52008PC0120

Propunere de directivă a Consiliului de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE /* COM/2008/0120 final - CNS 2008/0046 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 29.2.2008

COM(2008) 120 final

2008/0046 (CNS)

Propunere de

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul general al propunerii Comisiei este armonizarea și simplificarea procedurilor existente de actualizare și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic, cum ar fi listele unităților sanitar-veterinare și a organizațiilor de creștere a animalelor aprobate în statele membre și în țările terțe și listele cu anumite laboratoare naționale de referință și alte laboratoare autorizate.

Propunerea Comisiei vizează modificarea a 20 de directive și a unei decizii, asigurând o abordare simplificată, care va aduce beneficii în ceea ce privește reducerea volumului de lucru și a sarcinilor administrative pentru autoritățile competente din statele membre, sectorul agricol, agenții comerciali și Comisie.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

( Unitățile sanitar-veterinare aprobate în vederea schimburilor intracomunitare cu animale vii și produse derivate din acestea și informațiile din domeniul zootehnic care trebuie să fie furnizate

Legislația comunitară în domeniul veterinar stabilește că centrele de adunare pentru bovine, porcine, caprine și ovine, comercianții care dețin respectivele animale, fermele avicole, centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal și echipele de colectare sau producție de embrioni și anumite organisme, institute și centre trebuie să îndeplinească anumite condiții și trebuie să fie aprobate oficial de către statele membre în vederea schimburilor intracomunitare de anumite animale vii și produse derivate din acestea, în special material genetic de origine animală precum materialul seminal, ovulele și embrionii.

Legislația comunitară în vigoare prevede diferite proceduri de înregistrare, întocmire a listelor, actualizare, transmitere și publicare a informațiilor referitoare la unitățile sanitar-veterinare. Diferențele dintre aceste proceduri fac totuși ca serviciile de control competente și operatorii vizați să aibă mari dificultăți la întocmirea listelor, actualizarea și utilizarea practică a acestor liste.

Prin urmare, procedurile ar trebui să fie armonizate și să prevadă reguli mai sistematice, coerente și uniforme în ceea ce privește cele cinci etape esențiale ale procedurii, adică înregistrarea, întocmirea listelor, actualizarea, transmiterea și publicarea listelor.

Pe lângă aceasta, dat fiind că statele membre controlează condițiile care trebuie îndeplinite de către diferitele unități sanitar-veterinare în scopul înregistrării acestora, responsabilitatea întocmirii listelor ar trebui să aparțină statelor membre și nu Comisiei.

Prin urmare, statele membre ar trebui să întocmească și să mențină actualizate listele unităților sanitar-veterinare vizate și să le pună la dispoziția celorlalte state membre și a publicului. În vederea armonizării modelului listelor respective și al modalităților de asigurare a unui acces simplificat la listele actualizate în cadrul Comunității, este necesară introducerea unor criterii comune în temeiul procedurii de comitologie.

Din motive de claritate și de coerență a normelor comunitare, această procedură nouă ar trebui să se aplice și în domeniul zootehnic, în special în ceea ce privește asociațiile de crescători aprobate pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee și în ceea ce privește informațiile care trebuie să fie furnizate de către statele membre cu privire la concursurile ecvestre în temeiul Directivei 90/428/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind schimburile de cai pentru concursuri și stabilirea condițiilor de participare la aceste concursuri.

( Unitățile sanitar-veterinare aprobate din țările terțe pentru importurile de produse animale în Comunitate și autoritățile aprobate în țările terțe în scopul menținerii unui registru genealogic pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee

Urmând modelul normelor aplicate schimburilor intracomunitare, importurile de material seminal, ovule și embrioni sunt reglementate astfel încât unitățile de origine în țările terțe să îndeplinească anumite condiții în vederea reducerii riscurilor pentru sănătatea animală. În consecință, ar trebui autorizate importurile în Comunitate de acest tip de material genetic provenite numai de la centrele de colectare și depozitare a materialului seminal și de echipele de colectare sau producție de embrioni autorizate oficial pentru exportul în Comunitate de către autoritățile competente din țara terță vizată în conformitate cu cerințele comunitare și, dacă este cazul, în urma inspecțiilor veterinare comunitare. În funcție de tipul materialului genetic și de specia în cauză, procedurile actuale de întocmire a listelor cu unitățile sanitar-veterinare și de actualizare a listelor relevante sunt diferite, variind de la decizii adoptate în temeiul unei proceduri de comitologie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[1] până la o simplă consultare cu statele membre.

Coexistența unor proceduri diferite poate crea confuzie și nesiguranță în rândul funcționarilor administrativi din țările terțe, al sectorului agricol și al agenților economici. Deoarece țările terțe trebuie să verifice condițiile care trebuie îndeplinite de către diferitele unități sanitar-veterinare pentru ca acestea să poată figura ca fiind aprobate pentru export în Comunitate în conformitate cu cerințele comunitare, cadrul juridic actual pentru autorizarea respectivelor unități trebuie armonizat și simplificat, astfel încât responsabilitatea întocmirii și actualizării listelor să revină țărilor terțe și nu Comisiei. Este important să se asigure faptul că nivelul de garanții în materie de sănătate animală oferite de țara terță în cauză nu este afectat. Măsurile de simplificare nu aduc atingere dreptului Comisiei de a adopta măsuri de salvgardare, dacă este cazul.

Diferitele proceduri existente ar trebui, prin urmare, înlocuite cu o procedură prin care autoritățile competente din țările terțe să întocmească, să actualizeze listele și să le comunice Comisiei. Comisia ar trebui să informeze statele membre cu privire la aceste liste și să le facă disponibile publicului în scopuri informative. În cazul existenței unor preocupări cu privire la listele comunicate de către țările terțe, măsurile de salvgardare trebuie adaptate în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului.

Din motive de claritate și de coerență, procedura respectivă ar trebui să se aplice, de asemenea, autorităților din țările terțe aprobate în scopul menținerii unui registru genealogic pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee în conformitate cu legislația comunitară din domeniul zootehnic.

( Laboratoare

În domeniul veterinar, Comisia deține responsabilitatea întocmirii și actualizării listelor de laboratoare naționale de referință autorizate și de alte laboratoare autorizate, pe baza informațiilor furnizate de către statele membre.

În conformitate cu legislația comunitară în vigoare, modificările la respectivele liste sunt făcute în urma unei cereri din partea unui stat membru și a unei decizii adoptate în temeiul unei proceduri de comitologie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE sau de către Consiliu, la propunerea Comisiei.

Cu toate acestea, modificările la respectivele liste sunt adeseori de natură pur formală, cum este cazul modificării detaliilor de contact ale laboratoarelor în cauză.

Practica curentă este de a efectua numai actualizări periodice ale listelor aparținând respectivelor laboratoare pentru a reduce numărul de decizii pe care trebuie să le adopte Comisia. Cu toate acestea, această practică nu garantează o actualizare rapidă a respectivelor liste. Acest fapt ar putea compromite statutul legal al laboratoarelor naționale de referință și al altor laboratoare autorizate. Din moment ce statele membre desemnează laboratoarele naționale de referință și furnizează toate detaliile și actualizările necesare, responsabilitatea întocmirii listelor ar trebui să aparțină statelor membre și nu Comisiei. Același lucru ar trebui să se aplice în cazul altor laboratoare autorizate din statele membre.

Prin urmare, statele membre trebuie să întocmească și să mențină actualizate listele laboratoarelor naționale de referință și ale altor laboratoare autorizate vizate și să le pună la dispoziția celorlalte state membre și a publicului. În vederea armonizării modelului listelor respective și al modalităților de asigurare a unui acces simplificat la listele actualizate în cadrul Comunității, este necesară introducerea unor criterii comune în temeiul procedurii de comitologie.

Cu toate acestea, în cazul în care listele privesc laboratoare autorizate situate în țări terțe, Comisia ar trebui să continue să dețină responsabilitatea întocmirii și publicării listelor unor astfel de laboratoare.

Prezenta propunere are drept scop:

- armonizarea și simplificarea procedurilor curente de actualizare și publicare a listelor cu anumite unități sanitar-veterinare și organizații de creștere a animalelor autorizate din statele membre și a informațiilor care urmează să fie furnizate de către statele membre cu privire la concursurile ecvestre;

- armonizarea și simplificarea procedurilor curente de actualizare și publicare a listelor cu anumite unități și autorități sanitar-veterinare aprobate în scopul menținerii unui registru genealogic pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee în țările terțe;

- simplificarea procedurilor curente de actualizare și publicare a listelor cu anumite laboratoare naționale de referință și alte laboratoare autorizate.

Directivele 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2005/94/CE și Decizia 2000/258/CE ar trebui modificate în consecință.

2008/0046 (CNS)

Propunere de

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 37 al acestuia;

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute în secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE[2], în special articolul 10 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei[3],

având în vedere avizul Parlamentului European[4],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[5]

întrucât:

(1) Legislația comunitară în domeniul veterinar stabilește că centrele de adunare pentru bovine, porcine, caprine și ovine, comercianții care dețin respectivele animale, fermele avicole, centrele de colectare și depozitare a materialului seminal și echipele de colectare sau producție de embrioni și anumite organisme, institute și centre („unități sanitar-veterinare”) trebuie să îndeplinească anumite condiții și trebuie să fie aprobate oficial de către statele membre în vederea schimburilor intracomunitare de anumite animale vii și produse derivate din acestea, în special material genetic de origine animală precum materialul seminal, ovulele și embrionii.

(2) Legislația comunitară actuală prevede diferite proceduri de înregistrare, întocmire a listelor, actualizare, transmitere și publicare a informațiilor referitoare la unitățile sanitar-veterinare respective. Diferențele dintre aceste proceduri fac totuși ca serviciile de control competente și operatorii vizați să aibă mari dificultăți la întocmirea listelor, actualizarea și utilizarea practică a acestor liste.

(3) Prin urmare, respectivele proceduri ar trebui să fie armonizate și să prevadă reguli mai sistematice, coerente și uniforme în ceea ce privește cele cinci etape esențiale ale unor astfel de proceduri, adică înregistrarea, întocmirea, actualizarea, transmiterea și publicarea listelor.

(4) Pe lângă aceasta, dat fiind că statele membre controlează condițiile care trebuie îndeplinite de către diferitele unități sanitar-veterinare în scopul înregistrării acestora, responsabilitatea întocmirii listelor ar trebui să aparțină statelor membre și nu Comisiei.

(5) Prin urmare, statele membre trebuie să întocmească și să mențină liste actualizate ale unităților sanitar-veterinare vizate și să le pună la dispoziția celorlalte state membre și a publicului. În vederea armonizării modelelor de listă și a modalităților de asigurare a unui acces simplificat la listele actualizate în cadrul Comunității, este necesară introducerea unor criterii comune în temeiul unei proceduri de comitologie.

(6) Din motive de claritate și de coerență a normelor comunitare, această procedură nouă ar trebui să se aplice și în domeniul zootehnic, în special în ceea ce privește asociațiile de crescători de animale aprobate pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice pentru animale care urmează să fie furnizate de către statele membre cu privire la concursurile ecvestre în temeiul Directivei 90/428/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind schimburile de cai pentru concursuri și stabilirea condițiilor de participare la aceste concursuri [6] .

(7) Urmând modelul normelor aplicate schimburilor intracomunitare, importurile de material seminal, ovule și embrioni sunt reglementate astfel încât unitățile sanitar-veterinare de origine în țările terțe să îndeplinească anumite condiții în vederea reducerii riscurilor pentru sănătatea animală. În consecință, ar trebui autorizate importurile în Comunitate de acest tip de material genetic provenite numai de la centrele de colectare și depozitare a materialului seminal și de echipele de colectare sau producție de embrioni autorizate oficial pentru exportul în Comunitate de către autoritățile competente din țara terță vizată, în conformitate cu cerințele comunitare și, dacă este cazul, în urma inspecțiilor veterinare comunitare.

(8) În funcție de tipul materialului genetic și de specia în cauză, procedurile actuale de întocmire a listelor cu unitățile sanitar-veterinare și de actualizare a listelor relevante sunt diferite, variind de la decizii adoptate în temeiul unei proceduri de comitologie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[7] până la o simplă consultare cu statele membre.

(9) Coexistența unor proceduri diferite poate crea confuzie și nesiguranță în rândul funcționarilor administrativi din țările terțe, al sectorului agricol și al agenților economici. Deoarece țările terțe trebuie să verifice condițiile care trebuie îndeplinite de către diferitele unități sanitar-veterinare pentru ca acestea să poată figura ca fiind aprobate pentru export în Comunitate în conformitate cu cerințele comunitare, cadrul juridic actual pentru autorizarea respectivelor unități trebuie armonizat și simplificat, astfel încât responsabilitatea întocmirii și actualizării listelor să revină țărilor terțe și nu Comisiei. Este important să se asigure faptul că nivelul de garanții în materie de sănătate animală oferite de țara terță în cauză nu este afectat. Măsurile de simplificare nu aduc atingere dreptului Comisiei de a adopta măsuri de salvgardare, dacă este cazul.

(10) Prin urmare, diferitele proceduri existente ar trebui, înlocuite cu o procedură prin care importurile în Comunitate ar trebui să fie permise numai din țările terțe în care autoritățile competente întocmesc și actualizează listele și le comunică Comisiei. Comisia ar trebui să informeze statele membre cu privire la aceste liste și să le facă disponibile publicului în scopuri informative. În cazul existenței unor preocupări cu privire la listele comunicate de către țările terțe, trebuie adoptate măsuri de salvgardare în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate[8].

(11) Din motive de claritate și de coerență a legislației comunitare, procedura respectivă ar trebui să se aplice, de asemenea, autorităților din țările terțe aprobate în scopul menținerii registrelor genealogice pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee în conformitate cu legislația comunitară din domeniul zootehnic.

(12) În domeniul veterinar, Comisia este responsabilă pentru întocmirea și actualizarea listelor de laboratoare naționale de referință autorizate și de alte laboratoare autorizate, pe baza informațiilor furnizate de către statele membre.

(13) În conformitate cu legislația comunitară în vigoare, respectivele liste sunt modificate în urma unei cereri din partea unui stat membru și a unei decizii adoptate în temeiul unei proceduri de comitologie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE sau de către Consiliu la propunerea Comisiei.

(14) Cu toate acestea, modificările aduse respectivelor liste sunt adeseori de natură pur formală, cum este cazul modificării detaliilor de contact ale laboratoarelor naționale de referință sau ale celorlalte laboratoare autorizate în cauză.

(15) Practica curentă este de a efectua numai actualizări periodice ale listelor aparținând respectivelor laboratoare pentru a reduce numărul de decizii pe care trebuie să le adopte Comisia. Cu toate acestea, această practică nu garantează o actualizare rapidă a respectivelor liste. Acest fapt ar putea compromite statutul legal al laboratoarelor naționale de referință și al altor laboratoare autorizate.

(16) Din moment ce statele membre desemnează laboratoarele naționale de referință și furnizează toate detaliile și actualizările necesare, responsabilitatea întocmirii listelor respectivelor laboratoare ar trebui să aparțină statelor membre și nu Comisiei. În mod similar, responsabilitatea întocmirii listelor cu alte laboratoare autorizate ar trebui să aparțină statelor membre.

(17) Prin urmare, statele membre ar trebui să întocmească și să mențină actualizate listele laboratoarelor naționale de referință și ale altor laboratoare autorizate vizate și să le pună la dispoziția celorlalte state membre și a publicului. În vederea armonizării modelului listelor respective și a modalităților de asigurare a unui acces simplificat la listele actualizate în cadrul Comunității, este necesară stabilirea unor criterii comune în temeiul procedurii de comitologie.

(18) Cu toate acestea, în cazul în care listele privesc laboratoare autorizate situate în țări terțe, Comisia ar trebui să continue să dețină responsabilitatea întocmirii și publicării listelor unor astfel de laboratoare.

(19) În vederea evitării oricăror perturbări cu privire la cererile trimise de către statele membre în scopul aprobării de laboratoare, în conformitate cu Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice[9], este necesară stabilirea unor măsuri tranzitorii în prezenta directivă.

(20) Directivele 64/432/CEE[10], 77/504/CEE[11], 88/407/CEE[12], 88/661/CEE[13], 89/361/CEE[14], 89/556/CEE[15], 90/427/CEE[16], 90/428/CEE[17], 90/429/CEE[18], 90/539/CEE[19], 91/68/CEE[20], 92/35/CEE[21], 92/65/CEE, 92/66/CEE[22], 92/119/CEE[23] și 94/28/CE[24], 2000/75/CE[25] ale Consiliului, Decizia 2000/258/CE a Consiliului, Directivele 2001/89/CE[26], 2002/60/CE[27] și 2005/94/CE[28] ale Consiliului ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1 Modificări la Directiva 64/432/CEE

Directiva 64/432/CEE se modifică după cum urmează:

(1) Se inserează următorul articol 6a:

"Articolul 6a

Statele membre desemnează institutele de stat, laboratoarele naționale de referință sau institutele oficiale responsabile de coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare menționate în anexele A-D. Ele vor menține actualizate listele acestora și le vor pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Sarcinile și responsabilitățile respectivelor institute de stat, laboratoare naționale de referință și institute oficiale sunt definite în anexele B și C și în capitolul II din anexa D.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).”

(2) la articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

"3. Autoritatea competentă atribuie un număr de aprobare pentru fiecare centru de adunare autorizat. Aprobările centrelor de adunare se pot limita la o anumită specie, la animalele de creștere sau pentru producție ori la animalele destinate pentru sacrificare.

Autoritatea competentă va întocmi și menține actualizată o listă a centrelor de adunare aprobate și numerele de aprobare ale acestora și o va pune la dispoziția celorlalte state membre și publicului.”

(3) La articolul 13 se adaugă următoarele alineate (5) și (6):

"5. Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a comercianților autorizați și a spațiilor înregistrate utilizate de comercianți în legătură cu afacerea desfășurată și cu numerele de autorizare ale acestora și va face această listă disponibilă celorlalte state membre și publicului.

6. Normele de aplicare uniformă a alineatului (5) se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).”

(4) Anexa B se modifică după cum urmează:

(a) Punctul 4.1 se înlocuiește cu următorul text:

"4.1. Sarcini și responsabilități

Institutele de stat, laboratoarele naționale de referință sau institutele oficiale desemnate în conformitate cu articolul 6a sunt responsabile pentru testarea oficială a tuberculinelor sau reactivilor menționați la alineatele 2 și respectiv 3 în statele lor membre, în vederea garantării faptului că fiecare dintre aceste tuberculine sau reactivi este adecvat din punctul de vedere al standardelor menționate la punctul 2.1 și respectiv alineatul 3.”

(b) punctul 4.2 se elimină.

(5) La anexa C, punctul 4.2 se elimină.

(6) La anexa D, capitolul II secțiunea A, punctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

"2. Institutele de stat, laboratoarele naționale de referință sau institutele oficiale desemnate în conformitate cu articolul 6a pentru coordonarea standardelor și metodelor de diagnosticare a testelor de depistare a leucozei enzootice bovine trebuie să fie responsabile cu calibrarea antigenului standard de lucru al laboratorului în raport cu serul standard oficial CE (ser EI) furnizat de către National Veterinary Institute, Technical University of Denmark.

3. Antigenii standard utilizați în laborator trebuie să fie prezentați cel puțin o dată pe an institutelor de stat, laboratoarelor naționale de referință sau institutelor oficiale desemnate în conformitate cu articolul 6a, pentru testarea comparativ cu serul standard oficial CE. În afara unei astfel de standardizări, antigenul utilizat poate fi calibrat în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea B.”

Articolul 2 Modificări la Directiva 77/504/CEE

Se inserează următorul articol 4a:

"Articolul 4a

1. Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a organizațiilor sau asociațiilor de crescători care sunt recunoscute oficial în scopul întocmirii și menținerii registrelor genealogice pentru animale și o fac disponibilă celorlalte state membre și publicului.

2. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2).”

Articolul 3 Modificări la Directiva 88/407/CEE

Directiva 88/407/CEE se modifică după cum urmează:

(1) la articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"2. Toate centrele de colectare sau depozitare a material seminal sunt înregistrate și fiecăreia i se atribuie un număr de înregistrare veterinară. Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal și numerele de înregistrate veterinară ale acestora și o va pune la dispoziția celorlalte state membre și publicului.

3. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2).”

(2) Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

1. Statele membre autorizează numai importurile de material seminal expediate dintr-un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal situat într-una din țările terțe care figurează pe lista menționată la articolul 8 și pentru care autoritatea competentă din țara terță în cauză poate să ofere garanții cu privire la îndeplinirea următoarelor cerințe:

(a) îndeplinește cerințele:

(i) de autorizare a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal menționate în capitolul I din anexa A;

(ii) cu privire la supravegherea respectivelor centre menționate în capitolul II;

(b) a fost autorizat oficial pentru exportul în Comunitate de către autoritatea competentă din țara terță în cauză;

(c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;

(d) este inspectat de cel puțin două ori pe an de către un medic veterinar oficial din țara terță în cauză.

2. Comisiei i se comunică lista cu centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal aprobată de către autoritatea competentă din țara terță care figurează pe lista menționată la articolul 8, în conformitate cu condițiile stabilite la alineatul 1 din prezentul articol și de la care materialul seminal poate fi expediat către Comunitate.

Aprobarea unui centru de colectare sau depozitare a materialului seminal trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a țării terțe, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul (1) iar Comisia trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.

Comisia pune la dispoziția statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritatea competentă din țara terță în conformitate cu prezentul alineat și le face disponibile publicului în scop informativ.

3. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2).”

(3) Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Normele prevăzute în Directiva 97/78/CE se aplică, în special, în organizarea și urmărirea controalelor care urmează să fie efectuate de către statele membre și măsurilor de salvgardare care urmează să fie aplicate în conformitate cu procedura menționată la articolul 22 din directiva menționată.”

Articolul 4 Modificări la Directiva 88/661/CEE

Se inserează următorul articol 4a:

"Articolul 4a

Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a asociațiilor de crescători și/sau a organizațiilor de creștere a animalelor menționate la articolul 1 litera (c) și o pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).”

Articolul 5 Modificări la Directiva 89/361/CEE

Articolul 5 din Directiva 89/361/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a organizațiilor și asociațiilor de crescători autorizate oficial pentru a ține sau a întocmi fișe genealogice și care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu articolul 4 prima liniuță și o pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.”

Articolul 6 Modificări la Directiva 89/556/CEE

Directiva 89/556/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 5 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

"2. Autoritatea competentă a fiecărui stat membru în cauză înregistrează echipele de colectare de embrioni și atribuie fiecărei echipe un număr de înregistrare veterinară.

Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a echipelor de colectare de embrioni și a numerelor de înregistrare ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.”

(2) Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

1. Statele membre autorizează doar importurile de embrioni expediați de o echipă de colectare sau de producție de embrioni situată în una din țările terțe care figurează în lista menționată la articolul 7 și pentru care autoritatea competentă a țării terțe în cauză este în măsură să ofere garanții cu privire la îndeplinirea următoarelor condiții:

(a) respectă următoarele condiții:

(i) de aprobare a echipelor de colectare și de producție de embrioni stabilite în capitolul I din anexa A;

(ii) privind colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor efectuate de astfel de echipe, stabilite în capitolul II din anexa respectivă;

(b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din țara terță în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate;

(c) face obiectul unor inspecții efectuate de un medic veterinar oficial din țara terță în cauză de cel puțin două ori pe an.

2. Comisiei i se aduce la cunoștință lista echipelor de colectare sau de producție de embrioni autorizate, în conformitate cu condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol, de autoritatea competentă din țara terță care figurează în lista menționată la articolul 7 și care pot expedia embrioni către Comunitate.

Autorizarea unei echipe de colectare sau de producție de embrioni trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a țării terțe, în cazul în care aceasta nu mai îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (1). Comisia trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.

Comisia furnizează statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritatea competentă a țării terțe în cauză în conformitate cu prezentul alineat și le pune la dispoziția publicului în scop informativ.

3. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2).”

(3) Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Normele prevăzute în Directiva 97/78/CE se aplică, în special, pentru organizarea și urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze statele membre și a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 din directiva menționată.”

Articolul 7 Modificări la Directiva 90/427/CEE

Articolul 5 din Directiva 90/427/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Statele membre întocmesc și mențin actualizată lista organizațiilor și a asociațiilor care păstrează sau întocmesc registre genealogice, aprobate sau recunoscute pe baza criteriilor stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) și o pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.”

Articolul 8 Modificări la Directiva 90/428/CEE

La articolul 4 din Directiva 90/428/CEE, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2. Cu toate acestea,

- obligațiile prevăzute la articolul 3 nu aduc atingere organizării de:

(a) concursuri rezervate cailor înscriși într-un registru genealogic specific cu scopul de a permite ameliorarea rasei;

(b) concursuri regionale pentru selecția cailor;

(c) manifestări cu caracter istoric sau tradițional.

Statele membre care intenționează să facă uz de aceste posibilități comunică în prealabil intenția lor și justificările acesteia celorlalte state membre și publicului.

- statele membre sunt autorizate să rezerve, pentru fiecare concurs sau tip de concurs, prin intermediul organismelor aprobate sau recunoscute oficial în acest scop, un anumit procent din valoarea câștigurilor sau profiturilor menționate la alineatul (1) litera (c) pentru protejarea, promovarea și ameliorarea creșterii de cai.

Acest procent nu poate depăși 20 % începând din 1993.

Criteriile de distribuire a acestor fonduri în statul membru în cauză sunt comunicate celorlalte state membre și publicului.”

Articolul 9 Modificări la Directiva 90/429/CEE

Directiva 90/429/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2. Toate centrele de colectare de material seminal sunt înregistrate și fiecare centru primește un număr de înregistrare veterinară.

Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a centrelor de colectare a materialului seminal și a numerelor de înregistrare ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.”

(2) Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

1. Statele membre autorizează doar importurile de material seminal expediat dintr-un centru de colectare de material seminal situat în una din țările terțe care figurează în lista menționată la articolul 7 și pentru care autoritatea competentă a țării terțe în cauză este în măsură să ofere garanții cu privire la îndeplinirea următoarelor condiții:

(a) respectă următoarele condiții:

(i) de aprobare a centrelor de colectare de material seminal stabilite în capitolul I din anexa A;

(ii) de supraveghere a acestor centre stabilite în capitolul II din anexa menționată;

(b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din țara terță în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate;

(c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;

(d) face obiectul unor inspecții efectuate de un medic veterinar oficial din țara terță în cauză de cel puțin două ori pe an.

2. Comisiei i se aduce la cunoștință lista centrelor de colectare de material seminal autorizate, în conformitate cu condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol, de autoritatea competentă din țara terță care figurează în lista menționată la articolul 7 și care pot expedia material seminal către Comunitate.

Autorizarea unui centru de colectare de material seminal trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a țării terțe, în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (1). Comisia trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.

Comisia furnizează statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritatea competentă a țării terțe în cauză în conformitate cu prezentul alineat și le pune la dispoziția publicului în scop informativ.

3. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2).”

(3) La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2. Normele prevăzute în Directiva 97/78/CE se aplică, în special, pentru organizarea și urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze statele membre și a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 din directiva menționată.”

Articolul 10 Modificări la Directiva 90/539/CEE

Directiva 90/539/CEE se modifică după cum urmează

(1) Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Fiecare stat membru desemnează un laborator național de referință responsabil de coordonarea metodelor de diagnosticare prevăzute în prezenta directivă și de utilizarea acestora de către laboratoarele aprobate situate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul național de referință și orice schimbări survenite ulterior.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 alineatul (2).”

(2) Se inserează următorul articol 6a:

"Articolul 6a

Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a unităților aprobate în conformitate cu articolul 6 punctul 1 litera (a) și a numerelor distinctive ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32.”

(3) Anexa I se modifică după cum urmează:

(i) punctul 1 se elimină.

(ii) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

"2. Laboratoarele naționale de referință pentru bolile aviare desemnate în conformitate cu articolul 4 sunt responsabile, în fiecare stat membru, de coordonarea metodelor de diagnosticare prevăzute în prezenta directivă. În acest scop, laboratoarele:

(a) pot furniza laboratoarelor autorizate reactivii necesari pentru diagnosticare;

(b) monitorizează calitatea tuturor reactivilor utilizați de laboratoarele autorizate;

(c) organizează periodic teste comparative.”

Articolul 11 Modificări la Directiva 91/68/CEE

Directiva 91/68/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 8a, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

"(3) Autoritatea competentă atribuie un număr de autorizație fiecărui centru de adunare autorizat. Autorizațiile pot fi limitate la una sau mai multe specii reglementate de prezenta directivă sau la animalele pentru reproducere sau pentru îngrășare sau la animalele pentru sacrificare.

Autoritatea competentă întocmește și menține actualizată o listă a centrelor de adunare autorizate și a numerelor de autorizare unice ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.”

(2) La articolul 8b, se adaugă următorul alineat (5):

"(5) Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a comercianților autorizați și a spațiilor înregistrate utilizate de aceștia în activitatea lor, precum și a numerelor de autorizare atribuite comercianților respectivi și o pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului aliniat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2).”

Articolul 12 Modificări la Directiva 92/35/CEE

Directiva 92/35/CEE se modifică după cum urmează

(1) Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

1. Statele membre desemnează un laborator național care să efectueze examenele de laborator prevăzute de prezenta directivă și pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul respectiv și orice schimbări survenite ulterior.

Normele de aplicare uniformă a prezentului aliniat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19.

2. Competențele și obligațiile laboratoarelor naționale desemnate în conformitate cu alineatul (1) sunt stabilite în anexa I.

3. Laboratoarele naționale desemnate în conformitate cu alineatul (1) colaborează cu laboratorul comunitar de referință menționat la articolul 15.”

(2) În anexa I, secțiunea A se elimină.

Articolul 13 Modificări la Directiva 92/65/CEE

Directiva 92/65/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 11, se adaugă următorul alineat (5):

"5. Centrele aprobate menționate la alineatul (2) prima liniuță și echipele de colectare desemnate menționate la alineatul (3) prima liniuță se înregistrează de autoritatea competentă a statului membru în cauză și fiecare centru și echipă primește un număr de înregistrare veterinară.

Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a respectivelor centre aprobate și echipe de colectare desemnate, precum și a numerelor de înregistrare veterinară ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului aliniat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).”

(2) La articolul 13 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Autoritatea competentă înregistrează toate organismele, institutele și centrele aprobate și le atribuie un număr de aprobare.

Fiecare stat membru întocmește și menține actualizată o listă a organismelor, institutelor și a centrelor aprobate și a numerelor de aprobare ale acestora și o pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentei litere pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).”

(3) La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

"3. Se stabilesc următoarele:

(a) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2), o listă a țărilor terțe sau a zonelor din țările terțe care sunt în măsură să furnizeze statelor membre și Comisiei garanții echivalente cu cele prevăzute la capitolul II în ceea ce privește animalele, materialul seminal, ovulele și embrionii;

(b) în conformitate cu prezenta literă, o listă a centrelor sau echipelor de colectare aprobate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) prima liniuță și alineatul (3) prima liniuță, situate în una din țările terțe care figurează în lista menționată la litera (a) din prezentul aliniat și pentru care autoritatea competentă poate să ofere garanțiile prevăzute la articolul 11 alineatele (2) și (3).

Comisiei i se comunică lista centrelor și a echipelor de colectare aprobate menționate la primul paragraf și numerele de înregistrare veterinară ale acestora.

Aprobarea unui centru sau a unei echipe de colectare trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a țării terțe, în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 alineatele (2) și (3). Comisia trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.

Comisia furnizează statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritatea competentă a țării terțe în conformitate cu al doilea și al treilea paragraf și le pune la dispoziția publicului în scop informativ.

Normele de aplicare uniformă a prezentei litere pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

(c) în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2), condițiile specifice de sănătate animală, în special cele menite să protejeze Comunitatea împotriva anumitor boli exotice, sau garanțiile echivalente cu cele prevăzute în prezenta directivă.

Condițiile specifice și garanțiile echivalente stabilite pentru țări terțe nu pot fi mai favorabile decât cele prevăzute la capitolul II.”

(4) La articolul 20, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Normele prevăzute în Directiva 97/78/CE se aplică, în special, pentru organizarea și urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze statele membre și a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 din directiva menționată.”

Articolul 14 Modificări la Directiva 92/66/CEE

Directiva 92/66/CEE se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2. Laboratoarele naționale menționate la alineatul (1) răspund de coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare, de utilizarea reactivilor și de testarea vaccinurilor.”

(b) La alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

"3. Laboratoarele naționale menționate la alineatul (1) răspund de coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare stabilite de fiecare laborator de diagnosticare a maladiei de Newcastle în statul membru respectiv. În acest scop, laboratoarele:”

(c) Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

"4. Laboratoarele naționale menționate la alineatul (1) cooperează cu laboratorul comunitar de referință prevăzut la articolul 15.

5. Statele membre mențin actualizate listele laboratoarelor naționale sau a institutelor menționate la alineatul (1) și le pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Normele de aplicare uniformă a prezentului aliniat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).”

(2) Anexa IV se elimină.

Articolul 15 Modificări la Directiva 92/119/CEE

Directiva 92/119/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 17, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

"5. Statele membre mențin actualizate listele laboratoarelor naționale menționate la alineatul (1) și le pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.”

(2) La anexa II, se elimină punctul 5.

Articolul 16 Modificări la Directiva 94/28/CE

Directiva 94/28/CE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

"1. Comisiei i se comunică o listă a instanțelor agreate de autoritatea competentă a țării terțe pentru speciile și/sau rasele în cauză în sensul prezentei directive.

Aprobarea unei instanțe trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a țării terțe, în cazul în care aceasta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b). Comisia trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.

Comisia furnizează statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritatea competentă a țării terțe în cauză în conformitate cu al doilea paragraf și le pune la dispoziția publicului în scop informativ.”

(2) Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (2), se elimină litera (a);

(b) Se elimină alineatul (3).

(3) La articolul 10 se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care o încălcare gravă a dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) o justifică, în special având în vedere concluziile controalelor la fața locului prevăzute în primul paragraf din prezentul articol, pot fi adoptate măsuri de suspendare a importurilor de animale, material seminal, ovule și embrioni menționate la articolul 1 alineatul (1) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.”

Articolul 17 Modificări la Directiva 2000/75/CE

Directiva 2000/75/CE se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

1. Statele membre desemnează un laborator național responsabil de efectuarea examenelor de laborator prevăzute de prezenta directivă și pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul respectiv și orice schimbări survenite ulterior.

Normele de aplicare uniformă a prezentului aliniat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2).

2. Competențele laboratoarelor naționale desemnate în conformitate cu alineatul (1) sunt menționate în anexa I.

3. Laboratoarele naționale desemnate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol colaborează cu laboratorul comunitar de referință menționat la articolul 16.”

(2) În anexa I, secțiunea A se elimină.

Articolul 18 Modificări la Decizia 2000/258/CE

Decizia 2000/258/CE se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

1. Pe baza unui rezultat favorabil al evaluării unui laborator pentru care s-a depus o cerere într-un stat membru, documentat de AFSSA Nancy, autoritatea competentă a statului membru poate autoriza laboratorul pentru care s-a depus cererea să efectueze testele serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

Statele membre întocmesc și mențin actualizată o listă a laboratoarelor pe care le-au autorizat și o pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

2. Pe baza unui rezultat favorabil al evaluării unui laborator pentru care s-a depus o cerere într-o țară terță, documentat de AFSSA Nancy, și în urma unei cereri de autorizare din partea autorității competente a țării terțe de origine a laboratorului pentru care s-a depus cererea, laboratorul respectiv este autorizat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2), să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

3. Normele de aplicare uniformă a prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2).”

(2) Anexele I și II se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 19 Modificări la Directiva 2001/89/CE

Directiva 2001/89/CE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 17 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) un laborator național este responsabil cu coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare în fiecare stat membru, în conformitate cu dispozițiile anexei III.

Statele membre pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul lor național și orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).”

(2) Anexa III se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Obligațiile laboratoarelor naționale pentru pesta porcină clasică”

(b) punctul 1 se elimină.

Articolul 20 Modificări la Directiva 2002/60/CE

Directiva 2002/60/CE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 18 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) un laborator național este responsabil cu coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare în fiecare stat membru, în conformitate cu dispozițiile anexei IV.

Statele membre pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul lor național și orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).”

(2) Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Obligațiile laboratoarelor naționale pentru pesta porcină africană”

(b) Punctul 1 se elimină.

Articolul 21 Modificări la Directiva 2005/94/CE

La articolul 51 din Directiva 2005/94/CE, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2. Statele membre desemnează un laborator național de referință și pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul respectiv și orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2).”

Articolul 22 Transpunere

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 2009. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor respective, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 23 Dispoziții tranzitorii

Cererile de autorizare a laboratoarelor prezentate de statele membre înainte de 1 iulie 2009, în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2000/258/CE și cu anexa II din decizia menționată, sunt reglementate de decizia menționată, astfel cum a fost formulată înainte de modificările aduse de prezenta directivă.

Articolul 24 Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Articolul 25 Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXĂ

„ANEXA I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Franța

ANEXA II

Institutul specific responsabil pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de monitorizare a efectelor vaccinurilor antirabice este responsabil de:

- coordonarea elaborării, perfecționării și standardizării metodelor de titrare serologică a carnivorelor vaccinate contra rabiei;

- evaluarea laboratoarelor din statele membre care au depus o cerere de autorizare pentru efectuarea analizelor de titrare serologică menționate la prima liniuță; în cazul în care este favorabil, rezultatul acestei evaluări trebuie trimis laboratorului pentru care s-a depus cererea și autorităților competente ale statului membru în vederea autorizării;

- evaluarea laboratoarelor din țările terțe care au depus o cerere de autorizare pentru efectuarea analizelor de titrare serologică menționate la prima liniuță; în cazul în care este favorabil, rezultatul acestei evaluări trebuie trimis laboratorului pentru care s-a depus cererea și Comisiei în vederea autorizării;

- furnizarea oricăror informații utile privind metodele de analiză și testele comparative laboratoarelor respective și organizarea sesiunilor de formare și de perfecționare a personalului acestora;

- organizarea de teste de aptitudini între laboratoare (teste de competență);

- furnizarea de asistență științifică și tehnică destinată Comisiei și autorităților competente în cauză privind subiectele menționate în prezenta anexă, în special în cazuri de disensiuni privind rezultatele analizelor de titrare serologică.”

[1] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

[2] JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

[3] JO C […], […], p. […].

[4] JO C […], […], p. […].

[5] JO C […], […], p. […].

[6] JO L 224, 18.8.1990, p. 60.

[7] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

[8] JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

[9] JO L 79, 30.3.2000, p. 40. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2003/60/CE a Comisiei (JO L 23, 28.1.2003, p. 30).

[10] JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[11] JO L 206, 12.8.1977, p. 8. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

[12] JO L 194, 22.7.1988, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/16/CE a Comisiei (JO L 11, 7.1.2006, p. 21).

[13] JO L 382, 31.12.1988, p. 36. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

[14] JO L 153, 6.6.1989, p. 30.

[15] JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

[16] JO L 224, 18.8.1990, p. 55.

[17] JO L 224, 18.8.1990, p. 60.

[18] JO L 224, 18.8.1990, p. 62. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

[19] JO L 303, 31.10.1990, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[20] JO L 46, 19.2.1991, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[21] JO L 157, 10.6.1992, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[22] JO L 260, 5.9.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[23] JO L 62, 15.3.1993, p. 69. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/10/CE a Comisiei (JO L 63, 1.3.2007, p. 24).

[24] JO L 178, 12.7.1994, p. 66.

[25] JO L 327, 22.12.2000, p. 74. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[26] JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[27] JO L 192, 20.7.2002, p. 27. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

[28] JO L 10, 14.1.2005, p. 16.