52010DC0724

/* COM/2010/0724 final - COD 2009/0006 */ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în temeiul articolului 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la denumirea și etichetarea produselor textile


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 8.12.2010

COM(2010) 724 final

2009/0006 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în temeiul articolului 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la denumirea și etichetarea produselor textile

2009/0006 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în temeiul articolului 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la denumirea și etichetarea produselor textile

1. CONTEXT

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu [document COM(2009) 31 final – 2009/0006 COD)]: | 30 ianuarie 2009. |

Data avizului Comitetului Economic și Social European: | 16 decembrie 2009. |

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: | 18 mai 2010. |

Data adoptării poziției Consiliului: | 6 decembrie 2010. |

2. OBIECTIVUL PROPUNERII DIN PARTEA COMISIEI

Propunerea Comisiei a fost adoptată în contextul inițiativei pentru o mai bună reglementare. Obiectivul propunerii este de a simplifica și ameliora cadrul de reglementare existent pentru etichetarea produselor textile pentru a încuraja dezvoltarea și utilizarea de noi fibre, precum și de a promova inovarea în sectorul produselor textile și al confecțiilor. În vederea atingerii acestui obiectiv general, propunerea vizează să:

- faciliteze procesul legislativ în scopul adaptării legislației la progresul tehnic prin înlocuirea celor trei directive existente printr-un regulament unic, fapt care ar evita transpunerea unor simple actualizări tehnice;

- Scurtarea perioadei dintre depunerea unei cereri și adoptarea denumirii unei fibre noi.

3. OBSERVAțII PRIVIND POZIțIA CONSILIULUI

3.1. Observații generale privind poziția Consiliului la prima lectură

Consiliul a salutat propunerea Comisiei de a simplifica legislația existentă cu privire la denumirea și etichetarea aferentă a produselor textile. Poziția Consiliului la prima lectură urmează principiile propunerii inițiale; în principal, introduce adăugări și ameliorări menite să clarifice domeniul de aplicare, să îmbunătățească structura, să ofere definiții mai clare și să adapteze textul la ultimele evoluții juridice și instituționale.

Comisia salută terminarea primei lecturi în cadrul Consiliului. Este important să fie amintită importanța unui cadru simplificat de reglementare pentru părțile interesate și administrațiile naționale; din aceste motive, în vederea sporirii capacității de inovare în sectorul produselor textile și al confecțiilor, este indicat ca noul regulament să fie adoptat de îndată.

3.2. Rezultatul modificărilor formulate de Parlament la prima lectură

3.2.1. Modificările Parlamentului European integrate în totalitate, parțial sau în principiu în poziția Consiliului la prima lectură

Poziția Consiliului la prima lectură comportă o amplă majoritate de modificări de ordin tehnic introduse, de asemenea, de Parlamentul European cu scopul alinierii textului cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu noul cadru legislativ pentru comercializarea mărfurilor[1]. În plus, aceasta propune modificări formale în vederea clarificării anumitor dispoziții, cum sunt detaliile operaționale sau responsabilitatea operatorilor economici.

De asemenea, poziția Consiliului include modificări de natură tehnică care vizează o simplificare suplimentară, propunând o tranziție către un sistem standardizat, în care descrierea detaliată a metodelor de cuantificare ar fi înlocuită cu trimiteri la normele europene.

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a introdus modificările necesare pentru a înlocui dispozițiile inițiale privind comitologia cu noul ansamblu de reguli de punere în aplicare a articolului 290 din Tratat. În timp ce modificările propuse de Parlament limitează perioada de delegare prin crearea unei „clauze privind încetarea de drept a efectelor juridice”, Comisia sprijină modificările propuse în poziția Consiliului, care prevăd prelungirea automată a competențelor delegate Comisiei.

Comisia sprijină aceste modificări tehnice.

3.2.2. Modificări propuse de Parlamentul European care nu sunt incluse în poziția Consiliului la prima lectură

Consiliul consideră că extinderea domeniului de aplicare a regulamentului nu este compatibilă cu obiectivul de simplificare al propunerii inițiale. Din acest motiv, poziția Consiliului la prima lectură nu include nicio modificare vizând să introducă noi dispoziții privind marcarea originii sau privind indicarea unor componente de origine animală. Consiliul ar examina aceste aspecte mai curând ca un exercițiu de monitorizare, după adoptarea regulamentului. Comisia sprijină marcarea originii, după cum o atestă adoptarea în anul 2005 a unei propuneri[2] în acest domeniu, aplicabilă mai multor categorii de mărfuri importate, printre care produsele textile. În vederea facilitării unui acord interinstituțional, Comisia ar putea fi flexibilă în această chestiune.

Poziția Consiliului nu conține o clauză de reexaminare; cu toate acestea, Consiliul și-a exprimat sprijinul pentru o largă examinare a cerințelor privind etichetarea produselor textile după adoptarea regulamentului. Comisia ar susține această abordare.

În ceea ce privește modificările cu privire la produse specifice (articole individuale personalizate și jucării din materiale textile), Comisia este de acord cu poziția Consiliului, care menține dispozițiile existente.

Consiliul recunoaște importanța unei descrieri complete a fibrelor prezente într-un produs textil; cu toate acestea, poziția Consiliului menține obligațiile juridice existente în acest domeniu.

Poziția Consiliului clarifică regimul lingvistic al regulamentului. În ceea ce privește introducerea unui sistem de simboluri independent de limbă, Consiliul preferă să nu introducă noi dispoziții în această etapă și să examineze această posibilitate în cadrul unei viitoare reexaminări a etichetării produselor textile; Comisia ar susține această abordare.

3.3 Dispoziții noi introduse de Consiliu

Consiliul a reexaminat definițiile tehnice, precum și utilizarea termenilor etichetare și marcare în cuprinsul textului. Poziția Consiliului la prima lectură clarifică, de asemenea, procedura de autorizare a unor toleranțe de fabricație mai largi și precizează detaliile tehnice din anexele la regulament.

Comisia aprobă principiile de bază ale acestor modificări.

4. CONCLUZIE

Consiliul a hotărât cu majoritate calificată.

Comisia susține principiile de bază ale poziției Consiliului la prima lectură. Cu toate acestea, marcarea originii, care a fost propusă deja de către Comisie în 2005 pentru o serie de mărfuri, inclusiv produsele textile, ar putea fi integrată în prezentul regulament. Având în vedere acest obiectiv, și luând în considerare punctele de vedere divergente ale co-legislatorilor cu privire la domeniul de aplicare al regulamentului, Comisia se obligă să faciliteze negocierile interinstituționale în vederea ajungerii la un compromis acceptabil pentru ambii co-legislatori.

[1] JO L218, 13.8.2008, p. 21 – 47, p. 82 - 128

[2] COM(2005) 661 final