6.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/72


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune

COM(2010) 764 final – 2010/0368 (COD)

2011/C 107/15

La 18 ianuarie 2011, respectiv la 27 ianuarie 2011, în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și articolul 304 din Tratatul privind funcționarea UE, Parlamentul European și Consiliul au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune

COM(2010) 764 final – 2010/0368 (COD).

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este pe deplin satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 469-a sesiune plenară din 16 și 17 februarie 2011 (ședința din 16 februarie 2011), Comitetul a hotărât să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus, cu 128 de voturi pentru și 1 abținere.

Bruxelles, 16 februarie 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON