10.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 58/3


AVIZUL CONSILIULUI GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 martie 2010

cu privire la recomandarea Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Introducere și temei juridic

La 24 februarie 2010 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea președintelui Consiliului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene.

Competența Consiliului guvernatorilor BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Observații cu caracter general

1.

Recomandarea Consiliului, care a fost înaintată Consiliului European și care face obiectul consultării Parlamentului European și Consiliului guvernatorilor BCE, propune numirea domnului Vítor CONSTÂNCIO în funcția de vicepreședinte al BCE pentru un mandat de opt ani, începând cu 1 iunie 2010.

2.

Consiliul guvernatorilor BCE apreciază că acest candidat este o persoană ale cărei autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din Tratat.

3.

Consiliul guvernatorilor BCE nu are nicio obiecție cu privire la recomandarea Consiliului de numire a domnului Vítor CONSTÂNCIO în funcția de vicepreședinte al BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 4 martie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET