22.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 349/43


Miercuri, 10 martie 2010
Spațiul unic de plăți în euro

P7_TA(2010)0057

Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2010 referitoare la implementarea spațiului unic de plăți în euro (SEPA)

2010/C 349 E/09

Parlamentul European,

având în vedere declarația comună a Comisiei și a Băncii Centrale Europene din 4 mai 2006 privind spațiului unic de plăți în euro,

având în vedere studiul ocazional al Băncii Centrale Europene nr. 71 din august 2007 privind impactul economic al spațiului unic de plăți în euro,

având în vedere Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (1) (directiva privind serviciile de plată),

având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la implementarea spațiului unic de plăți în euro (2),

având în vedere Declarația comună a Comisiei Europene și a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2009 de clarificare a anumitor principii care stau la baza viitorului model de debitare directă SEPA (DDS),

având în vedere ce de-al doilea sondaj al Comisiei din 22 iulie 2009 privind gradul de pregătire al administrațiilor publice și trecerea la SEPA,

având în vedere comunicarea Comisiei din 10 septembrie 2009: Finalizarea SEPA: foaie de parcurs pentru 2009-2012 (COM(2009)0471),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (3),

având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 30 octombrie 2009: Aplicabilitatea articolului 81 din Tratatul CE plăților interbancare multilaterale în cadrul sistemului de debitare directă SEPA (SEC(2009)1472),

având în vedere cel de-al doilea Raport anual al Comisiei din 9 noiembrie 2009 privind progresele realizate pe calea transferului către SEPA în 2009,

având în vedere concluziile Consiliului din 2 decembrie 2009 privind SEPA,

având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât spațiul unic de plăți în euro (SEPA) are menirea de a crea o piață integrată de servicii de plată, în condiții de concurență efectivă și în care să nu existe distincții între plățile transfrontaliere și plățile naționale în euro;

B.

întrucât SEPA nu ar trebui să fie numai o inițiativă de autoreglementare a Consiliului de plăți europene (CPE), ci și o inițiativă majoră în domeniul politicilor publice de consolidare a Uniunii Economice și Monetare și a viitoarei strategii UE 2020; întrucât SEPA este sprijinită de către Directiva privind serviciile de plată, care oferă cadrul legislativ armonizat necesar; și întrucât Parlamentul este preocupat în mod deosebit de succesul SEPA;

C.

întrucât procesul de luare a deciziilor privind SEPA este în prezent la discreția Consiliului de plăți europene (CPE), în cadrul căruia deciziile privind produsele SEPA sunt luate de bănci, fiind ignorate solicitările utilizatorilor finali;

D.

întrucât SEPA a debutat oficial la 28 ianuarie 2008 cu lansarea instrumentului de plată SEPA pentru transferul de credite (TCS), iar cadrul SEPA pentru plățile prin card a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 și schema de debitare directă SEPA (DDS) a debutat la 2 noiembrie 2009;

E.

întrucât consumatorii și-au exprimat dorința ca opțiunile produselor SEPA să corespundă nevoilor existente ale utilizatorilor finali, în special în ceea ce privește verificarea mandatelor de debitare directă, și întrucât este de dorit să se realizeze progrese în sensul soluționării acestei chestiuni;

F.

întrucât pentru migrarea către instrumentele SEPA nu a fost stabilit niciun termen-limită obligatoriu din punct de vedere juridic și întrucât marea majoritate a respondenților din cadrul unei consultări publice organizate de Comisie au sprijin ideea de a se stabili un astfel de termen-limită pentru a stimula migrarea către SEPA;

G.

întrucât comisarul desemnat pentru piața internă și servicii a declarat, în cuprinsul răspunsului său scris la întrebările Parlamentului, că intenționează să propună spre adoptare Comisiei o inițiativă legislativă în vederea stabilirii unuia sau mai multor termene limită pentru migrarea către produsele SEPA în cazul debitărilor directe și al transferurilor de credite, precum și o inițiativă de îmbunătățire a guvernanței;

H.

întrucât migrarea către instrumentele SEPA trenează: în august 2009, numai 4,5 % din totalul tranzacțiilor s-au efectuat prin intermediul formatului SEPA de transfer de credite și întrucât termenul-limită prevăzut inițial, mai precis migrarea unei mase critice a TCS, DDS și a plăților prin intermediul cardului înainte de sfârșitul lui 2010, nu mai este realist;

I.

întrucât migrarea către instrumentele SEPA de către administrațiile publice rămâne în urma așteptărilor în majoritatea statelor membre, deși aceste organisme ar trebui să aibă un rol de catalizator în crearea unei mase critice necesare pentru accelerarea migrării către SEPA;

J.

întrucât este important ca toate părțile interesate vizate - legiuitorii, sectorul bancar și utilizatorii serviciilor de plată - să fie implicate în realizarea SEPA;

K.

întrucât utilizarea instrumentelor SEPA doar pentru tranzacțiile de plată transfrontaliere nu ar asigura succesul proiectului SEPA, deoarece fragmentarea ar fi prezentă în continuare iar beneficiile anticipate pentru sectorul bancar și pentru beneficiari nu s-ar putea realiza;

L.

