52008PC0441

Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ghana, pe de altă parte /* COM/2008/0441 final - AVC 2008/0137 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 10.7.2008

COM(2008) 441 final

2008/0137 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ghana, pe de altă parte

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea anexată constituie instrumentul juridic pentru încheierea unui acord de parteneriat economic (APE) preliminar între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Ghana, pe de altă parte: propunere de decizie a Consiliului privind încheierea APE preliminar.

După cum s-a anunțat prin Comunicarea către Consiliu și Parlamentul European din 23 octombrie 2007, APE preliminar a fost negociat cu Ghana pentru a se evita perturbarea schimburilor comerciale între această țară și Comunitatea Europeană odată cu expirarea, la 31 decembrie 2007, a dispozițiilor comerciale stabilite în anexa V la Acordul de la Cotonou și a derogării acordate de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) pentru dispozițiile respective, precum și până la finalizarea APE global cu întreaga regiune Africa de vest[1]. Ca urmare a parafării acestui acord la 13 decembrie 2007, Ghana a fost adăugată pe lista țărilor care beneficiază de regimul comercial APE instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, adoptat la 20 decembrie 2007. Regulamentul menționat prevedea aplicarea în avans a regimului comercial APE. Ca urmare a parafării unui APE preliminar la 7 decembrie 2007, Côte d'Ivoire a fost adăugată, de asemenea, pe această listă. Deoarece se numără printre țările cel mai puțin dezvoltate, toate celelalte țări din Africa de vest, cu excepția Nigeriei și a Capului Verde, beneficiază de inițiativa „Totul în afară de arme” (EBA - Everything but arms), o inițiativă demarată la 1 ianuarie 2008, care oferă tuturor produselor cu excepția armelor acces pe piața comunitară fără taxe vamale și restricții cantitative. La 1 ianuarie 2008, Capul Verde a trecut la stadiul de țară non-CPD, însă a primit o prelungire pe termen de 3 ani, pe durata căreia va continua să beneficieze de regimul EBA, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (SGP). Nigeriei, o țară non-CPD, i s-a oferit posibilitatea de a negocia un APE preliminar echivalent cu cele negociate cu Côte d'Ivoire și Ghana, însă a decis să nu facă acest pas. Prin urmare, această țară continuă să fie supusă regimului SGP standard de la 1 ianuarie 2008.

Negocierea unui APE global cu întreaga regiune Africa de vest continuă, în conformitate cu directivele de negociere privind acordurile de parteneriat economic cu statele ACP adoptate de Consiliu la 12 iunie 2002.

APE preliminar conține dispoziții privind comerțul cu mărfuri, aspectele vamale și facilitarea comerțului, barierele tehnice în calea comerțului, precum și măsurile sanitare și fitosanitare. Sunt prevăzute, de asemenea, dispoziții privind cooperarea pentru dezvoltare, care prevăd domenii de acțiune prioritare pentru aplicarea APE. Fiecare capitol al acordului include domenii specifice de cooperare, iar o declarație de cooperare pentru dezvoltare face legătura cu strategia comunitară de sprijinire a comerțului și reiterează intenția Comisiei și a statelor membre de a contribui la un fond de dezvoltare regională. De asemenea, acordul prevede continuarea negocierilor la nivel regional privind investițiile, serviciile și normele comerciale și stipulează că APE regional global va prevala, odată cu încheierea acestuia din urmă.

APE preliminar prevede aplicarea cu titlu provizoriu a acordului până la intrarea în vigoare a APE preliminar.

- Comisia solicită Consiliului

- să încheie APE preliminar în numele Comunității.

Se va solicita avizul conform al Parlamentului European cu privire la încheierea APE preliminar.

Fiind în egală măsură părți la acord, statele membre trebuie să-l ratifice în conformitate cu procedurile lor interne.

2008/0137 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ghana, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133 și 181 coroborate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei[2],

având în vedere avizul conform al Parlamentului European[3],

întrucât:

(1) La 12 iunie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat economic cu statele ACP.

(2) Negocierile în vederea unui Acord de parteneriat economic preliminar (denumit în continuare „APE preliminar”) au fost finalizate cu Ghana, iar acordul a fost parafat la 13 decembrie 2007.

(3) APE preliminar este aplicat cu titlu provizoriu de la [..], până la intrarea în vigoare a acestuia.

(4) APE preliminar ar trebui să fie încheiat în numele Comunității.

DECIDE:

Articolul 1

Acordul de parteneriat economic preliminar între Ghana și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia se încheie în numele Comunității.

Textul acestui acord se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Pre ședintele Consiliului procedează, în numele Comunității, la notificarea prevăzută la articolul 75 din acord.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu

Președintele

[…]

FI ȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ PENTRU PROPUNERILE CU IMPACT BUGETAR STRICT LIMITAT LA VENITURI

1. DENUMIREA PROPUNERII:

DECIZIA CONSILIULUI privind încheierea unui Acord de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ghana, pe de altă parte,

2. LINII BUGETARE:

Capitol și articol: 12/120

Suma înscrisă la bugetul pentru exercițiul financiar respectiv: 16 431 900 000 (buget 2008)

3. IMPACT FINANCIAR

( Propunere fără impact financiar

( Propunere fără impact financiar asupra cheltuielilor, dar cu impact financiar asupra veniturilor – efectul este următorul:

4. MĂSURI DE COMBATERE A FRAUDEI

Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității împotriva fraudei și a altor nereguli, Comisia poate desfășura verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu articolul 21 din Acordul de parteneriat economic preliminar. După caz, aceste anchete sunt efectuate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); ele sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului. Comisia va desfășura verificări periodice pe bază de documente și la fața locului.

5. ALTE OBSERVA ȚII

Toate tarifele vamale încă existente aplicate produselor originare din regiunile sau statele ACP care au încheiat negocieri privind acorduri de parteneriat economic sau acorduri care prevăd regimuri comerciale compatibile cu normele OMC au fost eliminate odată cu adoptarea Regulamentului 1528/2007 al Consiliului. Prin urmare, propunerea nu are niciun impact financiar suplimentar.

[1] Țările care fac parte din această regiune sunt Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guineea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Capul Verde, Gambia, Ghana, Guineea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone și Mauritania.

[2] JO C […], […], p. […].

[3] JO C […], […], p. […].