28.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/56


Avizul Comitetului Regiunilor privind revizuirea sistemului EMAS și a sistemului comunitar de etichetare ecologică

2009/C 120/11

COMITETUL REGIUNILOR

consideră că sistemele de management de mediu ale organizațiilor și etichetarea ecologică a produselor reprezintă instrumente adecvate, bazate pe mecanisme de piață, pentru încurajarea responsabilității față de mediu în rândurile actorilor sociali și pentru sporirea gradului de protecție a mediului;

consideră că Regulamentul EMAS este un instrument util pentru multe tipuri de organizații care ar putea obține avantaje multiple în urma adoptării acestuia: limitarea daunelor cauzate mediului, reducerea costurilor (în ce privește energia și eliminarea deșeurilor), certitudinea respectării legislației de mediu, o funcționare mai eficientă etc.;

de asemenea, consideră necesar să se definească amploarea evaluării performanței de mediu pentru organizațiile EMAS, precum și cerințele adecvate pentru auditul de mediu la diferite niveluri de analiză: primar (producție), secundar (achiziții publice) și terțiar (altele). Nu toate IMM-urile sau autoritățile locale și regionale dispun de informațiile, competențele și experiența necesare pentru efectuarea auditului de mediu, fiind obligate să recurgă la consultanți externi;

consideră că menținerea procedurii de evaluare ex ante este importantă pentru credibilitatea și fiabilitatea etichetei ecologice europene. Respectarea standardului ISO presupune ca organismul responsabil cu etichetarea să verifice atât ex ante, cât și ex post că produsul pentru care a fost solicitată eticheta ecologică îndeplinește criteriile de etichetare ecologică. Propunerea de a înlocui evaluarea cu înregistrarea și monitorizarea ex post reprezintă o serioasă amenințare pentru credibilitatea și fiabilitatea etichetei.

Raportor general

:

dna Britt Lundberg (FI-ALDE), membru al Consiliului regional al insulelor Åland

Documente de referință:

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică COM(2008) 401 final – 2008/0152 (COD)

și

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) COM(2008) 402 final – 2008/0154 (COD)

I.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Recomandări generale (EMAS și sistemul de etichetare ecologică)

1.

consideră că revizuirea sistemului EMAS și a sistemului comunitar de etichetare ecologică este foarte necesară și susține cu fermitate obiectivul UE de promovare a unei politici de producție și consum durabile, așa cum se prevede în Tratatul de la Lisabona și în strategia comunitară de dezvoltare durabilă, în vederea realizării obiectivelor comunitare din domeniul politicii climatice;

2.

consideră că revizuirea este foarte necesară deoarece niciunul dintre cele două sisteme nu a atins gradul de absorbție sau efectele propuse inițial;

3.

crede că sistemele de management de mediu ale organizațiilor și etichetarea ecologică a produselor reprezintă instrumente adecvate, bazate pe mecanisme de piață, pentru încurajarea responsabilității față de mediu în rândurile actorilor sociali și pentru sporirea gradului de protecție a mediului;

4.

consideră că autoritățile locale și regionale ar putea valorifica într-o mai mare măsură aceste sisteme și că legislația revizuită și măsurile de sprijin ale statelor membre ar trebui să atragă atenția organizațiilor mici și mari din sectorul public asupra posibilităților pe care le oferă aplicarea acestor sisteme;

5.

observă că, deși include norme, proceduri și cerințe destul de detaliate, propunerea de revizuire a Regulamentului EMAS respectă principiile subsidiarității și proporționalității (aplicarea regulamentului le revine statelor membre sau autorităților locale și regionale ale acestora). Sistemul de etichetare ecologică nu este exclusiv, ci poate funcționa în paralel cu sistemele naționale și regionale, cu condiția ca acestea să se întemeieze pe criterii riguroase;

6.

consideră că niciunul dintre cele două sisteme cu participare voluntară nu creează sarcini inutile: elaborarea și revizuirea criteriilor sistemului de etichetare ecologică sunt flexibile, iar propunerea referitoare la sistemul EMAS prevede norme flexibile;

7.

consideră că propunerile sunt conforme cu strategia Comisiei pentru o mai bună legiferare, deoarece urmăresc simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi și autoritățile publice;

Obiectivele revizuirii Regulamentului EMAS

8.

consideră că Regulamentul EMAS este un instrument util pentru multe tipuri de organizații, care ar putea obține avantaje multiple în urma adoptării acestuia: limitarea daunelor cauzate mediului, reducerea costurilor (în ce privește energia și eliminarea deșeurilor), îmbunătățirea imaginii ecologice, certitudinea respectării legislației de mediu, o funcționare mai eficientă etc.;

9.

sprijină stabilirea de obiective cantitative și măsurabile referitoare la numărul de organizații EMAS înregistrate la cinci și la zece ani de la intrarea în vigoare a regulamentului;

10.

consideră că obiectivul fixat ar fi mai ușor de realizat dacă li s-ar solicita statelor membre să își stabilească obiective proprii pentru creșterea numărului de organizații EMAS înregistrate;

11.

susține cu tărie sporirea vizibilității EMAS prin toate mijloacele posibile, dat fiind că în țările nordice, de exemplu, acest sistem nu este mai deloc cunoscut sau utilizat;

12.

consideră că structura regulamentului ar trebui să țină seama de punctul de vedere al organizațiilor care intenționează să adopte EMAS. Structura sistemului EMAS, prezentată abia în Anexa II la propunere, reprezintă un element fundamental pentru aceste organizații. Cel mai simplu mod de a rectifica acest neajuns ar fi transformarea Anexei II într-un articol de sine stătător, intitulat „Structura și cerințele sistemului EMAS”;

13.

salută propunerea ca sistemele naționale sau regionale de management de mediu să poată obține recunoașterea deplină sau parțială în cadrul EMAS, ceea ce ar ajuta organizațiile să treacă de la sistemele proprii la EMAS. Astfel, sistemul EMAS ar înregistra un număr mare de potențiale solicitări de înregistrare din partea organizațiilor care fac deja eforturi de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate pentru EMAS. De asemenea, includerea sistemelor locale în sistemul EMAS ar spori credibilitatea acestora;

14.

consideră că Comisia ar putea stabili cerințe minime pentru sistemele parțial compatibile cu EMAS, pentru a se evita prezentarea de solicitări pentru elemente separate ale unui sistem de management de mediu, care nu pot fi recunoscute ca sistem;

15.

propune ca, printre aceste cerințe minime, să se numere, de exemplu, următoarele: o politică de mediu angajată în vederea îmbunătățirii continue; o analiză de mediu care să specifice aspectele ecologice ale organizației respective cu un impact semnificativ asupra mediului; respectarea dispozițiilor legislației privind protecția mediului; obiective de mediu care să cuprindă aspecte ecologice importante; un program sau un plan de acțiune pentru mediu care să stabilească responsabilitățile, măsurile și calendarul de punere în aplicare a acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu; resurse adecvate pentru implementarea programului de mediu; comunicarea internă cu privire la sistemul de management de mediu la diferite niveluri ale organizației și un audit extern al sistemului de management de mediu;

16.

consideră că orientările pentru raportul de mediu, incluse în Anexa IV a propunerii, ar trebui îmbunătățite. În special pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul serviciilor și pentru actorii locali, mulți dintre indicatorii propuși, cum ar fi eficiența materialelor, sunt imposibil de calculat. Cantitatea de materiale utilizate este atât de mare, încât colectarea datelor, chiar și pentru cele mai importante materiale, este adesea o sarcină imposibilă. Impactul aspra biodiversității este, de asemenea, neglijabil pentru majoritatea IMM-urilor și organizațiilor mici din sectorul public, fapt pentru care acestea nu ar trebui obligate să includă acest aspect în rapoartele lor de mediu;

17.

de asemenea, consideră necesar să se definească amploarea evaluării performanței de mediu pentru organizațiile EMAS, precum și cerințele adecvate pentru auditul de mediu la diferite niveluri de analiză: primar (producție), secundar (achiziții publice) și terțiar (altele). Nu toate IMM-urile sau autoritățile locale și regionale dispun de informațiile, competențele și experiența necesare pentru efectuarea auditului de mediu, fiind obligate să recurgă la consultanți externi;

18.

își exprimă temerile cu privire la costurile implicate, pentru autoritățile și întreprinderile private, de aplicarea EMAS și a sistemului comunitar de etichetare ecologică; consideră că ar fi posibilă o participare mai largă la ambele sisteme dacă s-ar elimina sau reduce costurile. Cu toate acestea, se cuvine făcută diferența între EMAS, pe de o parte, și etichetarea ecologică, pe de altă parte, date fiind structurile de costuri diferite pe care acestea le presupun pentru organizațiile participante;

19.

consideră că întreprinderile trebuie scutite de sarcini administrative la introducerea EMAS, dar adaugă că reducerea birocrației nu trebuie să aibă ca rezultat o pierdere a credibilității sistemului EMAS în fața autorităților publice, a consumatorilor sau a organizațiilor care ar putea lua parte la sistem;

Sistemul de etichetare ecologică

20.

consideră că obiectivele stabilite reprezintă un pas în direcția cea bună, în special în ce privește accesul diferitelor părți interesate la elaborarea criteriilor de etichetare ecologică și scurtarea procesului de acceptare, dat fiind că, în acest mod, pot fi incluse mai repede noi produse în sistemul de etichetare;

21.

solicită adăugarea mențiunii „UE” pe etichetă, astfel încât să devină mai clar pentru cetățeni că etichetarea ecologică este o inițiativă a Uniunii Europene;

22.

consideră că procedura simplificată de elaborare a criteriilor aplicată altor sisteme de etichetare ecologică este utilă pentru grupurile de produse acceptate: de exemplu, etichetele Nordic Swan („lebăda nordului”) din țările nordice și Blue Angel („îngerul albastru”) din Germania sunt mărci atât de recunoscute în țările lor, încât ar putea da un impuls etichetei ecologice europene;

23.

susține propunerea de eliminare a taxelor anuale pentru produsele cărora li s-a acordat eticheta ecologică, deoarece aceasta înlătură bariera financiară care împiedica multe IMM-uri să adere la sistem;

24.

salută propunerea ca părțile interesate să elaboreze un manual pentru autoritățile care acordă contracte publice. Aceasta va facilita încorporarea criteriilor de etichetare ecologică în procedurile de achiziții publice. Un manual ar reprezenta un sprijin binevenit pentru activitatea autorităților locale și regionale;

25.

consideră că menținerea procedurii de evaluare ex ante este importantă pentru credibilitatea și fiabilitatea etichetei ecologice. Eticheta ecologică europeană este un sistem de etichetare bazat pe evaluarea ciclului de viață, în conformitate cu standardul ISO 14024, și verificat de un organism extern. Respectarea standardului ISO presupune ca organismul responsabil cu etichetarea să verifice atât ex ante, cât și ex post că produsul pentru care a fost solicitată eticheta ecologică îndeplinește criteriile de etichetare ecologică. Propunerea de a înlocui evaluarea cu înregistrarea și monitorizarea ex post reprezintă o serioasă amenințare pentru credibilitatea și fiabilitatea etichetei;

26.

nu este de acord cu propunerea de a face criteriile sistemelor naționale și regionale de etichetare cel puțin la fel de stricte ca și criteriile etichetei ecologice comunitare, în cazul acelor grupuri de produse pentru care există deja criterii europene de etichetare ecologică. Strictețea criteriilor de etichetare aplicabile diferitelor sisteme de etichetare ar trebui evaluată în contextele lor specifice și ținând seama atât de protecția mediului, cât și de piață. Mulți dintre factorii determinanți pentru etichetarea ecologică, precum starea mediului, presiunea exercitată asupra mediului și capacitatea de rezistență a acestuia diferă foarte mult de la o regiune la alta a UE;

27.

consideră că este deosebit de important ca statele membre și Comisia să își intensifice activitățile de sensibilizare și de informare în legătură cu eticheta ecologică. În acest sens, cooperarea cu agenții economici ar putea fi soluția cea mai eficientă, având în vedere că, din perspectiva consumatorilor, locurile în care se iau cel mai adesea deciziile cu privire la alegerea și achiziționarea produselor sunt magazinele, acestea din urmă având, așadar, o putere considerabilă în influențarea acestor decizii;

28.

consideră că unul dintre obiectivele prioritare ar trebui să-l reprezinte creșterea progresivă a gamei disponibile pentru consumatori de produse și servicii care satisfac criteriile pentru obținerea etichetei ecologice. Această creștere trebuie promovată prin susținerea dezvoltării de metode de concepere a unor produse care să răspundă criteriilor stabilite pentru grupa lor de produse pe tot parcursul ciclului de viață. De aceea, recomandă ca autoritățile competente să implementeze programe de promovare a designului ecologic (bazate, printre altele, pe criteriile de mediu existente în cadrul etichetării ecologice), de susținere a întreprinderilor în acest domeniu și de sprijinire a proiectelor-pilot.

II.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Regulamentul EMAS

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 7

Derogare pentru organizațiile de dimensiuni reduse

1.

La cererea unei organizații de dimensiuni reduse, organismele competente extind, pentru organizația respectivă, frecvența trienală, menționată la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă de până la cinci ani sau frecvența anuală, menționată la articolul 6 alineatul (2), la o perioadă de până la doi ani, cu următoarele condiții:

(a)

nu există riscuri de mediu;

(b)

organizația nu preconizează să opereze schimbări operaționale ale sistemului său de management de mediu și

(c)

nu există probleme de mediu semnificative la nivel local.

2.

Pentru a obține extinderea menționată la alineatul (1), organizația în cauză depune o cerere în acest sens la organismul competent care a înregistrat organizația și furnizează dovezi privind îndeplinirea condițiilor pentru derogare.

3.

Organizațiile care beneficiază de o extindere a frecvenței la doi ani, în conformitate cu alineatul (1), transmit organismului competent raportul privind performanța de mediu nevalidat în fiecare an în care sunt scutite de obligația de a prezenta un raport validat privind performanța de mediu.

Articolul 7

Derogare pentru organizațiile de dimensiuni reduse

1.

La cererea unei organizații de dimensiuni reduse, organismele competente extind, pentru organizația respectivă, frecvența trienală, menționată la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă de până la cinci ani sau frecvența anuală, menționată la articolul 6 alineatul (2), la o perioadă de până la doi ani, cu următoarele condiții:

(a)

nu există riscuri de mediu;

(b)

organizația nu preconizează să opereze schimbări operaționale ale sistemului său de management de mediu și

(c)

nu există probleme de mediu semnificative la nivel local.

2.

Pentru a obține extinderea menționată la alineatul (1), organizația în cauză depune o cerere în acest sens la organismul competent care a înregistrat organizația și furnizează dovezi privind îndeplinirea condițiilor pentru derogare.

3.

Organizațiile care beneficiază de o extindere a frecvenței la doi ani, în conformitate cu alineatul (1), transmit organismului competent raportul privind performanța de mediu nevalidat în fiecare an în care sunt scutite de obligația de a prezenta un raport validat privind performanța de mediu.

4.

În organizațiile cărora li s-a acordat, conform articolului 6 alineatul (1), o prelungire de până la cinci ani, ciclul de audit se adaptează în mod corespunzător.

Expunere de motive:

Obiectivul declarat în Regulamentul EMAS III, în special în ceea ce privește simplificarea sarcinilor IMM-urilor, este astfel periclitat, deoarece pe de o parte va fi posibilă prelungirea ciclului de validare până la cinci ani, pe de altă parte este menținut ciclul de audit de trei ani prevăzut obligatoriu. Cele două cicluri trebuie armonizate unul cu celălalt.

Amendamentul 2

Propunerea de regulament privind sistemul comunitar de etichetare ecologică

Articolul 9 alineatul (4)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

4.

Autoritatea competentă în cauză verifică documentația menționată la alineatul (2) în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie completă.

4.

Autoritatea competentă în cauză verifică documentația menționată la alineatul (2) în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie completă și să fie verificată de autoritatea competentă.

Expunere de motive:

Pentru conformarea la standardul ISO, este necesară verificarea prealabilă, de către organul competent, a faptului că produsul pentru care a fost solicitată etichetarea ecologică întrunește criteriile stabilite. Propunerea de a se trece de la evaluare la înregistrare și monitorizare ulterioară reprezintă o amenințare reală pentru credibilitatea și siguranța etichetei (verificarea prin sondaj nu este suficientă).

Amendamentul 3

Regulamentul EMAS

Articolul 43 alineatul (2)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2.

Comisia administrează și pune la dispoziția publicului:

(a)

un registru al verificatorilor de mediu și al organizațiilor înregistrate în cadrul EMAS;

(b)

o bază de date conținând declarații de mediu și rapoarte de performanță de mediu în format electronic.

2.

Comisia administrează și pune la dispoziția publicului:

(a)

un registru al verificatorilor de mediu și al organizațiilor înregistrate în cadrul EMAS;

(b)

o bază de date conținând declarații de mediu și rapoarte de performanță de mediu în format electronic;

(c)

o bază de date conținând cele mai bune practici EMAS în diferite sectoare ale mediului (de exemplu, energie, deșeuri, achiziții publice, comunicare etc.).

Expunere de motive:

Impactul introducerii sistemului EMAS ar spori dacă ar exista un manual ușor de utilizat care să prezinte realizările organizațiilor EMAS în diferite domenii ale protecției mediului (deșeuri, energie, achiziții publice etc.). Exemplele de bune practici, care ar putea include și reducerea costurilor, ar încuraja organizațiile să adere la sistemul EMAS.

Amendamentul 4

Regulamentul EMAS

Articolul 39 alineatul (2)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2.

Fără a aduce atingere legislației comunitare, mai ales celei din domeniul concurenței, al fiscalității și al sistemului ajutoarelor de stat, statele membre iau măsuri, dacă este cazul, de facilitare a înregistrării organizațiilor în EMAS și de menținere a participării acestora. Aceste măsuri se iau în special sub formă de:

(a)

simplificare normativă, în sensul căreia se consideră că o organizație înregistrată în EMAS îndeplinește anumite cerințe legale în materie de mediu specificate în cadrul altor instrumente legale, identificate de către autoritățile competente;

2.

Fără a aduce atingere legislației comunitare, mai ales celei din domeniul concurenței, al fiscalității și al sistemului ajutoarelor de stat, statele membre iau măsuri, dacă este cazul, de facilitare a înregistrării organizațiilor în EMAS și de menținere a participării acestora. Aceste măsuri se iau în special sub formă de:

(a)

simplificare normativă (de exemplu, autorizații de mediu valabile pe o perioadă mai îndelungată și cerințe de raportare mai puțin stricte pentru obținerea autorizațiilor), în sensul căreia se consideră că o organizație înregistrată în EMAS îndeplinește anumite cerințe legale în materie de mediu specificate în cadrul altor instrumente legale, identificate de către autoritățile competente;

Expunere de motive:

Legislația ar trebui să specifice în mod clar că organizațiile EMAS înregistrate urmează să beneficieze de asistență publică, inclusiv în aspecte legate de autorizațiile de mediu.

Amendamentul 5

Regulamentul EMAS

Articolul 45 alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.

Statele membre pot trimite Comisiei o solicitare scrisă de recunoaștere a compatibilității sistemelor de management de mediu existente, sau ale unor părți ale acestora, care sunt acreditate în conformitate cu procedurile de acreditare recunoscute la nivel național sau regional, cu cerințele corespunzătoare din cadrul prezentului regulament.

1.

Statele membre și organizațiile care coordonează sistemele naționale sau regionale de management de mediu pot trimite Comisiei o solicitare scrisă de recunoaștere a compatibilității sistemelor de management de mediu existente, sau ale unor părți ale acestora, care sunt acreditate în conformitate cu procedurile de acreditare recunoscute la nivel național sau regional, cu cerințele corespunzătoare din cadrul prezentului regulament.

Expunere de motive:

Nu există niciun motiv pentru a restrânge dreptul de a face propuneri în sensul articolului 39 numai la statele membre, având în vedere că organismele care gestionează sistemele locale de management de mediu cunosc cel mai bine aceste sisteme și, prin urmare, pot face propuneri în cunoștință de cauză privind compatibilitatea cu EMAS.

Amendamentul 6

Regulamentul EMAS

Articolul 4 alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 4 –   Pregătirea pentru înregistrare

5.

Organizațiile furnizează probe materiale sau documentare care demonstrează că organizația respectă toate dispozițiile legale în vigoare în materie de mediu care au fost identificate.

În conformitate cu articolul 33 alineatul (5), organizațiile pot solicita o declarație de conformitate din partea autorității sau a autorităților competente de aplicare a legislației.

Organizațiile din afara Comunității fac trimitere, de asemenea, la dispozițiile legale în materie de mediu aplicabile organizațiilor similare din statele membre în care acestea intenționează să își depună cererile.

Articolul 4 –   Pregătirea pentru înregistrare

5.

Articolul 4 – Pregătirea pentru înregistrare Organizațiile furnizează probe materiale sau documentare care demonstrează că organizația respectă toate dispozițiile legale în vigoare în materie de mediu care au fost identificate.

În conformitate cu articolul 33 alineatul (5), organizațiile pot solicita o declarație de conformitate din partea autorității sau a autorităților competente de aplicare a legislației.

Organizațiile din afara Comunității fac trimitere, de asemenea, la dispozițiile legale în materie de mediu aplicabile organizațiilor similare din statele membre în care acestea intenționează să își depună cererile.

Expunere de motive:

Posibilitatea de a obține din partea autorităților probe privind conformitatea constituie o violare gravă a sistemului și contravine abordării EMAS ca sistem al responsabilității proprii „controlate”. În plus, astfel se anulează un avantaj esențial al EMAS pentru autorități. În acest caz,EMAS nu ar mai duce la reducerea birocrației și a cheltuielilor autorităților, ci, dimpotrivă, ar genera unele suplimentare. Acordarea de facilități organizațiilor înregistrate în cadrul EMAS (taxe reduse, autoreglementare în loc de obligații juridice) nu ar mai putea fi justificată și astfel nu ar mai exista un stimulent esențial pentru înregistrarea în cadrul EMAS.

Amendamentul 7

Regulamentul EMAS

Articolul 7 alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 7 –   Derogare pentru organizațiile de dimensiuni reduse

1.

La cererea unei organizații de dimensiuni reduse, organismele competente extind, pentru organizația respectivă, frecvența trienală, menționată la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă de până la cinci ani sau frecvența anuală, menționată la articolul 6 alineatul (2), la o perioadă de până la doi ani, cu următoarele condiții:

(a)

nu există riscuri de mediu,

(b)

organizația nu preconizează să opereze schimbări operaționale ale sistemului său de management de mediu și

(c)

nu există probleme de mediu semnificative la nivel local.

Articolul 7 –   Derogare pentru organizațiile de dimensiuni reduse

1.

La cererea unei organizații de dimensiuni reduse, organismele competente verificatorul de mediu prelungește, pentru organizația respectivă, frecvența trienală, menționată la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă de până la cinci ani sau frecvența anuală, menționată la articolul 6 alineatul (2), la o perioadă de până la doi ani, cu următoarele condiții:

(a)

nu există riscuri de mediu,

(b)

organizația nu preconizează să opereze schimbări operaționale ale sistemului său de management de mediu și

(c)

nu există probleme de mediu semnificative la nivel local.

Expunere de motive:

Demararea unei proceduri oficiale pentru prelungirea perioadei de valabilitate pe lângă organismul competent duce la sarcini birocratice inutile și este contraproductivă pentru IMM-uri. Până în prezent, prelungirea perioadei de valabilitate s-a făcut prin acord direct între verificatorul de mediu și întreprindere, fără introducerea unei cereri speciale. Procedura actuală s-a dovedit eficientă și ține seama și de faptul că verificatorul de mediu cunoaște cel mai bine condițiile întreprinderii.

