52008PC0558R(01)

Propunere de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri /* COM/2008/0558 final/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 18.9.2008

COM(2008)558 final/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Propunere de

REGULAMENT (CE) AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii |

Motivele și obiectivele propunerii Dispozițiile articolului 55 din Regulamentul nr. 1083/2006 nu par a fi adaptate proiectelor cofinanțate de Fondul social european (FSE), care finanțează în mod esențial operațiuni imateriale și nu infrastructuri (care sunt neeligibile). Puține proiecte generează venituri și, cel mai adesea, doar în timpul etapei de executare a operațiunii. De altfel, în cazul micilor operațiuni cofinanțate de FEDER/Fondul de coeziune sau al operațiunilor cofinanțate de FSE, procedurile de monitorizare care trebuie respectate – veniturile pot fi luate în considerare până la trei ani după încheierea programului operațional – apar ca o sarcină administrativă disproporționată comparativ cu sumele în cauză și ca un important factor de risc pentru executarea programelor. |

Contextul general Noile reguli de gestiune financiară introduse prin Regulamentul nr. 1083/2006 includ dispoziții referitoare la contribuția financiară a fondurilor (Titlul V), în special cele referitoare la proiectele generatoare de venituri (articolul 55). În sensul articolului 55 alineatul (1) din regulamentul respectiv, se înțelege prin „proiect generator de venituri” orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți. Ținând cont de riscurile de suprafinanțare pentru proiectele generatoare de venituri, aceste proiecte au fost tratate întotdeauna în mod specific în ceea ce privește cofinanțarea din partea fondurilor. Impactul veniturilor generate asupra nivelului maxim al sprijinului comunitar implică stabilirea unei metode de calcul pentru proiectele vizate. Acesta este obiectul articolului 55 din Regulamentul nr. 1083/2006. |

Dispoziții în vigoare în domeniul propunerii În timpul perioadei de programare precedente (2000-2006), acest principiu a fost pus în aplicare printr-o abordare forfetară. Articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, referitor la programele din perioada 2000-2006 (Fondurile structurale), dispunea în special că, în cazul proiectelor de „investiții în infrastructuri care atrag venituri nete substanțiale”, rata maximă de cofinanțare comunitară nu poate depăși, de exemplu pentru Obiectivul 1, 40%, în loc de rata maximă de 75% permisă în mod normal. În consecință, existența „veniturilor substanțiale” determina o reducere a ratei maxime de cofinanțare comunitară. Această reducere a ratei de cofinanțare era forfetară și automată. În schimb, nu exista nicio restricție privind sprijinul comunitar sub acest prag al „veniturilor substanțiale”. Comisia a propus și Consiliul a hotărât să adopte, pentru perioada 2007-2013, o abordare mai precisă și mai exigentă bazată pe calcularea cheltuielii eligibile maxime, în locul unei reduceri forfetare a ratei de cofinanțare. Articolul 55 din Regulamentul nr. 1083/2006 se aplică de acum înainte unei game mai largi de proiecte considerate ca fiind generatoare de venituri [definite la alineatul (1) al articolului], și nu numai proiectelor de investiții în infrastructuri care atrag „venituri nete substanțiale”, cum era cazul în perioada 2000-2006. În cazul proiectelor generatoare de venituri, atunci când veniturile generate sunt insuficiente pentru a asigura viabilitatea financiară a investiției, partea din investiție care necesită o subvenție constituie cheltuiala eligibilă maximă pentru o cofinanțare comunitară. |

Coerența cu celelalte politici și obiective ale Uniunii Nu se aplică. |

Consultarea părților interesate și evaluarea impactului |

Consultarea părților interesate |

Metodele de consultare utilizate, principalele sectoare vizate și profilul general al respondenților Statele membre au fost consultate în mod informal de mai multe ori asupra modalităților de punere în aplicare a dispozițiilor articolului 55, asupra dificultăților întâlnite în practică și a diferitelor opțiuni pentru a le rezolva: - consultare privind nota de interpretare a articolului 55: reuniunile Comitetului de coordonare a fondurilor din 27 februarie și 21 mai 2008 au permis examinarea nivelului de flexibilitate permis de textul regulamentului; - consultare privind posibilitatea de a revizui regulamentul: statele membre au fost consultate de două ori, la 25 iunie 2008, în cadrul Comitetului de coordonare a fondurilor și la 3 iulie 2008, în cadrul Grupului pentru măsuri structurale al Consiliului. |

Sinteza răspunsurilor primite și modul în care acestea au fost luate în considerare Rezultatul tuturor acestor consultări a fost acela că statele membre au considerat că soluțiile bazate pe interpretarea Regulamentului nr. 1083/2006 nu erau cu totul suficiente. În consecință, o mare majoritate a acestora s-a pronunțat în favoarea unei revizuiri a articolului 55 (limitată la acest articol). |

Obținerea și utilizarea expertizei |

Nu a fost necesar să se recurgă la expertiză externă. |

Evaluarea impactului Comisia a analizat marjele de manevră oferite de textul regulamentului propriu-zis, pentru a rezolva pe cale de interpretare dificultățile exprimate de statele membre. Alegerea unei note de orientare părea să aibă avantajul simplității. Cu toate acestea, deși nota de orientare elaborată de serviciile Comisiei a permis analiza tuturor posibilităților de flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a monitorizării, aceasta nu a fost în măsură să includă posibilitatea unei proporționalități pentru calcularea cheltuielii eligibile maxime pentru micile operațiuni sau excluderea operațiunilor FSE. Prin urmare, o revizuire limitată la articolul 55 permite concentrarea discuției asupra unei dispoziții de natură tehnică și creează condițiile unei revizuiri rapide, singura care poate garanta faptul că orice incertitudine juridică este strict limitată în timp. |

Elementele juridice ale propunerii |

Rezumatul măsurilor propuse Prin urmare, Comisia propune doar modificarea alineatului (5) al articolului 55, celelalte dispoziții ale Regulamentului nr. 1083/2006 rămânând neschimbate. Această modificare constă în înlocuirea dispoziției referitoare la proporționalitate pentru monitorizarea micilor operațiuni (cost total mai mic de 200 000 €) prin neaplicarea dispozițiilor articolului 55 operațiunilor cofinanțate de FSE și operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mic de 1 milion EUR. În plus, se propune ca această dispoziție să se aplice retroactiv începând de la 1 august 2006. |

Temeiul juridic Adoptat la 11 iulie 2006, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 definește reguli comune, aplicabile celor trei fonduri. Fiind bazat pe principiul gestiunii repartizate între Comisia Europeană și statele membre, acest regulament prezintă un nou proces de programare, precum și noile norme pentru gestiunea (inclusiv gestiunea financiară), monitorizarea, controlul și evaluarea proiectelor. |

Principiul subsidiarității Propunerea se referă la un domeniu care intră în competența exclusivă a Comunității. Prin urmare, principiul subsidiarității nu se aplică. |

Principul proporționalității Propunerea este conformă principiului proporționalității din următoarele motive. |

O revizuire limitată la articolul 55 permite concentrarea discuției asupra unei dispoziții de natură tehnică și creează condițiile unei revizuiri rapide, singura care poate garanta faptul că orice incertitudine juridică este strict limitată în timp. Pragul care va fi stabilit trebuie să fie suficient de scăzut pentru a nu periclita regimul general al articolului 55 din Regulamentul nr. 1083/2006, care urmează principiile unei bune gestiuni financiare. Pragul de 1 milion EUR a fost stabilit pentru a limita proporția finanțărilor comunitare care ar fi excluse din domeniul de aplicare al articolului 55. |

O asemenea modificare demonstrează faptul că există o voință reală de simplificare a gestiunii fondurilor și va avea cu siguranță un impact pozitiv asupra ritmului de punere în aplicare a programelor, având în vedere faptul că gestiunea micilor operațiuni cofinanțate de FEDER/Fondul de coeziune și a operațiunilor cofinanțate de FSE va fi facilitată și simplificată în mod substanțial. Aceasta va facilita, de asemenea, punerea în aplicare a unor proiecte mai inovatoare, în special în domeniile mediului înconjurător, incluziunii sociale, energiei și cercetării. |

