16.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 306/36


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare)

COM(2008) 809 final – 2008/0240 (COD)

2009/C 306/08

La 16 februarie 2009, în conformitate cu articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

„Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare)”

Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 18 mai 2009. Raportor: dl RETUREAU.

În cea de-a 454-a sesiune plenară, care a avut loc la 10 și 11 iunie 2009 (ședința din 10 iunie 2009), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 109 voturi pentru și 3 abțineri.

1.   Concluziile Comitetului

1.1

Articolul 95 constituie, pe bună dreptate, baza juridică a directivei reformate, care uniformizează condițiile de producere și distribuire pe piața internă a echipamentelor electrice și electronice. Forma juridică aleasă se justifică, pe de o parte, prin faptul că reformează o directivă, iar pe de altă parte, prin faptul că statele membre își asumă responsabilitatea punerii în aplicare și a monitorizării, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității.

1.2

Cu toate acestea, Comitetul consideră că monitorizarea aplicării directivei reformate trebuie să urmărească armonizarea, într-o măsură cât mai mare, a punerii sale în practică pe piața internă, pentru a se evita posibilele complicații administrative într-un cadru transfrontalier, ceea ce ar produce denaturări ale concurenței.

1.3

În ceea ce privește eventualele modificări în lista substanțelor toxice sau periculoase a căror utilizare este interzisă sau strict limitată, Comitetul nu va putea accepta aplicarea metodei comitologiei decât cu condiția consultării părților interesate și a realizării unui studiu de impact pentru fiecare substanță adăugată sau retrasă de pe listă.

2.   Propunerile Comisiei

2.1

Propunând înlocuirea Directivei DEEE (recuperarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice) cu o directivă reformată, care are ca scop, pe de o parte, creșterea volumului de deșeuri recuperate și tratate, extinderea domeniului de aplicare la materialele medicale și cele utilizate în spitale, precum și la instrumentele de control și, pe de altă parte, promovarea reutilizării materialelor reparabile, Comisia urmărește atât îmbunătățirea protecției mediului, cât și o simplificare administrativă. Propunerea de directivă care are ca obiectiv restricționarea utilizării substanțelor toxice sau periculoase în echipamentele electrice și electronice (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances – RoHS) și care face obiectului prezentului aviz al Comitetului se află în relație de complementaritate și interdependență cu reformarea directivei DEEE, trebuind să fie ea însăși reformată în consecință.

2.2

În ceea ce privește substanțele toxice sau periculoase, serviciile Comisiei consideră că această reformare va genera avantaje clare, chiar dacă modeste, la nivel global. În plus, opțiunile recomandate vor avea un efect cumulativ important pentru clarificarea directivei și armonizarea punerii sale în aplicare, contribuind astfel la o mai bună reglementare.

2.3

Este vorba, în special, de extinderea domeniului de aplicare a celor două directive, prin adăugarea echipamentelor medicale și a celor de supraveghere și control la seria celorlalte echipamente, prevăzute de directivele anterioare; de asemenea, se pune accentul pe necesitatea reutilizării unei părți a echipamentelor, în locul tratării acestora ca deșeuri, distincția între echipamente reciclate și deșeuri făcând obiectul unor declarații și verificări corespunzătoare.

2.4

Directiva RoHS reformată își menține temeiul juridic (articolul 95, Piața internă), ca și Directiva DEEE (articolul 175, Mediu), în conformitate cu obiectivele lor respective, care rămân în esență aceleași.

2.5

Anexele Directivei RoHS reformate precizează natura echipamentelor vizate (Anexele I și II) și constituie noua referință pentru Directiva DEEE reformată. Substanțele toxice sau periculoase pe care urmărește să le limiteze Directiva RoHS rămân neschimbate în ceea ce privește natura lor și cantitățile-limită tolerate; evoluția științifică și tehnică, precum și eventualele derogări vor fi luate în considerare de procedura de reglementare cu control.

2.6

În opinia Comisiei, avantajele pentru mediu vor fi probabil considerabile: mai multe tone de metale grele menționate în Directiva RoHS (> 1 400 de tone de plumb, aproximativ 2,2 tone de cadmiu) sunt utilizate în dispozitivele medicale și în instrumentele de supraveghere și control, ceea ce, cantitativ, reprezintă între 0,2 % și 0,3 % din deșeurile de echipamente electrice și electronice. Există pericolul ca aceste substanțe, în cazul unei rele gestionări a deșeurilor, să fie evacuate în natură (numai 49,7 % din deșeurile provenind de la dispozitive medicale și 65,2 % din cele de la instrumente de supraveghere și control fac obiectul unei colectări separate). Limitarea utilizării acestor substanțe prin Directiva RoHS va permite, pe termen mediu și lung, eliminarea lor din produse și deșeuri. Conform rezultatelor unei analize mai aprofundate, chiar în scenariile care au în vedere cote mai ridicate de reciclare, includerea acestor echipamente în domeniul de aplicare a Directivei RoHS este benefică pentru mediu.

2.7

Armonizarea transversală a definițiilor în directivele corelate va contribui la o mai bună punere în aplicare, precum și la eliminarea obstacolelor administrative (a se vedea punctul 3.3 de mai jos) și a procedurilor de punere în aplicare prea divergente.

3.   Observații generale

3.1

Reformarea unor instrumente precum directivele DEEE și RoHS, poate determina, ca în cazul de față, o revizuire destul de importantă a legislației anterioare.

3.2

Ar trebui rezolvate toate problemele cu privire la domeniul de aplicare și la definiții, precum și la practicile divergente ale statelor membre, sub aspectul conformității produselor și al caracterului eventual redundant al directivelor anterioare față de noul cadru de reglementare reprezentat de REACH. O armonizare autentică este absolut necesară pentru limitarea sarcinilor administrative și a costurilor de punere în aplicare a măsurilor prevăzute.

3.3

Ar trebui sporite complementaritatea și coerența celor două directive cu alte norme comunitare [cadrul comun pentru comercializarea produselor (1), REACH (2), produsele consumatoare de energie (3)] privitoare la conceperea aparatelor.

3.4

Comitetul observă cu satisfacție că, în definitiv, lista substanțelor limitate sau interzise în echipamentele electrice și electronice nu se modifică, ceea ce menține un nivel de protecție echivalent al lucrătorilor și consumatorilor.

3.5

Referitor la aceasta, Comitetul insistă asupra faptului că este nevoie de vigilență în ceea ce privește numeroasele transferuri ilegale de deșeuri periculoase spre țări care nu sunt echipate corespunzător din punct de vedere tehnic pentru tratarea acestora, ceea ce implică riscuri grave pentru mediu și pentru sănătate în țările respective. Tratarea deșeurilor electronice ridică deja grave probleme de sănătate publică în unele dintre aceste țări, situație care s-ar putea agrava în condițiile efectuării incorecte a tratării preliminare a deșeurilor, prevăzută de DEEE, dar și din cauza apariției de noi riscuri, prin extinderea domeniului de aplicare la categoriile 8 și 9.

3.6

Comitetul observă că lista substanțelor limitate sau interzise nu se modifică prin reformarea propusă. Este necesar ca, în vederea autorizării unor eventuale produse de substituție a substanțelor celor mai toxice sau mai periculoase, să se verifice dacă acestea nu implică, la rândul lor, anumite riscuri. Eventualele scutiri trebuie să se limiteze la substanțele care nu pot fi în niciun fel înlocuite în stadiul actual al evoluției cunoștințelor și evoluției tehnologice, luându-se totodată toate măsurile de protecție și preventive care se impun.

3.7

Comisia poate modifica domeniul de aplicare definit în Anexele I și II ale Directivei RoHS reformate, în conformitate cu procedura de reglementare cu control. Cu toate acestea, Comitetul consideră că toate modificările substanțiale ulterioare ar trebui să facă obiectul unor noi analize de impact și al unor noi consultări preliminare. Totodată, acesta își exprimă satisfacția cu privire la utilizarea metodologiei REACH pentru eventuala introducere a unor noi interdicții cu privire la substanțe.

3.8

Comitetul recunoaște că armonizarea transversală a definițiilor în toate directivele avute în vedere (a se vedea punctul 3.3 de mai sus) constituie un mijloc de clarificare și de reducere a costurilor administrative.

3.9

De asemenea, acesta recunoaște că stabilirea unei limite rezonabile de timp pentru scutirile privind anumite substanțe (patru ani) poate încuraja căutarea altor soluții, oferindu-le totodată suficientă certitudine juridică fabricanților.

3.10

Comitetul este conștient de faptul că modificarea cadrului de reglementare influențează dezvoltarea întreprinderilor și ocuparea forței de muncă, și salută sporirea coerenței dintre cele două directive reformate, precum și simplificarea legislativă și administrativă astfel promovate.

3.11

Comitetul aprobă extinderea domeniului de aplicare a Directivei RoHS la două categorii suplimentare de echipamente (categoriile 8 și 9: dispozitive medicale și instrumente de supraveghere și control, precum și adoptarea principiului de reutilizare a unei părți a echipamentelor colectate); controlul care permite deosebirea deșeurilor de instrumentele reciclate, bazat pe declarație și controlul eventual este, în opinia sa, proporțional.

3.12

De asemenea, aprobă armonizarea definițiilor privind operatorii economici vizați cu definițiile din pachetul „comercializarea produselor”, precum și definițiile adăugate (de exemplu, cele privind dispozitivele medicale).

3.13

Comitetul își exprimă dorința ca armonizarea efectivă a punerii în aplicare la nivelul statelor membre să fie mai eficientă decât în cazul precedentelor directive, înainte de reformare. Ar fi bine-venită o evaluare după câțiva ani de punere în practică, pentru a se verifica dacă obiectivele urmărite au fost efectiv îndeplinite.

Bruxelles, 10 iunie 2009.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Mario SEPI


(1)  JO L 218, 13.2.2008, p. 82.

(2)  JO L 396, 30.12.2006.

(3)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.