Amendamentul 8

Regulamentul EMAS

Articolul 28 alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 28

Operațiunea de acreditare

1.

Organismele de acreditare desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sunt responsabile pentru acreditarea verificatorilor de mediu și supravegherea activităților desfășurate de aceștia în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 28

Operațiunea de acreditare

1.

Organismele de acreditare desemnate de statele membre – respectând repartizarea responsabilităților existentă în fiecare stat membru – în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sunt responsabile pentru acreditarea verificatorilor de mediu și supravegherea activităților desfășurate de aceștia în conformitate cu prezentul regulament.

Expunere de motive:

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 prevede, la considerentul 11:

(11)

Înființarea unui organism național de acreditare uniform ar trebui să nu aducă atingere repartizării funcțiilor în cadrul statelor membre.

Amendamentul 9

Regulamentul EMAS

Articolul 12 alineatul (2)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 12 –   Obligații privind procesul de înregistrare

2.

Organismele competente deschid și mențin un registru al organizațiilor înregistrate în statele membre de care aparțin, care conțin declarațiile de mediu sau rapoartele privind performanța de mediu în format electronic, și îl actualizează lunar.

Registrul respectiv este disponibil publicului pe un site internet.

Articolul 12 –   Obligații privind procesul de înregistrare

2.

Organismele competente deschid și mențin un registru al organizațiilor înregistrate în statele membre de care aparțin, care conțin declarațiile de mediu sau rapoartele privind performanța de mediu cele mai recente în format electronic, și îl actualizează lunar.

Registrul respectiv este disponibil publicului pe un site internet.

Expunere de motive:

Atunci când face referire la declarația de mediu sau la raportul privind performanța de mediu, ar trebuie să specifice dacă este vorba de ultima versiune a acestora.

Pe de altă parte, unele organizații facilitează accesul la declarația de mediu pe baza unei solicitări prealabile [așa cum prevede articolul 6 alineatul (3)], în vederea menținerii unei evidențe a persoanelor interesate; aceste organizații s-ar putea arăta reticente la publicarea declarației lor fără o solicitare prealabilă.

Prin urmare, se propune să nu li se impună organizațiilor obligația de a-și publica declarația de mediu sau raportul privind performanța de mediu pe un site internet, unde să poată fi consultate fără solicitare prealabilă, ci ca organismele competente să ofere un serviciu similar prin care să fie obligatorie solicitarea consultării acestor documente din partea oricărei organizații, care va avea astfel acces la registru pe baza solicitării.

Amendamentul 10

Regulamentul EMAS

Articolul 14 alineatul (3)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Articolul 14 –   Suspendarea sau radierea înregistrării organizațiilor

3.

Înregistrarea unei organizații este suspendată sau radiată, după caz, dacă aceasta nu prezintă organismului competent, în termen de o lună din momentul în care i se solicită, următoarele:

(a)

variantele actualizate și validate ale declarațiilor de mediu, raportul privind performanța de mediu sau declarația semnată, menționată la articolul 24 alineatul (9);

(b)

un formular completat de organizație, care conține cel puțin informațiile minime prevăzute în anexa VI.

Articolul 14 –   Suspendarea sau radierea înregistrării organizațiilor

3.

Înregistrarea unei organizații este suspendată sau radiată, după caz, dacă aceasta nu prezintă organismului competent, în termen de o lună trei luni din momentul în care i se solicită, următoarele:

(a)

variantele actualizate și validate ale declarațiilor de mediu, raportul privind performanța de mediu sau declarația semnată, menționată la articolul 24 alineatul (9);

(b)

un formular completat de organizație, care conține cel puțin informațiile minime prevăzute în anexa VI.

Expunere de motive:

Termenul prevăzut pentru prezentarea documentelor care lipsesc ar trebui să fie mărit la trei luni începând din momentul solicitării, pentru ca organizațiile să dispună de suficient timp pentru a pregăti și de a valida documentația (după caz), întrucât aceasta depinde și de disponibilitatea organismului de verificare.

Bruxelles, 12 februarie 2009.

Președintele

Comitetului Regiunilor

Luc VAN DEN BRANDE