22.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 martie 2010

cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

La 8 martie 2010, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolele 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece băncile centrale naționale (BCN) asistă sau contribuie la compilarea statisticilor conform Regulamentului (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (2). În plus, acestea transmit BCE statistici privind finanțele publice în scopul îndeplinirii misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) prevăzute la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

BCE susține regulamentul propus întrucât acesta reprezintă un pas foarte important în direcția îmbunătățirii calității statisticilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 479/2009.

Observații specifice

BCE subliniază faptul că este foarte important ca statele membre să acorde Comisiei (Eurostat) acces la toate informațiile de care Comisia are nevoie pentru a evalua calitatea datelor. Totodată, BCE apreciază că, în acest sens, pentru o claritate și certitudine sporite cu privire la tipul de informație care poate fi solicitată, ar fi benefică o listă mult mai detaliată decât cea propusă pentru a fi inclusă în articolul 8 alineatul (2). Ar trebui să fie clar faptul că lista nu este exhaustivă.

În același sens, BCE apreciază că introducerea unor exemple la articolul 11 alineatul (3) ar indica cu claritate când sunt necesare vizitele metodologice. Revizuirile frecvente și considerabile de date, ajustările stoc-flux repetate și fără explicație și problemele nerezolvate cu privire la aspecte metodologice pot genera îngrijorare și prin urmare pot constitui un motiv pentru o vizită metodologică, despre care BCE consideră că reprezintă un mijloc excelent de îmbunătățire a calității datelor. Bineînțeles, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 479/2009 referitoare la aceste vizite și cele care au drept scop îmbunătățirea calității datelor pot fi cu adevărat eficiente doar atunci când sunt aplicate în totalitate.

În plus, BCE consideră că definiția „deficitului (excedentului) public” din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 ar trebui aliniată cu standardele statistice internaționale. Prin urmare, BCE propune ca deficitul (B.9) din conturile naționale să fie utilizat pentru procedura aplicabilă deficitelor excesive (EDP), ca în primii ani de aplicare a acestei proceduri. Aceasta ar avea avantajul de a mări transparența procesului de raportare de vreme ce, prin excluderea decontărilor din contractele privind swap-urile și din contractele forward pe rata dobânzii din deficitul utilizat pentru EDP, valoarea deficitului devine mai puțin vulnerabilă la manipulările efectuate prin intermediul tranzacțiilor financiare complexe.

Pentru ameliorarea calității datelor, BCE ar dori să asigure compilarea datelor planificate în baza celor mai actualizate informații disponibile și cu utilizarea datelor lunare și trimestriale privind execuția bugetară, atunci când sunt disponibile. În mod ideal, și calitatea acestor date planificate ar trebui să fie verificată.

În plus, BCE consideră că ar trebui să i se acorde Comisiei mai mult timp pentru a evalua datele efective și susține extinderea perioadei prevăzute la articolul 14 cu o perioadă cuprinsă între o săptămână și patru săptămâni. Extinderea acestei perioade presupune și transmiterea de date în avans de către statele membre, pentru a nu întrerupe procesele administrative (inclusiv, de exemplu, pregătirea rapoartelor de convergență) în care aceste date sunt folosite. Prin urmare, BCE propune devansarea în viitor a termenelor de raportare. Întrucât BCE înțelege că în prezent se discută o modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate (3) [și anume programul de transmitere a Sistemului european de conturi (SEC)], termenele respective ar trebui să fie aliniate pentru a se evita problemele legate de consecvență.

În final, BCE consideră că este important ca autoritățile naționale de statistică să aibă acces la informațiile necesare pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 și cu normele contabile SEC 95.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, în anexă se regăsesc propuneri de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 31 martie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 final.

(2)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(3)  Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 10, vol. 2, p. 3.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 8

„2.   Statele membre asigură Comisiei (Eurostat), în cel mai scurt timp, accesul la întreaga informație necesară pentru evaluarea calității datelor, inclusiv la informații statistice precum date din conturile naționale, inventare, tabele de notificare a procedurii aplicabile deficitelor excesive, chestionare suplimentare și clarificări referitoare la notificări.

Formatul chestionarelor se stabilește de către Comisie (Eurostat), după consultarea Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (denumit în continuare «CMFB»).”

Articolul 8

„2.   Statele membre asigură Comisiei (Eurostat), în cel mai scurt timp, accesul la întreaga informație statistică și bugetară necesară pentru evaluarea calității datelor..

Informațiile statistice și bugetare reprezintă, în special:

(a)

datele din conturile naționale;

(b)

inventarele;

(c)

tabele de notificare a procedurii aplicabile deficitelor excesive (EDP);

(d)

chestionarele suplimentare și clarificările privind notificările EDP;

(e)

informații de la Oficiul de contabilitate generală/Ministerul Finanțelor/autoritatea regională relevantă cu privire la executarea bugetului de stat și a celui regional;

(f)

conturile organismelor extra-bugetare/organizațiilor non-profit și ale organismelor similare care fac parte din sectorul administrației publice din conturile naționale;

(g)

conturile fondurilor de securitate socială;

(h)

anchete ale administrației locale.

