1.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 87/342


Miercuri, 11 martie 2009
Răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare ***III

P6_TA(2009)0110

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare la textul comun, aprobat de comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Procedura de codecizie: a treia lectură)

Parlamentul European,

având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

având în vedere poziția sa în primă lectură (1) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0592),

având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0645),

având în vedere poziția sa în a doua lectură (2) referitoare la poziția comună a Consiliului (3),

având în vedere avizul emis de Comisie privind amendamentele Parlamentului la poziția comună (COM(2008)0831),

având în vedere articolul 251 alineatul (5) din Tratatul CE,

având în vedere articolul 65 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul delegației sale la comitetul de conciliere (A6-0102/2009),

1.

aprobă textul comun;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

3.

încredințează Secretarului său General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, de comun acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului și Comisiei.


(1)  JO C 74 E, 20.3.2008, p. 562.

(2)  Texte adoptate, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  JO C 190 E, 29.7.2008, p. 17.