27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 225/167


Avizul Comitetului Regiunilor — Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială

2012/C 225/13

COMITETUL REGIUNILOR

subliniază necesitatea de a orienta acțiunea programului în special către tinerii cei mai afectați de criză: dată fiind rata șomajului în rândul tinerilor, de peste 20 %, trebuie să li se acorde prioritate. De asemenea, trebuie să se acorde mare atenție și categoriei șomerilor de lungă durată, care reprezintă în medie 3,8 % dintre rezidenții în vârstă de muncă din statele membre ale Uniunii Europene;

subliniază cu convingere necesitatea ca, în partea referitoare la inovarea socială, proiectul să acorde experimentării propriu-zise o parte mult mai mare din fonduri decât cea prevăzută de Comisie, mai ales în cazul unor proiecte privind prioritățile politice și, îndeosebi, incluziunea socială a tinerilor;

confirmă importanța susținerii mobilității geografice a lucrătorilor la nivel european și consideră că EURES va fi un instrument din ce în ce mai util numai dacă va reuși cu adevărat să stabilească o relație între cererea și oferta de locuri de muncă și dacă rezultatele sale vor putea fi supuse unei evaluări eficiente. Subliniază contribuția pe care o pot avea regiunile și autoritățile locale în acest sector;

nutrește totuși îndoieli cu privire la decizia de a scoate din programul privind inovarea socială referința la egalitatea de gen și la combaterea discriminării.

Raportor

dl Enrico ROSSI (IT-PSE), președintele Regiunii Toscana

Document de referință

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială

COM(2011) 609 final

I.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

1.

întâmpină cu satisfacție decizia Comisiei de a prezenta pentru perioada 2014-2020 noile regulamente Progress, Microfinanțare și EURES, reunindu-le în cadrul Programului pentru schimbări sociale și inovare socială;

2.

insistă asupra importanței aprofundării conceptului de inovare socială, pe care o consideră un instrument esențial de prevenire a riscului de excluziune socială și de combatere a excluziunii în curs, în special într-o perioadă de criză care riscă să afecteze coeziunea și modelul social european;

3.

nutrește totuși îndoieli cu privire la decizia de a scoate din programul privind inovarea socială referința la egalitatea de gen și la combaterea discriminării;

4.

subliniază necesitatea de a orienta acțiunea programului în special către tinerii cei mai afectați de criză: dată fiind rata șomajului în rândul tinerilor, de peste 20 %, trebuie să li se acorde prioritate. De asemenea, trebuie să se acorde mare atenție și categoriei șomerilor de lungă durată, care reprezintă în medie 3,8 % dintre rezidenții în vârstă de muncă din statele membre ale Uniunii Europene;

5.

subliniază, de asemenea, nevoia unei definiții mai clare a „economiei sociale” și face referire în mod special în această privință la raportul Parlamentului European privind economia socială (1);

6.

subliniază importanța coerenței în utilizarea fondurilor destinate programului actual și a celor ale Fondului social european. Insistă asupra necesității unui angajament din partea Comisiei și a autorităților regionale, pentru asigurarea acestei coerențe, prin măsuri identificate de Comisie. Acest demers se poate reflecta deja în definirea orientărilor privind achizițiile publice, precum și a procedurii de analiză a proiectelor;

7.

subliniază cu convingere necesitatea ca, în partea referitoare la inovarea socială, proiectul să acorde experimentării propriu-zise o parte mult mai mare din fonduri decât cea prevăzută de Comisie, mai ales în cazul unor proiecte privind prioritățile politice și, îndeosebi, incluziunea socială a tinerilor;

8.

confirmă, în contextul politic și economic actual, importanța măsurilor de microcreditare, care ar trebui să îi ajute pe cetățeni (în special pe tineri și femei), să întreprindă activități proprii, să își dezvolte activitățile antreprenoriale sau să își îmbunătățească propria capacitate operațională;

9.

subliniază că, și în acest sector, trebuie să se acorde prioritate atât categoriilor sociale vulnerabile și expuse riscurilor, cât și întreprinderilor sociale; amintește că experiențele de microfinanțare au dat dovadă de eficiență până în prezent, în ceea ce privește atât succesul investițiilor, cât și rata scăzută de nerestituire a sumelor împrumutate;

10.

