52009PC0306

Avizul Comisiei în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al treilea litera (c) din Tratatul CE privind amendamentele Parlamentului European la poziţia comună a Consiliului referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier de modificare a propunerii Comisiei în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE /* COM/2009/0306 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE |

Bruxelles, 22.6.2009

COM(2009)306 final

2007/0098/COD

AVIZUL COMISIEI în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al treilea litera (c) din Tratatul CE privind amendamentele Parlamentului European la poziția comună a Consiliului referitoare la propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier

DE MODIFICARE A PROPUNERII COMISIEI în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE

AVIZUL COMISIEIîn conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al treilea litera (c) din Tratatul CEprivind amendamentele Parlamentului Europeanla poziția comună a Consiliului referitoare lapropunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier

1. INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al treilea litera (c) din Tratatul CE, Comisia emite un aviz privind amendamentele propuse de Parlamentul European în a doua lectură. Comisia prezintă mai jos avizul său privind amendamentele propuse de Parlament.

2. Istoricul dosarului

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu [document COM(2007)263 final – 2007/0098 (COD)]: | 23 mai 2007 |

Data avizului Comitetului Economic și Social European: | 16 ianuarie 2008 |

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: | 21 mai 2008 |

Data transmiterii propunerii modificate: | 13 iunie 2008 |

Data adoptării poziției comune: | 9 ianuarie 2009 |

Data avizului Parlamentului European, a doua lectură | 23 aprilie 2009 |

3. Obiectul propunerii

Obiectivul propunerii în cauză este de a stabili norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier. Propunerea are drept scop înlocuirea Directivei 96/26/CE cu un regulament nou în vederea unei mai bune armonizări și a promovării unei concurențe mai loiale între operatori pe piața internă.

4. Avizul Comisiei privind Amendamentele Parlamentului European

După câteva luni de negocieri sub președinția cehă, Parlamentul și Consiliul au căzut de acord în privința unui compromis în a doua lectură, în special referitor la instituirea registrelor electronice ale întreprinderilor de transport. Comisia consideră acceptabile amendamentele de compromis adoptate de Parlamentul European în urma celei de-a doua lecturi pentru a confirma acest acord.

5. Concluzie

În conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE, Comisia își modifică propunerea după cum se prevede mai sus.