8.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 184/190


Miercuri, 22 aprilie 2009
Condiții de acces la rețelele de transport al gazelor naturale ***II

P6_TA(2009)0245

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

având în vedere poziția comună a Consiliului (14548/2/2008 – C6–0023/2009),

având în vedere poziția sa în primă lectură (1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0532);

având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE;

având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură;

având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6–0237/2009);

1.

aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


(1)  Texte adoptate, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Miercuri, 22 aprilie 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 715/2009.)