiente și efective ale pasagerilor și de a facilita călătoriile bona fide , consolidând astfel securitatea Australiei. Cooperând cu Australia în lupta împotriva terorismului și a altor infracțiuni transnaționale grave, Uniunea Europeană consideră transferul de date către Australia ca un mijloc de susținere a cooperării polițienești și judiciare la nivel internațional, care se va realiza prin transferul de informații analitice care derivă din datele PNR efectuat de Australia către autoritățile competente ale statelor membre, precum și către Europol și Eurojust în limita competențelor respective.

PNR este o evidență a cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni.

Transportatorii aerieni au obligația de a asigura accesul Serviciului vamal australian la anumite date PNR, în măsura în care aceste date sunt colectate și se regăsesc în sistemele automatizate ale transportatorilor aerieni de rezervare și de control al plecărilor.

Legislația UE în materie de protecție a datelor nu permite transportatorilor europeni și altor transportatori care operează zboruri din UE să transmită datele PNR ale pasagerilor lor către țări terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal fără instituirea de garanții corespunzătoare. Este necesar să se găsească o soluție care să ofere temeiul juridic pentru transferul datelor PNR din UE către Australia, ca o recunoaștere a necesității și a importanței utilizării datelor PNR în lupta împotriva terorismului și a altor infracțiuni transnaționale grave, evitând în același timp incertitudinea juridică pentru transportatorii aerieni. Mai mult, această soluție ar trebui aplicată în mod omogen în întreaga Uniune Europeană pentru a asigura securitate juridică pentru transportatorii aerieni și respectarea dreptului persoanei la protecția datelor cu caracter personal, precum și a integrității corporale.

În 2008, Uniunea Europeană a semnat un acord cu Australia privind transferul și prelucrarea datelor PNR în baza unui set de angajamente asumate de Serviciul vamal australian în legătură cu aplicarea programului său PNR[1].

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și în așteptarea încheierii acordului, Consiliul a trimis acordul din 2008 cu Australia Parlamentului European pentru obținerea aprobării acestuia în vederea încheierii acordului. Parlamentul European a adoptat o rezoluție[2] prin care a decis să amâne votul cu privire la aprobare și prin care solicita o renegociere a acordului pe baza anumitor criterii. În așteptarea renegocierii, acordul din 2008 se aplică cu titlu provizoriu.

La 21 septembrie 2010, Consiliul a primit o recomandare din partea Comisiei de autorizare a începerii negocierilor pentru un acord între Uniunea Europeană și Australia privind transferul și utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în scopul prevenirii și combaterii terorismului și a altor infracțiuni transnaționale grave.

La 11 noiembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de a autoriza începerea negocierilor.

La 2 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie, împreună cu o directivă de negociere, prin care autoriza Comisia să înceapă negocierile în numele Uniunii Europene. În urma negocierilor dintre părți, acordul a fost parafat la 6 mai 2011.

Prezentul acord ia în considerare și respectă criteriile generale prevăzute în Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe[3], precum și directivele de negociere ale Consiliului.

Datele PNR s-au dovedit a fi un instrument foarte important în lupta împotriva terorismului și a infracțiunilor grave. Acordul asigură câteva garanții importante pentru persoanele ale căror date vor fi transferate și prelucrate. În special, scopul prelucrării datelor PNR este strict limitat la prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor transnaționale grave. Orice persoană beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, de despăgubire și de informare. Datele vor fi transferate prin folosirea exclusivă a metodei „push”, iar utilizarea datelor sensibile este interzisă. Durata de păstrare a datelor PNR este limitată, iar datele vor fi depersonalizate după o anumită perioadă. Respectarea acestor reguli va face obiectul supravegherii independente de către comisarul australian pentru informații.

În conformitate cu articolul 218 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul autorizează semnarea acordurilor internaționale.

Prin urmare, Comisia propune Consiliului să adopte o decizie de semnare a Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia.

2011/0125 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 2 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie, precum și directivele de negociere, de autorizare a Comisiei să înceapă negocierile, în numele Uniunii Europene, între Uniunea Europeană și Australia cu privire la transferul și utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în scopul prevenirii și combaterii terorismului și a altor infracțiuni transnaționale grave.

(2) Acordul a fost negociat. Negocierile s-au încheiat cu succes prin parafarea acordului.

(3) Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4) Prezentul acord respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viață privată și de familie, recunoscut de articolul 7 din cartă, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, recunoscut de articolul 8 din cartă, și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, recunoscut de articolul 47 din cartă. Prezentul acord ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(5) [În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda participă la adoptarea prezentei decizii.]

(6) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acordului și nu face obiectul aplicării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Textul acordului care urmează a fi semnat se anexează la prezenta decizie.

Comisia este autorizată să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la

Pentru Consiliu,

Președintele

ANEXĂ

ACORD

între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

AUSTRALIA,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

DORIND să prevină și să combată, în mod eficient, terorismul și infracțiunile transnaționale grave, ca mijloc de protejare a societăților lor democratice și a valorilor comune;

CĂUTÂND să consolideze și să încurajeze cooperarea între părți în spiritul parteneriatului UE-Australia;

RECUNOSCÂND că schimbul de informații este o componentă fundamentală a luptei împotriva terorismului și a infracțiunilor transnaționale grave și că utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) reprezintă un instrument esențial în acest context;

RECUNOSCÂND importanța prevenirii și combaterii terorismului și a infracțiunilor transnaționale grave, respectând în același timp drepturile și libertățile fundamentale, în special dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal;

AVÂND ÎN VEDERE articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la respectarea drepturilor fundamentale, dreptul la viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, principiile proporționalității și necesității în ceea ce privește dreptul la viață privată și de familie, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în temeiul articolului 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția nr. 108 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal și Protocolul adițional 181 la aceasta, articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice referitor la dreptul la viață privată;

RECUNOSCÂND că, în 2008, Australia și UE au semnat Acordul între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian care se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale, dar care nu a intrat în vigoare;

LUÂND NOTĂ că Parlamentul European a decis la 5 mai 2010 să amâne votul privind cererea de aprobare a acordului menționat anterior, iar prin Rezoluția din 11 noiembrie 2010 a salutat recomandarea Comisiei Europene către Consiliul Uniunii Europene de negociere a unui nou acord;

RECUNOSCÂND dispozițiile relevante ale legii vamale australiene din 1901 [ Customs Act (Cth)] , și în special secțiunea 64AF a acestei legi, în temeiul căreia, la cerere, toți operatorii de servicii internaționale de transport aerian de pasageri care efectuează zboruri către, din sau via Australia au obligația de a furniza Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia date PNR, în măsura în care acestea sunt colectate și se regăsesc în sistemele de rezervare și de control al plecărilor, într-un anumit mod și formă;

RECUNOSCÂND că legea privind administrația vamală din 1985 [Customs Administration Act 1985 (Cth)], legea privind migrația din 1958 [ Migration Act 1958 (Cth)], legea privind libertatea de informare din 1982 [Freedom of Information Act 1982 (Cth)], legea privind auditorul general din 1997 [ Auditor-General Act 1997 (Cth)], legea privind ombudsmanul din 1976 [ Ombudsman Act 1976 (Cth)] și legea privind funcția publică din 1999 [ Public Service Act 1999 (Cth)] cuprind dispoziții cu privire la protecția datelor, drepturile de acces și despăgubire, rectificare și adnotare, precum și căile de atac și sancțiunile pentru utilizarea frauduloasă a datelor personale;

LUÂND ACT de angajamentul Australiei potrivit căruia Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia prelucrează datele PNR strict în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor transnaționale grave cu respectarea strictă a garanțiilor privind viața privată și protecția datelor cu caracter personal, conform dispozițiilor prezentului acord;

SUBLINIIND importanța partajării datelor analitice obținute din registrul PNR de Australia cu autoritățile polițienești și judiciare ale statelor membre, precum și cu Europol sau Eurojust, ca mijloc de susținere a cooperării judiciare și polițienești internaționale;

AFIRMÂND că prezentul acord nu constituie un precedent pentru niciun fel de înțelegeri viitoare între Australia și Uniunea Europeană sau între oricare dintre părți și oricare stat în ceea ce privește prelucrarea și transferul datelor PNR sau orice altă formă de date și ținând seama de faptul că s-ar putea analiza necesitatea și fezabilitatea unor înțelegeri similare pentru transportul maritim de pasageri,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul acordului

Pentru a asigura securitatea și siguranța publicului, prezentul acord cuprinde dispoziții privind transferul de date PNR provenind din UE către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Prezentul acord prevede condițiile în care astfel de date pot fi transferate și utilizate, precum și modul în care datele respective sunt protejate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

1. „acord” înseamnă prezentul acord și anexele la acesta, precum și orice modificări ale acestora;

2. „date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor PNR, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere sau transfer, difuzarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

4. „transportatori aerieni” înseamnă transportatorii aerieni care dispun de sisteme de rezervare și/sau de date PNR prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene și care operează zboruri de pasageri în cadrul transportului aerian internațional către, din sau via Australia;

5. „sisteme de rezervare” înseamnă sistemul de rezervare al transportatorului aerian, sistemul de control al plecărilor sau sisteme echivalente care oferă funcționalități identice;

6. „date din registrul cu numele pasagerilor” sau „date PNR” înseamnă informațiile prelucrate în UE de către transportatorii aerieni cu privire la cerințele de călătorie ale fiecărui pasager, astfel cum sunt enumerate în anexa 1, care conțin informațiile necesare pentru prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează rezervarea și de transportatorii aerieni participanți;

7. „pasager” înseamnă pasager sau membru al echipajului, inclusiv comandantul;

8. „date sensibile” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența sindicală sau datele privind sănătatea sau viața sexuală.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

9. Australia se asigură că Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia prelucrează datele PNR primite în temeiul prezentului acord exclusiv în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave.

10. Infracțiunile de terorism cuprind:

11. faptele unei persoane care implică violență sau prezintă pericole de altă natură pentru viața umană sau creează riscuri de prejudiciere a unor bunuri sau infrastructuri și care, ținând seama de natura și de circumstanțele acestora, oferă motive întemeiate de a considera că sunt săvârșite în scop de:

(i) intimidare sau de constrângere a unei populații;

(ii) intimidare, de obligare sau de constrângere a unui guvern sau a unei organizații internaționale să acționeze sau să se abțină de la acțiune;

(iii) de a destabiliza, în mod grav, sau de a distruge structurile fundamentale politice, constituționale, economice sau sociale ale unei țări sau ale unei organizații internaționale;

12. asistența, sponsorizarea sau acordarea de sprijin financiar, material sau tehnologic pentru faptele descrise la litera (a) sau furnizarea de servicii financiare sau de altă natură pentru sau în sprijinul faptelor descrise la litera (a);

13. acordarea sau colectarea de fonduri, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intenția ca acestea să fie utilizate sau știind că acestea vor fi utilizate, integral sau parțial, pentru a efectua oricare dintre faptele descrise la litera (a) sau (b); sau

14. complicitatea sau tentativa de a săvârși faptele descrise la litera (a), (b) sau (c).

