52008PC0026

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (Versiune codificată) /* COM/2008/0026 final - COD 2008/0009 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 29.1.2008

COM(2008) 26 final

2008/0009 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (Versiune codificată)

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. În contextul unei Europe a cetăţenilor, Comisia acordă o mare importanţă simplificării şi clarităţii dreptului comunitar în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil cetăţeanului, oferindu-i astfel posibilităţi sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adeseori în mod substanţial, se găsesc dispersate parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile în vigoare, este necesară o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte.

Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului comunitar depind şi de codificarea legislaţiei adeseori modificată.

2. La 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucţiuni[1] serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor legislative cel mai târziu după a zecea lor modificare, menţionând că este vorba despre o cerinţă minimală şi că, în vederea clarităţii şi a bunei înţelegeri a legislaţiei comunitare, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale şi mai scurte.

3. Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Edimbourg, din decembrie 1992, au confirmat aceste imperative[2], subliniind importanţa codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce priveşte dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

Codificarea trebuie realizată respectând cu stricteţe procesul legislativ comunitar normal.

Întrucât nici o modificare de substanţă nu poate fi introdusă în actele care fac obiectul codificării , Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au convenit, prin acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, că, în vederea adoptării rapide a actelor codificate, ar putea fi utilizată o procedură accelerată.

4. Obiectul prezentei propuneri este codificarea a treia Directivă 78/855/CEE a Consiuliului, din 9 octombrie 1998 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni[3]. Noua directivă se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate[4]; prezenta propunere păstrează în totalitate conţinutul actelor astfel codificate şi se limitează la a le regrupa, aducând numai modificările de formă cerute de însăşi operaţia de codificare.

5. Prezenta propunere de codificare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile a textului, a Directivei 78/855/CEE şi a actul care au modificat-o, în toate limbile oficiale efectuată prin intermediul unui sistem informatic , de către Oficiul Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene. În cazul articolelor renumerotate, corelaţia între vechea numerotare şi cea nouă este prezentată în tabelul de corespondenţă din anexa II la directiva codificată.

ê 78/855/CEE (adaptat)

2008/0009 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul Ö 44 Õ alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social[5],

Ö în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat[6], Õ

întrucât

ê

1. Directiva a treia 78/855/EEC a Consiuliui din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni[7] a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial[8]. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

ê 78/855/CEE considerent 1 (adaptat)

2. Coordonarea prevăzută la articolul Ö 44 Õ alineatul (2) litera (g) din tratat şi în Programul general de eliminare a restricţiilor la libertatea de stabilire[9] a început cu Directiva 68/151/CEE a Consiliului[10].

ê 78/855/CEE considerent 2 (adaptat)

3. Coordonarea a continuat în ceea ce priveşte constituirea societăţilor anonime şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora cu Ö A Doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora Õ[11] şi, în ceea ce priveşte conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi, cu Ö A Patra Directivă 78/660/CEE din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale Õ [12] .

ê 78/855/CEE considerent 3

4. Protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor impune coordonarea legislaţiilor statelor membre privind fuziunile societăţilor anonime şi întrucât este necesar să se introducă în dreptul tuturor statelor membre unele dispoziţii privind fuziunile.

ê 78/855/CEE considerent 4 şi 2007/63/CE considerent 4 (adaptat)

5. În contextul acestei coordonări, este deosebit de important ca acţionarii societăţilor care fuzionează să fie informaţi în mod corespunzător şi cât mai obiectiv posibil şi ca drepturile acestora să fie protejate în mod adecvat. Ö Cu toate acestea, nu este nevoie să se impună o examinare de către un expert independent pentru acționari dacă toți acționarii convin că o astfel de examinare nu este necesară Õ.

ê 78/855/CEE considerent 5 (adaptat)

6. Protejarea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de Ö transferuri sau Õ unităţi este în prezent reglementată de Directiva Ö 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi Õ[13].

ê 78/855/CEE considerent 6 (adaptat)

7. Creditorii, inclusiv deţinătorii de obligaţiuni, precum şi titularii care invocă alte drepturi asupra societăţilor care fuzionează Ö ar trebui Õ protejaţi astfel încât fuziunea să nu aducă atingere intereselor lor.

ê 78/855/CEE considerent 7 (adaptat)

8. Publicitatea asigurată prin Directiva Ö [.../.../...] a Parlamentului European şi a Consiliului din […] privind coordonarea, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților şi terților10ar trebui Õ extinsă pentru a include fuziunile, astfel încât terţii să fie informaţi corespunzător;

ê 78/855/CEE considerent 8 (adaptat)

9. Garanţiile oferite asociaţilor şi terţilor în legătură cu fuziunile Ö ar trebui Õ extinse pentru a include anumite practici juridice care, în punctele esenţiale, sunt similare cu fuziunile, astfel încât obligaţia de a asigura această protecţie să nu poată fi eludată.

ê 78/855/CEE considerent 9

10. Pentru a asigura certitudinea juridică în raporturile dintre societăţile implicate într-o fuziune, între acestea şi terţi şi între acţionari, este necesar să se limiteze cazurile de nulitate prin prevederea posibilităţii de a acoperi neregulile ori de câte ori este posibil şi prin restrângerea termenului în care poate fi invocată nulitatea.

ê

11. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa I, partea B,

ê 78/855/CEE

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare

Articolul 1

(1) Măsurile de coordonare prevăzute prin prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre privind următoarele forme de societate comercială:

- în Belgia:

la société anonyme/de naamloze vennootschap;

ê 2006/99/CE Art. 1 şi anexa secţiunea A. 3.

- în Bulgaria:

акционерно дружество;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Republica Cehă:

akciová společnost;

ê 78/855/CEE

- în Danemarca:

aktieselskaber;

- în Germania:

die Aktiengesellschaft;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Estonia:

aktsiaselts;

ê 78/855/CEE

- în Irlanda:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital;

ê Tratatul de aderare din 1979 Art. 21 şi anexa I, p. 89

- în Grecia:

η ανώνυμη εταιρία;

ê Tratatul de aderare din 1985 Art. 26 şi anexa I, p. 157

- în Spania:

la sociedad anónima;

ê 78/855/CEE

- în Franţa:

la société anonyme;

- în Italia:

la società per azioni;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Cipru:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

- în Letonia:

akciju sabiedrība;

- în Lituania:

akcinė bendrovė;

ê 78/855/CEE

- în Luxemburg:

la société anonyme;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Ungaria:

részvénytársaság;

- în Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija

privata/private limited liability company;

ê 78/855/CEE

- în Ţările de Jos:

de naamloze vennootschap;

ê Tratatul de aderare din 1994 Art. 29 şi anexa I, p. 194

- în Austria:

die Aktiengesellschaft;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Poland:

spółka akcyjna;

ê Tratatul de aderare din 1985 Art. 26 şi anexa I, p. 157.

- în Portugalia:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

ê 2006/99/CE Art. 1 şi anexa, secţiunea A. 3.

- în România:

societate pe acţiuni;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Slovenia:

delniška družba;

- în Slovacia:

akciová spoločnosť;

ê Tratatul de aderare din 1994 Art. 29 şi anexa I, p. 194

- în Finlanda:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- Suedia:

aktiebolag;

ê 78/855/CEE

- în Regatul Unit:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

ê 78/855/CEE (adaptat)

(2) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă cooperativelor înregistrate sub una dintre formele de societate enumerate la alineatul (1). În măsura în care fac uz de această opţiune, legislaţiile statelor membre impun acestor societăţi să includă cuvântul „cooperativă” în toate documentele menţionate la articolul 5 din Directiva Ö [.../.../...] Õ.

(3) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă în cazurile în care societatea sau societăţile care sunt achiziţionate sau care încetează să existe fac obiectul procedurilor de faliment, de concordat sau al altor proceduri similare.

ê 78/855/CEE

CAPITOLUL II

Organizarea fuziunii prin absorbţia unei sau mai multor societăţi de către o altă societate şi a fuziunii prin constituirea unei noi societăţi

Articolul 2

În ceea ce priveşte societăţile aflate sub incidenţa legislaţiilor interne, statele membre prevăd norme de reglementare a fuziunii prin absorbţia uneia sau mai multor societăţi de către o altă societate şi a fuziunii prin constituirea unei noi societăţi.

Articolul 3

(1) În înţelesul prezentei directive, „fuziune prin absorbţie” înseamnă operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, în schimbul emiterii către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, din echivalentul contabil al acţiunilor astfel emise.

(2) Legislaţia unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin absorbţie poate fi, de asemenea, realizată, dacă una sau mai multe dintre societăţile absorbite sunt în lichidare, cu condiţia ca această opţiune să fie limitată la societăţile care nu au început încă repartizarea activelor între acţionari.

Articolul 4

(1) În înţelesul prezentei directive, „fuziune prin constituirea unei noi societăţi” înseamnă operaţiunea prin care mai multe societăţi sunt dizolvate fără a fi lichidate şi transferă toate activele şi pasivele lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul emiterii către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, din echivalentul contabil al acţiunilor astfel emise.

(2) Legislaţia unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin constituirea unei noi societăţi poate fi, de asemenea, realizată, dacă una sau mai multe dintre societăţile care încetează să mai existe sunt în lichidare, cu condiţia ca această opţiune să fie limitată la societăţile care nu au început încă repartizarea activelor între acţionari.

CAPITOLUL II I

Fuziunea prin absorbţie

Articolul 5

(1) Organele administrative sau de conducere ale societăţilor care fuzionează întocmesc în scris un proiect de fuziune.

(2) Proiectul de fuziune menţionează cel puţin următoarele:

(a) forma juridică, denumirea şi sediul social al societăţilor care fuzionează;

(b) rata de schimb a acţiunilor şi valoarea eventualelor plăţi în numerar;

(c) condiţiile de alocare a acţiunilor la societatea absorbantă;

(d) data de la care deţinerea acestor acţiuni conferă acţionarilor dreptul de a participa la beneficii, precum şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;

(e) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante;

(f) drepturile acordate de societatea absorbantă deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, sau măsurile propuse în privinţa acestora;

(g) orice avantaj special acordat experţilor menţionaţi la articolul 10 alineatul (1) şi membrilor organismelor administrative, de conducere, de supraveghere şi control ale societăţilor care fuzionează.

Articolul 6

ê 78/855/CEE (adaptat)

Proiectul de fuziune trebuie publicat sub forma prevăzută de legislaţia fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 3 din Directiva Ö [.../.../...] Õ, pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune.

Articolul 7

(1) Pentru o fuziune este necesară cel puţin aprobarea din partea adunării generale a fiecăreia dintre societăţile care fuzionează. Legislaţiile statelor membre prevăd că pentru hotărârea în cauză este nevoie de o majoritate de cel puţin două treimi din voturile aferente acţiunilor sau capitalului subscris reprezentate.

Cu toate acestea, legislaţiile statelor membre pot să prevadă că este suficientă o majoritate simplă a voturilor indicate în primul paragraf, dacă este reprezentat cel puţin jumătate din capitalul social. În plus, dacă este cazul, se aplică normele privind modificarea statutului.

(2) Dacă există mai multe categorii de acţiuni, decizia privind fuziunea face obiectul unui vot separat cel puţin pentru fiecare categorie de acţionari ale căror drepturi sunt afectate de operaţiune.

(3) Decizia Ö menţionată la alineatul 2 Õ priveşte atât probarea proiectului de fuziune, cât şi, dacă este cazul, orice modificare a statutului, necesară pentru realizarea fuziunii.

Articolul 8

ê 78/855/CEE

Legislaţia unui stat membru poate să nu impună aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) publicitatea prevăzută la articolul 6 trebuie să aibă loc, pentru societatea absorbantă, cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală a societăţii sau societăţilor absorbite care trebuie să se pronunţe asupra proiectului de fuziune;

(b) cu cel puţin o lună înainte de data menţionată la litera (a), toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul de a consulta documentele menţionate la articolul 11 alineatul (1) la sediul social al societăţii absorbante;

(c) unul sau mai mulţi acţionari ai societăţii absorbante care deţin acţiuni pentru un procent minim din capitalul subscris trebuie să aibă dreptul de a solicita convocarea unei adunări generale a societăţii absorbante pentru a se pronunţa asupra aprobării fuziunii; procentul minim nu poate fi stabilit la mai mult de 5 % ;cu toate acestea, statele membre pot să prevadă excluderea acţiunilor fără drept de vot din acest calcul.

Articolul 9

Organele administrative sau de conducere ale fiecăreia dintre societăţile care fuzionează întocmesc un raport scris, detaliat, explicând proiectul de fuziune şi precizând temeiul juridic şi economic al proiectului, în special al ratei de schimb a acţiunilor.

Raportul descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale de evaluare survenite.

Articolul 10

(1) Pentru fiecare din societăţile care fuzionează, unul sau mai mulţi experţi, acţionând independent de acestea, desemnaţi sau agreaţi de către o autoritate administrativă sau judecătorească, analizează propunerea de fuziune şi întocmesc un raport scris către acţionari. Cu toate acestea, legislaţia unui stat membru poate să prevadă desemnarea unuia sau mai multor experţi independenţi pentru toate societăţile care fuzionează, dacă desemnarea se face de către o autoritate judecătorească sau administrativă, la solicitarea comună a societăţilor respective. Experţii în cauză pot să fie, în funcţie de legislaţia fiecărui stat membru, persoane fizice sau juridice sau societăţi.

(2) În raportul menţionat la alineatul (1), experţii trebuie să menţioneze în fiecare caz dacă, în opinia lor, rata de schimb a acţiunilor este corectă şi rezonabilă. Declaraţia lor trebuie cel puţin:

(a) să indice metoda sau metodele utilizate pentru obţinerea ratei propuse pentru schimbul de acţiuni;

(b) să indice dacă metoda sau metodele respective sunt adecvate pentru cazul în speţă, să menţioneze valorile obţinute prin utilizarea fiecăreia dintre aceste metode şi să emită o opinie privind importanţa relativă atribuită metodelor în cauză pentru obţinerea valorii decise.

Raportul descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale de evaluare survenite.

(3) Fiecare expert are dreptul de a obţine de la societăţile care fuzionează toate informaţiile şi documentele relevante şi să facă toate investigaţiile necesare.

ê 2007/63/CE art. 2 alin. (1)

(4) În cazul în care toți acționarii și deținătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune au convenit în acest sens, nu este necesară nici examinarea proiectului de fuziune și niciun raport de expertiză.

ê 78/855/CEE

Articolul 11

(1) Toţi acţionarii au dreptul de a consulta cel puţin următoarele documente la sediul social cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune:

(a) proiectul de fuziune;

(b) conturile şi rapoartele anuale ale societăţilor care fuzionează pentru cele trei exerciţii financiare anterioare;

(c) o declaraţie contabilă întocmită nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei propunerii de fuziune, dacă cele mai recente conturi anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de şase luni înainte de această dată;

ê 78/855/CEE (adaptat)

(d) rapoartele organelor administrative sau de conducere ale societăţilor care fuzionează, Ö menţionate Õ la articolul 9;

ê 2007/63/CE art. 2 alin. (2) (adaptat)

(e) raportul Ö menţionat Õ la articolul 10, alineatul Ö (1) Õ .

ê 78/855/CEE (adaptat)

(2) Declaraţia contabilă prevăzută la alineatul (1) litera (c) se întocmeşte în conformitate cu metodele şi structura utilizate pentru ultimul bilanţ anual.

Cu toate acestea, legislaţia unui stat membru poate să prevadă că:

(a) nu este necesar să se efectueze un nou inventar fizic;

(b) evaluările înregistrate în ultimul bilanţ sunt modificate doar pentru a reflecta intrările din registrele contabile; cu toate acestea, se ţine cont de următoarele:

- amortizări şi provizioane interimare;

- modificări semnificative ale valorii reale neînregistrate în registre.

(3) Fiecare acţionar are dreptul să obţină, la cerere şi gratuit, copii integrale, sau, dacă doreşte, parţiale, ale documentelor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 12

Protecţia drepturilor salariaţilor fiecăreia dintre societăţile care fuzionează este reglementată în conformitate cu Directiva Ö 2001/23/CE Õ.

ê 78/855/CEE

Articolul 13

(1) Legislaţiile statelor membre trebuie să prevadă un sistem adecvat de protecţie a intereselor creditorilor societăţilor care fuzionează, ale căror creanţe sunt anterioare datei publicării proiectului de fuziune şi nu sunt scadente la data publicării.

(2) În acest scop, legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin dreptul creditorilor în cauză de a obţine garanţii adecvate, dacă această protecţie este impusă de situaţia financiară a societăţilor care fuzionează şi dacă creditorii în cauză nu dispun deja de astfel de garanţii.

(3) Protecţia în cauză poate fi diferită pentru creditorii societăţii absorbante şi pentru cei ai societăţii absorbite.

Articolul 14

Fără a aduce atingere normelor privind exercitarea colectivă a drepturilor lor, articolul 13 se aplică deţinătorilor de obligaţiuni ale societăţilor care fuzionează, cu excepţia cazului în care fuziunea a fost aprobată de o adunare a deţinătorilor de obligaţiuni, dacă legislaţia internă prevede o astfel de adunare, sau individual de către deţinătorii de obligaţiuni.

Articolul 15

Deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, care conferă drepturi speciale, trebuie să li se acorde în cadrul societăţii absorbante drepturi cel puţin echivalente cu cele pe care le deţineau la societatea absorbită, cu excepţia cazului în care modificarea drepturilor în cauză este aprobată de o adunare a deţinătorilor de astfel de titluri, dacă legislaţia internă prevede o astfel de adunare, sau individual de către deţinătorii de astfel de titluri sau a cazului în care deţinătorii au dreptul de a obţine răscumpărarea titlurilor lor de către societatea absorbantă.

Articolul 16

(1) Dacă legislaţia unui stat membru nu prevede controlul preventiv judecătoresc sau administrativ al legalităţii fuziunilor sau dacă acest control nu se referă la toate actele juridice necesare pentru fuziune, procesele-verbale ale adunărilor generale care decid asupra fuziunii şi, dacă este cazul, contractul de fuziune încheiat ca urmare a acestor adunări generale se întocmesc şi se certifică în forma legală adecvată. În cazurile în care fuziunea nu trebuie aprobată de adunările generale ale tuturor societăţilor care fuzionează, propunerea de fuziune este întocmită şi certificată în forma legală adecvată.

(2) Notarul sau autoritatea competentă să întocmească şi să certifice documentul în forma legală adecvată trebuie să verifice şi să ateste existenţa şi legalitatea actelor şi a formalităţilor impuse societăţii comerciale pentru care acţionează şi ale proiectului de fuziune.

Articolul 17

Legislaţiile statelor membre determină data de la care fuziunea produce efecte.

Articolul 18

ê 78/855/CEE (adaptat)

(1) O fuziune trebuie făcută publică în modul prevăzut de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva Ö [.../.../...] Õ, pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează.

(2) Societatea absorbantă poate să îndeplinească ea însăşi formalităţile de publicitate pentru societatea sau societăţile absorbite.

Articolul 19

(1) O fuziune are următoarele efecte ipso jure şi simultan:

(a) transferul, atât între societatea absorbită şi societatea absorbantă, cât şi în ceea ce priveşte terţii, a tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite către societatea absorbantă;

(b) acţionarii societăţii absorbite devin acţionari ai societăţii absorbante;

(c) societatea absorbită încetează să mai existe.

(2) Nici o acţiune la societatea absorbantă nu este schimbată pentru o acţiune la societatea absorbită deţinută:

(a) de către societatea absorbantă, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii

sau

(b) de către societatea absorbită, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii.

(3) Ö Alineatul (1) Õ nu aduce atingere legislaţiilor statelor membre care impun îndeplinirea de formalităţi speciale pentru ca transferul anumitor active, drepturi şi obligaţii ale societăţii absorbite să fie opozabil terţilor. Societatea absorbantă poate îndeplini aceste formalităţi ea însăşi; totuşi, legislaţia statelor membre poate permite societăţii absorbite să continue îndeplinirea acestor formalităţi pentru o perioadă limitată care, cu excepţia unor cazuri excepţionale, nu poate fi stabilită la mai mult de şase luni de la data la care fuziunea produce efecte.

ê 78/855/CEE

Articolul 20

Legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin norme care reglementează răspunderea civilă faţă de acţionarii societăţii absorbite a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societăţii în cauză pentru greşeli comise de membrii organismelor respective în pregătirea şi realizarea fuziunii.

Articolul 21

Legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin norme care reglementează răspunderea civilă faţă de acţionarii societăţii absorbite a experţilor însărcinaţi cu întocmirea, în contul societăţii în cauză, a raportului prevăzut la articolul 10 alineatul (1) pentru greşeli comise de experţii respectivi în îndeplinirea misiunii lor.

Articolul 22

(1) Legislaţiile statelor membre pot adopta dispoziţii privind nulitatea fuziunilor doar în conformitate cu următoarele condiţii:

(a) nulitatea trebuie pronunţată prin hotărâre judecătorească;

(b) fuziunile care produc efecte în temeiul articolului 17 pot fi declarate nule doar dacă legalitatea lor nu a fost supusă controlului preventiv judecătoresc sau administrativ, dacă nu au fost întocmite sau certificate în forma legală adecvată sau dacă se arată că decizia adunării generale este nulă sau poate fi anulată în conformitate cu dreptul intern;

(c) procedurile de anulare nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de şase luni de la data la care fuziunea este opozabilă persoanei care invocă nulitatea sau dacă situaţia a fost rectificată;

(d) dacă neregula care poate conduce la anularea unei fuziuni poate fi remediată, instanţa competentă acordă societăţilor implicate un termen pentru rectificarea situaţiei;

ê 78/855/CEE (adaptat)

(e) hotărârea de pronunţare a nulităţii fuziunii se publică în modul prevăzut de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva Ö […/.../...] Õ;

(f) opoziţia terţilor, dacă legislaţia unui stat membru prevede acest lucru, poate fi exprimată doar în termen de şase luni de la publicarea hotărârii în modul prevăzut în Directiva Ö [.../.../...] Õ;

(g) hotărârea care pronunţă nulitatea fuziunii nu aduce atingere prin ea însăşi valabilităţii obligaţiilor în sarcina sau în beneficiul societăţii absorbante, angajate înainte de publicarea hotărârii şi după data Ö de la care fuziunea produce efecte Õ;

(h) societăţile care au participat la fuziune poartă răspunderea comună şi indivizibilă pentru obligaţiile societăţii absorbante prevăzute la litera (g).

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), legislaţia unui stat membru poate să prevadă pronunţarea nulităţii unei fuziuni de către o autoritate administrativă, dacă o astfel de decizie poate fi contestată în instanţă. Litera (b)şi literele(d)- (h) se aplică prin analogie autorităţii administrative. Aceste proceduri de anulare nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de şase luni de la data Ö de la care fuziunea produce efecte Õ.

(3) Nu Ö se Õ aduce atingere legislaţiilor statelor membre privind nulitatea unei fuziuni pronunţată ca urmare a unei monitorizări, alta decât controlul preventiv judecătoresc sau administrativ al legalităţii.

Capitolul IV

Fuziunea prin constituirea unei noi societăţi

Articolul 23

(1) Articolele 5, 6, 7 şi 9 - 22 se aplică, fără a aduce atingere articolelor 12 şi 13 din Directiva Ö [...] Õ, pentru fuziunea prin constituirea unei noi societăţi. În acest scop, „societăţile care fuzionează” şi „societatea absorbită” înseamnă societăţile care încetează să mai existe, iar „societatea absorbantă” înseamnă noua societate.

Articolul 5 alineatul (2) litera (a) Ö din prezenta directivă Õ se aplică, de asemenea, noii societăţi.

(2) Proiectul de fuziune şi, dacă sunt conţinute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv şi statutul sau proiectul de statut al noii societăţi trebuie să fie aprobate de adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care încetează să mai existe.

(3) Statele membre pot să nu aplice pentru constituirea unei noi societăţi dispoziţiile prevăzute la articolul 10 din Directiva 77/91/CEE care reglementează verificarea oricărui aport, altul decât cel în numerar.

CAPITOLUL V

Absorbţia unei societăţi de către o altă societate care deţine cel puţin 90 % din acţiunile sale

Articolul 24

În ceea ce priveşte societăţile aflate sub incidenţa legislaţiilor interne, statele membre adoptă dispoziţii privind operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală. Operaţiunea în cauză este reglementată prin dispoziţiile capitolului III, cu excepţia articolului 5 alineatul (2) literele (b), (c) şi (d), articolelor 9şi 10, 11 alineatul (1) literele (d) şi (e), articolului 19 alineatul (1) litera (b) şi articolelor 20 şi 21.

Articolul 25

Statele membre pot să nu aplice articolul 7 pentru operaţiunile prevăzute la articolul 24, dacă sunt îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru fiecare societate implicată în operaţiune cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte;

(b) cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte, toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul de lua cunoştinţă de documentele Ö prevăzute Õ la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) la sediul societăţii comerciale ;

se aplică articolul 11 alineatele (2) şi (3);

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

ê 78/855/CEE

Articolul 26

Statele membre pot să aplice articolele 24 şi 25 pentru operaţiunile prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, dacă toate acţiunile şi alte titluri menţionate la articolul 24 ale societăţii sau societăţilor absorbite aparţin societăţii absorbante şi/sau persoanelor care deţin acţiunile şi titlurile respective în nume propriu, dar în contul societăţii absorbante.

Articolul 27

În cazul unei fuziuni prin care una sau mai multe societăţi sunt absorbite de o altă societate care deţine cel puţin 90 %, dar nu 100 %, din acţiunile sau celelalte titluri ale acestora care conferă drepturi de vot în adunarea generală, statele membre pot să nu impună aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante, cu condiţia să fie îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru societatea absorbantă cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală a societăţii sau a societăţilor absorbite care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune;

(b) cu cel puţin o lună înainte de data menţionată la litera (a), toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul să ia cunoştinţă de documentele prevăzute la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), la sediul societăţii comerciale; se aplică articolul 11 alineatele (2) şi (3);

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

Articolul 28

Statele membre pot să nu aplice articolele 9-11 pentru o fuziune în înţelesul articolului 27, dacă sunt îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:

(a) acţionarii minoritari ai societăţii absorbite îşi pot exercita dreptul ca acţiunile lor să fie achiziţionate de societatea absorbantă;

(b) dacă îşi exercită acest drept, ei trebuie să aibă dreptul de a obţine în schimb contravaloarea acţiunilor lor;

(c) în cazul unui dezacord asupra contravalorii acţiunilor, trebuie să fie posibilă stabilirea acesteia de către instanţă.

Articolul 29

Statele membre pot să aplice articolele 27 şi 28 pentru operaţiunile prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, dacă cel puţin 90 %, dar nu 100 %, din acţiunile şi celelalte titluri prevăzute la articolul 27 ale societăţii sau societăţilor absorbite aparţin societăţii absorbante în cauză şi/sau persoanelor care deţin acţiunile şi titlurile respective în nume propriu, dar în contul societăţii absorbante.

Capitolul VI

Alte operaţiuni asimilate fuziunii

Articolul 30

Dacă, în cazul uneia dintre operaţiunile prevăzute la articolul 2, legislaţiile statelor membre permit o plată în numerar de peste 10 %, au aplicare capitolele III şi IV, precum şi articolele 27, 28 şi 29.

Articolul 31

Dacă legislaţia unui stat membru permite realizarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la articolele 2, 24 şi 30 fără ca toate societăţile care îşi transferă patrimoniul să înceteze să existe, au aplicare, după caz, capitolul III, cu excepţia articolului 19 alineatul (1) litera (c), capitolul IV sau capitolul V.

Capitolul VI I

Dispoziţii finale

ê

Articolul 32

Directiva 78/855/CEE astfel cum a fost modificată prin actele în anexa I, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa I, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II.

Articolul 33

Prezenta directiv ă intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

ê 78/855/CEE Art. 33

Articolul 34

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

[…] […]

é

ANEXA I

Partea A

Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare (menţionate la articolul 32)

Directiva 78/855/CEE a Consiliului (JO L 295, 20.10.1978, p. 36) |

Anexa I, punctul III.C. din Tratatul de aderare din 1979 (JO L 291, 19.11.1979, p. 89) |

Anexa I, punctul II.D. din Tratatul de aderare din 1985 (JO L 302, 15.11.1985, p. 157) |

Anexa I, punctul XI.A.3 din Tratatul de aderare din 1994 (JO C 241, 29.8.1994, p. 194) |

Anexa II, punctul 4.A.3 din Tratatul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 338) |

Directiva2006/99/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 137) | Numai în ceea ce priveşte trimiterea la Directiva 78/855/CEE de la articolul 1 şi anexa, secţiunea A. 3. |

Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 300, 17.11.2007, p. 47) | Numai articolul 2 |

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern (menţionate la articolul 32)

Directiva | Termene de transpunere |

78/855/CEE | 13 octombrie 1981 |

2006/99/CE | 1 ianuarie 2007 |

2007/63/CE | 31 decembrie 2008 |

_____________

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Directiva 78/855/CEE | Prezenta directivă |

_______ | Capitolul I |

Capitolele I-IV | Capitolele II-VII |

Articolele 1 – 31 | Articolele 1 – 31 |

Articolul 32 | ______ |

_______ | Articolul 32 |

_______ | Articolul 33 |

Articolul 33 | Articolul 34 |

______ | Anexa I |

______ | Anexa II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] A se vedea anexa 3 din partea A a susmenţionatelor concluzii.

[3] Efectuată în conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Codificarea acquis-ului comunitar, COM(2001) 645 final.

[4] A se vedea anexa I, partea A, la prezenta propunere.

[5] JO C […], […], […].

[6] JO C […], […], […].

[7] JO L 295, 20.10.1978, p. 36. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 300, 17.11.2007, p. 47).

[8] A se vedea anexa I, partea A .

[9] JO 2, 15.1.1962, p. 36/62.

[10] JO L 65, 14.3.1968, p. 8. Directivă abrogată prin Directiva […/…/CE] a Parlamentului European şi a Consiliului

[11] JO L 26, 31.1.1977, p. 1.Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/99/CE.

[12] JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

[13] JO Ö L 82, 22.3.2001, p. 16. Õ

10 JO L […], […], […].