28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/79


Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și de retragere a statutului de protecție internațională (reformare)

COM(2011) 319 final – 2009/0165 (COD)

2012/C 24/15

La 19 iulie 2011, în conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a statutului de protecție internațională (reformare)

COM(2011) 319 final – 2009/0165 (COD).

Întrucât Comitetul și-a exprimat deja opinia cu privire la subiectul acestei propuneri în Avizul privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare), care a fost adoptat la 28 aprilie 2010 (1), Comitetul a decis, în cadrul celei de-a 475-a sesiuni plenare din 26 și 27 octombrie 2011 (ședința din 26 octombrie), cu 149 de voturi pentru și 5 abțineri, să nu elaboreze un nou aviz pe această temă, ci să facă trimitere la poziția adoptată în documentul menționat anterior.

Bruxelles, 26 octombrie 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON


(1)  Avizul CESE „Standarde minime/procedurile de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare)”, JO C 18 din 19.1.2011, p. 85.