15. Infracțiune transnațională gravă înseamnă orice infracțiune care în Australia este pasibilă de o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin patru ani sau o sancțiune mai gravă, astfel cum este definită în legislația australiană, dacă infracțiunea are caracter transnațional. Se consideră că o infracțiune are caracter transnațional, în special în cazul în care:

16. este săvârșită în mai multe țări;

17. este săvârșită într-o țară, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul au avut loc, în mare parte, în altă țară;

18. este săvârșită într-o țară, dar implică un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în mai multe țări; sau

19. este săvârșită într-o țară, dar are efecte semnificative în altă țară.

20. În cazuri excepționale, datele PNR pot fi prelucrate de către Australia, dacă este necesar, pentru protecția intereselor vitale ale oricărei persoane, cum ar fi riscul de deces, de vătămare gravă sau amenințarea la adresa sănătății.

21. Mai mult, în scopul supravegherii și responsabilizării administrației publice și al facilitării despăgubirilor și sancțiunilor pentru utilizarea frauduloasă a datelor, datele PNR pot fi prelucrate, de la caz la caz, atunci când acest tip de prelucrare este în mod special prevăzut în legislația australiană.

Articolul 4

Asigurarea furnizării datelor PNR

22. Transportatorii aerieni furnizează Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia datele PNR din sistemele lor de rezervare. Legislația oricărei părți nu conține dispoziții în temeiul cărora transportatorii aerieni nu se pot conforma legislației australiene relevante din care derivă obligația furnizării datelor.

23. Australia nu solicită transportatorilor aerieni să furnizeze elemente ale datelor PNR care nu sunt deja colectate sau deținute în sistemele lor de rezervare.

24. În cazul în care datele PNR transferate de către transportatorii aerieni includ date suplimentare celor enumerate în anexa 1, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia șterge aceste date.

Articolul 5

Adecvare

Respectarea prezentului acord de către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia constituie, în sensul legislației relevante a UE privind protecția datelor, un nivel adecvat al protecției datelor PNR transferate către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia, în sensul prezentului acord.

Articolul 6

Cooperarea polițienească și judiciară

25. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia asigură disponibilitatea, de îndată ce este fezabil, a informațiilor analitice relevante și adecvate obținute din datele PNR pentru autoritățile polițienești și judiciare ale statului membru în cauză, sau pentru Europol și Eurojust, în limitele competențelor lor respective și în conformitate cu acordurile de aplicare a legii sau cu alte înțelegeri în materie de schimb de informații între Australia și orice stat membru al Uniunii Europene, Europol sau Eurojust, după caz.

26. O autoritate polițienească sau judiciară a unui stat membru al Uniunii Europene sau Europol ori Eurojust, în limitele competențelor lor respective, poate solicita accesul la datele PNR sau la informațiile analitice relevante și adecvate obținute din datele PNR care sunt necesare într-un anumit caz pentru a preveni, depista, cerceta sau urmări penal în Uniunea Europeană o infracțiune de terorism sau o infracțiune transnațională gravă. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia, în conformitate cu acordurile sau înțelegerile menționate la alineatul (1), pune la dispoziție aceste informații.

CAPITOLUL II

GARANȚII APLICABILE PRELUCRĂRII DATELOR PNR

Articolul 7

Protecția datelor și nediscriminare

27. Datele PNR fac obiectul dispozițiilor legii privind viața privată din 1988 ( Commonwealth Privacy Act ) care reglementează aspectele legate de colectarea, utilizarea, stocarea, divulgarea, securitatea, accesul și modificarea informațiilor cu caracter personal deținute de majoritatea departamentelor și agențiilor guvernului australian.

28. Australia se asigură că garanțiile aplicabile prelucrării datelor PNR în temeiul prezentului acord și al legislației naționale relevante se aplică în cazul tuturor pasagerilor, fără discriminare, în special în baza cetățeniei, țării de reședință sau prezenței fizice în Australia.

Articolul 8

Date sensibile

Este interzisă prelucrarea datelor PNR sensibile de către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. În măsura în care datele PNR ale unui pasager care sunt transferate Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia conțin date sensibile, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia trebuie să le șteargă.

Articolul 9

Securitatea și integritatea datelor

29. Pentru prevenirea distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificării, divulgării sau accesului neautorizat sau a oricăror forme de prelucrare ilegale:

30. echipamentele de prelucrare a datelor PNR sunt păstrate într-un mediu fizic sigur și sunt întreținute cu ajutorul unor sisteme de înalt nivel și al controalelor privind intruziunile fizice;

31. datele PNR sunt stocate separat de alt tip de date. În scopul corelării, datele pot fi introduse în sistemul PNR, dar nu pot ieși din sistemul PNR pentru a fi încorporate în alte baze de date. Accesul la sistemul PNR este limitat la un număr restrâns de funcționari din cadrul Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia care sunt autorizați în mod special de către directorul executiv în vederea prelucrării datelor PNR în sensul prezentului acord. Acești funcționari au acces la sistemul PNR într-un mediu de lucru securizat care nu este accesibil persoanelor neautorizate;

32. accesul funcționarilor descriși la litera (b) la sistemul PNR este controlat prin sisteme de acces securizat, precum conectare la diferite niveluri pe baza unui nume de utilizator și a unei parole;

33. accesul la rețeaua Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia și datele conținute în sistemul PNR fac obiectul unui audit. Raportul de audit generat conține numele utilizatorului, locul unde își desfășoară activitatea, data și ora accesării, conținutul interogării și numărul de înregistrări obținute în urma interogării;

34. toate datele PNR sunt transferate de la Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia către alte autorități în mod securizat;

35. sistemul PNR asigură detectarea și semnalarea erorilor;

36. datele PNR sunt protejate împotriva oricărei manipulări, modificări, adăugiri sau alterări care poate rezulta ca urmare a funcționării defectuoase a sistemului;

37. baza de date PNR nu se copiază, cu excepția copierii bazei de date în scopul recuperării datelor în caz de dezastru.

38. Toate cazurile de încălcare a securității datelor, în special cele care duc la distrugerea accidentală sau ilegală, la pierderea accidentală, la modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat, precum și la oricare altă formă de prelucrare ilegală fac obiectul unor sancțiuni eficiente și disuasive.

39. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia semnalează cazurile de încălcare a securității datelor Biroului comisarului australian pentru informații și transmite o notificare Comisiei Europene cu privire la raportarea unei astfel de încălcări.

Articolul 10

Supraveghere și răspundere

40. Respectarea normelor în materie de protecție a datelor de către autoritățile guvernamentale care prelucrează date PNR face obiectul supravegherii comisarului australian pentru informații care, în temeiul dispozițiilor legii privind viața privată ( Privacy Act) are competența efectivă de a cerceta respectarea de către agenții a legii privind viața privată ( Privacy Act) și de a monitoriza și a investiga în ce măsură Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia respectă legea privind viața privată ( Privacy Act) .

41. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia a instituit măsuri în temeiul legii privind viața privată ( Privacy Act ), astfel încât comisarul australian pentru informații să poată efectua audituri oficiale periodice cu privire la toate aspectele legate de utilizarea datelor PNR provenite din UE, de politicile în materie de tratare și acces, precum și de procedurile Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia.

42. Comisarul australian pentru informații va examina, în special, plângerile depuse de o persoană, indiferent de cetățenia sau țara de reședință a acesteia, cu privire la protecția drepturilor și libertăților sale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana vizată va fi informată despre rezultatul plângerii sale. De asemenea, comisarul australian pentru informații va asista persoanele vizate în exercitarea drepturilor pe care le au în temeiul prezentului acord, în special dreptul de acces, rectificare și despăgubire.

43. Persoanele au, de asemenea, dreptul de a înainta Ombudsmanului pentru Commonwealth o plângere privind modul în care au fost tratate de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia.

Articolul 11

Transparență

44. Australia impune transportatorilor aerieni obligația de a oferi pasagerilor informații clare și pertinente în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și scopul utilizării datelor PNR. Aceste informații vor fi furnizate, cu predilecție, în momentul rezervării.

45. Australia pune la dispoziția publicului, în special prin intermediul site-urilor guvernamentale relevante, informații cu privire la scopul colectării și utilizării datelor PNR de către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Acestea trebuie să cuprindă informații privind modalitățile de solicitare a accesului la date și a rectificării acestora, precum și privind modalitățile de solicitare de despăgubiri.

Articolul 12

Dreptul de acces

46. Orice persoană are dreptul de acces la datele sale PNR, în urma unei cereri adresate Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Accesul se acordă fără constrângeri sau întârzieri nejustificate. Acest drept este conferit prin legea privind libertatea de informare din 1982 ( Freedom of Information Act ) și prin legea privind viața privată ( Privacy Act ). Dreptul de acces se extinde și la capacitatea oricărei persoane de a solicita și de a obține documente deținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia cu privire la eventualul transfer sau punerea la dispoziție a datelor care o privesc, precum și la informațiile privind destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate aceste date.

47. Divulgarea de informații în temeiul alineatului (1) poate face obiectul unor limitări legale rezonabile aplicabile în temeiul legislației australiene pentru a garanta prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, precum și pentru a proteja siguranța publică sau națională, acordând atenția cuvenită interesului legitim al persoanei vizate.

48. Refuzul sau limitarea accesului trebuie prezentate persoanei în scris, în termen de treizeci (30) de zile sau în orice termen legal extins. În același timp, motivele de fapt și de drept care stau la baza deciziei trebuie, de asemenea, aduse la cunoștința persoanei. Comunicarea menționată anterior poate fi omisă în cazul motivelor menționate la alineatul (2). În toate aceste cazuri, persoanele sunt informate cu privire la dreptul lor de a depune o plângere împotriva deciziei Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Plângerea va fi depusă la comisarul australian pentru informații. Persoanele sunt, în egală măsură, informate cu privire la modalitățile disponibile în temeiul legislației australiene pentru obținerea de despăgubiri administrative și judiciare.

