12.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 236/177


Miercuri, 16 iunie 2010
Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) (2011 – 2013) ***I

P7_TA(2010)0214

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de observare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0223),

având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 157 alineatul (3) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0037/2009),

având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului și Consiliului intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 189 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2010 (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 5 mai 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0161/2010),

1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să sesizeze din nou Parlamentul în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Miercuri, 16 iunie 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 iunie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 91l/2010)