întrucât Regulamentul (CE) nr. 924/2009 creează certitudine juridică în ceea ce privește aplicarea comisioanelor interschimb multilaterale (CIM) într-o perioadă de tranziție până la 31 octombrie 2012, perioadă în care sectorul ar trebui să elaboreze și să convină asupra unui model de funcționare comun, pe termen lung pentru aplicarea debitării directe SEPA, care ar trebui să respecte legislația UE în domeniul concurenței și cadrul normativ comunitar;

M.

întrucât, în martie 2009, Comisia și Banca Centrală Europeană au indicat că nu aveau la dispoziție motive clare și convingătoare pentru existența, după 31 octombrie 2012, a CIM per tranzacție și întrucât Comisia a organizat o consultare publică cu privire la aplicabilitatea articolului 81 din Tratatul CE plăților interbancare multilaterale în cadrul debitării directe SEPA;

N.

întrucât ar trebui găsită o modalitate finală pentru aplicarea unui CIM în ceea ce privește o soluție la nivelul UE pentru plățile prin card bazată pe cadrul SEPA pentru carduri;

O.

întrucât ar trebui asigurată, în toate statele membre, validitatea juridică continuă a actualelor mandate de debitare directă, deoarece obligația de a semna mandate noi în momentul trecerii de la schemele naționale de debitare directă la schema de debitare directă SEPA ar reprezenta o dificultate; întrucât, cu toate acestea, menținerea acestor mandate nu contribuie la o aplicare timpurie a schemei de debitare directă SEPA, cu excepția cazului în care se găsește o soluție la migrarea mandatelor existente,

1.

subliniază sprijinul său continuu pentru crearea sistemului SEPA, care impune o concurență efectivă și care nu mai face distincția între plățile transfrontaliere și plățile naționale în euro;

2.

regretă faptul că, din momentul adoptării Rezoluției Parlamentului din 12 martie 2009 referitoare la implementarea SEPA, aproape nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește chestiunile menționate în aceasta și solicită implicarea tuturor părților interesate în vederea promovării SEPA și pentru a aduce contribuții la realizarea acesteia;

3.

salută foaia de parcurs privind SEPA adoptată de Comisie în septembrie 2009 și sprijină pe deplin acțiunile stabilite în cuprinsul acesteia în șase domenii prioritare (mai precis, stimularea migrării, sensibilizarea cu privire la SEPA și promovarea produselor SEPA, elaborarea unui mediu juridic solid pentru SEPA și consolidarea respectării SEPA, promovarea inovării, asigurarea nivelului necesar de standardizare, interoperabilitate și securitate, precizarea și îmbunătățirea guvernanței SEPA);

4.

solicită Comisiei să stabilească o dată-limită clară, adecvată și obligatorie pentru migrarea către instrumentele SEPA, care să nu fie mai târziu de 31 decembrie 2012, dată începând cu care toate plățile în euro trebuie să fie efectuate folosindu-se standardele SEPA;

5.

solicită Consiliului de plăți europene să ia în considerare solicitările utilizatorilor finali și să își modifice cadrul normativ în consecință;

6.

sprijină pe deplin intenția Comisiei de a stimula procesul de migrare a administrațiilor publice prin elaborarea de planuri de migrare naționale integrate și sincronizate; în acest sens, salută eforturile depuse de Comisie în vederea realizării unor sondaje și publicării rezultatelor acestora privind gradul de pregătire al administrațiilor publice ale statelor membre și procesul de migrație a acestora către SEPA și invită statele membre să participe la aceste sondaje;

7.

invită Comisia să precizeze definitiv, la cel târziu 30 septembrie 2010, pe baza rezultatelor consultărilor respective cu includerea tuturor părților interesate, chestiunea unui model economic armonizat pe termen lung pentru debitările directe SEPA, care să poată fi aplicat pe tot teritoriul UE și să fie rentabil și convenabil pentru utilizatorii finali; insistă asupra faptului că elaborarea acestui model este necesar să se realizeze în cadrul unei strânse cooperări între sectorul plăților și Comisie, precum și cu respectarea legislației UE în domeniul concurenței și a cadrului normativ comunitar;

8.

invită toate părțile interesate să sprijine crearea unei scheme europene de plăți prin card, care să fie o schemă nouă complementară, o combinație a schemelor existente sau o extindere a unei scheme existente; în acest sens, invită din nou Comisia să clarifice mai detaliat chestiunea CIM în cazul plăților prin card și invită sectorul să găsească soluții adecvate în strânsă cooperare cu Comisia, respectând legislația UE în domeniul concurenței și cadrul normativ comunitar;

9.

invită statele membre să garanteze, în cadrul schemei de debitare directă SEPA, validitatea juridică continuă a mandatelor de debitare directă existente; subliniază că tranziția de la schema de debitare directă existentă către schema de debitare directă SEPA nu ar trebui să prezinte dificultăți pentru consumatori;

10.

insistă asupra informării clare a consumatorilor cu privire la diferențele dintre schema veche și cea nouă;

11.

invită Comisia să monitorizeze migrarea către instrumentele SEPA și să se asigure că aceasta nu are ca rezultat un sistem de plăți mai costisitor pentru cetățenii UE;

12.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


(1)  JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

(2)  Texte adoptate, P6_TA(2009)0139.

(3)  JO L 266, 9.10.2009, p. 11.