confirmă importanța susținerii mobilității geografice a lucrătorilor la nivel european și consideră că EURES va fi un instrument din ce în ce mai util numai dacă va reuși cu adevărat să stabilească o relație între cererea și oferta de locuri de muncă și dacă rezultatele sale vor putea fi supuse unei evaluări eficiente. Subliniază contribuția pe care o pot avea regiunile și autoritățile locale în acest sector;

11.

amintește că, în pofida angajamentului instituțiilor, persistă încă obstacole concrete importante în calea mobilității geografice intracomunitare a lucrătorilor, mai ales în cazul celor care trăiesc în regiunile mai îndepărtate de continent sau în cele ultraperiferice;

12.

insistă asupra îmbunătățirii procedurilor de evaluare în scopul cunoașterii efectelor întregului program și solicită angajamentul Comisiei de a da curs fără întârziere evaluărilor finale prevăzute ale programelor corespunzătoare aflate în desfășurare, prezentând eventuale modificări de adus noilor programe;

13.

subliniază faptul că inovarea socială permite prevenirea riscului de excluziune socială și combaterea excluziunii în curs, în special într-o perioadă de criză care riscă să afecteze coeziunea și modelul social european; amintește că suntem, într-adevăr, expuși riscului declanșării unei crize a generațiilor, cu urmări greu de prevăzut asupra modelului nostru de societate și chiar asupra sistemului democratic; în consecință, solicită Europei să își asume responsabilitățile și să încurajeze experimentarea socială, precum și să difuzeze bunele practici care decurg din aceasta, astfel încât să pună la punct modele de intervenție eficiente, care să poată fi utilizate pretutindeni în Uniune;

14.

reamintește avizul Comitetului privind instrumentul de microfinanțare  (2) din 7 octombrie 2009 și importanța pe care o poate avea instrumentul de microfinanțare în combaterea excluziunii. Reflecția Comitetului vizând identificarea categoriilor la care se referă acest instrument, precum și precizarea că nu este vorba de un instrument destinat finanțării consumului, ci înființării sau consolidării micilor întreprinderi inovatoare sau sociale (care de regulă nu pot beneficia de împrumuturi bancare), servesc la precizarea funcției sale. Subliniază faptul că acțiunea europeană intervine într-o a doua etapă, prin susținerea actorilor naționali, regionali sau locali care acordă microcreditul; subliniază, de asemenea, că importanța acestui instrument rezidă în contribuția la instituirea unui mecanism virtuos de autosusținere a întreprinderilor beneficiare și de regenerare a fondurilor disponibile datorită ratei de rambursare ridicate. Solicită, prin urmare, o reglementare europeană solidă, care să evidențieze elementele comune la nivel european, pentru armonizarea sau generalizarea practicilor de microcreditare. Comitetul atrage atenția Comisiei și asupra exemplelor pozitive de organizații fără scop lucrativ care depun deja eforturi remarcabile în ceea ce privește acordarea microcreditelor. Pentru a menține această situație, este important ca UE să nu creeze o proprie organizație paralelă, ci să sprijine eforturile depuse deja;

15.

cât despre EURES, îndeamnă Comisia să procedeze în așa fel încât acest instrument să fie mai eficient prin corelarea cererii și ofertei și prin intermediul serviciilor de ocupare a forței de muncă de la nivel național și regional; solicită ca EURES să răspundă mai bine nevoilor tinerilor aflați în căutarea unui prim loc de muncă, promovând circulația persoanelor fără experiență în câmpul muncii, luând totodată în considerare faptul că există cerere de lucrători tineri calificați și în multe orașe mici și zone rurale; subliniază, de asemenea, nevoia unei abordări ambițioase a problemei reprezentate de piedicile din calea liberei circulații a lucrătorilor, cum ar fi depărtarea de continent; instrumentul ar trebui să ia măsuri în acest sens, fără a se limita la prestarea unor servicii de plasament;

Aspecte specifice

16.

își exprimă îngrijorarea cu privire la eliminarea, în raport cu actualul program Progress, a referirii la egalitatea de gen și la nediscriminare, din motive ce țin de două riscuri majore: deplasarea atenției dinspre necesitatea înlăturării obstacolelor sociale din calea egalității înspre simpla recunoaștere, tradițională, a drepturilor, și dispersarea intervențiilor novatoare din domeniul social;

17.

confirmă faptul că bugetul programului este în continuare inferior necesităților, mai ales celor în materie de experimentare socială, deși Comisia propune utilizarea a 17 % din buget în acest sens;

18.

în ceea ce privește microfinanțarea, consideră necesară confirmarea avizului din 2009, ținând seama și de faptul că punerea în aplicare a programului cofinanțat de BEI și FEI datează de ceva mai mult de un an. În plus, arată că ar trebui acordată o atenție specială anumitor acțiuni specifice de susținere a furnizorilor de microcredite, pentru ca să își desfășoare activitatea în condiții minime de echilibru și sustenabilitate, amintind că eficiența măsurilor de microfinanțare este strâns legată de dimensiunea furnizorilor și de calitatea serviciilor de microfinanțare oferite. De aici și necesitatea de a se încuraja și susține rețelele naționale și/sau regionale de microfinanțare, care funcționează ca structuri secundare de sprijin pentru diverșii furnizori teritoriali;

19.

insistă asupra necesității unei coerențe a acțiunii europene, atunci când există mai multe programe în domeniile inovării și microfinanțării; solicită garantarea unei coerențe sporite între programul pentru schimbări sociale și inovare socială și FSE, ținându-se seama de diversitatea structurală a organismelor de gestionare – Comisia, pentru acest program, și autoritățile naționale și regionale, pentru Fondul social. În acest sens, formulează trei propuneri: angajamentul regiunilor privind utilizarea Fondului social sau a altor fonduri pentru punerea în aplicare a bunelor practici la care s-a ajuns în acest cadru; posibilitatea Comitetului Regiunilor de a prezenta orientări pe tema coerenței în momentul publicării invitației de participare la procedura de ofertare; dacă dimensiunea teritorială a proiectelor o impune, regiunile și autoritățile locale interesate ar trebui să-și exprime părerea despre fiecare dintre proiectele prezentate, în vederea garantării sinergiei și coordonării modurilor în care acestea utilizează FSE;

20.

în sfârșit, pentru cele trei axe ale programului, constată că există problema unei evaluări mai precise a eficienței, mai ales pentru microfinanțare și pentru EURES, în cazul celui din urmă, pentru a ști cât s-a realizat sau câte persoane și-au găsit de lucru mulțumită acestui program. Consideră că Comisia ar trebui să se angajeze să prezinte mai repede rezultatele evaluărilor programelor actuale, care vor fi publicate numai după intrarea în vigoare a programelor noi, și să prezinte eventuale modificări sau completări ale celor din urmă.

II.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

În conformitate cu articolul 9 din Tratat, programul ar trebui să se asigure că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține seama de cerințele legate de promovarea unui nivel înalt de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale adecvate și de lupta împotriva excluziunii sociale.

În conformitate cu articolul 9 din Tratat , programul ar trebui să se asigure că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține seama de cerințele legate de promovarea unui nivel înalt de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale adecvate și de lupta împotriva excluziunii sociale.

Expunere de motive

Este necesar să se sublinieze nevoia de coerență între punerea în aplicare a acestui program și Strategia Europa 2020.

Amendamentul 2

Articolul 4 alineatul (1), literă nouă, (f)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 4

Obiectivele generale ale programului

1.   Programul urmărește să contribuie la următoarele obiective generale:

(a)

…;

(b)

să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile și eficiente de protecție socială și a piețelor muncii și să faciliteze reforma politică, prin promovarea unei bune guvernări, a învățării reciproce și a inovării sociale;

(c)

…;

(d)

să promoveze mobilitatea geografică a lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea piețelor europene ale muncii, deschise și accesibile tuturor;

(e)

să promoveze ocuparea forței de muncă și incluziunea socială prin creșterea disponibilității și accesibilității microfinanțărilor pentru categoriile vulnerabile și microîntreprinderi și prin facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale.

Articolul 4

Obiectivele generale ale programului

1.   Programul urmărește să contribuie la următoarele obiective generale:

(a)

să încurajeze adeziunea la obiectivele Uniunii în domeniul social, al ocupării forței de muncă și al condițiilor de muncă în rândul principalilor responsabili politici europeni și naționali, precum și în rândul altor părți interesate pentru a determina realizarea unor acțiuni concrete și coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre;

(b)

să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile și eficiente de protecție socială și a piețelor muncii și să faciliteze tuturor reforma politică, prin promovarea unei bune guvernări, a învățării reciproce și a inovării sociale;

(c)

să modernizeze legislația Uniunii în conformitate cu principiile reglementării inteligente și să garanteze aplicarea efectivă a legislației Uniunii în domeniile legate de condițiile de muncă;

(d)

să promoveze mobilitatea geografică a lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea piețelor europene ale muncii, deschise și accesibile tuturor;

(e)

să promoveze ocuparea forței de muncă și incluziunea socială prin creșterea disponibilității și accesibilității microfinanțărilor pentru categoriile vulnerabile și microîntreprinderi și prin facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale.

