1.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 87/126


Joi, 12 martie 2009
Crearea unui spațiu aerian comun cu Israel

P6_TA(2009)0127

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la crearea unui spațiu aerian comun cu Israel (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Parlamentul European,

având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2007, intitulată „Crearea unui spațiu aerian comun cu Israel” (COM(2007)0691),

având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2006 privind dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviației (1),

având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A6-0090/2009),

A.

întrucât convergența reglementărilor reprezintă o condiție prealabilă pentru încheierea cu succes a unor acorduri cuprinzătoare în domeniul aviației, în special în ceea ce privește reglementările ce vizează siguranța, securitatea, concurența, ajutoarele de stat, mediul și drepturile lucrătorilor la angajarea în câmpul muncii;

B.

întrucât la negocierea unui acord cuprinzător cu Israel privind transportul aerian, Comisia trebuie să se bazeze pe competențele de specialitate și pe informațiile furnizate de statele membre și de alte părți interesate, fiind obligată, de asemenea, să le implice pe acestea înainte, în timpul și după negocieri;

C.

întrucât Israel reprezintă piața aviatică cea mai importantă din Orientul Mijlociu, care are un potențial de creștere considerabil, și întrucât acesta are o poziție strategică, fiind o punte între Europa și Orientul Mijlociu, dar și o punte spre regiuni mai îndepărtate,

1.

salută demararea negocierilor cu Israel privind un acord cuprinzător în domeniul transportului aerian;

2.

subliniază importanța acestui acord în ceea ce privește crearea condițiilor necesare pentru extinderea spațiului aerian comun;

3.

subliniază că acest acord nu ar trebui să limiteze nivelul accesului la piață care a fost deja atins în cadrul acordurilor bilaterale în vigoare;

4.

subliniază că acordul ar trebui să fie echilibrat în ceea ce privește accesul la piață; de asemenea, deschiderea pieței trebuie să se realizeze în mod treptat, reciproc și durabil;

5.

subliniază că deschiderea piețelor trebuie să se realizeze, în toate cazurile, în urma convergenței normative a aspectelor de siguranță, securitate, mediu, a celor privind ajutoarele de stat și concurența, precum și a drepturilor lucrătorilor la angajare în câmpul muncii și subliniază, de asemenea, că gradul de liberalizare trebuie să fie legat de gradul în care se realizează egalitatea condițiilor de concurență în aceste domenii;

6.

recunoaște că, în cazul rutelor aeriene pe distanțe lungi și medii, sectorul aviației reprezintă modalitatea cea mai rapidă de a asigura legătura dintre țări, locuri și persoane și va rămâne în continuare mijlocul de transport cel mai avantajos în ceea ce privește viteza și costul;

7.

recunoaște contribuția importantă a sectorului aviatic la crearea, atât direct, cât și indirect, de locuri de muncă, în special prin asigurarea unei legături între zonele de pe glob în care în prezent nu există alte mijloace de transport competitive; cu toate acestea, încurajează utilizarea și dezvoltarea intermodalității și a altor mijloace de transport;

8.

recunoaște că sectorul aviatic produce anumite efecte negative asupra mediului, în special ca sursă de poluare fonică și ca factor care contribuie în mod semnificativ la emisiile de substanțe poluante; consideră, prin urmare, că este esențial să fie prevăzută în cadrul acordului posibilitatea de a se întreprinde acțiuni în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește aspectele de mediu, în vederea reducerii impactului sectorului aviatic asupra apelor, calității aerului și nivelului de poluare fonică;

9.

subliniază că acordul ar trebui să prevadă norme stricte de siguranță și securitate aeriană;

10.

subliniază că negocierile ar trebui să se desfășoare în strânsă colaborare cu statele membre, deoarece acestea au competențele de specialitate și experiența necesare ca să acorde asistență în acest gen de negocieri;

11.

invită Comisia să garanteze informarea și consultarea pe deplin, pe toată durata negocierilor, a Parlamentului și a altor părți vizate;

12.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Statului Israel.


(1)  JO C 287 E, 24.11.2006, p. 84.