12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 301/2


AVIZUL CONSILIULUI GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 6 octombrie 2011

cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

(CON/2011/77)

2011/C 301/03

Introducere și temei juridic

La 4 octombrie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea președintelui Consiliului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la Recomandarea Consiliului din 4 octombrie 2011 (1) de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

Competența Consiliului guvernatorilor BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Observații cu caracter general

1.

Recomandarea Consiliului, care a fost înaintată Consiliului European și care face obiectul consultării Parlamentului European și Consiliului guvernatorilor BCE, propune numirea domnului Jörg Asmussen drept membru al Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani.

2.

Consiliului guvernatorilor BCE apreciază că acest candidat este o persoană ale cărei autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din Tratat.

3.

Consiliul guvernatorilor BCE nu are nicio obiecție cu privire la recomandarea Consiliului de numire a domnului Jörg Asmussen drept membru al Comitetului executiv al BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 6 octombrie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.