15.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 178/29


Aviz privind o solicitare formulată în temeiul articolului 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Solicitare a unui stat membru

(2008/C 178/25)

La data de 3 iulie 2008, Comisia a primit o solicitare formulată în temeiul articolului 30 alineatul (4) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1). Prima zi lucrătoare după primirea solicitării este 4 iulie 2008.

Această solicitare, formulată de Republica Cehă, vizează producția de electricitate din această țară. Articolul 30 menționat anterior prevede că Directiva 2004/17/CE nu se aplică în cazul în care activitatea în cauză este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Evaluarea acestor condiții se face exclusiv în temeiul Directivei 2004/17/CE și nu aduce atingere aplicării regulilor concurenței.

Comisia are la dispoziție un termen de trei luni începând din ziua lucrătoare menționată mai sus pentru a lua o decizie în privința acestei solicitări. Prin urmare, termenul expiră la data de 4 octombrie 2008.

Dispozițiile alineatului (4) paragraful al treilea, amintite mai sus, nu se aplică. Prin urmare, termenul de care dispune Comisia ar putea fi prelungit cu încă trei luni. În acest caz, prelungirea va face obiectul unei publicări.


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.