23.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 218/124


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (UE) nr. … al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

[COM(2010) 745 final – 2010/0365 COD]

2011/C 218/25

Raportor: dl Seppo KALLIO

La 18 ianuarie 2011, în conformitate cu articolele 42, 43 alineatul (2) și 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European și Consiliul au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de regulament (UE) nr. … al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

COM(2010) 745 final – 2010/0365 (COD).

Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 6 aprilie 2011.

În cea de-a 471-a sesiune plenară, care a avut loc la 4 și 5 mai 2011 (ședința din 4 mai), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 150 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri.

1.   Concluzii și recomandări

1.1

Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniază că politica agricolă comună a UE și buna gestionare a acesteia sunt importante pentru întregul lanț de aprovizionare cu produse alimentare, dar și pentru agricultori. Aceștia din urmă sunt foarte adesea împovărați de procedurile administrative complexe și greoaie ale PAC. Propunerea de reformare și de raționalizare a PAC este justificată dacă prin ea se sporește eficiența administrativă și se îmbunătățesc posibilitățile de acțiune ale autorităților.

1.2

CESE atrage în mod special atenția asupra faptului că unele dintre noile competențe ar putea impune statelor membre costuri administrative mai ridicate, legate de activitățile agențiilor de plată și ale organismelor de certificare. Această problemă ar trebui evitată în momentul punerii în aplicare a propunerii.

1.3

CESE consideră că ar trebui oferite explicații suplimentare cu privire la sfera competențelor ce urmează a fi acordate în materie de adoptare a actelor delegate. Dispozițiile în cauză trebuie formulate mai clar și mai precis decât în propunerea Comisiei.

1.4

CESE consideră important ca regulamentul de bază să includă toate normele esențiale care dau o formă concretă principiilor fundamentale ale politicii agricole. Competențele referitoare la alte aspecte pot fi transferate Comisiei. Sfera de aplicare a competențelor de executare în politica agricolă trebuie să fie suficient de extinsă pentru a permite o gestionare eficientă.

1.5

CESE consideră esențial ca Comisia să prevadă o amplă consultare cu experții statelor membre înainte de a adopta acte delegate. Un proces de consultare deschis și extins poate reduce incertitudinile și confuziile apărute în timpul pregătirii reformei. Statele membre trebuie să aibă suficiente posibilități de a-și spune cuvântul în cursul elaborării dispozițiilor specifice.

1.6

CESE se așteaptă ca modificările propuse să eficientizeze finanțarea și gestionarea politicii agricole a UE, ceea ce va implica, de asemenea, simplificarea și reducerea birocrației. Comitetul deplânge faptul că, fără ajutorul experților, înțelegerea și interpretarea reglementărilor financiare în cauză sunt cu adevărat dificile. Din acest motiv, procesul de simplificare trebuie continuat și accelerat.

2.   Observații generale

2.1

Articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ.

2.2

Articolul 291 din TFUE stipulează că, în cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, un act legislativ conferă Comisiei competențe de executare, în vederea adoptării actelor de punere în aplicare.

2.3

Scopul propunerii Comisiei supuse examinării este de a conferi Comisiei, pe baza unui act legislativ, competența de a adopta acte delegate (cf. articolul 290 din TFUE) sau acte de punere în aplicare (cf. articolul 291 din TFUE) în anumite domenii. În ce privește competențele delegate, dispozițiile legislative de bază stabilesc competența Comisiei în fiecare domeniu în parte. Comisia consultă experții statelor membre atunci când adoptă acte delegate, însă în astfel de cazuri nu se aplică procedura de comitologie. Totuși, Comisia urmează procedura de comitologie atunci când adoptă acte de punere în aplicare, situație în care experții statelor membre au posibilitatea de a formula observații și de a se pronunța oficial asupra legislației propuse.

2.4

Propunerea examinată vizează de asemenea simplificarea procedurilor, prin abrogarea a două regulamente ale Consiliului. Dispozițiile de reglementare în cauză ar urma să fie transferate în regulamentul propus. Pe lângă aceasta, propunerea urmărește reducerea sarcinilor administrative ce revin statelor membre, prin simplificarea procedurilor de recuperare.

3.   Observații specifice

3.1

Comisia a deținut dintotdeauna competențe extinse în ce privește politica agricolă. Acum, Comisia propune ca reglementările privind supravegherea și gestionarea, precum și obligațiile specifice să fie adoptate sub formă de acte delegate. Au apărut deja dificultăți ocazionale legate de interpretarea și aplicarea la nivel național a sistemelor de plată, de contabilitate și de monitorizare pentru ajutoarele agricole existente. Este cazul să ne întrebăm dacă actele delegate oferă condiții mai bune pentru gestiunea financiară. Există, se asemenea, riscul ca introducerea actelor delegate să atragă după sine costuri mai ridicate pentru statele membre, legate de gestionarea și monitorizarea sprijinului.

3.2

Propunerea Comisiei cuprinde peste douăsprezece dispoziții ce conferă competențe de adoptare a actelor delegate. Aceste competențe se referă, printre altele, la obligațiile agențiilor de plată și la procedurile de adoptare, precum și la numirea organismelor de certificare, la buna gestionare a creditelor și la publicarea informațiilor privind ajutoarele. Caracterul precis al competențelor delegate și sfera de aplicare a mandatului acordat Comisiei ridică mai multe întrebări. Competențele propuse par a fi prea ample și prea generale.

3.3

Este necesară, în special, o formulare mai precisă a obligațiilor ce revin organismelor de certificare, dat fiind că propunerea nu trebuie să atragă după sine extinderea mandatului acestora.

3.4

Propunerea conține și noi reglementări privind competențele de adoptare a actelor de punere în aplicare. Aceste competențe privesc respectarea disciplinei fiscale, normele privind transmiterea documentelor către Comisie și închiderea conturilor. Obiectivul acestor competențe pare a fi mai bine definit decât în cazul actelor delegate.

Bruxelles, 4 mai 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON