11.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 218/41


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice

COM(2008) 762 final – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

La 5 decembrie 2008, în conformitate cu articolului 95 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice

La 2 decembrie 2008, Biroul Comitetului a însărcinat Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă.

Având în vedere caracterul urgent al lucrărilor, Comitetul Economic și Social European l-a numit pe dl HERNÁNDEZ BATALLER raportor general în cadrul celei de-a 451-a sesiuni plenare din 25 și 26 februarie 2009 (ședința din 25 februarie) și a adoptat prezentul aviz cu 101 voturi pentru și 1 abținere.

1.   Concluzie

1.1

CESE își exprimă sprijinul față de propunerea Comisiei, întrucât consideră că liberalizarea utilizării benzii de frecvență de 900 MHz impune o inițiativă legislativă la nivel comunitar.

2.   Context

2.1

La 25 iulie 2007, Comisia a prezentat o propunere de directivă de abrogare a Directivei 87/372/CEE (1), prin care se încerca eliminarea rezervării benzii de 900 MHz pentru sistemele de GSM în statele membre UE, creată în temeiul Directivei 87/372/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice.

2.2

Această bandă de frecvență este deosebit de importantă, deoarece are bune caracteristici de propagare, acoperind distanțe mai mari decât cele acoperite de benzile de frecvență mai ridicată și permițând astfel extinderea serviciilor moderne de voce, date și multimedia în zonele rurale și în zonele slab populate.

2.3

Obiectivul propunerii era de a contribui la reușita inițiativei i2010 „O societate informațională europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă” (2) și de a spori concurența prin utilizarea benzii de 900 MHz și pentru alte tehnologii, oferind utilizatorilor o mai mare libertate de alegere a serviciilor și tehnologiilor.

2.4

În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 676/2002/CE, Comisia a acordat un mandat Conferinței europene a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT) pentru conceperea unor condiții tehnice mai puțin restrictive; pe baza acestui mandat, s-au elaborat condiții bazate pe principiul potrivit căruia banda de 900 MHz poate coexista și este pe deplin compatibilă cu tehnologiile GSM și UMTS.

2.5

CESE a emis un aviz (3) favorabil privind propunerea menționată, întrucât considera că aprobarea acesteia ar stimula inovarea și competitivitatea, ar mări concurența pe piața comunicațiilor electronice și ar spori posibilitățile de alegere ale consumatorilor.

2.6

În urma dezbaterilor din cadrul procesului legislativ, Comisia a prezentat la 19 noiembrie 2008 o nouă propunere de directivă (4), prin care se încerca modificarea Directivei 87/372/CEE.

3.   Propunerea Comisiei

3.1

Directiva în vigoare impune statelor membre să rezerve totalitatea benzilor de frecvență de 890-915 MHz și 935-960 MHz pentru GSM. Această constrângere împiedică utilizarea benzilor pentru alte sisteme paneuropene decât GSM-ul care pot furniza servicii interoperabile avansate de voce, date și multimedia în bandă largă. Aceste noi sisteme paneuropene, cum ar fi sistemul UMTS, oferă funcționalități superioare celor oferite de sistemul GSM și care, de la adoptarea Directivei GSM în urmă cu douăzeci de ani, au devenit viabile datorită progreselor tehnologice.

3.2

Liberalizarea utilizării benzii de 900 MHz ar putea genera denaturări ale concurenței, mai ales în cazul anumitor operatori de telefonie mobilă cărora nu li s-a atribuit niciun spectru de frecvențe în banda de 900 MHz. Aceștia ar putea fi dezavantajați în materie de costuri și eficiență față de operatorii care vor avea posibilitatea de a furniza servicii 3G în această bandă.

3.3

Propunerea definește „sistemul GSM” ca fiind o rețea de comunicații electronice care este conformă cu standardele GSM publicate de ETSI, în special EN 301 502 și EN 301 511, iar „sistemul UMTS” ca fiind o rețea de comunicații electronice care este conformă cu standardele UMTS publicate de ETSI, în special EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 și EN 301 908-11.

3.4

În conformitate cu cadrul de reglementare privind comunicațiile electronice, în special cu Directiva 2002/20/CE (5), statele membre pot modifica și/sau revizui drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe și dispun, prin urmare, de instrumentele necesare pentru a soluționa eventualele denaturări ale concurenței, scop în care vor adopta măsurile adecvate, în special stabilind dacă punerea în aplicare a propunerii ar putea genera denaturări ale concurenței pe piețele telecomunicațiilor mobile afectate.

4.   Observații generale

4.1   CESE își reiterează sprijinul față de propunerea Comisiei, întrucât consideră că liberalizarea utilizării benzii de frecvență de 900 MHz implică necesitatea unei inițiative legislative la nivel comunitar.

4.1.1   Propunerea supusă dezbaterii va permite, pe de o parte, mărirea concurenței pe piața internă și, pe de altă parte, va spori coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii, dat fiind că va fi posibilă extinderea rețelelor UMTS în zonele urbane, suburbane și rurale; acestea vor coexista cu rețelele GSM 900/1800, utilizând valori corespunzătoare în ceea ce privește separarea frecvențelor purtătoare.

4.2   Posibilitatea oferită statelor membre de a utiliza măsurile „ex ante” ale cadrului de reglementare al comunicațiilor electronice, permițând revizuirea acestor drepturi de utilizare și redistribuirea acestora în vederea combaterii denaturărilor concurenței, confirmă pertinența acestui tip de măsuri, așa cum a indicat deja CESE când s-a examinat cadrul pentru comunicațiile electronice. CESE reamintește că, în vederea obținerii transparenței necesare, trebuie prevăzute perioade de informare a cetățenilor înainte de adoptarea acestui tip de măsuri.

4.3   Regimul prevăzut de propunere trebuie să fie în avantajul întregului sector al comunicațiilor electronice, în cadrul unui sistem de piețe deschise și competitive, accelerând adaptarea industriei la schimbările structurale și creând un mediu propice inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga Uniune, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

4.4   Pe de altă parte, consumatorii ar trebui să fie avantajați de flexibilitatea sporită a gestionării frecvențelor disponibile pentru comunicațiile electronice fără fir, în general, potrivit abordării WAPECS (6), dat fiind că această abordare – așa cum sublinia CESE – stabilește ca obiectiv politic neutralitatea în ceea ce privește tehnologia și serviciile, pentru a se obține o utilizare mai eficientă și mai flexibilă a frecvențelor.

4.5   În sfârșit, CESE speră ca punerea în aplicare a propunerii să contribuie la promovarea ocupării forței de muncă, la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, permițând armonizarea acestora prin progres continuu, la o protecție socială adecvată, la dialog social și la dezvoltarea resurselor umane pentru atingerea unui nivel de ocupare a forței de muncă ridicat și durabil.

Bruxelles, 25 februarie 2009.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Mario SEPI


(1)  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice. COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 final.

(3)  Avizul CESE „Abrogarea Directivei GSM”, JO C 151, 17.6.2008, p. 25-27. Aviz adoptat în sesiunea plenară din 16 și 17 ianuarie 2008. Raportor: dl Hernández Bataller.

(4)  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice. COM(2008) 762.

(5)  Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (Politica accesului fără fir la serviciile de comunicații electronice).