49. În cazul în care o persoană depune o plângere la comisarul australian pentru informații, conform dispozițiilor de la alineatul (3), aceasta este informată oficial cu privire la rezultatul investigației privind plângerea. Persoana respectivă va primi cel puțin o confirmare a respectării sau nerespectării drepturilor sale în materie de protecție a datelor, în conformitate cu prezentul acord.

50. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia nu divulgă publicului date PNR, cu excepția persoanelor ale căror date PNR au fost prelucrate sau a reprezentanților acestora.

Articolul 13

Dreptul de rectificare și de ștergere

51. Orice persoană are dreptul să solicite rectificarea datelor sale PNR prelucrate de către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia, în cazul în care datele sunt inexacte. Rectificarea poate necesita ștergerea.

52. Cererile de rectificare a datelor PNR deținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia pot fi adresate direct Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia în conformitate cu legea privind libertatea de informare ( Freedom of Information Act ) sau cu legea privind viața privată ( Privacy Act ).

53. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia efectuează toate verificările necesare în baza cererii și informează fără întârziere persoana în cauză dacă datele sale PNR au fost rectificate sau șterse. Acest tip de notificare este prezentată persoanei, în scris, în termen de treizeci (30) de zile sau în orice termen legal extins și oferă informații cu privire la posibilitatea introducerii unei plângeri la comisarul australian pentru informații împotriva deciziei Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, precum și cu privire la modalitățile disponibile în temeiul legislației australiene pentru obținerea de despăgubiri administrative și judiciare.

54. În cazul în care o persoană depune o plângere la comisarul australian pentru informații, conform dispozițiilor de la alineatul (3), aceasta este informată oficial cu privire la rezultatul investigației.

Articolul 14

Dreptul la despăgubiri

55. Orice persoană are dreptul la despăgubiri administrative și judiciare efective în cazul în care oricare dintre drepturile sale menționate în prezentul acord au fost încălcate.

56. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei operațiuni de prelucrare ilegală sau al unui act incompatibil cu drepturile menționate în prezentul acord are dreptul de a solicita despăgubiri efective, care pot include o compensație din partea Australiei.

57. Drepturile menționate la alineatele (1) și (2) se acordă persoanelor, indiferent de cetățenia acestora, de țara de origine, de locul de reședință sau de prezența fizică în Australia.

Articolul 15

Prelucrarea automată a datelor PNR

58. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia sau alte autorități guvernamentale enumerate în anexa 2 nu adoptă decizii care afectează semnificativ sau care au un efect juridic negativ asupra unui călător exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor PNR.

59. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia nu efectuează prelucrarea automată a datelor pe baza datelor sensibile.

Articolul 16

Păstrarea datelor

60. Datele PNR se păstrează cel mult cinci ani și jumătate de la data primirii inițiale a acestora de către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Pe durata acestei perioade, datele PNR se păstrează în sistemul PNR doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave, după cum urmează:

61. în primii trei ani de la primirea inițială, toate datele PNR sunt accesibile unui număr limitat de funcționari ai Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, autorizați în mod special de directorul executiv al acestui serviciu pentru a identifica pasagerii care pot prezenta interes;

62. după trei ani de la data primirii inițiale și până la sfârșitul perioadei de cinci ani și jumătate, datele PNR se păstrează în sistemul PNR, dar se maschează toate elementele datelor care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele PNR. Astfel de date PNR depersonalizate sunt accesibile numai unui număr limitat de funcționari ai Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, autorizați în mod special de directorul executiv al acestui serviciu pentru a efectua analize referitoare la infracțiuni de terorism sau la infracțiuni transnaționale grave. Accesul deplin la datele PNR este permis numai de către un membru al conducerii superioare executive a Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, în cazul în care este necesar să se efectueze investigații în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor transnaționale grave.

63. Pentru realizarea depersonalizării, se maschează următoarele elemente PNR:

64. numele;

65. alte nume din PNR, inclusiv numărul călătorilor din PNR;

66. toate informațiile de contact disponibile (inclusiv cu privire la sursa informației);

67. observații generale, inclusiv alte informații suplimentare (OSI), informații privind serviciile speciale (SSI) și informații privind cereri ale serviciilor speciale (SSR), în măsura în care acestea conțin orice informații care permit identificarea unei persoane fizice și

68. orice date colectate privind informațiile referitoare la pasageri prelucrate în avans (APP) sau privind informațiile prealabile referitoare la pasageri (API), în măsura în care acesta conțin orice informații care permit identificarea unei persoane fizice.

69. Fără a aduce atingere alineatului (1), datele PNR necesare unei anumite cercetări, urmăriri penale sau aplicări de sancțiuni pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni transnaționale grave pot fi prelucrate în scopul acelei cercetări, urmăriri penale sau aplicări de sancțiuni. Datele PNR pot fi păstrate până la încheierea cercetării sau a urmăririi penale relevante sau până la aplicarea sancțiunii.

70. La expirarea perioadei de păstrare a datelor precizată la alineatele (1) și (3), datele PNR se șterg definitiv.

Articolul 17

Înregistrarea și documentarea datelor PNR

71. Toate operațiunile de prelucrare, inclusiv accesarea și consultarea sau transferul datelor PNR, precum și cererile de date PNR ale autorităților din Australia sau din țări terțe, chiar dacă sunt refuzate, sunt înregistrate sau documentate de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia pentru verificarea legalității prelucrării datelor, pentru automonitorizare și pentru asigurarea integrității și securității corespunzătoare a prelucrării datelor.