(f)

Expunere de motive

Pentru litera (b): este necesar să se promoveze participarea tuturor părților interesate relevante la dezvoltarea sistemului de protecție socială. Pentru litera (d): microfinanțarea ar putea fi singura modalitate prin care tinerii pot înființa sau dezvolta o întreprindere. Pentru litera (f): implicarea activă a tuturor actorilor relevanți reprezintă o condiție pentru acest program.

Amendamentul 3

Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2. Axelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) li se alocă, cu titlu indicativ, următoarele procente:

(a)

60 % pentru axa Progress, din care cel puțin 17 % se alocă pentru promovarea experimentării sociale ca metodă de testare și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare în vederea dezvoltării acestora;

(b)

15 % pentru axa EURES;

(c)

20 % pentru axa Microfinanțare și antreprenoriat social.

2. Axelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) li se alocă, cu titlu indicativ, următoarele procente:

(a)

60 % pentru axa Progress, din care cel puțin se alocă pentru promovarea experimentării sociale ca metodă de testare și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare în vederea dezvoltării acestora ; .

(b)

15 % pentru axa EURES;

(c)

20 % pentru axa Microfinanțare și antreprenoriat social.

Expunere de motive

Este foarte important să se accentueze nevoia de a se acorda o atenție deosebită experimentării concrete și combaterii șomajului în rândul tinerilor, în special în lumina celor mai recente statistici.

Amendamentul 4

Articolul 8 alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Coerență și complementaritate

1.   Comisia, în cooperare cu statele membre, se asigură că activitățile desfășurate în cadrul programului sunt coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și complementare acestora, în special cu cele din cadrul Fondului social european (FSE) și în domenii precum dialogul social, justiția și drepturile fundamentale, educație, formare profesională și politica în domeniul tineretului, cercetare și inovare, antreprenoriat, sănătate, extindere și relații externe, precum și în politica economică generală.

Coerență și complementaritate

1.   Comisia, în cooperare cu statele membre, se asigură că activitățile desfășurate în cadrul programului sunt coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și complementare acestora, în special cu cele din cadrul Fondului social european (FSE) și în domenii precum dialogul social, justiția și drepturile fundamentale, educație, formare profesională și politica în domeniul tineretului, cercetare și inovare, antreprenoriat, sănătate, extindere și relații externe, precum și în politica economică generală.

Expunere de motive

Dat fiind faptul că fondurile publice naționale și europene sunt relativ limitate, este esențial să se asigure coerența și sinergia cheltuielilor efectuate. Din acest motiv, trebuie consolidată continuitatea operațională între acțiunile experimentale și trebuie definite bunele practici și intervențiile din fonduri operaționale, precum FEDER și, în special, FSE. În multe situații este important să se verifice coerența dintre cheltuielile de experimentare și cheltuielile operaționale care vor urma, pe baza orientărilor trasate de autoritățile regionale competente, fără a limita totuși autonomia de decizie a Comisiei privind aprobarea proiectelor, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare.

Amendamentul 5

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Monitorizare

Pentru a monitoriza cu regularitate programul și a aduce ajustările necesare priorităților sale politice și de finanțare, Comisia întocmește rapoarte bienale de monitorizare și le trimite Parlamentului European și Consiliului. Aceste rapoarte prezintă rezultatele programului și măsura în care activitățile din cadrul acestuia au abordat aspecte care țin de egalitatea de gen și de lupta împotriva discriminării, inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

Monitorizare

Pentru a monitoriza cu regularitate programul și a aduce ajustările necesare priorităților sale politice și de finanțare, Comisia întocmește rapoarte bienale de monitorizare și le trimite Parlamentului European Consiliului . Aceste rapoarte prezintă rezultatele programului și măsura în care activitățile din cadrul acestuia au abordat aspecte care țin de egalitatea de gen și de lupta împotriva discriminării, inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

Expunere de motive

Multe dintre acțiunile prevăzute în program au efecte semnificative asupra acțiunii regionale sau decurg din aceasta. Iată de ce CoR trebuie să se poată exprima, pentru a propune Comisiei orientări coerente cu programele regionale.

