4.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 295/103


Marți, 2 septembrie 2008
Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între CE și Tadjikistan pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și României la UE *

P6_TA(2008)0375

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 septembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei (COM(2007)0143),

având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare cu Republica Tadjikistan,

având în vedere articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 93, articolul 94, articolul 133, articolul 181a și articolul 300 alineatul (2) teza a doua din Tratatul CE,

având în vedere articolul 101 din Tratatul Euratom,

având în vedere articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Bulgariei și României,

având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0254/2008),

având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0320/2008),

1.

aprobă încheierea acordului;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Tadjikistan.