52008PC0344

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (Versiune codificată) /* COM/2008/0344 final - COD 2008/0109 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 9.6.2008

COM(2008) 344 final

2008/0109 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (Versiune codificată)

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. În contextul unei Europe a cetăţenilor, Comisia acordă o mare importanţă simplificării şi clarităţii dreptului comunitar în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil cetăţeanului, oferindu-i astfel posibilităţi sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adeseori în mod substanţial, se găsesc dispersate parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile în vigoare, este necesară o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte.

Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului comunitar depind şi de codificarea legislaţiei adeseori modificată.

2. La 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucţiuni[1] serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor legislative cel mai târziu după a zecea lor modificare, menţionând că este vorba despre o cerinţă minimală şi că, în vederea clarităţii şi a bunei înţelegeri a legislaţiei comunitare, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale şi mai scurte.

3. Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Edimbourg, din decembrie 1992, au confirmat aceste imperative[2], subliniind importanţa codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce priveşte dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

Codificarea trebuie realizată respectând cu stricteţe procesul legislativ comunitar normal.

Întrucât nici o modificare de substanţă nu poate fi introdusă în actele care fac obiectul codificării , Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au convenit, prin acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, că, în vederea adoptării rapide a actelor codificate, ar putea fi utilizată o procedură accelerată.

4. Obiectul prezentei propuneri este codificarea celei de-a doua directive 89/667/CEE a Consiliului, din 21 decembrie 1989 privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic[3]. Noua directivă se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate[4]; prezenta propunere păstrează în totalitate conţinutul actelor astfel codificate şi se limitează la a le regrupa, aducând numai modificările de formă cerute de însăşi operaţia de codificare.

5. Prezenta propunere de codificare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile a textului celei de-a doua directive 89/667/CEE şi a actelor care o modifică, în toate limbile oficiale, efectuată prin intermediul unui sistem informatic , de către Oficiul Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene. În cazul articolelor renumerotate, corelaţia între vechea numerotare şi cea nouă este prezentată în tabelul de corespondenţă din anexa III la directiva codificată.

ê 89/667/CEE

2008/0109 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European[5],

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat[6],

întrucât:

ê

(1) A douăsprezecea directivă în materie de drept al societăţilor comerciale 89/667/CEE a Consiliului, din 21 decembrie 1989 privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic[7] a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial[8]. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

ê 89/667/CEE considerent 1

(2) Este necesară coordonarea, în vederea echivalării, a anumitor garanţii impuse în statele membre societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor.

ê 89/667/CEE considerent 2 (adaptat)

(3) În acest domeniu, Ö [Prima Õ Directivă 68/151/CEE Ö a Consiliului din 9 martie 1968] de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului [58] al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor Õ[9], Ö A Patra Directivă Õ 78/660/CEE Ö a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale Õ[10], şi Ö A Şaptea Õ Directivă 83/349/CEE Ö a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate Õ[11], privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor, nulitatea, conturile anuale şi conturile consolidate, se aplică tuturor societăţilor de capital. Ö [A Doua Õ Directivă 77/91/CEE Ö a Consiliului din 13 decembrie 1976] de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului [58] al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora Õ[12], Ö A Treia Directivă Õ 78/855/CEE Ö a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni Õ[13]şi Ö A Şasea Õ Directivă 82/891/CEE Ö a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni Õ[14] privind constituirea şi capitalul, fuziunile şi divizările se aplică numai societăţilor comerciale pe acţiuni.

ê 89/667/CEE considerent 5 (adaptat)

(4) Ö Este necesar Õ un instrument juridic care să permită limitarea răspunderii întreprinzătorului particular în Comunitate , fără a aduce atingere legislaţiilor statelor membre care, în cazuri excepţionale, impun răspunderea întreprinzătorului cu privire la obligaţiile întreprinderii sale.

ê 89/667/CEE considerent 6 (adaptat)

(5) O societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic în momentul constituirii sau poate deveni o astfel de societate atunci când părţile sale sociale ajung în posesia Ö unei singure persoane Õ. Până la coordonarea dispoziţiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziţii speciale sau sancţiuni pentru cazurile în care o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăţi sau în care o societate Ö cu asociat unic Õ sau orice altă persoană juridică este asociat unic al unei societăţi. Singurul scop al existenţei acestei posibilităţi este de a ţine cont de Ö particularităţile anumitor Õ legislaţii interne. În acest scop, statele membre pot să adopte, în cazuri specifice, restricţii privind accesul la societăţile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru răspunderea asociaţilor unici. Statele membre sunt libere să adopte norme pentru acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societăţile cu asociat unic ca o consecinţă a faptului că au un singur asociat, în special pentru a asigura vărsarea capitalului subscris.

ê 89/667/CEE considerent 7 (adaptat)

(6) Faptul că toate părţile sociale sunt deţinute de la un moment dat de către Ö o singură persoană Õ, precum şi identitatea asociatului unic trebuie făcute publice prin menţionarea lor într-un registru accesibil publicului.

ê 89/667/CEE considerent 8 (adaptat)

(7) Deciziile luate de către asociatul unic, în Ö exercitarea atribuţiilor adunării generale Õ, trebuie înregistrate în scris.

ê 89/667/CEE considerent 9

(8) Contractele încheiate între un asociat unic şi societatea sa reprezentată de către asociatul în cauză trebuie, de asemenea, să fie înregistrate în scris, în măsura în care contractele respective nu privesc operaţiunile curente desfăşurate în condiţii normale.

ê

(9) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa II, partea B.

ê 89/667/CEE (adaptat)

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Măsurile de coordonare prevăzute în prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre cu privire la formele de societăţi Ö menţionate la anexa I Õ:

Articolul 2

(1) O societate poate avea un asociat unic la data constituirii şi, de asemenea, atunci când toate părţile sale sociale ajung în posesia unei singure persoane (societate Ö cu asociat unic Õ ).

(2) Până la coordonarea dispoziţiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziţii speciale sau sancţiuni pentru cazurile în care:

(a) o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăţi; sau

(b) o societate Ö cu asociat unic Õ sau o altă persoană juridică este asociatul unic al unei societăţi.

Articolul 3

Dacă o societate devine societate Ö cu asociat unic Õ, deoarece toate părţile sale sociale ajung în posesia unei singure persoane, indicarea acestui fapt, precum şi identitatea asociatului unic, trebuie să fie înregistrate în dosarul sau transcrise în registrul menţionate la articolul [3 alineatele (1) şi (2)] din Directiva [68/151/CEE] sau să fie înregistrate într-un registru păstrat de societate şi accesibil publicului.

Articolul 4

(1) Asociatul unic exercită Ö atribuţiile Õ adunării generale a Ö asociaţilor Õ.

ê 89/667/CEE

(2) Deciziile adoptate de către asociatul unic în domeniul menţionat la alineatul (1) sunt înscrise într-un proces verbal sau redactate în scris.

Articolul 5

(1) Contractele încheiate între asociatul unic şi societatea sa reprezentată de el sunt înscrise într-un proces verbal sau redactate în scris.

(2) Statele membre pot să nu aplice alineatul (1) pentru operaţiunile curente efectuate în condiţii normale.

ê 89/667/CEE (adaptat)

Articolul 6

Dacă un stat membru permite şi în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni societăţile Ö cu asociat unic, în înţelesul Õ articolului 2 alineatul (1), se aplică prezenta directivă.

Articolul 7

Un stat membru poate să nu permită constituirea de societăţi Ö cu asociat unic Õ dacă legislaţia sa prevede că un întreprinzător particular poate constitui o întreprindere a cărei răspundere este limitată la Ö un patrimoniu destinat Õ unei activităţi Ö determinate Õ, cu condiţia să se prevadă pentru astfel de întreprinderi garanţii echivalente cu cele impuse de prezenta directivă şi de alte dispoziţii comunitare aplicabile societăţilor menţionate la articolul 1.

Articolul 8

Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziţiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

ê

Articolul 9

Directiva 89/667/CEE astfel cum a fost modificată prin actele menţionate în anexa II, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa II, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

ê 89/667/CEE

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

[…] […]

é

ANEXA I

ê 89/667/CEE art. 1 (adaptat)

Ö Forme de societăţi menţionate la articolul 1 Õ

- pentru Belgia :

«société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

ê 2006/99/CE art. 1 şi anexa pct. A.4

- pentru Bulgaria:

«дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Republica Cehă:

«společnost s ručením omezeným»;

ê Rectificarea 89/667/CEE (JO L 232, 2.9.1999, p. 34)

- pentru Danemarca:

«anpartsselskaber»;

ê 89/667/CEE

- pentru Germania:

« Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Estonia:

«aktsiaselts, osaühing»;

ê 89/667/CEE

- pentru Irlanda:

«private company limited by shares or by guarantee»;

ê Rectificarea 89/667/CEE (JO L 232, 2.9.1999, p. 34)

- pentru Grecia:

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»;

ê 89/667/CEE

- pentru Spania:

«sociedad de responsabilidad limitada»;

- pentru Franţa:

«société à responsabilité limitée»;

- pentru Italia:

«società a responsabilità limitata»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Cipru:

«ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση»;

- pentru Letonia:

«sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

- pentru Lituania:

«uždaroji akcinė bendrovė»;

ê 89/667/CEE

- pentru Luxemburg:

«société à responsabilité limitée»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Ungaria:

«korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság»;

- pentru Malta:

«kumpanija privata/ private limited liability company »;

ê 89/667/CEE

- pentru Ţările de Jos:

« besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

ê Actul de aderare din 1994 art. 29 şi anexa I

- pentru Austria:

«Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Polonia:

«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

ê 89/667/CEE

- pentru Portugalia:

«sociedade por quotas»;

ê 2006/99/CE art. 1 şi anexa pct. A.4

- pentru România:

«societate cu răspundere limitată»;

ê Actul de aderare din 2003 art. 20 şi anexa II, p. 340

- pentru Slovenia:

«družba z omejeno odgovornostjo»;

- pentru Slovacia:

«spoločnosť s ručením obmedzeným'»;

ê Actul de aderare din 1994 art. 29 şi anexa I

- pentru Finlanda:

«osakeyhtiö/aktiebolag»;

- pentru Suedia:

«aktiebolag»;

ê 89/667/CEE

- pentru Regatul Unit:

«private company limited by shares or by guarantee».

_____________

é

ANEXA II

Partea A

Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare (menţionate la articolul 9)

Directiva 89/667/CEE a Consiliului (JO L 395, 30.12.1989, p. 40) |

Actul de Aderare din 1994 Anexa I, punctul XI.A (JO C 241, 29.8.1994, p. 194) |

Actul de aderare din 2003 Anexa II, punctul 4.A (JO L 236, 23.9.2003, p. 338) |

Directiva 2006/99/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 137) | Numai punctul A.4 al anexei |

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern şi de aplicare (menţionate la articolul 9)

Directiva | Data limită de transpunere | Data de aplicare |

89/667/CEE | 31 decembrie 1991 | Statele membre pot să prevadă că, în cazul societăţilor existente la 1 ianuarie 1992, prezenta directivă nu se aplică până la 1 ianuarie 1993. |

2006/99/CE | 1 ianuarie 2007 |

_____________

ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Directiva 89/667/CEE | Prezenta directivă |

Articolul 1 fraza introductivă | Articolul 1 |

Articolul 1 prima până la a douăzeci şi şaptea liniuţă | Anexa I |

Articolele 2 - 7 | Articolele 2 – 7 |

Articolul 8 alineatul 1 | - |

Articolul 8 alineatul 2 | - |

Articolul 8 alineatul 3 | Articolul 8 |

- | Articolul 9 |

- | Articolul 10 |

Articolul 9 | Articolul 11 |

- | Anexa I |

- | Anexa II |

- | Anexa III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV

[2] A se vedea anexa 3 din partea A a susmenţionatelor concluzii.

[3] Efectuată în conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Codificarea acquis-ului comunitar, COM(2001) 645 final.

[4] A se vedea anexa II, partea A, la prezenta propunere.

[5] JO C […], […], p. […].

[6] JO C […], […], p. […].

[7] JO L 395, 30.12.1989, p. 40. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 137).

[8] A se vedea anexa II, partea A.

[9] JO L 65, 14.3.1968, p. 8. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE.

[10] JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE.

[11] JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE.

[12] JO L 26, 30.1.1977, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE.

[13] JO L 295, 20.10.1978, p. 36. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 300, 17.11.2007, p. 47).

[14] JO L 378, 31.12.1982, p. 47. Directivă modificată prin Directiva 2007/63/CE.