Amendamentul 6

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 22

Obiective specifice

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la articolul 4, obiectivele specifice ale axei Microfinanțare și antreprenoriat social sunt:

1.

Facilitarea accesului la microfinanțare și creșterea disponibilității acesteia pentru:

(a)

persoanele care și-au pierdut sau riscă să își piardă locul de muncă sau care au dificultăți de integrare sau reintegrare pe piața muncii, persoanele care se confruntă cu amenințarea excluderii sociale sau cele vulnerabile, aflate într-o situație dezavantajoasă în privința accesului la piața de credit convențională și care doresc să deschidă sau să-și dezvolte propria microîntreprindere;

(b)

microîntreprinderile, în special cele care angajează persoane din categoria celor menționate la litera (a);

2.

Dezvoltarea capacității instituționale a furnizorilor de microcredite;

3.

Sprijinirea creării de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Articolul 22

Obiective specifice

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la articolul 4, obiectivele specifice ale axei Microfinanțare și antreprenoriat social sunt:

1.

accesului la microfinanțare și creșterea disponibilității acesteia pentru:

(a)

persoanele care și-au pierdut sau riscă să își piardă locul de muncă sau care au dificultăți de integrare sau reintegrare pe piața muncii, persoanele care se confruntă cu amenințarea excluderii sociale, sau vulnerabile, aflate într-o situație dezavantajoasă în privința accesului la piața de credit convențională și care doresc să deschidă sau să dezvolte microîntreprindere

(b)

microîntreprinderile, în special cele care angajează persoane din categoria celor menționate la litera (a);

2.

Dezvoltarea capacității instituționale a furnizorilor de microcredite

3.

Sprijinirea creării de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Expunere de motive

Amendamentul de la alineatul (1) este necesar pentru stabilirea categoriilor de beneficiari finali ai microcreditării în scopuri de producție și dezvoltare profesională. Cel de-al doilea urmărește sublinierea unei probleme pe care au ridicat-o deja chiar Comisia Europeană și organizațiile societății civile care se ocupă de microcreditare, în special într-o perioadă în care spiritul antreprenorial trebuie stimulat și promovat, inclusiv la nivelul întreprinderilor mici.

Amendamentul 7

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Participare

1.   Accesul la axa Microfinanțare și antreprenoriat social este deschis organismelor publice și private înființate la nivel național, regional sau local în țările menționate la articolul 16 alineatul (1) care acordă în țările respective:

(a)

microfinanțări pentru persoane și microîntreprinderi;

(b)

finanțări pentru întreprinderile sociale.

2.   Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor finali și a crea microîntreprinderi competitive și viabile, organismele publice și private care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) litera (a) cooperează strâns cu organizațiile care reprezentă interesele beneficiarilor finali ai microcreditelor și cu organizațiile, în special cele sprijinite de FSE, care le oferă acestor beneficiari finali programe de mentorat și formare.

3.   Organismele publice și private care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) litera (a) respectă standardele înalte în materie de guvernanță, gestionare și protecția consumatorilor în conformitate cu principiile enunțate în Codul european de bună conduită pentru furnizorii de microcredite (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) și caută să evite supraîndatorarea persoanelor și a întreprinderilor.

Participare

1.   Accesul la axa Microfinanțare și antreprenoriat social este deschis organismelor publice și private înființate la nivel național, regional sau local în țările menționate la articolul 16 alineatul (1) care acordă în țările respective:

(a)

microfinanțări pentru persoane și microîntreprinderi;

(b)

finanțări pentru întreprinderile sociale.

Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor finali și a crea microîntreprinderi competitive și viabile, organismele publice și private care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) litera (a) cooperează strâns cu organizațiile care reprezentă interesele beneficiarilor finali ai microcreditelor și cu organizațiile, în special cele sprijinite de FSE, care le oferă acestor beneficiari finali programe de mentorat și formare.

3.   Organismele publice și private care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) litera (a) respectă standardele înalte în materie de guvernanță, gestionare și protecția consumatorilor în conformitate cu principiile enunțate în Codul european de bună conduită pentru furnizorii de microcredite (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) și caută să evite supraîndatorarea persoanelor și a întreprinderilor.

Bruxelles, 3 mai 2012

Președinta Comitetului Regiunilor

Mercedes BRESSO


(1)  Raportul Parlamentului European privind economia socială (2008/2250(INI)).

(2)  Instrumentul de microfinanțare Progress, CdR 224/2009.