72. Registrele sau documentația pregătită în temeiul alineatului (1) se utilizează exclusiv în scopuri de supraveghere și de audit, inclusiv investigarea și soluționarea aspectelor referitoare la accesul neautorizat.

73. Registrele sau documentația pregătită în temeiul alineatului (1) se comunică, la cerere, comisarului australian pentru informații. Comisarul australian pentru informații utilizează aceste informații numai pentru supravegherea protecției datelor și pentru asigurarea prelucrării corespunzătoare a datelor, precum și a integrității și securității acestora.

Articolul 18

Schimbul de date PNR cu alte autorități guvernamentale din Australia

74. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia poate face schimb de date PNR doar cu autoritățile guvernamentale din Australia care sunt enumerate în anexa 2 și numai cu respectarea următoarelor garanții:

75. autoritățile guvernamentale destinatare aplică datelor PNR garanțiile prevăzute în prezentul acord;

76. schimbul de date se limitează în mod strict la scopurile menționate la articolul 3;

77. schimbul de date se efectuează numai de la caz la caz, cu excepția datelor depersonalizate;

78. înainte de efectuarea schimbului, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia evaluează cu atenție relevanța datelor care urmează să fie partajate. Fac obiectul schimbului numai acele elemente specifice ale datelor PNR în cazul cărora se demonstrează în mod clar că sunt necesare în anumite circumstanțe. În orice caz, se transferă cât mai puține date posibil.

79. autoritățile guvernamentale destinatare se asigură că datele nu sunt divulgate ulterior fără autorizarea Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, care nu acordă autorizarea decât în scopurile menționate la articolul 3 din acord.

80. Lista autorităților prevăzute în anexa 2 poate fi modificată prin schimb de note diplomatice între părți, pentru a include:

81. orice departamente sau agenții care succed celor care sunt enumerate în anexa 2 și

82. orice departamente și agenții noi, instituite după intrarea în vigoare a prezentului acord și ale căror funcții sunt direct legate de prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave și

83. orice departamente și agenții existente, ale căror funcții devin direct legate de prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave.

84. Atunci când sunt transferate informații analitice care conțin date PNR obținute în temeiul prezentului acord, se respectă garanțiile aplicabile datelor PNR în temeiul prezentului articol.

85. Nicio dispoziție din prezentul articol nu împiedică divulgarea datelor PNR în cazul în care acest lucru este necesar în sensul articolului 3 alineatele (4) și (5) și al articolului 10.

Articolul 19

Transferurile către autorități din țări terțe

86. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia poate transfera date PNR numai anumitor autorități din țări terțe, cu respectarea următoarelor garanții:

87. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia s-a asigurat că autoritatea țării terțe destinatare a acceptat să aplice datelor transferate garanții identice celor prevăzute în prezentul acord;

88. pot primi date PNR numai autorități din țări terțe ale căror funcții sunt direct legate de prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave;

89. datele sunt transferate în scopul exclusiv de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave, astfel cum sunt definite la articolul 3;

90. datele se transferă doar de la caz la caz;

91. înainte de efectuarea transferului, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia evaluează cu atenție relevanța datelor care urmează să fie transferate. Fac obiectul transferului numai acele elemente specifice ale datelor PNR în cazul cărora se demonstrează în mod clar că sunt necesare în anumite circumstanțe. În orice caz, se transferă cât mai puține date posibil;

92. în cazul în care Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia ia cunoștință de faptul că datele unui cetățean sau ale unui rezident al unui stat membru sunt transferate, autoritățile competente din statul membru în cauză sunt informate cu privire la aceasta cât mai curând posibil;

93. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia s-a asigurat că autoritatea țării terțe destinatare a acceptat să păstreze datele PNR numai până la încheierea cercetării sau a urmăririi penale relevante, până la aplicarea sancțiunii sau până când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile prevăzute la articolul 3 alineatul (4), și, în orice caz, nu mai mult decât este necesar;

94. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia s-a asigurat că autoritatea țării terțe destinatare a acceptat să nu transfere ulterior datele PNR;

95. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia se asigură, dacă este cazul, că pasagerul este informat cu privire transferarea datelor sale PNR.

96. Atunci când sunt transferate informații analitice care conțin date PNR obținute în temeiul prezentului acord, se respectă garanțiile aplicabile datelor PNR conform prevederilor prezentului articol.

97. Nicio dispoziție din prezentul articol nu împiedică divulgarea datelor PNR în cazul în care acest lucru este necesar în sensul articolului 3 alineatul (4).

CAPITOLUL III

MODALITĂȚI DE EFECTUARE A TRANSFERURILOR

Articolul 20

Metoda de efectuare a transferurilor

În sensul prezentului acord, părțile se asigură că transportatorii aerieni transferă Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia datele PNR exclusiv pe baza metodei „push” și în conformitate cu următoarele proceduri:

98. transportatorii aerieni transferă date PNR, prin mijloace electronice, în conformitate cu cerințele tehnice ale Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia sau, în caz de defecțiune tehnică a acestora, prin orice alte mijloace adecvate care să asigure un nivel corespunzător de securitate a datelor;

99. transportatorii aerieni transferă date PNR utilizând un model de mesaj definit de comun acord;

100. transportatorii aerieni transferă date PNR în mod securizat, utilizând protocoale comune cerute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia.

