52010DC0078
[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 5.3.2010

COM(2010)78 final

COMUNICARE A COMISIEI

Un angajament consolidat în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi O cartă a femeii

Declaraţie a Comisiei Europene cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 2010 În vederea comemorării celei de-a 15-a aniversări a adoptării unei Declaraţii şi platforme de acţiune în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile, de la Beijing şi a celei de-a 30-a aniversări a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

COMUNICARE A COMISIEI

Un angajament consolidat în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi O cartă a femeii

Declaraţie a Comisiei Europene cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 2010 În vederea comemorării celei de-a 15-a aniversări a adoptării unei Declaraţii şi platforme de acţiune în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile, de la Beijing şi a celei de-a 30-a aniversări a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

Introducere

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental înscris la articolul 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Aceasta reprezintă una dintre valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană.

Coeziunea economică şi socială, creşterea durabilă şi competitivitatea, precum şi abordarea provocării demografice depind de o egalitate reală între femei şi bărbaţi.

În ultimele decenii, Europa a înregistrat progrese remarcabile în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi: s-a angajat pe deplin, a întemeiat parteneriate de succes şi şi-a combinat resursele şi instrumentele - juridice, politice şi financiare – pentru a determina o schimbare. La momentul actual, mai multe fete decât băieţi absolvesc universităţi. Astăzi, mai multe femei decât niciodată sunt active pe piaţa muncii din Europa. Europa exploatează mai mult talentul acestora şi utilizează mai mult capacitățile lor.

Cu toate acestea, mai există încă obstacole în calea unei egalităţi reale.

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a Conferinței mondiale a ONU privind femeile, de la Beijing, reiterăm şi consolidăm angajamentul Comisiei Europene cu privire la realizarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Vom îndeplini acest lucru prin accentuarea dimensiunii de gen în toate politicile noastre în cursul mandatului nostru şi prin propunerea unor măsuri specifice în favoarea egalităţii de gen. Ne angajăm să consacrăm mijloacele necesare îndeplinirii acestui obiectiv.

În special, acţiunile Comisiei actuale de-a lungul întregului său mandat se vor inspira din principiile de egalitate între femei şi bărbaţi enunţate în continuare:

INDEPENDENţă ECONOMICă EGALă

Discriminarea, stereotipurile în materie de educaţie, segregarea pieţei de muncă, condiţiile de angajare precare, munca cu fracţiune de normă involuntară şi împărţirea dezechilibrată a responsabilităţilor de îngrijire cu bărbaţii afectează alegerile de viaţă şi independenţa economică a multor femei.

Dorim să ne reafirmăm angajamentul de a garanta realizarea deplină a potenţialului femeilor şi utilizarea deplină a competenţelor acestora, facilitarea unei mai bune repartiţii femei-bărbaţi pe piaţa muncii şi creşterea numărului locurilor de muncă de calitate pentru femei. Vom pune un accent deosebit pe promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi în strategia Europa 2020, vom stabili obiective cuantificabile, după caz, şi vom promova oportunităţi veritabile de echilibrare a vieţii profesionale şi a vieţii de familie, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

EGALITATEA DE REMUNERARE PENTRU ACEEAşI MUNCă şI PENTRU O MUNCă DE VALOARE EGALă

Femeile din Uniunea Europeană câştigă încă în medie 18% mai puţin decât bărbaţii pe ora de muncă. Acestea dispun de mai puţine resurse în timpul vieţii active, iar în timpul pensionării se confruntă cu mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la finanţare fiind astfel mult mai afectate decât bărbaţii de toate formele de sărăcie, inclusiv sărăcia în rândul lucrătorilor.

Dorim să reafirmăm angajamentul de a mobiliza în mod energic toate instrumentele, juridice şi altele, în vederea reducerii diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi. Aceste diferenţe de remunerare reprezintă un cost pe care Europa nu şi-l poate permite. Împreună cu cele 27 de state membre, vom depune eforturi în vederea reducerii semnificative a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană până la finalul mandatului actualei Comisii.

EGALIT atea în luarea de decizii

Femeile nu au încă acces deplin la repartizarea puterii şi la luarea de decizii. Echilibrul între femei şi bărbaţi în procesul decizional, în viaţa economică şi politică şi în sectoarele public şi privat va ajuta Uniunea Europeană să creeze politici mai eficiente, să dezvolte o societate bazată pe cunoaştere care să integreze dimensiunea de gen şi să creeze o democraţie mai puternică şi mai prosperă.

Dorim să reafirmăm angajamentul nostru cu privire la dobândirea unei reprezentări mai echitabile a femeilor şi a bărbaţilor în poziţiile de putere în viaţa publică şi în activitatea economică. Vom utiliza competenţele care ne-au fost conferite, inclusiv măsuri de stimulare la nivelul Uniunii, pentru a promova o creştere a proporţiei femeilor în posturile de responsabilitate.

La nivelul nostru, ne vom angaja să depunem toate eforturile în vederea atingerii unui echilibru mai bun între femei şi bărbaţi în interiorul Comisiei.

DEMNITATE, INTEGRITATE şI STOPAREA VIOLENţEI BAZATE PE GEN

Respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale femeilor şi fetelor reprezintă o parte inalienabilă, integrală şi indivizibilă a drepturilor universale ale omului şi este esenţială pentru promovarea femeilor şi a fetelor, a păcii, securităţii şi dezvoltării. Violenţa bazată pe gen, inclusiv practicile tradiţionale sau cutumiare dăunătoare, constituie o violare a drepturilor fundamentale, în special a demnităţii umane, a dreptului la viaţă şi a dreptului la integritatea persoanei. Această violare împiedică exercitarea autonomiei.

Dorim să reafirmăm angajamentul nostru de a garanta că respectarea drepturilor fundamentale se află în centrul activităţilor noastre. Vom depune eforturi pentru a elimina inegalităţile de gen în ceea ce priveşte accesul la asistenţa medicală şi la nivelul rezultatelor în materie de sănătate.

Europa nu tolerează violenţa bazată pe gen. Vom intenisifica eforturile în vederea eradicării tuturor formelor de violenţă şi a furnizării de sprijin celor afectaţi. Vom institui un cadru de acţiune global şi eficace pentru a lupta împotriva violenţei bazate pe gen. Vom consolida acţiunea noastră în vederea eradicării mutilărilor genitale feminine şi a altor acte de violenţă, inclusiv prin intermediul dreptului penal, în limitele atribuţiilor noastre.

EGALITATEA ÎNTRE FEMEI şI BăRBAţII ÎN AFARA UNIUNII

Ambiţia noastră nu se opreşte la frontierele Uniunii. Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie să fie o parte integrantă a politicilor noastre externe astfel încât să încurajeze independenţa socială şi economică şi progresul femeilor şi al bărbaţilor în întreaga lume. Uniunea Europeană este hotărâtă să promoveze egalitatea între femei şi bărbaţi în toate contextele, inclusiv în ţările aflate în conflict sau după conflict. Reducerea inegalităţii între femei şi bărbaţi, combaterea violenţei bazate pe gen şi promovarea drepturilor femeilor sunt esenţiale pentru dezvoltarea unor societăţi durabile şi democratice.

Dorim să reafirmăm angajamentul nostru în vederea apărării în mod energic a egalităţii între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor noastre cu alte ţări, a sensibilizării cu privire la drepturile femeilor şi a susţinerii punerii în aplicare a instrumentelor internaţionale existente. Vom promova şi vom consolida cooperarea cu organizaţiile internaționale şi regionale privind promovarea egalităţii de gen, utilizând pe deplin întreaga gamă de instrumente şi dispozitive disponibile. De asemenea, vom sprijini atât actorii statali, cât şi cei nestatali în eforturile acestora de promovare a egalităţii de gen în ţările partenere.

Dorim să declarăm voinţa noastră de a acţiona în favoarea egalităţii între femei şi bărbaţi în cadrul parteneriatelor cu toate părţile interesate, inclusiv societatea civilă, la nivel naţional, european şi internaţional şi în special în favoarea aplicării principiilor prevăzute în prezenta cartă. În 2010, vom prezenta o nouă strategie în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi pentru durata mandatului actualei Comisii şi vom raporta în mod regulat în ceea ce priveşte punerea sa în aplicare.

Dorim să reafirmăm angajamentul nostru personal şi colectiv în favoarea unei Europe a egalităţii între femei şi bărbaţi care să ofere o viaţă mai bună şi un viitor durabil pentru toţi.