Formatul chestionarelor se stabilește de către Comisie (Eurostat), după consultarea Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți («CMFB»).”

Explicație

Regulamentul propus ar trebui să specifice faptul că informațiile solicitate pot avea caracter statistic sau bugetar și să furnizeze exemple de categorii de astfel de informații, pentru sporirea clarității și transparenței.

Modificarea 2

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 11

„3.   Vizitele metodologice sunt destinate monitorizării proceselor și verificării conturilor care justifică datele efective raportate, precum și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Vizitele metodologice se realizează numai în cazuri excepționale, în care au fost identificate în mod clar riscuri sau probleme semnificative pentru calitatea datelor.”

Articolul 11

„3.   Vizitele metodologice sunt destinate monitorizării proceselor și verificării conturilor care justifică datele efective raportate, precum și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Vizitele metodologice se realizează numai în cazuri excepționale, în care au fost identificate în mod clar riscuri sau probleme semnificative pentru calitatea datelor, de exemplu revizuiri frecvente și considerabile de date, ajustările stoc-flux repetate și fără explicație și problemele nerezolvate cu privire la aspecte metodologice.”

Explicație

BCE propune să se specifice într-o manieră neexhaustivă care sunt cazurile excepționale care ar necesita o vizită metodologică.


Textul actual

Modificările propuse de BCE

Modificarea 3

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

„3.   «Deficit (excedent) public» înseamnă nevoia de finanțare (capacitatea de finanțare) (EDP B.9) a sectorului administrației publice (S.13), definit în ESA 95. Dobânzile cuprinse în deficitul public sunt dobânzile (EDP D.41) definite în ESA 95.”

„3.   «Deficit (excedent) public» înseamnă nevoia de finanțare (capacitatea de finanțare) ( B.9) a sectorului administrației publice (S.13), definit în ESA 95. Dobânzile cuprinse în deficitul public sunt dobânzile ( D.41) definite în ESA 95.”

Explicație

Astfel cum este explicat în observațiile specifice, BCE propune îmbunătățirea transparenței procesului de raportare prin utilizarea deficitului conturilor naționale (B.9) în scopul EDP.

Modificarea 4

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

„1.   «Cifrele nivelului planificat al deficitului public și al datoriei publice» înseamnă cifrele stabilite de statele membre pentru anul curent. Acestea reprezintă previziunile oficiale cele mai recente, luând în considerare deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice. Acestea ar trebui să fie produse în cel mai scurt timp, înainte de termenul de raportare.”

„1.   «Cifrele nivelului planificat al deficitului public și al datoriei publice» înseamnă cifrele stabilite de statele membre pentru anul curent. Ele reprezintă previziunile oficiale cele mai recente, luând în considerare deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice și datele lunare și trimestriale privind execuția bugetară. Acestea ar trebui să fie produse în cel mai scurt timp, înainte de termenul de raportare.”

Explicație

BCE apreciază că nivelul calității datelor planificate ar crește dacă acestea ar fi compilate pe baza celor mai actualizate informații disponibile.

Modificarea 5

Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

„(1)   Comisia (Eurostat) furnizează datele efective privind deficitul public și datoria publică pentru aplicarea protocolului privind procedura deficitului excesiv în termen de trei săptămâni de la termenele de raportare menționate la articolul 3 alineatul (1) sau după revizuirile menționate la articolul 6 alineatul (1). Furnizarea datelor se efectuează prin publicare.”

„(1)   Comisia (Eurostat) furnizează datele efective privind deficitul public și datoria publică pentru aplicarea protocolului privind procedura deficitului excesiv în termen de patru săptămâni de la termenele de raportare menționate la articolul 3 alineatul (1) sau după revizuirile menționate la articolul 6 alineatul (1). Furnizarea datelor se efectuează prin publicare.”

Explicație

BCE ar dori să propună o extindere nesemnificativă a perioadei de timp, pentru a asigura Comisiei mai mult timp pentru o evaluare adecvată a calității datelor efective raportate de statele membre.

Modificarea 6

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009

„(1)   Statele membre asigură faptul că datele efective raportate Comisiei (Eurostat) sunt furnizate în conformitate cu principiile stabilite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 322/97. În această privință, revine autorităților statistice naționale răspunderea pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din prezentul regulament, precum și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date.”

„(1)   Statele membre asigură faptul că datele efective raportate Comisiei (Eurostat) sunt furnizate în conformitate cu principiile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. În această privință, revine autorităților statistice naționale răspunderea pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din prezentul regulament, precum și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Statele membre se asigură că autoritățile statistice naționale au acces la toate informațiile relevante necesare pentru îndeplinirea acestei atribuții.

Explicație

Autoritățile statistice naționale ar trebui să primească acces la informațiile necesare pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din regulament și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Acest aspect a fost analizat și în cadrul Avizului BCE CON/2010/17 din 23 februarie 2010 privind înființarea sistemului statistic elen și a unei autorități statistice independente  (2).


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului indică unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  Publicat pe website-ul BCE la adresa http://www.ecb.europa.eu