Articolul 21

Frecvența transferurilor

101. Părțile se asigură că transportatorii aerieni transferă Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia toate datele PNR ale pasagerilor solicitate conform articolului 20, în cel mult cinci momente planificate pentru fiecare zbor, primul moment fiind cu până la 72 de ore înainte de plecarea prevăzută. Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia comunică transportatorilor aerieni momentele stabilite pentru efectuarea transferurilor.

102. În cazuri specifice în care există indicii că accesul rapid la date este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni transnaționale grave, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia poate solicita unui transportator aerian să furnizeze datele PNR înainte de efectuarea primului transfer planificat. În exercitarea acestei competențe discreționare, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia acționează în mod judicios și proporțional și utilizează exclusiv metoda „push”.

103. În cazuri specifice în care există indicii că accesul la date este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni transnaționale grave, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia poate solicita unui transportator aerian să transfere date PNR între sau după transferurile periodice menționate la alineatul (1). În exercitarea acestei competențe discreționare, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia acționează în mod judicios și proporțional și utilizează exclusiv metoda „push”.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Nederogare/relația cu alte instrumente

104. Prezentul acord nu creează și nu conferă drepturi sau beneficii niciunei persoane sau entități, publice sau private. Fiecare parte se asigură că dispozițiile prezentului acord sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

105. Nicio dispoziție din prezentul acord nu limitează drepturile sau garanțiile prevăzute de legile din Australia.

106. Nicio dispoziție din prezentul acord nu constituie o derogare de la obligațiile existente în temeiul instrumentelor bilaterale de asistență judiciară reciprocă dintre Australia și statele membre ale Uniunii Europene de a oferi ajutor în cazul unei cereri de obținere de date pentru a servi drept probe în cadrul unei proceduri penale privind terorismul sau infracțiuni transnaționale grave.

Articolul 23

Soluționarea litigiilor și suspendarea acordului

107. Orice litigiu care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului acord și orice aspecte conexe fac obiectul unei consultări între părți pentru a se ajunge la o soluție reciproc acceptabilă, inclusiv oferind posibilitatea, pentru fiecare parte, de a se conforma într-un termen rezonabil.

108. În cazul în care consultările nu conduc la soluționarea litigiului, oricare dintre părți poate suspenda aplicarea prezentului acord printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică, suspendarea intrând în vigoare la 120 de zile de la data notificării, cu excepția cazului în care se convine altfel.

109. Orice suspendare încetează de îndată ce litigiul este soluționat în mod satisfăcător pentru Australia și UE.

110. Fără a aduce atingere suspendării prezentului acord, toate datele obținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia în condițiile prezentului acord continuă să fie prelucrate, în conformitate cu garanțiile din prezentul acord, inclusiv cu dispozițiile privind păstrarea și ștergerea datelor.

Articolul 24

Consultare și examinare

111. Dacă este cazul, înainte de adoptare, părțile își notifică reciproc orice modificare legislativă sau de reglementare care poate influența în mod semnificativ punerea în aplicare a prezentului acord. Trimiterile din prezentul acord la legislația australiană se consideră că includ orice acte legislative ulterioare.

112. Părțile examinează în comun punerea în aplicare a prezentului acord și orice aspecte conexe la un an de la intrarea sa în vigoare și apoi, periodic, pe durata acordului, precum și la cererea oricăreia dintre părți. Părțile convin că examinarea ar trebui să vizeze, în special, mecanismul de mascare a datelor, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b), orice dificultăți legate de eficiența operațională sau de eficacitatea costurilor aferente mecanismului și experiența acumulată în ceea ce privește mecanisme similare în alte sisteme PNR mature, inclusiv sistemul UE. În cazul în care nu este disponibil un mecanism eficient din punct de vedere operațional și eficace din punct de vedere al costurilor, accesul la date va fi restricționat, în schimb, prin arhivare, iar accesul la aceste arhive se va face doar conform modalității prevăzute în cazul datelor depersonalizate, în temeiul articolului 16.

113. Înainte de examinarea comună, părțile convin asupra modalităților de realizare a acesteia și își comunică reciproc componența echipelor lor respective. În scopul examinării comune, Uniunea Europeană este reprezentată de Comisia Europeană, iar Australia este reprezentată de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Din echipe pot face parte experți în materie de protecție a datelor și de aplicare a legii. Sub rezerva legislației aplicabile, toți participanții la examinarea comună au obligația de a respecta confidențialitatea discuțiilor și de a avea autorizarea de securitate corespunzătoare. În scopul examinării comune, Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia asigură accesul la documentația, sistemele și personalul relevant.

114. Părțile evaluează acordul, în special eficacitatea operațională a acestuia, în termen de cel mult patru ani de la data intrării sale în vigoare.

115. În urma examinării comune, Comisia Europeană prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. Australiei i se acordă posibilitatea de a prezenta observații scrise, care sunt atașate la raport.

116. Deoarece instituirea unui sistem PNR al UE ar putea modifica contextul prezentului acord, în cazul în care și atunci când se adoptă un sistem PNR al UE, părțile se consultă pentru a stabili dacă acordul trebuie modificat în consecință.