Alegerea instrumentelor |

Instrumentul (instrumentele) propus(e): regulamentul. |

Alte instrumente nu ar fi fost adecvate din următoarele motive. Comisia a analizat marjele de manevră oferite de textul regulamentului propriu-zis, pentru a rezolva pe cale de interpretare dificultățile exprimate de statele membre. Cu toate acestea, deși nota de orientare stabilită de serviciile Comisiei a permis analiza tuturor posibilităților de flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a monitorizării, aceasta nu a fost în măsură să includă posibilitatea unei proporționalități pentru calcularea cheltuielii eligibile maxime pentru micile operațiuni sau excluderea operațiunilor FSE. |

Implicații bugetare |

Propunerea nu are implicații asupra bugetului comunitar. |

Informații suplimentare |

Simplificarea |

Propunerea introduce o simplificare a cadrului legislativ și o simplificare a procedurilor administrative care se aplică autorităților publice (naționale sau europene). |

În lumina obiectivelor politicii de coeziune, Comisia consideră că este necesară rezolvarea acestor dificultăți prin realizarea unei revizuiri a Regulamentului nr. 1083/2006 limitată la articolul 55 alineatul (5) și care vizează doar două puncte: excluderea operațiunilor cofinanțate de FSE din cadrul dispozițiilor articolului 55 și stabilirea unui prag mai jos de care proiectele cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune ar fi, de asemenea, excluse din cadrul acestor dispoziții, atât în ceea ce privește calcularea cheltuielii eligibile maxime, cât și în ceea ce privește monitorizarea. Celelalte dispoziții ale articolului 55 rămân neschimbate. |

Această modificare constă în înlocuirea dispoziției referitoare la proporționalitate pentru monitorizarea micilor operațiuni (cost total mai mic de 200 000 €) prin neaplicarea dispozițiilor articolului 55 operațiunilor cofinanțate de FSE și operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mic de 1 milion EUR. |

Abrogarea legislației existente Adoptarea propunerii va determina abrogarea anumitor dispoziții legislative. |

1. 2008/0186 (AVC)

Propunere de

REGULAMENT (CE) AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161,

având în vedere propunerea Comisiei[1],

având în vedere avizul conform al Parlamentului European[2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[4],

întrucât:

2. Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2007-2013 a fost pregătit și negociat cu scopul de a consolida simplificarea programării și a gestiunii fondurilor, eficacitatea intervenției și subsidiaritatea punerii în aplicare a acestora.

3. O abordare mai precisă și mai exigentă, bazată pe calcularea cheltuielii eligibile maxime, a fost pusă în aplicare pentru tratarea proiectelor generatoare de venituri care fac obiectul articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999[5].

4. Au fost descoperite o serie de dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor acestui articol, inclusiv existența unei sarcini administrative disproporționate, în special pentru operațiunile cofinanțate de Fondul social european și pentru micile operațiuni finanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune.

5. Aceste dificultăți pot avea consecințe nefavorabile asupra ritmului de gestionare a operațiunilor, în special în cazul proiectelor din domenii corespunzătoare priorităților comunitare, precum mediul înconjurător, incluziunea socială, cercetarea, inovarea sau energia, și asupra numărului de erori în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor articolului 55. Prin urmare, respectivul articol trebuie să fie simplificat.

6. Simplificarea trebuie să se aplice tuturor proiectelor care beneficiază de o intervenție a fondurilor structurale sau a Fondului de coeziune, în cursul perioadei de programare 2007-2013. În consecință, trebuie prevăzută o aplicare retroactivă.

7. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. Alineatele (1)-(4) ale prezentului articol nu se aplică decât operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mare de 1 milion EUR.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Acesta se aplică de la 1 august 2006 tuturor operațiunilor care beneficiază de o intervenție a fondurilor structurale sau a Fondului de coeziune, în cursul perioadei de programare 2007-2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu

Președintele […]

[1] JO C […], […], p. […].

[2] JO C […], […], p. […].

[3] JO C […], […], p. […].

[4] JO C […], […], p. […].

[5] JO L 210, 31.7.2006, p. 25. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1989/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 6).