13.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 36/7


Raport final al consilierului-auditor în cazurile COMP/39.388 — Piața angro germană de energie electrică și COMP/39.389 — Piața germană de energie electrică de echilibrare (1)

(2009/C 36/07)

Proiectul de Decizie înaintat Comisiei în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 este legat de anumite practici ale E.ON. Alegațiile privesc diminuarea capacității în vederea creșterii prețului energiei electrice și împiedicarea investițiilor terților în producerea de energie pe piața angro a energiei electrice, favorizarea societăților afiliate, transferul costurilor la consumatorul final pe piața germană de echilibrare, precum și împiedicarea producătorilor de energie din alte state membre de a vinde energie de echilibrare pe piețele de echilibrare ale E.ON.

Comisia a inițiat procedurile în vederea adoptării unei decizii în temeiul dispozițiilor de la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 și a adoptat la data de 7 mai 2008 o evaluare preliminară, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003. Discuțiile cu serviciile Comisiei care au urmat au condus la propunerea de angajamente de către E.ON, la 27 mai 2008.

La 12 iunie 2008, Comisia a publicat o comunicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, prin care prezintă pe scurt preocupările și angajamentele și care invită părțile terțe interesate să transmită observații la această notificare în termen de o lună de la data publicării acesteia. Observațiile primite ca răspuns la această invitație confirmă în primul rând că angajamentele au răspuns în mod adecvat îngrijorărilor exprimate în evaluarea preliminară.

Comisia a ajuns acum la concluzia că, având în vedere angajamentele propuse de către E.ON, și fără a se aduce atingere articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, procedura ar trebui să fie încheiată.

Într-o decizie adoptată în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, nu s-a stabilit o încălcare a normelor privind concurența, dar întreprinderea în cauză acceptă să răspundă îngrijorărilor exprimate de Comisie într-o evaluare preliminară. Există, în acest proces, o voință din partea ambelor părți de simplificare a cerințelor juridice și administrative inerente unei investigații complete referitoare la o presupusă încălcare a dreptului comunitar. Acesta este motivul pentru care, în mai multe decizii deja adoptate de către Colegiu (2), s-a admis că procedurile corespunzătoare sunt respectate în momentul în care întreprinderea în cauză informează Comisia că a obținut un acces suficient la informațiile pe care le considerau necesare pentru a propune angajamente care să răspundă îngrijorărilor exprimate de către Comisie.

Cazului de față i s-a dat un curs asemănător, E.ON prezentând Comisei o declarație în acest sens la 29 octombrie 2008.

Ținând seama de cele prezentate anterior, consider că, în cazul de față, drepturile părților de a fi audiate au fost respectate.

Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Michael ALBERS


(1)  În conformitate cu articolele 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 162, 19.6.2001, p. 21).

(2)  Conform deciziei din 22 iunie 2005, COMP/39.116 — Coca-Cola, deciziei din 19 ianuarie 2005, COMP/37.214 — DFB și deciziei din 14 septembrie 2007, COMP/37.142 — Toyota.