Articolul 25

Reziliere

117. Oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică. Rezilierea produce efecte în termen de 120 de zile de la data primirii notificării, sau în orice alt mod convenit.

118. Fără a aduce atingere rezilierii prezentului acord, toate datele obținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia în condițiile prezentului acord continuă să fie prelucrate, în conformitate cu garanțiile din prezentul acord, inclusiv cu dispozițiile privind păstrarea și ștergerea datelor.

Articolul 26

Durată

119. Sub rezerva articolului 25, prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de șapte ani de la data intrării în vigoare.

120. La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), precum și a oricărei perioade ulterioare de reînnoire în temeiul prezentului alineat, acordul se reînnoiește pentru următorii șapte ani, cu excepția cazului în care una dintre părți notifică în scris cealaltă parte prin canale diplomatice, cu cel puțin douăsprezece luni înainte, cu privire la intenția sa de a nu mai reînnoi acordul.

121. Fără a aduce atingere expirării prezentului acord, toate datele obținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia în condițiile prezentului acord continuă să fie prelucrate, în conformitate cu garanțiile din prezentul acord, inclusiv cu dispozițiile privind păstrarea și ștergerea datelor.

Articolul 27

Datele PNR primite înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord

Australia tratează toate datele PNR deținute de Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia la data intrării în vigoare a prezentului acord în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. Cu toate acestea, datele nu trebuie să fie mascate înainte de 1 ianuarie 2015.

Articolul 28

Aplicare teritorială

122. Sub rezerva alineatelor (2) - (4), prezentul acord se aplică pe teritoriul în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și pe teritoriul Australiei.

123. Prezentul acord se va aplica Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei doar în cazul în care Comisia Europeană notifică în scris Australiei că Danemarca, Regatul Unit sau Irlanda au consimțit să-și asume obligații prin prezentul acord.

124. În cazul în care Comisia Europeană notifică Australiei, înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, că acesta se va aplica Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei, prezentul acord se aplică pe teritoriul statului respectiv în aceeași zi ca și pentru celelalte state membre ale UE care își asumă obligații prin prezentul acord.

125. În cazul în care Comisia Europeană notifică Australiei, după intrarea în vigoare a prezentului acord, că acesta se aplică Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei, prezentul acord se aplică pe teritoriul statului respectiv în prima zi după primirea notificării de către Australia.

Articolul 29

Dispoziții finale

126. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile au schimbat notificările care indică faptul că au finalizat procedurile interne în acest scop.

127. Prezentul acord înlocuiește Acordul între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian, încheiat la Bruxelles la 30 iunie 2008, care încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Încheiat la …, la data de …; în două exemplare originale, în limba engleză. Prezentul acord este redactat, de asemenea, în limbile bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare versiune fiind în mod egal autentică. În cazul unor divergențe între versiuni lingvistice, prevalează textul în limba engleză.

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

++++++++++

PENTRU AUSTRALIA

++++++++++

Anexa 1

Elementele datelor PNR menționate la articolul 2 litera (f) pe care transportatorii aerieni trebuie să le furnizeze Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Australia, dar numai în măsura în care aceștia le colectează:

128. codul de localizare a dosarului PNR;

129. data rezervării/emiterii biletului;

130. data (datele) prevăzută (prevăzute) a(le) călătoriei;

131. nume;

132. informații disponibile privind programele de fidelitate și avantajele oferite (și anume bilete gratuite, transfer la o clasă superioară etc.);

133. alte nume din PNR, inclusiv numărul de călători din PNR;

134. toate informațiile de contact disponibile (inclusiv cu privire la sursa informației);

135. toate informațiile disponibile cu privire la plată/facturare (fără a include alte detalii ale tranzacției cu privire la cartea de credit sau la contul bancar, care nu au legătură cu tranzacția efectuată în vederea călătoriei);

136. itinerariul de călătorie pentru anumite date PNR;

137. agenția de turism/agentul de voiaj;

138. informații cu privire la schimbul de coduri;

139. informații scindate/divizate

140. statutul de călătorie al pasagerului (inclusiv confirmările și stadiul îmbarcării);

141. informații cu privire la bilet, inclusiv numărul biletului, biletele dus și furnizarea automată a prețului unui bilet;

142. toate informațiile cu privire la bagaje;

143. informații privind locul, inclusiv numărul locului;

144. observații generale, inclusiv informații OSI, SSI și SSR;

145. toate informațiile APIS colectate;

146. un istoric al tuturor modificărilor datelor PNR enumerate la punctele 1 - 18.

Anexa 2

Lista altor autorități guvernamentale din Australia cu care Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia este autorizat să facă schimb de date PNR:

147. Comisia Australiană de Combatere a Criminalității (Australian Crime Commission);

148. Poliția Federală Australiană (Australian Federal Police);

149. Organizația Australiană a Informațiilor de Securitate (Australian Security Intelligence Organisation);

150. Procurorul general al Commonwealth-ului (Commonwealth Director of Public Prosecutions);

151. Departamentul Imigrației și Cetățeniei (Department of Immigration and Citizenship);

152. Biroul Securității Transporturilor, Departamentul Infrastructurii și Transporturilor (Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport).

[1] JO L 213, 8.8.2008, p. 47.

[2] P7_TA-(2010)0144, 5.5.2010.

[3] COM(2010)492.